สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
ญี่ปุ่น
ประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น : TOHOKU SPRING IN JAPAN 8 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 

ประเทศ : ญี่ปุ่น

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา :  

โตเกียว – นิกโก้ – มิฮารุ – ไอสึวากามัตสึ – โอกาวาระ – เซนได ยามางะตะ – คิตะคามิ  – โมริโอกะ – ฮาจิมันไต – อาโอโมริ – โตเกียว

เส้นทางยอดนิยมแห่งการชมซากุระ  CHERRY BLOSSOM นั่งรถไฟหัวกระสุน Shinkansen ภูมิภาคโทโฮคุสู่มหานครโตเกียว สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค หมู่บ้านกินซันออนเซน ตามรอยละครชื่อดัง “โอชิน”เพลิดเพลินกับการเก็บสตรอเบอร์รี่สดๆ ฉ่ำๆ ปลอดสารพิษ “ซาราดะฟาร์ม” เมืองฮาจิมันไตสัมผัสกำแพงหิมะบน เส้นทางทองคำฮัคโกดะ-โทวาดะ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาฮัคโกดะแบบ 360 องศาต้นกำเนิดซากุระ ณ เมืองมิฮารุ ทาคิซากุระขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น อายุเก่าแก่นับพันปีชมความสะพรั่งของ อุโมงค์ซากุระ หรือ ฮิโทะเมะเซนป้งซากุระ เมืองโอกาวะระสวนเทนโชจิ ริมแม่น้ำคิตะคามิ ชมซากุระชื่อดังติดอันดับแห่งในภูมิภาคโทโฮคุปราสาทฮิโรซากิ เมืองอาโอโมริ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ชมซากุระที่สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ– โตเกียว(นาริตะ)

19.00น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์การบินไทยเจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

22.10น. ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว(Tokyo)ประเทศญี่ปุ่นโดยเที่ยวบินที่ TG 640

 

2

วันที่สองของการเดินทาง

โตเกียว(นาริตะ)–นิกโก้–ศาลเจ้าโทโชกุ–หมู่บ้านจำลองยุคสมัยเอโดะ คินูกาว่า

06.20น. เดินทางถึงกรุงโตเกียว(Tokyo)ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ (NIKKO)(190กิโลเมตร) เมืองแห่งมรดกโลกที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยเอโดะโชกุนตระกูลโทคุกาวา (Tokugawa)ได้วางเมืองนิกโก้ให้เป็นเมืองฝ่ายเหนือ มีการสร้างวัดและศาลเจ้าสวยงามหลายแห่ง โชกุนก็ได้อาศัยอยู่ในเมืองนิกโก้หลังจากโชกุนได้เสียชีวิตมีการสร้างสุสานโชกุนที่เมืองนิกโก้ ซึ่งเป็น 1ในสุสานที่สวยงามของญี่ปุ่น

นำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ (TOSHOGU SHRINE) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1636โดยโชกุนโตกุกาว่า อิเอะมิสึเพื่อเป็นที่ประดิษฐานอัฐิของโชกุนโตกุกาว่าอิเอะยาสึซึ่งเป็นโชกุนคนแรกของรัฐบาลเอโดะ เอกลักษณ์โดดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ คือความงดงามของสถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุต่างๆ ในยุคเอโดะ เช่น งานแกะสลักจากไม้ตามส่วนต่างๆของศาลเจ้ากว่า 5,000 ชิ้น รองลงมาคือ ภาพเขียนตามเพดาน และฝาผนังที่งดงามอ่อนช้อย ซึ่งยังมีผนังอีกหลายส่วนที่ใช้ทองคำแท้ประดับศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1999

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจำลองยุคสมัยเอโดะ (EDO WONDERLAND) ซึ่งภายในจำลองสถานที่  สำคัญๆในยุคสมัยเอโดะเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้าน สะพาน ร้านอาหารต่างๆ กิจกรรมภายในหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง ร้านย้อมผ้า

