09 – 18 เมษายน 2562
วันเดินทาง
การบินไทย
สายการบิน
อังกฤษ
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : UNSEEN ENGLAND CORNWALL 10 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 09 – 18 เมษายน 2562

ประเทศ : อังกฤษ

สายการบิน : สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910

ราคา : 135,800 บาท

ปราสาท หาดทราย สายลม แห่งท้องทะเล CELTIC SEAปราสาทโบเดียม – ชมความอลังการของหน้าผาสีชอล์ก บีชชี่ เฮด – ชมเมืองหาดทรายสวย พอร์ทสมัธ

ไบร์ทตัน เมืองแห่งสีสันสไตล์วินเทจ – สัมผัสกลิ่นไอความโรแมนติคแบบอังกฤษท้องถิ่นที่ หมู่บ้านชาฟท์สบรี

ทอร์คีย์ เมืองริเวียร่าแห่งอังกฤษ – ชมมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ปราสาทกลางน้ำ ST.MICHAEL’S MOUNT

Land’s End จุดสิ้นสุดแห่งแผ่นดินฝั่งตะวันตกของอังกฤษ – ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาททิงทาเจล ปราสาทแห่งตำนานกษัตริย์อาเธอร์ – ชมสถาปัตยกรรมโบราณที่ มหาวิหารแห่งเวลล์ส ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นที่สุดแห่งสุนทรียภาพของอังกฤษ – หมู่บ้านไบบิวรี่ ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่สวยและโรแมนติคที่สุด แห่งหนึ่งของอังกฤษ – เพลิดเพลินกับ ตลาดโบรอค ตลาดพื้นเมืองอายุพันปีของชาวลอนดอน

กรุ๊ปเดินทางมาแล้วประทับใจสุดๆ บนเส้นทางสายคอร์นวอลที่น้อยคนนักจะได้สัมผัส

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

22.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

ลอนดอน – ปราสาทโบเดียม – เฮสท์ติ้ง อีสต์บอร์น – บีชชี่ เฮด – ไบร์ทตัน – ชมเมือง

01.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910

07.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินฮีทโทรว์ กรุงลอนดอน เมืองหลวงประเทศอังกฤษ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตอีสต์ ซัคเซส (EAST SUSSEX) (120 กิโลเมตร) เขตมณฑลที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ

เพื่อนำท่าน เข้าชมปราสาทโบเดียม (BODUIM CASTLE) เป็นปราสาทในยุคศตวรรษที่ 14 ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.  1385 โดย เซอร์เอ็ดเวิร์ด ดาลิงริกก์ (Sir Edward Dalyngrigge) อดีตอัศวินในสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3 แห่งอังกฤษ ที่กล่าวกันว่าสร้างตามพระบรมราช โองการของสมเด็จพระเจ้าริชาร์ดที่ 2 ที่ทรงขอให้สร้างเพื่อเป็นการป้องกันบริเวณนั้นจากการรุกรานของฝรั่งเศส ในช่วง สงครามร้อยปี กล่าวกันว่าเป็นตัวอย่างปราสาทที่ดีที่สุดตัวอย่างหนึ่งของการสร้าง ปราสาทแบบมีคูน้ำล้อมรอบของสมัยปลายยุคกลาง ซึ่งจากการสันนิฐานเมื่อไม่นานมานี้ก็พบว่าปราสาทนี้น่าจะถูกสร้างเพื่อเป็นการแสดงมากกว่าการสร้างเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรูเพราะกำแพงปราสาทโบเดียมมีความหนาเพียงสองถึงสามฟุตเท่านั้นเอง ซึ่งถือว่าบางเกินกว่า ที่จะใช้ในการป้องกันอันตรายที่จริงจังได้ แม้ว่าโบเดียมเป็นปราสาทขนาดเล็กที่ไม่ใหญ่พอที่จะเป็นที่พักของทหารเป็นจำนวนมากแต่ก็เหมาะสมกับการป้องกันตัวเองได้จากก่อความไม่สงบในท้องถิ่นหลังจากการปฏิวัติชาวนาในอังกฤษ หรือการรับรองพ่อค้าหรือบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพ และชมความงามของปราสาทตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮสติงส์ (HASTINGS) (20 กิโลเมตร) เป็นเมืองชายทะเลเก่าแก่ทางอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ควบคู่กับไปกับการพัฒนาของนวัตกรรมใหม่ๆ ปัจจุบันจึงได้รับการขนานนามว่า Modern European Town เดินทางถึง เมืองเฮสติงส์

นำท่าน ผ่านชมปราสาทเฮสติงส์ (HASTINGS CASTLE) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ที่มองลงมาจากด้านบนจะเห็นวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลที่งดงาม และหมู่บ้านชาวประมงอยู่ด้านล่าง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอีสต์บอร์น (EASTBOURN) (40 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านชมความงามของบีชชี่ เฮด (BEACHY HEAD) หน้าผาสีชอล์กริมทะเลที่สูงที่สุดในสหราชอาณาจักร คือ มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 162 เมตร (530 ฟุต) หากมองจากริมหน้าผาชอล์กท่านจะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของชายหาด และตัวเมืองอีสต์บอร์นได้อย่างชัดเจน อิสระให้ท่านแวะถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไบร์ทตัน (BRIGHTON) (40 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ในเขตนี้มีบรรยากาศสบาย ๆ ซึ่งมีแดดส่อง และอากาศที่อบอุ่นเกือบตลอดปี ระหว่างทางนำท่าน ผ่านชม Seven Sisters หนึ่งใน Country Park ของประเทศอังกฤษ เป็นหน้าผาหินชอล์คที่ทอดตัวเรียงรายอยู่ริมทะเลนับรวมกันแล้วได้เจ็ดลูกด้วยกันจนกระทั่งเดินทางถึง เมืองไบร์ทตัน (BRIGHTON) เมืองเล็ก ๆ แต่มีสีสันสดใส และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับชาวลอนดอนมานับศตวรรษ เป็นเมืองชายทะเลที่มีสีสันที่สุดของอังกฤษ อดีตเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 18 หลังจากนั้นเมืองได้ถูกพัฒนาขึ้น เนื่องจากเป็นเมืองที่ราชวงศ์อังกฤษ ชนชั้นสูง และเศรษฐีนิยมมาพักร้อนในช่วงซัมเมอร์ มีพระราชวัง The Royal Pavilion หรือเรียกอีกชื่อว่า Brighton Pavilion ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักของเจ้าชายแห่งเวลส์ รูปแบบของพระราชวังจะเป็นสถาปัตยกรรม Mogul แบบอินเดียผสมผสานกับอังกฤษ

จากนั้นนำท่าน เดินเล่นย่าน The Lanes เป็นย่านประวัติศาสตร์ชื่อดังของเมือง เดิมเป็นแหล่งที่พักของชาวประมง ในปัจจุบันถือว่าเป็นย่านสำหรับผู้ที่นิยมสินค้าวินเทจย้อนยุคของ handmade และของ High Street ที่มีให้เลือกมากมายระหว่างสองข้างทางแล้วท่านจะเข้าใจว่าเหตุใดเมืองนี้ จึงได้รับฉายาว่า “London by the sea” จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON BRIGHTON METROPOLE หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ไบร์ทตัน – พอร์ทสมัธ – ชมเมือง – ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท – สโตนเฮนจ์ – พูล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพอร์ทสมัธ (PORTSMOUTH) (85 กิโลเมตร) เป็นเมืองชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนี่งในประเทศอังกฤษ และพิเศษตรงที่มีชายหาดทอดยาวกว่า 22 กิโลเมตร และขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีอากาศดี ผู้คนน่ารักใจดี มีน้ำใจ ยิ้มแย้มเป็นมิตร รูปแบบของเมืองจะเป็นสไตล์สถาปัตยกรรมวิคทอเรียน บ้านจะมีลักษณะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ รายล้อมไปด้วยสวนที่เขียวชอุ่ม เมืองนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากรัฐบาลอังกฤษ จนกลายเป็นความมหัศจรรย์ของแหล่งท่องเที่ยว คือ การนำแหล่งช้อปปิ้ง และอาหารเลิศรสมาไว้ในที่เดียวได้อย่างลงตัวด้วยงบการลงทุนมหาศาลนับหมื่นล้านบาท เพื่อยกสถานะเมืองท่าอันเงียบเหงาให้กลายเป็นสถานที่ที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอังกฤษต้องการ ซึ่งรวมอยู่ในที่เดียวกัน จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าในแต่ละปีจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาแวะชม ณ ที่แห่งนี้กว่า 30 ล้านคน เดินทางถึง เมืองพอร์ทสมัธ นำท่าน

