ทัวร์ยุโรป : The Luxury & Adventure Ice-Fin (The Hunt of Aurora Borealis) 12D (AY)

ท่องเที่ยวแบบ VIP รับกรุ๊ปเล็กๆเพียง10-15 ท่าน เท่านั้นนำโดย เรืออากาศเอก ดร.สุเชษฐ์ สุนทรเวช  นักธุรกิจไฟแรง ที่ปรึกษาทางดานการเงิน การลงทุน ท่านสามารถท่องเที่ยว พร้อมพูดคุยธุรกิจในบรรยากาศที่ไม่ใช่แค่ห้องทำงาน
per person
สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 144 / AY 991
ไอซ์แลนด์