แต่งตัวย้อนยุคในชุดต่างๆ อาทิเช่น นินจา ซามูไร เจ้าเมือง ชุด เกราะ กิโมโน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ โรงละครนินจา โรงละครศิลปะประเพณี วัฒนธรรมสมัยเอโดะ มีกิจกรรมทดลองเล่น เช่น การยิงธนู ปาดาวกระจาย ฯลฯ เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับหมู่บ้านจำลองยุคสมัยเอโดะ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SUNSHINE KINUGWA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า**ในที่พักมีออนเซ็น (Onsen) ให้ท่านสามารถแช่ออนเซ็นเพื่อผ่อนคลายร่างกายจากการเมื่อยล้าได้

3

วันที่สามของการเดินทาง

คินูกาว่า -มิฮะรุ–ทาคิซากุระ-ไอสึวากามัตสึ-ปราสาทซึรุงะอุระบันได

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิฮะรุ (MIHARU)(160 กิโลเมตร) เป็นเมืองที่รู้จักกันในนามเมืองต้นกำเนิดซากุระ สายพันธุ์เบนิชิดะเระทาคิซากุระ เก่าแก่นับพันปี จากนั้นนำท่านชม ทาคิซากุระต้นซากุระเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงของสายพันธุ์เบนิชิดะเระทาคิซากุระ แปลตามตัวว่า “ซากุระน้ำตก” เนื่องจากก้านของดอกซากุระมีลักษณะย้อยลงมาเหมือนน้ำตก และมีความสูงถึง12 เมตร ซึ่งได้ถูกยกให้เป็น1ใน3 แหล่งชมซากุระขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองไอสึวากามัตสึ (AIZUWAKAMATSU) (70 กิโลเมตร) เมืองแห่งซามูไรซึ่งเคยมีความ  รุ่งเรืองเป็นที่รู้จักในฐานะของเมืองแห่งปราสาทในแคว้นไอสึทางตอนเหนือของญี่ปุ่นในยุคเอโดะ

จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทซึรุงะ (TSURUGA CASTLE) ซึ่งมีความหมายว่า ปราสาทนกกระเรียน  ปราสาท  แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ทําให้โดนทําลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1964 ปัจจุบันปราสาทซึรุงะ ได้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองไอสึวากามัตสึ รวมทั้งเครื่องเขินและดาบโบราณต่างๆ และบนชั้น 5 ของปราสาทเป็นจุดชมวิว ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขารอบด้าน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ อุระบันได (URABANDAI) (40 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม ACTIVE RESORT URABANDAI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า**ในที่พักมีออนเซ็น (Onsen)ให้ท่านสามารถแช่ออนเซ็นเพื่อผ่อนคลายร่างกายจากการเมื่อยล้าได้

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

อุระบันได–โอกาวาระ–อุโมงค์ซากุระ–เซนได–ช้อปปิ้ง – เซนได

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอกาวาระ (OGAWARA)(140 กิโลเมตร) บริเวณทางตอนใต้จังหวัดมิยางิ โดยมีแม่น้ำชิโรอิชิคาวะ ที่ไหลผ่านเมือง และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการชมดอกซากุระเป็นอย่างมาก

จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์ซากุระ หรือ ฮิโทะเมะเซนป้งซากุระ(Hitome-senbonzakura)ที่นี่ได้รับเลือกให้เป็น 1ใน100 แห่งในการชมซากุระที่เรียกว่า ชิโรอิชิกาว่ะซึสึมิฮิโทเมเซนป้งซากุระมีต้นซากุระราวๆ1200ต้นเรียงเป็นอุโมงค์ต้นไม้ซากุระนามิกิแห่งนี้ปลูกขึ้นโดยชาวเกษตรท้องถิ่นชื่อ ทาคายามะ ไคจิโร โดยในปี 1923ได้เริ่มปลูกประมาณ 700ต้น และปลูกเพิ่มอีก 500ต้นในปี 1927รวมเป็น 1200ต้นและถ้าบรรยากาศเป็นใจท้องฟ้าเปิดท่านจะได้เห็นภูเขาสูงตะหง่านอยู่เบื้องหลัง อิสระให้ท่านชมดอกซากุระและถ่ายภาพความสวยงามเป็นที่ระลึก

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซนได(SENDAI)(40กิโลเมตร)เป็นเมืองเอกของจังหวัดมิยางิ และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ก่อตั้งขึ้นในปี 1,600 มีประชากรราว1ล้านคน แวดล้อมไปด้วยกำแพงปราสาทและต้นไม้จนได้ขึ้นชื่อว่า CITY OF TREES หรือ เมืองแห่งต้นไม้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ ย่านอิจิบังโจ(ICHIBANCHO)”เป็นย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้“ถนนอิจิบังโจเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดๆกับสถานี รถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงห้างสรรพ สินค้า กับ สินค้าที่มีอยู่หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้ากล้องถ่ายรูปคอมพิวเตอร์ นาฬิกา เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! ลิ้มรส ลิ้นวัว (Gyutan) อาหารขึ้นชื่อและมีต้นกำเนิดที่เมืองเซนได

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL METROPOLITAN SENDAI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

*** เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าสำหรับ 2 คืน และของใช้จำเป็นใส่กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก เพื่อพักค้างคืนที่เมืองโมริโอกะ 1 คืน และเมืองอาโอโมริ 1 คืน ***

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เซนได -ยามางะตะ-กินซันออนเซน-คิตะคามิ-สวนเทนโชจิ-โมริโอกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองยามางะตะ(YAMAGATA)(90กิโลเมตร) เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในแถบชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น(Sea of Japan coast)ตั้งอยู่ทิศใต้ของภูมิภาคโทโฮคุ เมืองหลัก คือ เมืองยามากาตะ(Yamagata City)จังหวัดนี้มีชื่อเสียงของผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะเชอร์รี่ แหล่งน้ำพุร้อน ความเป็นชนบท และความงามของธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเข้าชม หมู่บ้านที่เป็นไฮไลท์ของเมืองยามากาตะกินซันออนเซน (GinzanOnsen) เมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาจุดเด่นของที่นี่คือมีน้ำใสสะอาด และเคยเป็นเหมืองแร่เงินมาก่อนหมู่บ้านออนเซ็นที่ยังคงหลงเหลืออาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิม โดยอบอวลไปด้วย บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงเป็นเครื่องปั้นที่มีสีน้ำเงินเข้มซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ และยังมีอาหารที่ขึ้นชื่อที่ขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือ โซบะ และ ไอศรีม ที่ทำจากดอกบัควีท

จากนั้นเดินเล่นไปตามถนนเล็กๆ บนสองฝั่งของแม่น้ำกินซันที่เต็มไปด้วยที่พักสไตล์เรียวกังและสะพานข้ามแม่น้ำกินซันแห่งนี้ยังที่ถือว่าเป็น 1 ใน 10 ของสะพานข้ามแม่น้ำขนาดเล็กที่วิวดีที่สุดซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวีอันโด่งดังเรื่อง “โอชิน (Oshin)” และ เอนิ  เมชั่นเรื่องดังของสตูดิโอจิบลิ เรื่อง Spirited away จากนั้นอิสระให้ถ่ายถ่ายรูปกับมุมสวยๆในหมู่บ้านกินซันออนเซ็น ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคิตะคามิ (KITAKAMI) (150 กิโลเมตร) เมืองที่มีชื่อเสียงถือเป็น 1 ใน 3 สถานที่ชมดอกซากุระที่สวยงามที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ

จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนเทนโชจิ (Tenshochi) เป็นสวนที่ตั้งอยู่ในเมืองคิตะคะมิ (Kitakami) ที่มีซากุระกว่า 150 สายพันธุ์ร่วม 10,000 เรียงรายขนาดไปกับแม่น้ำคิตะคามิ ระยะทางราว 2 กิโลเมตร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโมริโอกะ (MORIOKA) (50 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Metropolitan Morioka  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

โมริโอกะ-ฮาจิมันไต-ซาราดะฟาร์ม-อาโอโมริ-ปราสาทฮิโรซากิ-อาโอโมริ

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาจิมันไต (HACHIMANTAI) (60 กิโลเมตร) เมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงแนวภูเขาไฟ

นำท่านเข้าชม ซาราดะฟาร์ม หรือ สลัดฟาร์ม (SALAD FARM) เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของ  เมืองฮาจิมันไต สลัดฟาร์มเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ เมนูยอดฮิตของที่นี่ และ “สตรอว์เบอร์รี่” ที่ปลูกแบบปลอดสารพิษในโรงเรือน ภายในฟาร์มมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการแบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆ พร้อมด้วยการจัดแต่งภูมิทัศน์อย่างสวยงาม มากไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานา  พันธุ์กว่า 1,200 ชนิด ซึ่งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมดอกไม้ตามฤดูกาลได้อย่างเพลิดเพลิน และให้ท่านได้สนุกกับ กิจกรรมเก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆ ทานได้ไม่อั้นภายในเวลา 40 นาที

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาโอโมริ (AOMORI) (120 กิโลเมตร) เป็นจังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะฮอนชูเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรอันดับ 1 ของญี่ปุ่น เช่น แอปเปิ้ลและมันญี่ปุ่น(นากาอิโมะ) แต่จะมีตามช่วงฤดูกาลนั้นๆ และอาโอโมริอยู่ติดกับทะเลจึงขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารทะเลที่สด แต่ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองก็คือ หอยเชลล์   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทฮิโรซากิ (HIROSAKI CASTLE) ถูกสร้างขึ้นในปี 1611โดยตระกูลซูการุ โครงสร้างปราสาทมีทั้งหมด3 ชั้น ประกอบด้วย คูปราสาท ป้อมประตูปราสาท และป้อมตามมุมปราสาท ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะฮิโรซากิโครงสร้างปราสาทเดิมที่มีทั้งหมด5ชั้นถูกไฟไหม้จากเหตุการณ์ฟ้าผ่าในปี 1627 และได้สร้างขึ้นใหม่ในปี 1810ให้กลายเป็นแบบ 3 ชั้นในปัจจุบัน และถือได้ว่าเป็น “จุดชมดอกซากุระยอดนิยม 3 ลำดับต้นๆของญี่ปุ่น” ที่มีต้นซากุระราวๆ 2,600 ต้น กว่า 52 สายพันธุ์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม JAL CITY AOMORI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อาโอโมริ–โตเกียว-ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟอาโอโมริ

11.22 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (TOKYO) โดยรถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นซึ่งเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก ถึง 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างทางท่านสามารถเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง และท่านสามารถซื้อ BENTO SETทานระหว่างการเดินทางบนรถไฟได้

เที่ยง รับประทาน ข้าวกล่องญี่ปุ่น (EKI BENTO) ให้ท่านได้รับประทานอาหารระหว่างการเดินทางโดยรถไฟชินคันเซน

15.04 น. นำท่านเดินทางถึง กรุงโตเกียว (TOKYO) (130กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งความเจริญสูงสุดแห่งหนึ่งของเอเชียและของโลก และเป็นเมืองเก่าแก่มีที่เที่ยวมากมายเป็นแหล่งที่เพียบพร้อมไปด้วยสถานบันเทิงนำสมัย แหล่งแฟชั่น สวนสนุกขนาดใหญ่ และแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืน

นำท่านชมย่าน ชินจูกุ (Shinjugu) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ที่ฮิตติดอันดับของกรุงโตเกียว อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมแฟชั่นต่างๆของญี่ปุ่น และจำหน่ายสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้า, กระเป๋า, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ร้านอาหาร และ ร้านขนม ที่มีชื่อเสียงหลายหลายแห่ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศันจนได้เวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเซ็ทขาปูยักษ์ระดับพรีเมี่ยม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม KEIO PLAZA TOKYO ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

8

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

โตเกียว–ช้อปปิ้ง-นาริตะ-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง“อิออน พลาซ่า (AEON PLAZA) ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมายอาทิ นาฬิกากล้องกระเป๋ารองเท้า เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง ร้าน 100เยนสินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

17.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทาง น้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปไกด์ และ คนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / ท่าน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100 %  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด