สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
สายการบิน
นิวซีแลนด์
ประเทศ

ทัวร์นิวซีแลนด์ : PURE NEW ZEALAND 8 วัน (SQ)

ประเทศ : นิวซีแลนด์

สายการบิน : สายการบินสิงค์โปร์ แอร์ไลน์ (SQ)

กำหนดการเดินทาง :

ราคา : 

ทุกโรงแรม Confirm ตามรายการ

เวลลิงตัน – พาล์เมอร์สตัน นอร์ธ – วังกานุย –ทารานากิ- นิวพลีมัธ – Coastal walk ทะเลสาบเทาโป – โรโตรัว- อโกรดอม- Polynesian spa – หมู่บ้านฮอบบิท – อ็อคแลนด์

เยือนนิวซีแลนด์เกาะเหนือ ชื่นชมธรรมชาติ สัมผัสวัฒนธรรมของชาวเมารี ดินแดนแห่งพลังความร้อนใต้พิภพ และพลาดไม่ได้กับการเยี่ยมชมสถานที่ถ่ายทำหนังไตรภาคฟอร์มยักษ์ THE LORD OF THE RINGS และTHE HOBBIT ตื่นตาตื่นใจกับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่าคล้ายภูเขาไฟฟูจิที่เคยปรากฏอยู่ในหนัง THE LAST SAMURAI (2003) และกิจกรรมมากมายที่รอให้ทุกท่านได้มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปด้วยกัน

*** หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นการวางซีรีส์ทั้งปี รายการและราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกรุณาเช็ครายละเอียดทุกกรุ้ป ก่อนตัดสินใจทำการจองหรือวางเงินมัดจำและราคานี้ยังไม่รวมค่าวีซ่า ***
“ใช้เวลาพิจารณา E-Visa 45-60 วัน”

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เวลลิงตัน            

09.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์ 8-20  สายการบินสิงค์โปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

12.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเวลลิงตัน โดยสายการบินสิงค์โปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 977/247(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์  ก่อนเดินทางสู่ เวลลิงตัน เวลา 15.40 น. – 19.45 น.)                                                                                                                                                                                                            

2

วันที่สองของการเดินทาง

เวลลิงตัน – ชมเมือง

12.10 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองเวลลิงตัน (WELLINGTON INTERNATIONAL AIRPORT) หลัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว(ศุลกากรประเทศนิวซีแลนด์ ห้ามนำเข้าอาหารสดและอาหารแห้งทุกชนิด อาทิผัก ผลไม้  เนื้อสด หมูแผ่น เมล็ดพันธุ์พืช และน้ำผึ้ง เป็นต้น ) เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของเกาะเหนือ จัดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่ใต้ที่สุดของโลก และเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองของประเทศ และเป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้ของนิวซีแลนด์

นำท่าน ชมเมืองเวลลิงตัน พร้อมขึ้นรถรางไฟฟ้าสู่ยอดเขาวิคตอเรีย เพื่อให้ท่านสามารถสูดอากาศอัน บริสุทธิ์บนยอดเขา และชมทัศนียภาพอันกว้างไกลของเมืองเวลลิงตัน บ้านเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา วิวของอ่าวที่จะเห็นเรือน้อยใหญ่เข้าเทียบท่าเรือน้ำลึก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนยอดเข้าวิคตอเรียจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร ผ่านชม อาคารรัฐสภาที่เป็นรูปรวงผึ้ง บ้านเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขาวิวของอ่าวที่จะเห็นเรือน้อยใหญ่เข้าเทียบท่าเรือน้ำลึก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนยอดเข้าวิคตอเรียจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร ผ่านชม อาคารสถาปัตยกรรมงดงามมากมาย เช่น รัฐสภาที่เป็นรูปรวงผึ้ง หอสมุดแห่งชาติและอาคารสถานีรถไฟเก่าแก่ที่สวยงาม  

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เทปาปา (TE PAPA TONGAREWA) พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของนิวซีแลนด์ จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติ ความเป็นมา และวัฒนธรรมของประเทศนิวซีแลนด์ รวมถึงเรื่องราวต่างๆของชาวเมารีอีกด้วย โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็นโซนเวลา อดีต ปัจจุบัน และโลกอนาคต ภายในพิพิธภัณฑ์มีการนำเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และกิจกรรมต่างๆให้ท่านได้เพลิดเพลินจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน “พิเศษ! เมนูกุ้งล็อบสเตอร์”