แวะถ่ายภาพความงามและความยิ่งใหญ่ของ  Spinnaker Tower ทาวเวอร์ที่มีความสูงถึง 170 ม. สัญลักษณ์ของเมืองพอร์ทสมัธ  จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งจุใจกับแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองที่ Gunwharf Quays Outlet แหล่งช้อปปิ้งริมอ่าวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ โดยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอังกฤษต้องการรวมอยู่ในที่เดียวกันภายใต้ Concept “The Ultimate Shopping & Leisure : Waterfront Destination” ที่นี่มีโรงแรมชั้นนำ คาสิโน โรงภาพยนต์ โบว์ลิ่ง 26 เลน แหล่งรวมสินค้าแบรนด์ชั้นนำเกือบ 100 ร้าน อาทิ Armani, CK, Coach, Michael Kors, Cath Kidston, Paul Smith, Marks & Spencer บางร้านมีราคาลดลงจากป้ายถึง 60% เลยทีเดียว จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง *** อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ณ ภัตตาคารภายในช้อปปิ้งเอ้าท์เลท ***

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สโตนเฮนจ์ (STONEHENGE) (90 กิโลเมตร) วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษนับเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าทำไมสิ่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาแต่จากลักษณะของการก่อสร้าง ทำให้ทราบว่าผู้ก่อสร้างต้องมีฐานอำนาจอยู่ไม่น้อย เพราะมีการขนหินสีฟ้า มาจากเวลส์นำมาใช้ในการนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพูล (POOLE) (70 กิโลเมตร) เป็นเมืองตากอากาศที่มีชายหาดที่สวยงาม ท่าเรือธรรมชาติ และประวัติศาสตร์อันยาวนานที่ดึงดูดให้ใครๆ ต่างพากันมาเยือนเมืองที่แสนมีเสน่ห์แห่งนี้ เดินทางถึง เมืองพูล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก HAVEN HOTEL & SPA หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

พูล – โอล แฮร์รี่ ร๊อค – DURDLE DOOR เอ็กซิเตอร์ – ชมเมือง – ทอร์คีย์ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวส่วนที่เป็นไฮไลท์ของแคว้นดอร์เซต (DORSET) อันเป็นแคว้นที่ลือเลื่องโดดเด่นเรื่องความงามของธรรมชาติ โดยสามในสี่ของแนวชายฝั่งจะอยู่ใน Jurassic Coast ซึ่งเป็นมรดกโลก มีอายุทางธรณีวิทยานานกว่า 180 ล้านปี เพราะฉะนั้นสถานที่ท่องเที่ยวแถบนี้จึงมักจะเป็นหินแหล่งซากฟอสซิล และแนวชายฝั่งที่ถูกธรรมชาติสร้างออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ ได้สวยงามอย่างน่าทึ่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอล แฮร์รี่ ร๊อค (OLD HARRY ROCK) (10 กิโลเมตร) เป็นจุดแรกที่เป็นมรดกโลกของชายฝั่งจูราสสิค ที่เกิดจากการฝังตัวของซากฟอสซิลนับล้านปี มีลักษณะเป็นก้อนหินชอล์ก 3 ก้อนใหญ่ยื่นออกไปในทะเล ซึ่งครอบคลุมชายฝั่งของดอร์เซตและภาคตะวันออกเดวอน จากนั้นนำท่าน ผ่านชม เมืองสวาเนจ (SWANAGE) (10 กิโลเมตร) เป็นเมืองได้รับการยกย่องว่า มีชายหาดที่สวย น้ำใสสะอาด ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศอังกฤษ และติดอันดับ 1 ใน 5 ของเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดของอังกฤษ ผ่านชมทิวทัศน์ชายฝั่งที่สวยงาม อากาศดี  เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นเมืองปากทางเข้าสู่มรดกโลก England’s first natural UNESCO World Heritage Site อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ DURDLE DOOR (30 กิโลเมตร)  ตั้งอยู่ใน Jurassic Coast เป็นหินปูนจากธรรมชาติรูปทรงโค้งไปยังทะเลยาวประมาณ 120 เมตร คล้ายๆกับประตู โดยชื่อ Durdle มาจากคำในภาษาอังกฤษว่า ‘thirl’ หมายถึงการเจาะ ซึ่งจะตรงกับรูปร่างของหินที่เหมือนกำลังเจาะลงไปในทะเล ความแปลกและสวยงามของหินปูนทรงโค้งนี้ทำให้ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในทะเลฝั่ง Jurassic Coast ผู้คนมักมาเดินเล่นที่ชายหาด หรือนอนอาบแดด เพราะเหมาะกับการพักผ่อนจริงๆ สถานที่นี้ยังเป็นสถานที่ยอดฮิตในการถ่ายรูป ทั้งคู่รักหรือครอบครัวอีกด้วย ให้ท่านได้เพลิดเพลินและถ่ายภาพความงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

*** กรุณาสวมใส่รองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าหุ้มส้นที่สะดวก และเหมาะสมต่อการเดินเท้าบริเวณริมฝั่งชายหาด และอาจมีการเดินขึ้นเนินเขาในบางจุดชมวิว ***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวมัธ (WEYMOUTH) (30 กิโลเมตร) ท่านจะได้ชมความงามของธรรมชาติอันงดงามที่มีหาดทราย และผาหินที่สวยงามตลอด 2 ข้างทาง จนกระทั่งถึง เมืองเวมัธ เมืองท่องเที่ยวเล็กๆ ที่เคยถูกกำหนดให้ใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาเรือใบในโอลิมปิค ปี 2012

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอ็กซิเตอร์ (EXETER) (100 กิโลเมตร) เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของสหราชอาณาจักร โดยอยู่ในมณฑลเดวอน ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามของชายฝั่งทะเล เเละชนบทที่งดงาม มีอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมในยุคกลางที่สวยงามอลังการ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยก่อนที่พวกโรมันจะเข้ามา ทำให้ร้านอาหาร และร้านค้าจะมีกลิ่นอายของความย้อนยุคท่ามกลางบรรยากาศที่เก่าแก่และสถาปัตยกรรมที่งดงาม เดินทางถึง เมืองเอ็กซิเตอร์ จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับมหาวิหารเอ็กซิเตอร์ เป็นวิหารสไตล์อังกฤษเเท้ที่งดงาม รายล้อมด้วยบ้านไม้ตั้งเรียงรายอยู่สองข้างถนน รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงกันนั้นก็มี ศาลาว่าการที่มีความเก่าแก่มากกว่า 800 ปีอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินเล่นไปตามท่าเรือโบราณของเมือง ให้ท่านได้ซึมซับบรรยากาศของเมืองท่องเที่ยวโบราณที่มีพื้นถนนเป็นหินที่ปูคดเคี้ยวอย่างสวยงาม เเละเเนวกำเเพงเก่าที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ที่ยืนยาวมาถึงสองพันกว่าปี ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทอร์คีย์ (TORQUAY) (40 กิโลเมตร) เป็นเมืองชายทะเลตั้งอยู่ในเขตรัฐเดวอน (Devon) ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ มีชายหาดสีทองยาวกว่า 22 กิโลเมตร มีแนวต้นปาล์มเรียงราย และมีท่าจอดเรือที่สวยงามมีสไตล์ อีกทั้งมีสภาพอากาศที่อบอุ่น ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวของอังกฤษที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดอีกแห่งหนึ่ง จนได้รับขนานนามว่าเป็น Riviera ของประเทศอังกฤษ นำท่านชมงามงามของชายหาด Oddicombe และชายหาด Meadfoot ซึ่งถูกจัดให้อยู่ใน European Blue Flagเมื่อปี 2012 หมายความว่าเป็นชายหาดที่มีคุณภาพ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และอากาศดีอีกด้วย  อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศชายหาด และชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  THE GRAND หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ทอร์คีย์ – เขตคอร์นวอลล์ – มาราไซออน ปราสาท ST.MICHAEL’S MOUNT – LAND’S END – เซนต์ อีฟซ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เขตการปกครองคอร์นวอลล์ (Cornwall)  ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ เพื่อนำท่านสู่ เมืองมาราไซออน (MARAZION) (175 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆอันเป็นที่ตั้งของปราสาท ST.MICHAEL’S MOUNT ปราสาทแบบยุคกลางที่อยู่กลางทะเล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาท ST.MICHAEL’S MOUNT โดยการเดินเท้าที่ผุดขึ้นมาเวลาน้ำลง ทางเดินนี้มีสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ อันเป็นประสบการณ์ที่ท่านจะประทับใจมิรู้ลืม (ในกรณีที่น้ำขึ้นการเดินทางสู่ปราสาทจะเปลี่ยนเป็นการนั่งเรือ หรือเดินทางโดยรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบกแทน) ปราสาทแห่งนี้จะถูกโอบล้อมไปด้วยน้ำทะเลสีคราม บริเวณหน้าต่างของปราสาทจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของทะเล และความงดงามของเมืองฝั่งตรงข้าม อันเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ท่านไม่ควรพลาด บริเวณปราสาทโดยรอบจะ  มีต้นไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์ปลูกไว้อย่างสวยงาม ร่ม  รื่น และมีมุมดื่มกาแฟให้ท่านได้นั่งพักผ่อนดื่มด่ำบรรยากาศ  จากปราสาทกลางทะเล ภายในปราสาทท่านจะได้ชมของใช้โบราณตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12 และภาพวาดเก่าแก่กว่า 2,000 ปี จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Land’s End (25 กิโลเมตร) เป็นจุดสิ้นสุดแผ่นดินฝั่งตะวันตกของอังกฤษ หลายคนคิดว่าเป็นจุดใต้สุดของอังกฤษ แต่ความเป็นจริงแล้ว จุดใต้สุดของอังกฤษคือ Lizard Point แต่ Land’s End คือจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของฝั่ง คอร์นวอลล์ (Cornwall) ตั้งอยู่ที่เมือง Penzance บริเวณนี้จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความสวยงามของแนวหน้าผา โขดหินท้องฟ้า น้ำทะเล จำนวนมาก ที่นี่เรียกได้ว่าเป็น one of Britain’s  most magnificent landmark เดินทางถึง Land’s End นำท่าน ถ่ายภาพกับ The Signpost หรือป้ายบอกพิกัดว่าเราได้มาอยู่ที่ Land’s End ซึ่งจุดนี้เป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยม นักท่องเที่ยวจะมาถ่ายภาพกับป้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เป็นจำนวนมาก หากท่านใดไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับป้าย Land’s End ก็จะถือว่ามาไม่ถึงคอร์นวอลล์ อิสระให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ อีฟซ์ (ST. IVES) (35 กิโลเมตร) เมืองตากอากาศชายทะเลที่อยู่บนเนินเขา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  ST.IVES HARBOUR HOTEL AND SPA หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เซนต์ อีฟซ์ – ปราสาททิงทาเจล – เวลล์ส – ชมเมือง – มหาวิหารแห่งเวลล์ส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาททิงทาเจล (Tintagel Castle) (100 กิโลเมตร) ปราสาทแห่งตำนานกษัตริย์อาเธอร์​กับอัศวินโต๊ะกลม เป็นป้อมปราการสมัยยุคกลางที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรของเกาะ Tintagel ถือเป็น English Heritageที่ท่านไม่ควรพลาดชมอย่างยิ่ง เดินทางถึง ปราสาททิงทาเจล นำท่าน เข้าชมปราสาททิงทาเจล ปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือน้ำทะเล ที่มีซากปรักหักพังของปราสาทยุคเก่า และอาณาเขตที่กว้างขวาง

โดยเชื่อกันว่าปราสาทแห่งนี้เป็นถิ่นกำเนิดของ King Arthur ในตำนานดินแดนแห่งมังกร และพ่อมดเมอร์ลิน อิสระให้ท่านชมความสวยงาม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อของที่ระลึกที่มีความเกี่ยวข้องกับอัศวิน และมังกรในตำนาน จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวลล์ส (WELLS) (205 กิโลเมตร) เมืองแห่งมหาวิหารเวลล์ส เป็นเมืองเล็กน่ารัก บรรยากาศสบาย ๆ ตั้งอยู่เชิงเขา Mendip Hill ใน Sommerset ถือเป็นเมืองที่เล็กที่สุดของประเทศ เพราะมีชาวเมืองอาศัยอยู่เพียงหมื่นกว่าคนเท่านั้น แต่ความยิ่งใหญ่ที่ทำให้พื้นที่ขนาดเล็กแห่งนี้ถูกเรียกว่าเป็นเมืองได้ เพราะเป็นที่ตั้งของ “มหาวิหาร” ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นที่สุดแห่งสุนทรียภาพแห่งหนึ่งของเกาะอังกฤษ

นำท่าน ชมความงามของมหาวิหารแห่งเวลล์ส (Wells Cathedral หรือที่ชาวเมืองเรียกกันว่า วิหาร  St.Andrews สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิกแบบอังกฤษในยุคต้น หน้าโบสถ์ทางตะวันตกเป็นส่วนภายนอกของมหาวิหารที่มีการตกแต่งมากที่สุด มีรูปปั้นนักบุญกว่า 300 รูปสลักจากหินอย่างวิจิตรบรรจง

