06 – 15 ตุลาคม 2560
วันเดินทาง
เอมิเรตส์ (EK)
สายการบิน
สก็อตแลน – เวลส์ – อังกฤษ
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : ทัวร์สก็อตแลนด์ – เวลส์ – อังกฤษ 10 วัน (EK)

กำหนดการเดินทาง : 06 – 15 ตุลาคม 2560
ประเทศ : สก็อตแลนด์ – เวลส์ – อังกฤษ
สายการบิน : สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 371/027
ราคา : 118,800 บาท

เที่ยวอังกฤษครั้งเดียวครบทุกที่ กลาสโกว์ – ลอช โลมอนด์ – สเตอร์ลิง – เอดินบะระ – วินเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – สตราทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – คาร์ดิฟ – บาธ – สโตนเฮนจ์ – ลอนดอน – หอคอยแห่งลอนดอน – พิพิธภัณท์อังกฤษ – ช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด – บิสเตอร์ เอ้าท์เลท – แฮร์รี่ พอตเตอร์ สตูดิโอ – ขึ้นกระเช้าลอนดอนอาย – พระราชวังวินเซอร์

1

วันศุกร์ที่ 06 ตุลาคม 2560

กรุงเทพฯ – กลาสโกว์

23.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันเสาร์ที่ 07 ตุลาคม 2560

กลาสโกว์ – ลอช โลมอน – สเตอร์ลิง – ปราสาทสเตอร์ลิง

02.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองกลาสโกว์ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 371/027 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ เวลา 05.35 – 07.50 น.)

12.35 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองกลาสโกว์ ประเทศสก๊อตแลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลอช โลมอนด์ (LOCH LOMOND) (60 กิโลเมตร) (LOCH ในภาษาท้องถิ่น แปลว่า ทะเลสาบ) ลอช โลมอนด์ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในบริเทน และเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในสก็อตแลนด์ แม้ว่าที่นี่จะดังไม่เท่า LOCH NESS แต่ความสวยงามของที่นี่ก็คุ้มค่า และที่นี่ก็เป็นอุทยานแห่งชาติที่แรกของสก๊อตแลนด์ TROSSACHS NATIONAL PARK ดินแดนอันเต็มไปด้วยที่ราบป่า น้ำใส และยอดเขาสูงในสายหมอก เดินทางถึง ลอช โลมอนด์ นำท่าน ถ่ายรูปบรรยากาศริมทะเลสาบ ณ จุดชมวิว ที่ครั้งหนึ่งสมเด็จพระราชินีควีนอลิซาเบธ เคยทรงทอดพระเนตรชมความงาม ณ ริมทะเลสาบแห่งนี้เมื่อครั้งปี 1879 อิสระท่านถ่ายรูปชมความงามของทะเลสาบโลมอนด์ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำทานเดินทางสู่ เมืองสเตอร์ลิง (STIRLING) (65 กิโลเมตร)  เป็นเมืองหลวงเก่าของสก็อตแลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ล้อมรอบปราสาทสเตอร์ลิง พื้นที่นี้เป็นจุดเชื่อมระหว่าง Highland และ Lowland ของสก็อตแลนด์ ทำให้เมืองสเตอร์ลิงในสมัยก่อนนั้นถูกใช้เป็นเมืองศูนย์กลางทางการปกครอง การค้าขาย และอื่นๆอีกจำนวนมาก และถูกเรียกว่า Market Town ปัจจุบันเมืองสเตอร์ลิงกลายเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของรัฐบาลท้องถิ่น, การศึกษา, การค้าขาย และการอุตสาหกรรม รวมไปถึงบริษัทต่างๆ แหล่งช้อบปิ้ง ศูนย์ศิลปะและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย

ทางด้านอุตสาหกรรม เมืองสเตอร์ลิงยังมีชื่อเสียงทางด้านการผลิตโลหะเงิน โดยสกุลเงินของสหราชอาณาจักร หรือปอนด์สเตอร์ลิง ที่มีการใช้มาจนถึงทุกวันนี้ คือ ชื่อที่ถูกตั้งขึ้นตามโรงกษาปณ์ในเมืองสเตอร์ลิงที่เป็นแห่งแรกในการผลิตเหรียญกษาปณ์โดยใช้โลหะเงิน

เดินทางถึง เมืองสเตอร์ลิง นำท่านเข้าชมปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) ตั้งอยู่บนเนินคาลเซิลฮิลล์ (Castle Hill) ซึ่งเป็นเนินที่เกิดจากหินภูเขาไฟโบราณ และล้อมรอบสามด้านด้วยผาสูงชันที่ทำให้เหมาะแก่การป้องกันตนเอง ตำแหน่งที่ดีทางยุทธศาสตร์ทำให้ที่ตั้งของปราสาทมีความสำคัญ มาตั้งแต่ยุคโบราณ ปราสาทสเตอร์ลิง เป็นปราสาทที่มีความโดดเด่นทาง ด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม และมีขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดปราสาทหนึ่งของสกอตแลนด์  ปัจจุบันมีผู้มาเยี่ยมชมปราสาทถึงปีละ 4 แสนคน

สิ่งก่อสร้างหลักส่วนใหญ่สร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 สิ่งก่อสร้างจากคริสต์ ศตวรรษที่ 14 ก็ยังคงมีหลงเหลืออยู่บ้าง แต่ส่วนที่ใช้ในการป้องกันด้านนอกทางด้านตัวเมืองสร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 พระมหากษัตริย์ และพระราชินีแห่งสก๊อตแลนด์หลายพระองค์ได้รับการสวมมงกุฎที่สเตอร์ลิง รวมทั้งสมเด็จพระราชินีนาถแมรี่ที่ 1 แห่งสก๊อต แลนด์ในปี ค.ศ.1543 ได้เวลาสมควร

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับอนุเสาวรีย์วอลเลซ (Wallace Monument) เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ วิลเลียม วอลเลซ (William Wallace) วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของสกอตแลนด์ ผู้นำการต่อต้านการครอบครองสก๊อตแลนด์โดยอังกฤษ ระหว่างสงครามอิสรภาพของสก๊อตแลนด์  อนุเสาวรีย์วอลเลซ ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาแอบบีเครก (Abbey Craig) เนินเขาที่มีความสูงประมาณ 111 เมตร (364 ฟุต) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองสเตอร์ลิง และได้มีการนำเรื่องราวของอัศวินผู้รักชาติชาวสก็อต “วิลเลียม วอลเลซ” มาสร้างเป็นภาพยนตร์ดังเรื่อง “BRAVE HEART” ที่นำแสดงโดย เมล กิ๊บสัน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  STIRLING HIGHLAND ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

3

วันอาทิตย์ที่ 08 ตุลาคม 2560

สเตอร์ลิง – เอดินบะระ – ปราสาทเอดินบะระ – ชมเมือง – รอยัลไมล์ – กลาสโกว์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเอดินบะระ (EDINBURGH) (65 กิโลเมตร) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ เมืองท่าทางภาคตะวันออกของประเทศสก็อตแลนด์ หรืออีกนามหนึ่งว่า “กรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ” เป็นเมืองหลวงแห่งแรกที่กษัตริย์ชาวสก็อตสร้างขึ้น จนครั้งหนึ่งเคยมีอิทธิพลครอบคลุมไปทั่วเกาะอังกฤษ และได้เคยเป็นนครหลวงของประเทศอังกฤษในอดีต เดินทางถึง กรุงเอดินบะระ (EDINBURGH)

จากนั้นนำท่าน เข้าชมปราสาทเอดินบะระ (EDINBURGH CASTLE) ตั้งอยู่บนเนินเขาอันสง่างาม ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นในราวช่วงศตวรรษที่ 11-16 พร้อมชมนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเมืองเอดินบะระ เป็นโบราณสถานอันล้ำค่าและหวงแหนของชาวสก็อตทุกคน ปัจจุบันภายในปราสาท เป็นพิพิธภัณฑ์ และเป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ามากมาย 

จากนั้นนำท่านเข้าชมประวัติเกี่ยวกับวิสกี้ เครื่องดื่มประจำชาติของชาวสก็อตที่ THE SCOTCH WHISKY HERITAGE CENTRE ซึ่งเป็นศูนย์จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาแห่งวิสกี้ และชมกรรมวิธีในการผลิตตั้งแต่การบ่ม ต้ม กลั่น การชิม จนบรรจุขวด ด้วยภาพจำลอง หุ่นแสดง และวีดีโอ จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเอดินบะระ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงอยู่กลางเมือง เอดินบะระเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพของเมืองที่สวยงาม ซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนสำคัญคือ โอลด์ ทาวน์ (OLD TOWN) ย่านเมืองเก่า ที่มีสำคัญทางประวัติศาสตร์และเก่าแก่ มีถนนหรือทางเดินที่เก่าแก่ในยุคกลาง และจอร์เจียน นิวทาวน์ (NEW TOWN) ย่านเมืองใหม่ ที่มีความงามในแบบนีโอ-คลาสสิค เมืองเก่า และเมืองใหม่ที่สวยงามของเอดินบะระ ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก

จากยูเนสโก้ นำท่านผ่านชมรัฐสภาแห่งใหม่ของสกอตแลนด์ (เพิ่งแยกออกมาจากรัฐสภาของสหราชอาณาจักร) ตั้งอยู่บนถนนสายหลักของเอดินบะระคือ รอยัลไมล์ (The Royal Mile) ถนนสายประวัติศาสตร์ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเอดินบะระ มีความยาว และใหญ่ที่สุดในโลก ชมอาคารบ้านเรือน และร้านค้าแบบโบราณ และเดินตามรอยเท้าของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของสกอตแลนด์ อาทิเช่น พระราชินีแมรี่แห่งสก๊อตแลนด์ และโรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน ผ่านชมพระราชวังโฮลี่รู้ด พระราชวังเก่าแก่ที่มีความงดงาม ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกลาสโกว์ (Glasgow) (75 กิโลเมตร) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสก๊อตแลนด์ ตั้งอยู่บนแม่น้ำไคลด์ (CLYDE) ถือเป็นเมืองใหญ่ในสหราชอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองและล้ำหน้ามากที่สุดเมืองหนึ่ง ตั้งแต่ในศตวรรษที่ 16 เมืองกลาสโกว์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นเมืองท่าใหญ่ของมหาสมุทรแอตแลนติก ต่อมาในศตวรรษที่ 19 มีการพัฒนาและความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมเหล็ก การต่อเรือ และยานยนต์ ทำให้เมืองกลาสโกว์เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงยุคปัจจุบัน มีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาตั้งรกรากกันมากมาย จนทำให้กลาสโกว์กลายเป็นเมืองที่สามของยุโรปที่มีคนอาศัยมากที่สุด รองจากปารีส และลอนดอน และในปี ค.ศ. 1990 เมืองแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น เมืองแห่งสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของยุโรป (Europe’s City of Architecture & Culture) เดินทางถึง เมืองกลาสโกว์ จากนั้น นำท่านผ่านชม สถานที่สําคัญๆ ในเมืองกลาสโกว์

อาทิ มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกธิค มหาวิหารแห่งนี้เป็นสุสานฝังศพของนักบุญ  Saint Mungo, ศาลาว่าการเมือง (City Chamber), มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ (Glasgow University) เป็นมหาวิทยาลัยที่ถูกสร้างโดยพระประสงค์ของพระเจ้าเจมส์ที่ 2 ในปี ค.ศ.1451 ปัจจุบันถือเป็นมหาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ในสหราชอาณาจักร, ศูนย์ประชุม Clyde Auditorium สถานที่จัดงานคอนเสิร์ต นิทรรศการและการประชุมต่างๆ โดยโครงสร้างของตัวอาคารนั้นมีลักษณะคล้ายโอเปร่าเฮ้าส์จำลอง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON GARDEN INN GLASGOW ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2560

กลาสโกว์ – วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือ – แมนเชสเตอร์ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) (240 กิโลเมตร) เมืองแห่งเขตเลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) ทางฝั่งตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดินแดนที่เชื่อมต่อกันด้วยทะเลสาบและแม่น้ำ อีกทั้งยังมีทะเลสาบติดชายฝั่งทะเลที่มีทัศนียภาพ และธรรมชาติอันงดงาม เดินทางถึง เมืองวินเดอร์เมียร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่าน ล่องเรือ ชมความงดงามของหมู่บ้านริมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์  พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ยังคงสภาพที่เป็นธรรมชาติไว้อย่างสมบรูณ์  ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่พอสมควร มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร และส่วนกว้างที่สุดราวๆ 1 กิโลเมตรครึ่งคนอังกฤษเรียกกันว่า “ทะเลสาบริบบิ้น” ซึ่งเป็นทะเลสาบในลักษณะไม่กว้างนักแต่ยาวเหยียดคล้ายๆผ้าริบบิ้นที่ใช้ผูกของขวัญ ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์เป็น 1 ใน 16 ทะเลสาบในบริเวณวนอุทยานแห่งชาติที่เรียกว่า เลคดิส-ทริคต์ (Lake District) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษ ในเขตคัมเบรีย (Cumbria) และเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) (135 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นอังกฤษ มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก และได้การยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเป็นเมืองรองของสหราช อาณาจักร แมนเชสเตอร์เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นเมืองมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากทีมลูกหนัง โดยมีสโมสร ฟุตบอล 2 สโมสรได้แก่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หรือทีมปีศาจแดง และแมนเชสเตอร์ซิตี้

เดินทางถึง เมืองแมนเชสเตอร์ แวะถ่ายภาพกับศาลาว่าการแห่งเมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester Town Hall) ชมความงดงามบริเวณภายนอกที่มีอาคารเก่าแก่สไตล์วิคทอเรียนโกธิกอายุ 100 กว่าปีที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1877 ด้านหน้าทาวน์ฮอลล์คือ จัตุรัสอัลเบิร์ต (Albert Square) ซึ่งเป็นลานกว้างที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของเมือง และถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆ ได้เวลาอันสมควร 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON MANCHESTER ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

5

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2560

แมนเชสเตอร์ – สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด – สตราทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – คาร์ดิฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่าน เข้าชมสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD) สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1909 พื้นสนามมีระบบระบายน้ำ และระบบทำความร้อน มีจำนวนที่นั่งทั้งสิ้น 67,000 ที่นั่ง  ใช้เป็นสนามทำการแข่งขันในแมทช์สำคัญๆ มาแล้ว

อิสระให้ท่านชมและช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของทีมตามอัธยาศัย (หมายเหตุ : ในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน และวันแข่งขันจะไม่อนุญาตให้เข้าชม   โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม) ได้เวลาอันสมควร  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสตราทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (STRATFORD UPON AVON) (195 กิโลเมตร)เมืองเล็กๆแต่งดงามตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน เมืองสำคัญด้านวรรณกรรมของอังกฤษ เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ กวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคือบ้านเกิดของเช็คสเปียร์และโบสถ์ที่ฝั่งศพของเขาเดินทางถึง เมืองสตราทฟอร์ด อัพพอน เอวอน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย นำท่าน เข้าชมบ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์  ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบทิวดอร์ รอบบ้านตกแต่งด้วยสวนในสไตล์อังกฤษ เป็นที่รวบรวมชีวประวัติ และผลงานทั้งหมดของเชคสเปียร์ และตัวบ้านยังคงเอกลักษณ์รูปแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ด ภายในเมืองอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งละครและวรรณกรรม ที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมยิ่งนัก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (BOURTON ON THE WATER) (45 กิโลเมตร) เป็นหนึ่งใน Cotswold Village ที่มีชื่อเสียงในเมือง Gloucestershire   ซึ่งบ้านที่นี่จะสร้างด้วยหินคอทสวอลด์ (Cotswold) ทั้งหมู่บ้านเป็นเอกลักษณ์ และสวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Windrush เดินทางถึง เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ดิฟ (CARDIFF) (135 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญ่ และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรืองอำนาจ เดินทางถึง เมืองคาร์ดิฟ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON CARDIFF ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

6

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2560

คาร์ดิฟ – ปราสาทคาร์ดิฟ – บาธ – โรมันบาธ – สโตนเฮนจ์ – ลอนดอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่าน ชมเมืองคาร์ดิฟ อดีตเมืองที่ส่งออกถ่านหินมากที่สุดเมืองหนึ่ง ผ่านชมศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์ สนามกีฬามิเลนเนียมสเตเดี้ยม

นำท่าน เข้าชมปราสาทคาร์ดิฟ (CARDIFF CASTLE) ที่มีประวัติความเป็นมาของเมืองคาร์ดิฟ เมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว ถ่ายรูปกับหอคอยและกำแพง ที่อยู่รายล้อมปราสาท โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 1 ที่พวกโรมันได้เข้ามา จนกระทั่งถึงพวกนอร์มังในที่สุด ปราสาทคาร์ดิฟตกมาอยู่ในความครอบครองของขุนนางหลายตระกูล เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงตระกูลบิวท์ (BUTE FAMILY) ซึ่งภายหลังตระกูลบิวท์ ได้ตกแต่งปรับปรุงปราสาทคาร์ดิฟให้มีความงดงามมากขึ้น อาทิเช่น การตกแต่งปราสาทด้วยกระจกสี หินอ่อน การวาดภาพบนผนัง จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (BATH) (90 กิโลเมตร) ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว เดินทางถึง เมืองบาธ                                                                                                                                                                                                                                      

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมโรมันบาธ (ROMAN BATH) ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ โดยอาศัยจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหลออกมาอย่างต่อเนื่องถึงวันละ ประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียส อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบาธตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายภาพหน้าอาคารรอยัลเครสเซน (ROYAL CRESCENT) กลุ่มอาคาร 30 หลัง ที่สร้างเชื่อมต่อกันเป็นรูปครึ่งวงกลมคล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยว เป็นสถาปัตยากรรมแบบพาลาเดี้ยน

นำท่านเดินทางสู่ สโตนเฮนจ์ (STONEHENGE) (65 กิโลเมตร) วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษนับเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า ทำไมสิ่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาแต่จากลักษณะของการก่อสร้าง ทำให้ทราบว่าผู้ก่อสร้างต้องมีฐานอำนาจอยู่ไม่น้อย เพราะมีการขนหินสีฟ้ามาจากเวลส์ใช้ในการนี้  

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงลอนดอน (LONDON) (140 กิโลเมตร) เมืองใหญ่ที่ให้ความสำคัญพื้นที่สีเขียว มีสวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมืองหลายแห่ง สวนสาธารณะเหล่านี้มีต้นไม้นานาพันธุ์ตกแต่งด้วยน้ำพุ และรูปปั้นอย่างสวยงาม มีสระน้ำซึ่งมีนกเป็ดน้ำ และหงส์ว่ายวน  เดินทางถึง กรุงลอนดอน 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MELIA WHITE HOUSE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

7

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2560

ลอนดอน – ลอนดอนอาย – ล่องแม่น้ำเทมส์ – หอคอยแห่งลอนดอน – ชมเมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าลอนดอนอาย (LONDON EYE) ที่รู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) อีกทั้งยังเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ก่อสร้างด้วยโครงเหล็กค้ำข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย  เนื่องจากโครงสร้างทั้งหมดใช้โครงค้ำเหล็กรูปตัว A ในการให้บริการโดยใช้โครงค้ำเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้น ไม่เหมือนชิงช้าสวรรค์อื่นๆ ทั่วไปที่มีโครงค้ำสองข้าง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก โดยมีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ด้วยความสูงต่อรอบและการหมุนเคลื่อนอย่างเชื่องช้าในแต่ละรอบนั้น ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับมุมต่างๆ ของวิวที่อยู่เหนือพื้นดิน และมีเวลาเหลือเฟือที่จะเก็บภาพความประทับใจต่างๆ ได้อย่างจุใจ จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านล่องแม่น้ำเทมส์ (Thames Cruise) ชมทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ ซึ่งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน ซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวลอนดอนที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง สวยงามอีกแบบหนึ่ง เมื่อมองจากจุดกลางแม่น้ำ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมหอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON) อันสง่างามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์ สัญลักษณ์อย่างหนึ่ง ของกรุงลอนดอน พร้อมชมเครื่องใช้ในพระราชพิธีต่างๆของราชวงศ์อังกฤษ รวมทั้งมงกุฎเพชรอันล้ำค่า

จากนั้นนำท่าน ชมกรุงลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวม สถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก

จากนั้นนำท่าน ผ่านชมจัตุรัสพิคคาเดลลี่ ย่านโซโห  ผ่านชมกองบัญชาการของตำรวจสก็อตแลนด์ยาร์ด นำท่าน ถ่ายภาพตามอัธยาศัยกับหอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN) 

ทาวเวอร์บริดจ์ (TOWER BRIDGE) สัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษ

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพความงามอันตระการตาของพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (BUCKINGHAM PALACE) มหาวิหารเวสท์มินเตอร์ (WESTMINSTER ABBEY) สถานที่ประกอบพระราชพิธีศพของเจ้าหญิงไดอาน่า

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์อังกฤษ (BRITISH MUSEUM) หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของมนุษย์ที่สำคัญที่สุด และใหญ่ที่สุดในโลก มีการก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1753 เป็นแหล่งรวบรวมวัตถุต่างๆ จากทุกทวีป จำนวนกว่า 7 ล้านชิ้น ซึ่งล้วนมีชื่อเสียงและมีการบันทึกเรื่องราวของวัฒนธรรมมนุษย์จากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน วัตถุจำนวนมากถูกเก็บไว้ในชั้นใต้ดินของพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากไม่มีเนื้อที่เพียงพอ จนได้เวลาอันสมควรค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MELIA WHITE HOUSE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

8

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2560

ลอนดอน – ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ BICESTER OUTLET – แฮร์รี่ พอตเตอร์ สตูดิโอ  – ลอนดอน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์ เอ้าท์เลท (BICESTER OUTLET) (105 กิโลเมตร) สวรรค์ของนักช้อปปิ้งเป็นเอ้าท์เลทที่รวมสินค้าแบรนด์เนม ราคาถูกมากกว่าร้อยแบรนด์ อาทิ GUCCI, ARMANI, PRADA, DKNY เป็นต้น ทั้งร้านบูติก ร้านขายของเฉพาะอย่าง ซึ่งโดดเด่นและดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งจะทำให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของอย่างสะดวกจุใจและประทับใจ กระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง **** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง **** 

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Warner Bros. Studios, Leavesden (90 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ที่เมือง Watford ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือไม่ห่างจากกรุงลอนดอนมากนัก สตูดิโอนี้มีความสำคัญคือ เป็นหนึ่งในสตูดิโอในประเทศอังกฤษที่สามารถผลิตภาพยนตร์ระดับใหญ่ได้ ในพื้นที่ขนาดประมาณ 50,000 ตารางเมตร และภาพยนต์ Harry Potter ทั้ง 7 ภาคก็ถูกสร้างขึ้นที่สตูดิโอแห่งนี้

นำท่าน เปิดโลกแห่งเวทมนต์ ณ แฮร์รี่ พอตเตอร์ สตูดิโอ (Warner Bros. Studios – The Making of Harry Potter) เพียงแค่เริ่มต้นเข้ามายังที่แห่งนี้ เสมือนท่านได้หลุดเข้ามายังโลกของพ่อมด ท่านจะได้ชมภาพยนตร์สั้นๆ เกี่ยวกับการสร้างภาพยนตร์เรื่องดัง แรงบันดาลใจจากนักเขียน

เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพฉากต่างๆ จากในเนื้อเรื่อง ทั้งห้องใต้บันไดของแฮร์รี่  ห้องโถงของ โรงเรียนสอนเวทมนต์ฮอกวอตท์ กระท่อมแฮร์กริด หรือจะเป็นห้องต่างๆ อย่างกริฟฟินดอร์ ห้องเรียนปรุงยา ห้องโถงใหญ่ของฮอกวอร์ต ฉากห้องของ ดัมเบิ้ลดอร์ ตรอกไดแอกอน รวมถึงปราสาทฮอกวอร์ตทั้งหลังขนาดจำลองที่ใช้ถ่ายทำจริง และอื่นๆอีกมากมาย และเมื่อไม่นานมานี้มีการเปิดโซนใหม่ “ศาสตร์มืด” Dark Art Zone โดยเพิ่มฉากใหม่ ๆ ในภาคหลังอย่าง ห้องภายใน คฤหาสน์ของมัลฟอย เป็นต้น

จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากเรื่องแฮร์รี่ พอร์ตเตอร์ ทั้งเยลลี่เม็ดทุกรส ช็อคโกแลต บัตเตอร์เบียร์ ไม้กายสิทธิ์ และของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงลอนดอน (40 กิโลเมตร)  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน GOLDMINE เมนูเป็ดย่างชื่อดัง เนื้อนุ่ม หนังกรอบ กุ้งมังกรสูตรดั้งเดิม รับประกันความอร่อยว่าดีกว่า FOUR SEASONS (ทดลองให้ลูกค้าทานมาแล้วทั้งสองร้าน ลูกค้าบอกว่า GOLDMINE อร่อยกว่าเยอะ!!)จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MELIA WHITE HOUSE ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

9

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2560

ลอนดอน – ชมเมือง – ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด – พระราชวังวินเซอร์ – กรุงเทพ ฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ปอลล์ ฝีมือการออกแบบของเซอร์คริสโตเฟอร์ เรน สถาปนิกชื่อดังของอังกฤษ มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรม และเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์  เป็นมหาวิหารที่ใช้ในพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าฟ้าชายชาส์ลกับเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งเวลส์ ทั้งยังเป็นที่ฝังศพของคนสำคัญชาวอังกฤษ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนน BOND เพื่อช้อปปิ้งแบบจุใจที่ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที่ตั้งของห้างเซลฟริดเจซ (Selfridges), มาร์ค & สเปนเซอร์ (Mark & Spencer) และร้านค้าชื่อดังอีกมากมาย ตัดกับถนนนนิวบอนด์ ถนนรีเจ้นท์ ถนนคาร์นาบาย และมาเบิลอาค ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนม บาร์ ร้านขายของต่างๆ มากมาย ฯลฯ ได้เวลาอันสมควร 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมพระราชวังวินเซอร์ (WINDSOR CASTLE) เป็นพระราชวังที่ประทับสำหรับการพักผ่อนสุดสัปดาห์ของพระราชินีอังกฤษ พระราชวังนี้เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสร้างมากว่า 900 ปีแล้ว พระราชวังนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมด้านในส่วนที่อยู่รอบๆกำแพง แต่น่าเสียดายที่ห้ามถ่ายรูป ส่วนที่เปิดให้ชมเป็นห้องต่างๆสำหรับการใช้งานในวาระต่างๆ แต่ที่แตกต่างจากพระราชวังอื่นก็ตรงที่มีข้าวของเครื่องใช้ อาวุธ ตลอดจนของกำนัลจากประเทศต่างๆให้ชม และมีของกำนัลจากรัชกาลที่ 6 ของไทยด้วยข้าวของเหล่านี้แทบจะไม่มีให้ชมที่พระราชวังอื่น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

*** อิสระอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน มอบเป็น CASH BACK ท่านละ 20 ปอนด์ ***

19.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 032/372 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ เวลา 05.50 – 09.40 น.)

10

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2560

กรุงเทพ ฯ

19.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

***** ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ ฯ มั่นใจไม่ผิดหวัง ****

การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัท เป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคา กรณีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน

เนื่องจากกฎหมายของประเทศอังกฤษ  ห้ามมิให้มีการเสริมเตียงในห้องพักคู่ ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการห้อง Triple (ห้องสำหรับผู้ใหญ่ 3 ท่าน) จะต้องพักเป็นห้องเตียงคู่และห้องเตียงเดี่ยว เท่านั้น

อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
• ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
• ค่าทิปคนขับรถ 2 ปอนด์ / คน / วัน
• น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
• ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @1ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %   และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ค่าทิปไกด์คนไทย

การจอง และชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
• เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
• ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
• ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่ รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง  กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิกด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

• ยกเลิกก่อน 31-60 วันทำการ เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน 15-30 วันทำการ เก็บค่ามัดจำทั้งหมด• ยกเลิกก่อน 8-14 วันทำการ เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน  1-7 วันทำการ เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

(หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period ทางโรงแรม, สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้)

การโอนเงิน  ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด
ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***