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม NOVOTEL WELLINGTON HOTEL : 133 The Terrace 6011, Wellington, New Zealand | Tel +6449181900| http://bit.ly/novotelwellington

3

วันที่สามของการเดินทาง

เวลลิงตัน – พาล์เมอร์สตัน นอร์ธ – วังกานุย– ชมเมือง

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำทุกท่านไปยัง เมือง พาล์เมอร์สตัน นอร์ธ (PALMERSTON NORTH) (180 กิโลเมตร) เป็น เมืองใหญ่เป็นอันดับเจ็ดของนิวซีแลนด์ เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวเมารี PAPA-I-OEA ถือเป็นเมืองที่ได้รวบรวมวัฒนธรรมของชาวเมารีอีกกลุ่มหนึ่ง ผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่ของนิวซีแลนด์ไว้ได้อย่างลงตัว จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองพาล์เมอร์สตัน นอร์ธ นำท่านเดินเล่นชมเมือง  เริ่มจากย่านการค้าภายในเมือง THE SQUARE ให้ท่านได้สัมผัสชีวิตชาวเมือง หรือเลือกซื้อสินค้า ของฝากพื้นเมืองต่างๆ เช่น เครื่องถ้วยชาม เสื้อผ้า ผ้าพันคอ ของแบรนด์เนม แวะถ่ายรูปกับ Hopwood’s Tower หรือที่รู้จักกันในชื่อ Palmerston north clock tower ซึ่งเป็นแลนด์มารค์ที่โดดเด่นใจกลางเมืองจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ วังกานุย (WHANGANUI) (75 กิโลเมตร) เป็นเมืองบนชายฝั่งตะวันตกของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ซึ่งมีแม่น้ำ Whanganui เป็นเส้นทางเดินเรือที่ยาวที่สุดของนิวซีแลนด์ ซึ่งเริ่มต้นจากภูเขาTongariro สู่ทะเลและวังกานุยยังเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาค Manawatu Wanganui  ซึ่งเมืองนี้เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ศิลปะแลวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่น่าสนใจดึงดูดให้ทุกท่านได้มาเยือน

นำท่านเข้าชม SARJEANT GALLERY เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะระดับภูมิภาคที่รวบรวมงานศิลปะนานาชาติของนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ Pukenamu Queen ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับผลงานศิลปะระดับนานาชาติของนิวซีแลนด์หลัง

จากนั้นพาทุกท่านแวะชมหรือถ่ายรูปหอคอย DURIE HILL WAR MEMORIAL โดยหอคอยแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็อนุสรณ์ให้แก่คนที่เสียชีวิตในสมัยสงครามโลกครั้งที่1 ซึ่งสร้างจากหินทรายทางทะเลและเปลือกหอยที่อายุมากกว่า 2 ล้านปี ซึ่งเมื่อเดินขึ้นไปด้านบนก็จะ สามารถเห็นวิวเมืองทั้งเมืองรวมถึงแม่น้ำวังกานุยได้ โดยหอคอยแห่งนี้จะมีบันไดให้ได้เดินขึ้นไปด้านบน176 ขั้นแต่ถ้าใครไม่สะดวกสามารถเดินมาขึ้น Elevator tower ที่อยู่ ใกล้ๆหอคอยก็ได้ซึ่งจะมีลักษณะเตี้ยกว่าทำให้เดินขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยมากนัก

ค่ำ  บประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม KINGSGATE HOTEL THE AVENUE WANGANUI : 379 Victoria Ave, Whanganui, New Zealand 4500 | Tel : +64 6 349 0044 | http://bit.ly/Kingsgatehotel

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

วังกานุย – ทารานากิ – นิวพลีมัธ       

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำทุกท่านไปยังเมืองทารานากิ (Taranaki) (220 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเของเกาะเหนือและมีเมืองนิวพลีมัธเป็นเมืองหลักศูนย์กลางของภูมิภาคนี้และเหตุที่เมืองแห่งนี้ชื่อทารานากิเนื่องจากได้ตั้งตามลักษณะภูมิประเทศที่มีภูเขาไฟทารานากิอยู่ในพื้นที่นั่นเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านชม ภูเขาไฟทารานากิ (Mount Taranaki) ภูเขาไฟแห่งนี้มีลักษณะเป็นทรง กรวยสมมาตรมากที่สุดในโลกและมีความคล้ายคลึงกับภูเขาไฟฟูจิอีกทั้งยังอยู่ใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาติ Egmont แวะถ่ายรูปจุดชมวิวบริเวณทะเลสาบ Mangamahoe และภูมิภาคทารานากิยังได้รับการจัด  อันดับโดยคู่มือนำเที่ยว Lonely Planet Best in Travel 2017 ให้เป็นภูมิภาคที่น่าไปเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับสอง ภูเขาลูกนี้เปรียบเสมือนเพชรเม็ดงามบนเส้นขอบฟ้าของภูมิภาคแห่งนี้นอกจากนี้ภูมิภาคแห่งนี้ยังเคยเป็นส่วนหนึ่งของฉากในภาพยนตร์ของทอม ครูซ เรื่อง The Last Samurai(2003) ซึ่งในการถ่ายทำได้ใช้ภูเขาไฟทารานากิเป็นฉากแทนภูเขาไฟฟูจินั่นเองหลังจากท่านได้เพลินเพลินกับทัศนียภาพที่ตระการตาของภูเขาไฟแห่งนี้แล้วจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมือง นิวพลีมัธ (New Plymouth) (60 กิโลเมตร) นิวพลีมัธหรืองาโมตู (Ngāmotu) ในภาษาเมารี เป็นเมืองหลักของภูมิภาคทารานากิเป็นเมืองทีติดกับทะเลซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะเหนือของประเทศโดยได้ตั้งชื่อตามเมืองพลีมัธของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นชาวต่างชาติกลุ่มแรกที่เข้ามา อยู่ที่นี่ปัจจุบันมีประชากรประมาณ 75,000 คน นิวพลีมัธได้รับเลือกให้เป็นเมืองต้นแบบสำหรับการเดินและปั่นจักรยานเมื่อปี 2010กิจกรรมที่ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวนิยมก็คือสโนวบอร์ด สกี สกีน้ำและเซิร์ฟ หลังจากนั้นพาทุกท่านแวะชมพิพิธภัณฑ์ Puke Ariki เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ศูนย์รวมองค์ความรู้อันประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ห้องสมุด ศูนย์วิจัย และร้านค้า ภายในพิพิธภัณฑ์มีนิทรรศการที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับเมืองทารานากิทั้งศิลปะหรือข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เป็นต้น 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม NOVOTEL   NEW PLYMOUTH HOBSON : 8142 New Plymouth, New Zealand, 4342 |Tel : +64 6 769 9579 | https://www.hobsonhotel.co.nz/

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

Coastal walk  ทะเลสาบเทาโป – โรโตรัว – เมารี

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านมายัง Coastal walk ซึ่งเป็นทางเดินชายฝั่งนิวพลีมัธระยะทางทั้งหมด12 กิโลเมตรติดกับทะเล Tasman ทุกท่านสามารถเดิน  ชมบรรยากาศที่สวยงามและเงียบสงบริมทะเลโดยรอบใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงหากท่านไหนสนใจสามารถเช่าจักรยานมาปั่นตลอดแนวทางชายฝั่งแห่งนี้ได้โดยสามารถแจ้งกับทางหัวหน้าทัวร์โดยทางเดินนี้ทอดยาวใกล้กับท่าเรือ Taranaki ผ่านใจกลางเมืองผ่าน Hickford Park ผ่านหาด Bell Block   Beach และTiromoana Crescent ใน Bell  Block ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนิวพลีมัธ

จากนั้นเดินทางสู่ทะเลสาบเทาโป (TAUPO LAKE)(90 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม ทะเลสาบเทาโป (TAUPO LAKE) เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือน นิวซีแลนด์ ก็เนื่องจากสีเทอร์ควอยซ์ของน้ำในทะเลสาบที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนเทือกเขา South Alps ซึ่งได้กัดกร่อนชั้นหินอันอุดมไปด้วยแร่ธาตุก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบและเมื่อแสงอาทิตย์ตกลงกระทบกับน้ำสารละลายเหล่านี้ก็สะท้อนแสงเกิดเป็นสีเทอร์ควอยซ์ที่สวยงาม

จากนั้นนำท่านชม น้ำตกฮูก้า (HUKA FALLS) อันงดงามของแม่น้ำไวคาโตผ่านช่องเขาแคบๆ และข้ามชั้นหินสูง11 เมตร กลายเป็นน้ำตกที่สวยงามยามต้องแสงแดด นอกจากนี้ยังให้ท่านได้ชมการ นั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท ที่ตื่นเต้นของเกาะเหนือ และชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อ มาเยือนนิวซีแลนด์ (รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการสำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)   จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (ROTORUA) (80 กิโลเมตร) เมืองที่เต็มไปด้วยพลัง ความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถ ปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุกอาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่า ฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมองโรโตรัว ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด

นำท่านสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิการแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือดและสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพทีพวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ปรุงแบบชาวเมารี (HANGI) พร้อมชมการแสดงจากชาวเมารี

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม MILLENNIUM ROTORUA : 1270 Hinemaru Street, Rotorua, New Zealand 3010 | Tel : +64 7 347 1234 | http://bit.ly/millenniumrotorua

6

วันที่หกของการเดินทาง

โรโตรัว – อโกรโดม – ชมเมือง-  Polynesian spa

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและแสดงความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกันของสายพันธุ์ต่างๆให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะและการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้และความโดดเด่นของ “อโกรโดม” ทำให้ฟาร์มโชว์แห่งนี้ ได้รับรางวัลสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมที่สุดของนิวซีแลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านได้พักผ่อนภายใน POLYNESIAN SPA ซึ่งที่นี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสิบสปาชั้นนำของโลกซึ่งน้ำพุธรรมชาติของที่นี้มีแร่ธาตุอัลคาไลน์ที่ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณให้มีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้น ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ภายในสปา หรือเดินเล่นชมเมืองโรโตรัว พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม MILLENNIUM ROTORUA : 1270 Hinemaru Street, Rotorua, New Zealand 3010 | Tel : +64 7 347 1234 | http://bit.ly/millenniumrotorua

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

โรโตรัว HOBBITON MOVIE SET – อ็อคแลนด์ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาทา (MATAMATA)(180 กิโลเมตร) เข้าชมหมู่บ้านฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง THE LORD OF THERINGS และ THE HOBBIT ของผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์  แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาไคไมเรนจ์(KAIMAI RANGES) อันตระการตานำชมหมู่บ้าน ฮอบบิท ในภาพยนตร์ดังเรื่อง THE HOBBIT มีจำนวน 44 หลังแต่ละหลังออกแบบให้แตกต่างกันไปบางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามไว้หน้าบ้าน

เที่ยง รับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในหมู่บ้านฮอบบิท

บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองอ็อคแลนด์(AUCKLAND) (180 กิโลเมตร)พาทุกท่านชมเมือง  อ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตาและอ่าวมานูเกาเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงินนำท่านชม ท่าเรือริมอ่าว ที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำชม สะพานฮาร์เบอร์ อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย ซึ่งบนถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อหรือจะเข้าชมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย

จากนั้นนำท่านขึ้นชม หอคอยสกายทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของอ็อคแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิด ให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองอ็อคแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนตึก SKY TOWER, 
ORBIT RESTAURANT

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอ็อคแลนด์

23.55 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงค์โปร์ เที่ยวบินที่ SQ 4282/972

8

วันที่แปดของการเดินทาง

 

อ็อคแลนด์ – สิงค์โปร์ – กรุงเทพฯ

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์  ก่อนเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ เวลา 06.40 น. – 09.35 น.)                                                                                                                                                                                                                                                                11.05 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม       ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก(เนื่องจากโรงแรมที่นิวซีแลนด์ส่วนมากไม่ค่อยมีพนักงานยก กระเป๋า หรือมีน้อยมาก ถ้ามีกรุ๊ปเข้าเวลาเดียวกันหลายกรุ๊ป อาจต้องรอกระเป๋านาน)
 • ค่าวีซ่า // วีซ่ากรุ๊ป 3,050 บาทต่อท่าน , วีซ่าเดี่ยว 6,300 บาทต่อท่าน ,

     วีซ่าครอบครัว 5,500 บาทต่อ 1 ชุดคำขอ +ค่าบริการ 800 บาทต่อท่าน (จำกัดบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี / ไม่เกิน 6  ท่านต่อ 1 ชุด)

<< หมายเหตุ : ราคาค่าวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ณ วันที่ยื่นคำขอ ขึ้นอยู่กับสถานทูต ซึ่งอาจ

     ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า >>>

 

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

    (หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ     ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน       ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

 *** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***