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพความงามของ Vicars’ Close  เป็นที่พักอาศัยเป็นแนวยาวกว่า 40 หลัง สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่พำนักของพระนักบวชผู้ทำหน้าที่ร้องเพลงสวดสรรเสริญพระเจ้าในมหาวิหารและโบสถ์ ถนนหินคอบเบิลส์ยาว 140 เมตรของ Vicars’ Close ถือเป็นถนนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพที่สมบูรณ์ไว้ได้มากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป อิสระให้ท่านได้เดินชมความเก่าแก่ของบ้านเมือง และถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  BEST WESTERN PLUS SWAN หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เวลล์ส – บาธ – โรมันบาธ – หมู่บ้านไบบิวรี่  บอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ออกซ์ฟอร์ด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (BATH) (35 กิโลเมตร) ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว เดินทางถึง เมืองบาธ จากนั้นนำท่าน เข้าชมโรมันบาธ (ROMAN BATH) ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ โดยอาศัยจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหลออกมาอย่างต่อเนื่องถึงวันละ ประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบาธตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไบบิวรี่ (BIBURY VILLAGE) (75 กิโลเมตร) ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศอังกฤษตั้งอยู่ในมลฑล Cotswolds ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยกระท่อมโบราณ โบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวย ๆ ที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง ซึ่งสร้างความรู้สึกสดชื่นให้ผู้มาเยือนได้มากทีเดียว อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสถานที่สุดโรแมนติก ซึ่งเหมาะแก่การถ่ายพรีเวดดิ้ง หรือจัดงานแต่ง นอกจากนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Bridget Jones’s Diary อีกด้วย เดินทางถึง หมู่บ้านไบบิวรี่ นำท่าน เดินเล่นสำรวจรอบๆ หมู่บ้านซึ่งท่านจะได้พบกับสวนดอกไม้ของแต่ละบ้านที่ชูช่องดงาม อีกทั้งยังมีธารน้ำใส ๆ ให้บรรดาหงส์สีขาวล่องลอยสวนกระแสน้ำผ่านไปมา นับเป็นอีกภาพสวย ๆ ที่ท่านไม่ควรพลาดที่จะบันทึกความงดงามเหล่านั้นไว้ อิสระให้ท่านเดินเล่น และถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (BOURTON ON THE WATER) (20 กิโลเมตร) เป็นหนึ่งใน Cotswold Village ที่มีชื่อเสียงในเมือง Gloucestershire   ซึ่งบ้านที่นี่จะสร้างด้วยหินคอทสวอลด์ (Cotswold)ทั้งหมู่บ้านเป็นเอกลักษณ์ และสวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Windrush เดินทางถึง เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองออกซ์ฟอร์ด (OXFORD) (60 กิโลเมตร) เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเเห่งมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นอย่างมาก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม THE OXFORD BELFRY หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

ออกซ์ฟอร์ด – ช้อปปิ้ง BICESTER OUTLET ลอนดอน – ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์ เอ้าท์เลท (BICESTER OUTLET) (25 กิโลเมตร) สวรรค์ของนักช้อปปิ้ง เป็นเอ้าท์เลทที่รวมสินค้าแบรนด์เนม ราคาถูกมากกว่าร้อยแบรนด์ อาทิ GUCCI, ARMANI, PRADA, DKNY เป็นต้น ทั้งร้านบูติก ร้านขายของเฉพาะอย่าง ซึ่งโดดเด่นและดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งจะทำให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของอย่าง

สะดวกจุใจ และประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง  *** อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกของท่านในการช้อปปิ้ง ***

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ กรุงลอนดอน (LONDON) (100 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านช้อปปิ้งแบบจุใจที่ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที่ตั้งของห้างเซลฟริดเจซ (Selfridges), มาร์ค & สเปนเซอร์ (Mark & Spencer) และร้านค้าชื่อดังอีกมากมาย ตัดกับถนนนนิวบอนด์ ถนนรีเจ้นท์ ถนนคาร์นาบาย และมาเบิลอาค ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนม บาร์ ร้านขายของต่างๆ มากมาย ฯลฯ ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร BURGER & LOBSTER

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AMBA MARBLE ARCH หรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

ลอนดอน – ชมเมือง – ตลาดโบรอค – พระราชวังวินเซอร์ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมกรุงลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของ

สหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวม สถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ปอลล์ฝีมือการออกแบบของเซอร์คริสโตเฟอร์ เรน สถาปนิกชื่อดังของอังกฤษมีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรม และเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์  เป็นมหาวิหารที่ใช้ในพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าฟ้าชายชาส์ลกับเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งเวลส์ ทั้งยังเป็นที่ฝังศพของคนสำคัญชาวอังกฤษ ผ่านชมจัตุรัสพิคคาเดลลี่ ย่านโซโห  ผ่านชมกองบัญชาการของตำรวจสก็อตแลนด์ยาร์ด

จากนั้นนำท่าน ผ่านชมหอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON) อันสง่างามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงลอนดอน

ถ่ายภาพตามอัธยาศัยกับหอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN) ทาวเวอร์บริดจ์ (TOWER BRIDGE) สัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพความงามอันตระการตาของพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (BUCKINGHAMPALACE)มหาวิหารเวสท์มินเตอร์ (WESTMINSTER ABBEY)สถานที่ประกอบพระราชพิธีศพของเจ้าหญิงไดอาน่า จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

สู่ ตลาดโบรอค (BOROUGH MARKET) เป็นตลาดพื้นเมืองของชาวลอนดอน มีอายุมากกว่า 1,000 ปี ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นตลาดที่รวบรวมอาหารอร่อยจากทั่วทุกมุมโลกมารวมกันไว้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น ผัก ผลไม้ ชีสต่างๆ ท่านสามารถชิมและลิ้มลองอาหารฟู๊ดสตีทจำนวนมาก อาทิ แฮมเบอร์เกอร์ พิซซ่า แซนวิส ชีสต่างๆ และสำหรับคอกาแฟไม่ควรพลาดร้านกาแฟ MONMOUTHที่ชาวลอนดอนกล่าวขานว่าเป็นกาแฟที่อร่อยที่สุดในลอนดอนอีกด้วย กระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน GOLDMINE เมนูเป็ดย่างชื่อดัง เนื้อนุ่ม หนังกรอบ กุ้งมังกรสูตรดั้งเดิม รับประกันความอร่อยว่าดีกว่า FOUR SEASONS (ทดลองให้ลูกค้าทานมาแล้วทั้งสองร้าน ลูกค้าบอกว่า GOLDMINE อร่อยกว่าเยอะ!!)

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังวินเซอร์ (WINDSOR CASTLE) (80 กิโลเมตร) เป็นพระราชวังที่ประทับสำหรับการพักผ่อนสุดสัปดาห์ของพระราชินีอังกฤษ พระราชวังนี้เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสร้างมากว่า 900 ปีแล้ว พระราชวังนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมด้านในในส่วนที่อยู่รอบๆกำแพง แต่น่าเสียดายที่ห้ามถ่ายรูป ส่วนที่เปิดให้ชม เป็นห้องต่างๆสำหรับการใช้งานในวาระต่างๆ แต่ที่แตกต่างจากพระราชวังอื่นก็ตรงที่มีข้าวของเครื่องใช้ อาวุธ ตลอดจนของกำนัลจากประเทศต่างๆให้ชม และมีของกำนัลจากรัชกาลที่ 6 ของไทยด้วย ข้าวของเหล่านี้แทบจะไม่มีให้ชมที่พระราชวังอื่น ซึ่งอาจจะเป็นเพราะประเทศเหล่านั้นแพ้สงคราม ถูกขนย้ายไปหมดแล้ว หรือระบบพระเจ้าแผ่นดินไม่มีแล้ว และเมื่อเร็วๆนี้ยังเป็นสถานที่จัดพิธีเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่ ดยุคแห่งซัสเซกซ์ และเมแกน ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมาอีกด้วย จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

 *** อิสระอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน มอบเป็น CASH BACK ท่านละ 20 ปอนด์ ***

21.25 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

หมายเหตุ       : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

เนื่องจากกฎหมายของประเทศอังกฤษ  ห้ามมิให้มีการเสริมเตียงในห้องพักคู่ ดังนั้นสำหรับผู้ที่

ต้องการห้อง Triple (ห้องสำหรับผู้ใหญ่ 3 ท่าน) จะต้องพักเป็นห้องเตียงคู่ และห้องเดี่ยวเท่านั้น

: เนื่องจากเป็นการวางซีรีส์ทั้งปี รายการและราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกรุณาเช็ครายละเอียด

  ทุกกรุ้ป ก่อนตัดสินใจทำการจองหรือวางเงินมัดจำ

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ค่าทิปไกด์คนไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริงเนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่นและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating