14 – 21 เมษายน 2562
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
ญี่ปุ่น
ประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น : TOHOKU SPRING IN JAPAN 8 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง :  14 – 21 เมษายน 2562

ประเทศ : ญี่ปุ่น

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา :  

โตเกียว – นิกโก้ – มิฮารุ – โอกาวาระ – เซนได – ยามางะตะ คิตะคามิ  – โมริโอกะ – ฮาจิมันไต – อาโอโมริ – โตเกียว

เส้นทางยอดนิยมแห่งการชมซากุระ     CHERRY BLOSSOM นั่งรถไฟหัวกระสุน Shinkansen ภูมิภาคโทโฮคุสู่มหานครโตเกียว สัมผัสบรรยากาศย้อนยุค หมู่บ้านกินซันออนเซน ตามรอยละครชื่อดัง “โอชิน”เพลิดเพลินกับการเก็บสตรอเบอร์รี่สดๆ ฉ่ำๆ ปลอดสารพิษ “ซาราดะฟาร์ม” เมืองฮาจิมันไตสัมผัสกำแพงหิมะบน เส้นทางทองคำฮัคโกดะ-โทวาดะ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาฮัคโกดะแบบ 360 องศาต้นกำเนิดซากุระ ณ เมืองมิฮารุ ทาคิซากุระขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น อายุเก่าแก่นับพันปีชมความสะพรั่งของ อุโมงค์ซากุระ หรือ ฮิโทะเมะเซนป้งซากุระ เมืองโอกาวะระสวนเทนโชจิ ริมแม่น้ำคิตะคามิ ชมซากุระชื่อดังติดอันดับแห่งในภูมิภาคโทโฮคุปราสาทฮิโรซากิ เมืองอาโอโมริ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ชมซากุระที่สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ– โตเกียว(นาริตะ)

19.00น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์การบินไทยเจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

22.10น. ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว(Tokyo)ประเทศญี่ปุ่นโดยเที่ยวบินที่ TG 640

 

2

วันที่สองของการเดินทาง

โตเกียว(นาริตะ)–นิกโก้–ศาลเจ้าโทโชกุ–หมู่บ้านจำลองยุคสมัยเอโดะ คินูกาว่า

06.20น. เดินทางถึงกรุงโตเกียว(Tokyo)ประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ (NIKKO)(190กิโลเมตร) เมืองแห่งมรดกโลกที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยเอโดะโชกุนตระกูลโทคุกาวา (Tokugawa)ได้วางเมืองนิกโก้ให้เป็นเมืองฝ่ายเหนือ มีการสร้างวัดและศาลเจ้าสวยงามหลายแห่ง โชกุนก็ได้อาศัยอยู่ในเมืองนิกโก้หลังจากโชกุนได้เสียชีวิตมีการสร้างสุสานโชกุนที่เมืองนิกโก้ ซึ่งเป็น 1ในสุสานที่สวยงามของญี่ปุ่น

นำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ (TOSHOGU SHRINE) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1636โดยโชกุนโตกุกาว่า อิเอะมิสึเพื่อเป็นที่ประดิษฐานอัฐิของโชกุนโตกุกาว่าอิเอะยาสึซึ่งเป็นโชกุนคนแรกของรัฐบาลเอโดะ เอกลักษณ์โดดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ คือความงดงามของสถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุต่างๆ ในยุคเอโดะ เช่น งานแกะสลักจากไม้ตามส่วนต่างๆของศาลเจ้ากว่า 5,000 ชิ้น รองลงมาคือ ภาพเขียนตามเพดาน และฝาผนังที่งดงามอ่อนช้อย ซึ่งยังมีผนังอีกหลายส่วนที่ใช้ทองคำแท้ประดับศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1999

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจำลองยุคสมัยเอโดะ (EDO WONDERLAND) ซึ่งภายในจำลองสถานที่  สำคัญๆในยุคสมัยเอโดะเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้าน สะพาน ร้านอาหารต่างๆ กิจกรรมภายในหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง ร้านย้อมผ้า

แต่งตัวย้อนยุคในชุดต่างๆ อาทิเช่น นินจา ซามูไร เจ้าเมือง ชุด เกราะ กิโมโน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ โรงละครนินจา โรงละครศิลปะประเพณี วัฒนธรรมสมัยเอโดะ มีกิจกรรมทดลองเล่น เช่น การยิงธนู ปาดาวกระจาย ฯลฯ เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับหมู่บ้านจำลองยุคสมัยเอโดะ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL HAVEST KINUGAWA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า**ในที่พักมีออนเซ็น (Onsen) ให้ท่านสามารถแช่ออนเซ็นเพื่อผ่อนคลายร่างกายจากการเมื่อยล้าได้

3

วันที่สามของการเดินทาง

คินูกาว่า -มิฮะรุ–ทาคิซากุระ-อุระบันได

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิฮะรุ (MIHARU)(160 กิโลเมตร)เป็นเมืองที่รู้จักกันในนามเมืองต้นกำเนิดซากุระ สายพันธุ์เบนิชิดะเระทาคิซากุระ เก่าแก่นับพันปี

จากนั้นนำท่านชม ทาคิซากุระต้นซากุระเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงของสายพันธุ์เบนิชิดะเระทาคิซากุระ แปลตามตัวว่า “ซากุระน้ำตก” เนื่องจากก้านของดอกซากุระมีลักษณะย้อยลงมาเหมือนน้ำตก และมีความสูงถึง12 เมตร ซึ่งได้ถูกยกให้เป็น1ใน3 แหล่งชมซากุระขนาดใหญ่ของญี่ปุ่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุระบันได (URABANDAI) (70 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม URABANDAI LAKE RESORT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า**ในที่พักมีออนเซ็น (Onsen)ให้ท่านสามารถแช่ออนเซ็นเพื่อผ่อนคลายร่างกายจากการเมื่อยล้าได้

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ทะเลสาบอินาวาชิโระ–โอกาวาระ–อุโมงค์ซากุระ–เซนได–ปราสาทอาโอบะ ช้อปปิ้ง – เซนได

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอกาวาระ (Ogawara)(140 กิโลเมตร) บริเวณทางตอนใต้จังหวัดมิยางิ โดยมีแม่น้ำชิโรอิชิคาวะ ที่ไหลผ่านเมือง และยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเรื่องการชมดอกซากุระเป็นอย่างมาก

จากนั้นนำท่านชม อุโมงค์ซากุระ หรือ ฮิโทะเมะเซนป้งซากุระ(Hitome-senbonzakura)ที่นี่ได้รับเลือกให้เป็น 1ใน100 แห่งในการชมซากุระที่เรียกว่า ชิโรอิชิกาว่ะซึสึมิฮิโทเมเซนป้งซากุระมีต้นซากุระราวๆ1200ต้นเรียงเป็นอุโมงค์ต้นไม้ซากุระนามิกิแห่งนี้ปลูกขึ้นโดยชาวเกษตรท้องถิ่นชื่อ ทาคายามะ ไคจิโร โดยในปี 1923ได้เริ่มปลูกประมาณ 700ต้น และปลูกเพิ่มอีก 500ต้นในปี 1927รวมเป็น 1200ต้นและถ้าบรรยากาศเป็นใจท้องฟ้าเปิดท่านจะได้เห็นภูเขาสูงตะหง่านอยู่เบื้องหลัง อิสระให้ท่านชมดอกซากุระและถ่ายภาพความสวยงามเป็นที่ระลึก

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซนได(Sendai)(40กิโลเมตร)เป็นเมืองเอกของจังหวัดมิยางิ และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ก่อตั้งขึ้นในปี 1,600 มีประชากรราว1ล้านคน แวดล้อมไปด้วยกำแพงปราสาทและต้นไม้จนได้ขึ้นชื่อว่า CITY OF TREES หรือ เมืองแห่งต้นไม้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทอาโอบะ(AOBACASTLE) ตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 130 เมตร มีผาเขาทางทิศตะวันออกและทิศใต้ ปราสาทสร้างโดยแม่ทัพคนสำคัญของเมือง คือ ดาเตะ มาซามุเนะปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่ ป้อมปราการ และอนุสาวรีย์ท่านดาเตะบนหลังม้า

นำท่านเดินชม ถนนโจเซนจิ-โดริ(JOZENJI DORI)ย่านเมืองเก่าของเมืองเซนได เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็น เมืองแห่งต้นไม้ ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ด้วยตลอดแนวของถนนสายนี้ที่เต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นเซลโคว่า อีกทั้งบริเวณเกาะกลางถนนยังมีทางเดินเท้าให้ได้เดินชมบรรยากาศโดยรอบ พร้อมชมงานปฏิมากรรมรูปปั้นของจิตรกรผู้มีชื่อเสียง

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านอิจิบังโจ(ICHIBANCHO)”เป็นย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้“ถนนอิจิบังโจเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดๆกับสถานี รถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงห้างสรรพ สินค้า กับ สินค้าที่มีอยู่หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้ากล้องถ่ายรูปคอมพิวเตอร์ นาฬิกา เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Metropolitan Sendai Eastระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เซนได –มิตซุย เอ้าท์เล็ต-ยามางะตะกินซันออนเซน-คิตะคามิ-สวนเทนโชจิ โมริโอกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านช้อปปิ้ง มิตซุย เอ้าท์เล็ต (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128แบรนด์ อาทิCoach, Armani, Ralph Lauren, Seigoเพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่สินค้าแฟชั่น จนถึงอุปกรณ์กีฬา สินค้าทั่วไป และมี Hokkaido Roko Farm Bridgeซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ เมืองยามางะตะ(YAMAGATA)(90กิโลเมตร) เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในแถบชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น(Sea of Japan coast)ตั้งอยู่ทิศใต้ของภูมิภาคโทโฮคุ เมืองหลัก คือ เมืองยามากาตะ(Yamagata City)จังหวัดนี้มีชื่อเสียงของผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะเชอร์รี่ แหล่งน้ำพุร้อน ความเป็นชนบท และความงามของธรรมชาติ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม หมู่บ้านที่เป็นไฮไลท์ของเมืองยามากาตะกินซันออนเซน (GinzanOnsen) เมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาจุดเด่นของที่นี่คือมีน้ำใสสะอาด และเคยเป็นเหมืองแร่เงินมาก่อนหมู่บ้านออนเซ็นที่ยังคงหลงเหลืออาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิม โดยอบอวลไปด้วย บรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงเป็นเครื่องปั้นที่มีสีน้ำเงินเข้มซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ เดินเล่นไปตามถนนเล็กๆ บนสองฝั่งของแม่น้ำกินซันที่เต็มไปด้วยที่พักสไตล์เรียวกังและสะพานข้ามแม่น้ำกินซันแห่งนี้ยังที่ถือว่าเป็น 1 ใน 10 ของสะพานข้ามแม่น้ำขนาดเล็กที่วิวดีที่สุดซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวีอันโด่งดังเรื่อง “โอชิน (Oshin)” และ เอนิเมชั่นเรื่องดังของสตูดิโอจิบลิ เรื่อง Spirited away จากนั้นอิสระให้ถ่ายถ่ายรูปกับมุมสวยๆในหมู่บ้านกินซันออนเซ็น ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคิตะคามิ (Kitakami) (150 กิโลเมตร) เมืองที่มีชื่อเสียงถือเป็น 1 ใน 3 สถานที่ชมดอกซากุระที่สวยงามที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ

จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนเทนโชจิ (Tenshochi) เป็นสวนที่ตั้งอยู่ในเมืองคิตะคะมิ (Kitakami) ที่มีซากุระกว่า 150 สายพันธุ์ร่วม 10,000 เรียงรายขนาดไปกับแม่น้ำคิตะคามิ ระยะทางราว 2 กิโลเมตร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโมริโอกะ (Morioka) (50 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Metropolitan Morioka  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

โมริโอกะ-ฮาจิมันไต-ซาราดะฟาร์ม-อาโอโมริ-ปราสาทฮิโรซากิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาฮักโกดะ-กำแพงหิมะฮักโกดะ-อาโอโมริ 

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาจิมันไต (Hachimantai) (60 กิโลเมตร) เมืองที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงแนวภูเขาไฟ

นำท่านเข้าชม ซาราดะฟาร์ม หรือ สลัดฟาร์ม (Salad Farm) เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของ  เมืองฮาจิมันไต สลัดฟาร์มเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ เมนูยอดฮิตของที่นี่ และ “สตรอว์เบอร์รี่” ที่ปลูกแบบปลอดสารพิษในโรงเรือน ภายในฟาร์มมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการแบ่งพื้นที่เป็นโซนต่างๆ พร้อมด้วยการจัดแต่งภูมิทัศน์อย่างสวยงาม มากไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานา  พันธุ์กว่า 1,200 ชนิด ซึ่งนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมดอกไม้ตามฤดูกาลได้อย่างเพลิดเพลิน และให้ท่านได้สนุกกับ กิจกรรมเก็บสตรอว์เบอร์รี่สดๆ ทานได้ไม่อั้นภายในเวลา 40 นาที

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาโอโมริ (Aomori) (120 กิโลเมตร) เป็นจังหวัดในภูมิภาคโทโฮคุตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะฮอนชูเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นแหล่งผลิตผลทางการเกษตรอันดับ 1 ของญี่ปุ่น เช่น แอปเปิ้ลและมันญี่ปุ่น(นากาอิโมะ)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทฮิโรซากิ (Hirosaki Castle) ถูกสร้างขึ้นในปี 1611โดยตระกูลซูการุ โครงสร้างปราสาทมีทั้งหมด3 ชั้น ประกอบด้วย คูปราสาท ป้อมประตูปราสาท และป้อมตามมุมปราสาท ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะฮิโรซากิโครงสร้างปราสาทเดิมที่มีทั้งหมด5ชั้นถูกไฟไหม้จากเหตุการณ์ฟ้าผ่าในปี 1627 และได้สร้างขึ้นใหม่ในปี 1810ให้กลายเป็นแบบ 3 ชั้นในปัจจุบัน และถือได้ว่าเป็น “จุดชมดอกซากุระยอดนิยม 3 ลำดับต้นๆของญี่ปุ่น” ที่มีต้นซากุระราวๆ 2,600 ต้น กว่า 52 สายพันธุ์

นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาฮักโกดะ โดยการนั่งกระเช้า (Hakkoda Ropeway) เพื่อชมความสวยของวิวทิวทัศน์แบบ 360 องศา ที่มองจากภูเขาฮักโกดะ ที่ยังคงมีหิมะปกคลุมอยู่ในช่วงเดือนเมษายน  ภูเขาฮักโกดะนั้นในอดีตคือภูเขาไฟ ที่ตั้งอยู่ในเมืองอาโอโมริ

จากนั้นระหว่างทางนำท่านผ่านชม กำแพงหิมะฮักโกดะ (Hakkouda Gold line) ชมทัศนีภาพของถนนที่ขนาบข้างด้วย กำแพงหิมะขนาดมหึมา ประทับใจไปกับกำแพงหิมะสองข้างทาง ซึ่งกำแพงสูงกว่า 10 เมตรเป็นระยะทางร่วม 8 กิโลเมตร **ถ้าในช่วงวันเดินทางมีหิมะจำนวนมากและหากไม่สามารถจอดให้ท่านลงชมได้ เราจะนำท่านผ่านชมความสวยงามของกำแพงหิมะแทน เนื่องจากเราจะคำนึงถึงความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ**

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Richmond Hotel Aomori ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อาโอโมริ–โตเกียว-ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟอาโอโมริ

11.22 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (Tokyo) โดยรถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นซึ่งเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก ถึง 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างทางท่านสามารถเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง และท่านสามารถซื้อ BENTO SET ทานระหว่างการเดินทางบนรถไฟได้บริการท่านด้วย ข้าวกล่องญี่ปุ่น (BENTO) ให้ท่านได้รับประทานอาหารระหว่างการเดินทางโดยชินคันเซน

15.04 น. นำท่านเดินทางถึง กรุงโตเกียว (Tokyo) (130กิโลเมตร)เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งความเจริญสูงสุดแห่งหนึ่งของเอเชียและของโลก และเป็นเมืองเก่าแก่มีที่เที่ยวมากมายเป็นแหล่งที่เพียบพร้อมไปด้วยสถานบันเทิงนำสมัย แหล่งแฟชั่น สวนสนุกขนาดใหญ่ และแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืน

นำท่านชมย่าน ชินจูกุ (Shinjugu) แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ที่ฮิตติดอันดับของกรุงโตเกียว อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมแฟชั่นต่างๆของญี่ปุ่น และจำหน่ายสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้า, กระเป๋า, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ร้านอาหาร และ ร้านขนม ที่มีชื่อเสียงหลายหลายแห่ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศันจนได้เวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเซ็ทขาปูยักษ์ระดับพรีเมี่ยม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม KEIO PLAZA TOKYOระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

8

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

โตเกียว–ช้อปปิ้ง-นาริตะ-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง“อิออน พลาซ่า(AEON PLAZA)ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมายอาทิ นาฬิกากล้องกระเป๋ารองเท้า เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง ร้าน 100เยนสินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

17.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่TG 677

21.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