8 – 14 สิงหาคม 2563 / 3 – 9 ตุลาคม 2563
วันเดินทาง


ทัวร์ไทย
: TOP Of Thailand

กำหนดการเดินทาง : 8 – 14 สิงหาคม 2563 / 3 – 9 ตุลาคม 2563 (รายการช่วงเดือนตุลาคม บวกเพิ่ม 1,000 บาท)

จังหวัด : เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย 

สายการบิน : ไทยสมายล์

ราคา : 43,900  บาท

สุดยอดแห่งดินแดนสยาม Unseen Thailand ขจรไกลไปถึงต่างแดน สัมผัสแกรนด์แคนยอน ชิวๆที่ตลาดจริงใจ ปล่อยอารมณ์ที่ปาย จิบน้ำชายามบ่ายที่ Four Season  พักรีสอร์ทหรูที่ VERANDA ไม่ควรพลาดโอกาสดีๆ ในช่วงนี้ราคาสุดพิเศษที่ท่านสัมผัสได้ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย 7 วัน 6 คืน

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ-เชียงใหม่-แกรนด์แคนยอน

05.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว Bเคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้น เครื่อง พร้อมบริการอาหารเช้าแบบ Snack Box

08.05  น. เดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE130 (บนเครื่องบินจะไม่มีบริการน้ำและอาหารบนเครื่องบิน)

09.35  น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขา ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.1839 ในฐานะเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา รับสัมภาระเรียบร้อย แล้ว รถโค้ชปรับอากาศรอรับ นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร คุ้มเวียงยอง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอนเชียงใหม่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) หรือ แกรนด์ แคนยอน หางดง เป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ตั้งชื่อจากสถานที่ที่ดูคล้ายกับ แกรนด์ แคนยอน ที่รัฐแอริโซนา (Arizona) จุดถ่ายภาพที่สวยที่สุดจุดหนึ่งถ่ายเห็นน้ำสีฟ้าคราม จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก VERANDA HIGH RESORT & SPA ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนและดื่มด่ำกับบรรยากาศอันสวยงามของรีสอร์ท

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร Cusine De Garden

 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก VERANDA HIGH RESORT CHIANGMAI MGALLERY HOTEL

https://www.verandaresort.com/verandachiangmai/index.html

2

วันที่สองของการเดินทาง

ตลาดจริงใจ-พระธาตุดอยสุเทพ-พิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม – Afternoon Tea @ Four Season HOTEL

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

09.00  น.  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดจริงใจ ตลาดนัดใต้ต้นไม้ใหญ่ แหล่งรวมสินค้าแฮนด์เมด ของตกแต่งบ้าน งานดีไอวาย และอาหารอร่อย จุดนัดพบยอดนิยมของชาวบ้านและนักท่องเที่ยว เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาช้อป มาชิม เลือกซื้อสินค้าทุกเช้าวันเสาร์ และวันอาทิตย์ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุดอยสุเทพ  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที)  ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ พระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความสำคัญทางศาสนาและประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่ มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 306 ขั้นภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ข้าวเม่า-ข้าวฝ้าง

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย เป็นสถานที่แสดงงานศิลปะร่วมสมัยทั้งของไทยและต่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งโดยคุณอิริค บุนนาค โดยตัดแปลงพื้นที่  คลังสินค้าที่มีประวัติศาสตร์งานฝีมือมาช้านานบริเวณอำเภอสันกำแพง ขนาด 3,000 ตารางเมตร 

สมควรแก่เวลาให้ทานพักผ่อน จิบน้ำชายามบ่าย Afternoon Tea @ Four Season

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก VERANDA HIGH RESORT & SPA ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนและดื่มด่ำกับบรรยากาศอันสวยงามของรีสอร์ท

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก VERANDA HIGH RESORT CHIANGMAI MGALLERY HOTEL

https://www.verandaresort.com/verandachiangmai/index.html

3

วันที่สามของการเดินทาง

เชียงใหม่-Coffee Hill-ปาย-ถนนคนเดิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

09.00  น. นำท่านออกเดินทางสู่ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นอำเภอขนาดเล็กทางตอนเหนือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความงามของธรรมชาติรีสอร์ทและทีเที่ยวทางธรรมชาติน่าสนใจ  หลายหลายในเมืองปาย ระหว่างทางแวะ 32 Coffee Hill อิสระให้ท่านจิบกาแฟ พักผ่อนเปลี่ยน อิริยาบท ตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกต่อ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Silhouette Restaurant and Bar

บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก REVERIE SIAM RESORT  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย คลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง  

18.30  น. นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเมืองปาย เป็นแหล่งรวบรวมของกิน ของฝาก โฮเทล น่ารักๆ ไว้อย่างมากมาย ซึ่งถนนคนเดินแห่งนี้จะเริ่มปิดถนนตั้งแต่ประมาณห้าถึงหกโมงเย็น เพราะตามถนนเหล่านั้นจะมีการตั้งแผงของเหล่าพ่อค้า แม่ค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ของแฮนด์เมด หรือที่ระลึกของฝาก ซึ่งเป็นที่ถูกใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของไปฝากคนที่ท่านรักตามอัธยาศัย *** อิสระอาหารค่ำ ณ ถนนคนเดินเมืองปาย ***

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RIVERIE SIAM RESORT   https://reveriesiam.com/

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ปาย – สะพานบุญโขกู้โส่-หมู่บ้านสันติชล

05.30  น. นำท่านเดินทางสู่ สะพานบุญโขกู้โส่

 

 สะพานบุญแห่งแรงศรัทธา วางตัวทอดยาวเหนือท้องนา กลางวงล้อมของหุบเขา ให้ท่านได้ตักบาตรพระสงฆ์เพื่อความสิริมงคล สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับ  โรงแรมที่พัก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

08.30 น. นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านสันติชล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ที่จำลองบรรยากาศของชุมชนจีนยูนนานในประเทศจีน ด้วยการประดับตกแต่งสถานที่โดยรอบ เป็นสไตล์จีนยูนนานทั้งหมด โดดเด่นด้วยมังกรสีสดพันอยู่รอบเสาซึ่งตั้งอยู่บนเนินหินสีเข้มและด้านหน้าเนินหินนั้น มีอักษรจีนเขียนไว้อีกด้วย ที่นี่เต็มไปด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวมากมาย เช่น ชมบ้านดินสีส้มสดใสท่ามกลางบรรยากาศจีนยูนนานราวกับว่าไปอยู่สถานที่นั่นจริงๆ สนุกไปกับชิงช้าแบบชาวเขาที่คล้ายกับชิงช้าสวรรค์ของไทย ชิงช้าตัวหนึ่งนั่งได้ 4 คน  ขี่ม้าชมหมู่บ้าน  (ไม่รวมค่าบริการขี่ม้า) มีทั้งแบบรอบสั้นๆ  3 รอบ หรือขี่ม้าชมหมู่บ้านสันติชล

ลองแต่งกายเป็นชาวจีนและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกตามจุดต่าง ๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Belle Villa

บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก REVERIE SIAM RESORT  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย คลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร นั่งม่วน กิ๋นลำ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RIVERIE SIAM RESORT   https://reveriesiam.com/

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ปาย – ไม้เฮือน 60 กาแฟดอยช้าง – น้ำพุร้อนแม่ขะจาน – เชียงราย  วัดร่องขุ่น – เชียงแสน                                                                                                               

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

08.30  น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศไทยในเชิงภูมิศาสตร์ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่าและประเทศลาว ทางตอนเหนือและตะวันออก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ไม้เฮือน 60 กาแฟดอยช้าง  

บ่าย อิสระให้ท่านจิบกาแฟ พักผ่อนเปลี่ยนอิริยาบท เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยภายในร้านอาหาร จนได้เวลาพอสมควร

นำท่านออกเดินทางต่อสู่ จังหวัดเชียงราย ระหว่างทางแวะชม น้ำพุร้อนแม่ขะจาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นบ่อน้ำร้อนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่มีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซียล เป็นบ่อที่สูงและสวยที่สุดในประเทศไทย อิสระให้ท่านได้แช่เท้า ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่ต้องไปเยือนเมื่อไปถึงจังหวัดเชียงราย ออกแบบและก่อสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรเรืองนาม ที่อุทิศตนสร้างวัดอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะ และสถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการ ได้เวลาพอสมควร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ANANTARA GOLDEN TRIANGLE ELEPHANT CAMP & RESORT (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย คลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ANANTARA GOLDEN TRIANGLE ELEPHANT CAMP & RESORT

https://www.anantara.com/th/golden-triangle-chiang-rai

6

วันที่หกของการเดินทาง

เชียงแสน-สวนแม่ฟ้าหลวง-หอฝิ่น-สามเหลี่ยมทองคำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ สวนแม่ฟ้าหลวง หรือพระตำหนักดอยตุง ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าของเรา โดยมีพระราชกระแสรับสั่งว่า หลังพระชนมายุ 90 พรรษา จะไม่เสด็จไปประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีก สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์จึงได้เลือกดอยตุง ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงาม ประกอบกับพระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยกับดอยตุงเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงมีพระราชดำริจะสร้างบ้านที่ดอยตุงให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ครัวตำหนัก

บ่าย นำทานเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์หอฝิ่น  ที่เกิดขึ้นจากพระราชปรารภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรบริเวณ สามเหลี่ยมทองคำ อันประกอบด้วยดินแดนของประเทศลาว  พม่าและไทย ที่ชาวโลกรู้จักเพียงแค่เป็นที่ปลูกฝิ่น ผลิต และค้ายาเสพติดแหล่งใหญ่ อันเป็นเหตุให้ประเทศเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ในสายตาชาวโลก จากการแก้ปัญหายาเสพติดของโครงการพัฒนาดอยตุงฯ โครงการในพระราชดำริของพระองค์ ที่สามารถลดอุปทาน (supply) ของการผลิตและค้าฝิ่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี จึงทรงมีพระราชดำริที่จะให้ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องมหันตภัยอันเกิดจากฝิ่นและสารเสพติดเพื่อลดอุปสงค์ (demand) ของการใช้สารเสพติดทั้งปวงด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวสามเหลี่ยมทองคำ (Golden Triangle) ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่เขตหมู่บ้านสบรวก เป็นสถานที่สำคัญที่สามารถมองเห็นพรมแดนของสามประเทศได้อย่างชัดเจน ได้แก่ พม่า ลาว และประเทศไทยถ้าได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวเชียงราย ก็ไม่น่าพลาดที่จะเลยมาเยี่ยมชมสุดเขตแดนไทย “สามเหลี่ยมทองคํา” อิสระช้อปปิ้งและชมจุดชมวิวตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ANANTARA GOLDEN TRIANGLE ELEPHANT CAMP & RESORT อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย คลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร ศรีวรรณ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ANANTARA GOLDEN TRIANGLE ELEPHANT CAMP & RESORT

https://www.anantara.com/th/golden-triangle-chiang-rai

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เชียงแสน – วัดร่องเสือเต้น – ไร่บุญรอด – สนามบิน – กรุงเทพ๚                                                                                                   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น วัดร่องเสือเต้น หนึ่งในพุทธศาสนสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงราย ที่มีชื่อเสียงและมีเอกลักษณ์ความสวยงามโดดเด่น ทั้งในเรื่องสถาปัตยกรรม ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งสีสันที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้อยากมาเยือนเชียงรายสักครั้ง สมควรแก่เวลา

นำท่านนำท่านสู่ ไร่บุญรอด หรือที่รู้จักกันดีในนาม สิงห์ปาร์ค เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม โดยจัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ ภายในไร่มีการปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน อาทิ ชาพันธุ์อู่หลง รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภูภิรมย์ (ภายในไร่บุญรอด)

บ่าย หลังอาหารให้ท่านอิสระถ่ายรูปบรรยากาศ และทำกิจกรรมในไร่บุญรอด  สมควรแก่เวลานำท่าน

เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง

19.35  น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE117

20.45  น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating