9 – 15 ต.ค 63 / 23  ต.ค  29 ต.ค 63/17 – 22 พ.ย. 63 /02 – 08 ธ.ค 63 / 06 – 11 ธ.ค. 63 / 29 ธ.ค 63 – 4 ม.ค 64
วันเดินทาง

ทัวร์ไทย : The Charm of South หลงเสน่ห์ภาคใต้ 6คืน 7วัน

กำหนดการเดินทาง : 9 – 15 ต.ค 63 / 23  ต.ค  29 ต.ค 63/17 – 22 พ.ย. 63 /02 – 08 ธ.ค 63 / 06 – 11 ธ.ค. 63 / 29 ธ.ค 63 – 4 ม.ค 64

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี  -นครศรีธรรมราช – พัทลุง – ตรัง

สายการบิน : ไทยสมายล์

ราคา : 43,900 บาท

นำท่านสัมผัสกับความสุนทรีของสถานที่เที่ยวเส้นทำงใหม่ ดื่มด่ำบรรยากาศธรรมชาติท่ามกลางอุทยานแห่งชาติเขาสก “กุ้ยหลินเมืองไทย”

สัมผัสกับความหลากหลายของเส้นทาง ป่าเขาและทะเล รวมถึงวัฒนธรรมของคนภาคใต้ที่รักษามายาวนาน สูดอากาศบริสุทธิ์ฟอกปอดให้เต็มอิ่ม

พักแพ500ไร่ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครศรีฯกุมารเทพไอ้ไข่วัดเจดีย์ รับประทำน อาหารใต้พื้นเมือง เที่ยวหมู่บ้านคีรีวง

หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่คลองปากประพัทลุง

ทัวร์ช่วง  9 – 15 ต.ค 63

ทัวร์ช่วง 23  ต.ค  29 ต.ค 63/02 – 08 ธ.ค 63

ทัวร์ช่วง 17 – 22 พ.ย. 63 / 06 – 11 ธ.ค. 63

ทัวร์ช่วงปีใหม่ 29 ธ.ค 63 – 4 ม.ค 64

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ  – สุราษฎร์ธานี – ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด – อุทยานแห่งชาติเขาสก

05.00.น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว Bเคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้น  เครื่อง พร้อมบริการอาหารเช้าแบบ Snack Box

07.45 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยสไมย์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE 2251(บนเครื่องบินจะไม่มีบริการน้ำและอาหารบนเครื่องบิน)

09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร 

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านบ้านผักหวาน อ.ไชยา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35นาที ระยะทาง 35กม.)

13.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1ชม.25นาที ระยะทาง90กม.) เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ทุกคนก็จะได้พบกับต้นน้ำลำธารขนาดเล็ก น้ำใสมากๆ ซึ่งเป็นน้ำที่เกิดจากธรรมชาติและสาเหตุที่บ่อน้ำแห่งนี้ยังมีความใสสะอาดและสวยงามเช่นนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่นั้นได้มีมาตรการดูแลรักษาความสะอาดเป็นอย่างดีตั้งแต่หน้าทางเข้าที่จะมีการตรวจสอบขยะและจำกัดจำนวนสัมภาระของนักท่องเที่ยวทุกคน เพราะฉะนั้นทุกคนที่มาจึงเข้ามาได้แค่เล่นน้ำเท่านั้น ไม่มีการนำของมาดื่มมากินให้สกปรกเหมือนที่อื่นๆ ซึ่งนี่ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เขาสก บูติก แคมป์ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณประมาณ 1ชม. 4นาที ระยะทาง63กม.) ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนและดื่มด่ำกับบรรยากาศอันสวยงามของรีสอร์ท http://www.khaosokboutiquecamps.com/

รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก

2

วันที่สองของการเดินทาง

เขื่อนรัชประภา(เขื่อนเชี่ยวหลาน) – ล่องเรือชมกุ้ยหลินเมืองไทย – ถ้ำปะการัง   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนรัชประภา หรือเขื่อนเชี่ยวหลาน ตั้งอยู่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่นี่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอันดับต้น ๆ ของเมืองไทย ด้วยเต็มไปด้วยธรรมชาติของป่าเขาและสายน้ำที่งดงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ดีมาก จนได้ชื่อว่ากุ้ยหลินเมืองไทย จากนั้นนำท่านล่องเรือชมบรรยากาศภายในเขื่อน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร แพ500ไร่

จากนั้นนำท่านเข้าชม ถ้ำปะการัง ภายในถ้ำมืดสนิท มีหินงอก หินย้อย ซึ่งสาเหตุที่เรียกว่าถ้ำปะการัง ก็เพราะว่าภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยแตกหน่อเล็ก ๆ คล้ายกับปะการังในทะเล ดูงดงามแปลกตา ราวกับอยู่ในท้องทะเล จากการสำรวจในเบื้องต้น หินย้อยรูปประหลาด ไม่ใช่ปะการังเหมือนในทะเล แต่อาจเกิดมาจากการตกตะกอนของน้ำหินปูน ที่เข้มข้นผสมกับความพิเศษของอากาศ จึงทำให้เกิดหินย้อยที่มีความเหมือนกับปะการัง จนสมควรแก่เวลา

อาหารเย็น รับประทาน ณ ร้านอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก แพ 500 ไร่ https://www.500rai.com/th                                                                                                  

3

วันที่สามของการเดินทาง

กาญจนดิษฐ์ – Huulaa Beach club Sichon – Aava Resort and Spa 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

10.00 น. เดินทางสู่อำเภอกาญจนดิษฐ์ นำท่านแวะชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปากกะแดะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม.45นาที ระยะทาง 114 กม.)

ผ่านเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ตลอดจนเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยว เมืองหลัก เมืองรอง และชุมชน ให้โดดเด่น มีความพร้อม บนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี โดยล่าสุด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ซีฟู๊ด ณ ร้านในอ่าวซีฟู๊ด

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.เภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นำท่านแวะ HuulaaBeachclub Sichon  (ฮูล่าบีชคลับ)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 39นาที)ค่าเฟ่สีชมพูริมหาดเขาพลายดำ ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปเช็คอินเก๋ๆ พร้อมดื่มเครื่องดื่มเย็นๆให้ชื่นใจก่อนเดินทางเข้าที่พัก ตัวคาเฟ่ที่มีมุมถ่ายรูปมากมายหลายจุดให้ท่านได้เก็บรูปสวยๆกันแบบจุใจ

เย็น  นำท่านเดินทาง สู่ Aava Resort and Spa  https://www.aavaresort.com/aava/(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ34นาที) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรนำท่านรับประทานอาหารค่ำอาหาร ณ Aalto restaurant ภัตตาคารภายในโรงแรม  

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

สิชล – วัดเจดีย์ ไอ้ไข่  -หมู่บ้านคีรีวง

เช้า รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

09.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช (ใช้เวลาในการเดินทาง 45นาที ระยะทาง 47กิโลเมตร)

จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ

วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ้านก๋ง อาหารพื้นเมืองนคร (ใช้เวลาในการเดินทาง 15นาที ระยะทาง 11กิโลเมตร)

บ่าย ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านคีรีวง ในอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช (ใช้เวลาในการเดินทาง 1ชม. 20นาที ระยะทาง 79กิโลเมตร)  ที่นี่เป็นชุมชนเก่าแก่ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและสายน้ำ แต่เดิมชุมชนแห่งมีชื่อว่า “บ้านขุนน้ำ” เพราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวง ซึ่งไหลต่อมาเป็นลำธารขนาดใหญ่ผ่านกลางหมู่บ้าน เรียกว่า “คลองท่าดี” ทำให้มีทัศนียภาพที่งดงามยิ่งนัก ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นชื่อหมู่บ้านเป็น “บ้านคีรีวง” ซึ่งหมายถึงหมู่บ้านที่อยู่ภายในวงล้อมของภูเขา วิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนนั้นสงบเรียบง่าย อาชีพหลักส่วนใหญ่คือการทำ “สวนสมรม” หรือสวนผลไม้ผสม เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ

สิ่งที่โดดเด่นจนทำให้หมู่บ้านคีรีวงเป็นที่รู้จักของใครหลายคนก็คืออากาศที่บริสุทธิ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ โดยเมื่อปี 2552 กรมควบคุมมลพิษได้เข้ามาตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่บ้านคีรีวง ว่าบ้านคีรีวงเป็นสถานที่ที่มีอากาศดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย และได้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( Thailand Tourism Awards) ประจำปี 2541 ประเภทเมืองและชุมชน เนื่องจาก เป็นชุมชนที่มี วิถีชีวิตแบบชาวสวนอยู่กับธรรมชาติ และได้พัฒนา การบริการนักท่องเที่ยวขึ้นมาเป็นธุรกิจใหม่ของชุมชน

14.00 น. นำท่านจิบชากาแฟยามบ่าย ณ GoodTime คีรีวงคาเฟ่ รายล้อมไปด้วยขุนเขาเขียวขจี ดื่มด่ำ กับบรรยากาศของสายน้ำใสๆบรรยายแสนโรแมนติก ให้คุณได้ผ่อนคลายดื่มด่ำไปกับรสชาติของกาแฟหอมละมุน และเครื่องดื่มหลากหลายพร้อมเบเกอร์รี่หลากหลายชนิด

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก Passion Resort https://www.facebook.com/kiriwongPassion/ เมื่อเช็คอินเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้วจะนำท่านปั่นจักรยานเที่ยวชมบรรยากาศธรรมชาติ และชุมชนยามเย็นภายในหมู่บ้านคีรีวง

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เดอะคีรีวงวัลเลย์ จนได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ที่พัก 

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

พัทลุง – เที่ยวบิ้งนาคาเฟ่ – สะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรรษา –  ศรีปากประ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม และยังมีเวลาให้ท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิต และมนต์เสน่ห์ของชาวคีรีวงในยามเช้า เดินเล่นหรือปั่นจักรยาน นั่งจิบกาแฟริมน้ำ ดื่มด่ำกับธรรมชาติ สูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด ก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังสถานที่ต่อไป

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.เมืองพัทลุง (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1ชม. 45นาที ระยะทาง103 กม.)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลานตาชูสเต็กเฮาส์ สาขาในเมืองพัทลุง

บ่าย แวะถ่ายรูป ณ บิ้งนาคาเฟ่ (ใช้เวลาประมาณ 22นาที ระยะทาง 18 กม.) คาเฟ่ริมทุ่งนาเมืองพัทลุง เมื่อเดินทางมาถึงที่ร้านแล้ว จะเห็นว่าด้านหน้าร้านตกแต่งออกสไตล์โมเดิร์น ออกแบบเป็นเรือนกระจกรอบตัวร้าน บรรยากาศโปร่งสบาย ดีไซน์เท่ๆ หรือจะออกไปนั่งรับลมเย็นๆ ที่โซนด้านนอก ก็ได้อีกบรรยากาศ เพราะด้านหลังจะเป็นวิวทุ่งนาให้ได้นั่งชมวิวธรรมชาติสบายตา บรรยากาศทุ่งนาที่อยู่รอบๆ ถือเป็นเสน่ห์ให้กับร้านนี้ได้เป็นอย่างดี

และยังมีสะพานไม้ทอดผ่านกลางนา ให้ได้เดินไปสู่ยังโซนยอดฮิต ที่ลูกค้านิยมแวะมาถ่ายภาพประทับใจ นอกจากนี้ยังมีโซนพักผ่อนเล็กๆ อีกหลากหลาย มีชิงช้าให้นั่งแกว่งไกว ตอบโจทย์คนชอบบรรยากาศสุดชิลได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

13.50 จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ บ้านปากประ ตั้งอยู่ในอำเภอควนขนุน (ใช้เวลาในการเดินทาง 34นาที ระยะทาง 26กิโลเมตร)  มีคลองปากประที่แม่น้ำสายต่าง ๆ ไหลมาบรรจบกัน เพื่อไหลออกสู่ทะเลสาบสงขลา  คลองปากประจึงเหมือนปากแม่น้ำเป็นที่ชุมนุมของสัตว์น้ำต่าง ๆ กลายเป็นแหล่งประมงพื้นบ้าน โดยชาวบ้านปากประจะหาสัตว์น้ำตามวิถีดั้งเดิม  เสน่ห์และเอกลักษณ์ของบ้านปากประ คือ  ยอยักษ์ จำนวนมากมายแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ตั้งอยู่เรียงรายกลางทะเลสาบสงขลา  โดยเฉพาะในช่วงเวลาเช้ายามพระอาทิตย์ขึ้น ยิ่งทำให้กลายเป็นภาพสะดุดตา กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ  ผู้หลงใหลธรรมชาติและวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของผู้คนเส้การเดินทางจากตัว อ.ควนขนุน เพื่อจะไปยังบ้านปากประ เราจะผ่านสะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา หรือสะพานเอกชัย สะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย แวะจอดรถ ชมวิว ถ่ายรูปสะพานที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตา และบ้านร้างสะพานเอกชัย มุมถ่ายภาพยอดฮิตที่มาถึงแล้วต้องเก็บภาพเป็นที่ระลึก ชมภาพความงดงามสองข้างทางชาวบ้านที่ออกเรือหาปลา โดยเฉพาะฝูงควายน้ำที่กำลังกินหญ้าทั้งในน้ำและทุ่งหญ้าบริเวณรอบทะเลสาบและทะเลน้อย

เย็น นำท่านเข้าสู่ที่พัก ศรีปากประ http://www.sripakpra.com/  (ใช้เวลาประมาณ 17นาที ระยะทาง 15 กม.)

ให้ท่าน เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย ก่อนจะนำท่านไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารครัววิวยอ ร้านอาหารของศรีปากประรีสอร์ท โดยตัวร้านจะตั้งอยู่อีกโซนของรีสอร์ท สามารถเดิน หรือปั่นจักรยานจากตัวที่พักไปยังร้านอาหารได้ หรือจะใช้บริการรถกอล์ฟภายในรีสอร์ทก็ได้

6

วันที่หกของการเดินทาง

ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้นคลองปากประ – ชมทุ่งบัวทะเลน้อย – ถ่ายรูปสถานีรถไฟกันตัง – ถนนTrang Street Art – Kachonghills

05.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ คลองปากประ ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น ใช้เวลาล่องเรือโดยประมาณ 1 ชม

กิจกรรมการล่องเรือชมยอยักษ์และแสงแรกของวันสัมผัสสายลมเย็นๆในท้องทะเลสาบ พร้อมชมดอกบัวแดงและควายน้ำ นอกจากนั้นยังชมวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านที่ทำมาหากินในท้องทะเลสายแห่งนี่ยังหลายชั่วอายุคน โดยระหว่างทางล่องเรือจะผ่านสะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เป็นสะพานข้ามทะเลสาบ ความยาวเกือบ 6 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมการเดินทางระหว่าง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และ อ.ระโนด จ.สงขลา ถือเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย บนสะพานมีจุดชมวิวทะเลสาบ ซึ่งสามารถเห็นวิถีชีวิตควายน้ำ และนกนานาพันธุ์ จากความสวยงามและความสมบูรณ์ของท้องทะเลแห่งนี้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเดินทางมาชมความสวยงามดังกล่าวอย่างไม่ขาดสาย

07.00 น. นำท่านเดินทางกลับมารับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

08.30 น. จากนั้นออกเดินทางสู่ จังหวัดตรัง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชม.40นาที นำท่านถ่ายรูป Trang Street Art ก็คือถนนในจังหวัดตรังที่มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะขึ้นอย่างสวยงามโดยได้มีการวาดรูป 3 มิติ เพื่อให้ท่านได้มาถ่ายรูป ซึ่งเเต่ละรูปก็จะสะท้อนความเป็นจังหวัดตรังนั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟกันตัง ตั้งอยู่บนถนนหน้าค่าย ตำบลกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นสถานีรถไฟสุดทาง ของทางรถไฟสายใต้ ฝั่งทะเล อันดามัน สถานีรถไฟกันตัง  นับเป็นสถานีรถไฟที่มีความสวยงามเป็นพิเศษ จากสถานะที่มีความสำคัญต่อกิจการรถไฟดังที่กล่าวมา ทำให้ไม่แปลกใจ ว่าทำไมสถานีรถไฟปลายทางเล็ก ๆ แห่งนี้จึงถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเช่นนี้ ซึ่งเป็นผลทำให้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็น โบราณสถานของจังหวัดตรัง

12.00 น.  รับประทานอาทารเที่ยง ณ ร้านสีฟ้าไลฟ์สไตล์อาหารพื้นเมืองตรัง

14.00 น. นำท่านสู่ โรงแรมที่พัก Kachonghills https://www.facebook.com/KachonghillsTentedResortTrang/ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 50นาที)

เมื่อเช็คอิน เข้าห้องพักเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะทำกิจกรรมภายในโรงแรม เช่นการปั่นจักรยานเที่ยวชมบรรยากาศรอบโรงแรม หรือจะปั่นไปถึงน้ำตกกะช่องก็ได้ กิจกรรมให้อาหารสัตว์เลี้ยง น้องแกะภายในโรงแรม และการเดินป่าเป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ที่พัก

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ตรัง-กรุงเทพ                                                                                                          

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เช้าใส่บาตร ณ ที่พัก จากนั้นให้อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

09.00 น. ออกเดินทางสู่ร้านของฝากจังหวัดตรัง

12.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินตรัง               

14.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ (FD3244)

16.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating