11 – 18 เมษายน 2562
วันเดินทาง
สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
สายการบิน
นิวซีแลนด์
ประเทศ

ทัวร์นิวซีแลนด์ : เจาะลึกนิวซีแลนด์เกาะใต้ 8 วัน (SQ) (ทัวร์ช่วงสงกรานต์ 2562)

กำหนดการเดินทาง : 11 – 18 เมษายน 2562

ประเทศ : นิวซีแลนด์

สายการบิน : สายการบินสิงค์โปร์ แอร์ไลน์ 

ราคา : 119,800 บาท

นำท่านเยือนดินแดนกีวีและชาวเมารี  ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งอย่างใกล้ชิด นั่งรถไฟสายโรแมนติก ล่องเรือชมความงามของฟยอร์ด และชมความน่ารักของแกะ ไคร้สท์เชิร์ช – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – โฮกิติกะ – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – เมืองฮาส ทะเลสาบวานากา – ควีนทาวน์ – มิลฟอร์ด ซาวด์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ วอลเตอร์พีคฟาร์ม – อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก – ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช

พิเศษ !! นอนพักค้างคืนในอุทยานแห่งชาติเมาท์คุก ณ โรงแรม HERMITAGE ซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุด ได้เห็นวิว Mt.COOK แบบเต็มๆ

“จองด่วน! ทัวร์นิวซีแลนด์ช่วงสงกรานต์ ใช้เวลาพิจารณา E-Visa 45-60 วัน”

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ไคร้สท์เชิร์ช

09.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 5 แถว K เคาน์เตอร์ 8-20 สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าที่ บริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

12.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช โดยสายการบินสิงค์โปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 975/297

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์  ก่อนเดินทางสู่ ไคร์สท์เชิร์ช เวลา 15.40 น. – 19.45 น.)

2

วันที่สองของการเดินทาง

ไคร้สท์เชิร์ช – พิพิธภัณท์แคนเทอเบอรี่ – ช้อปปิ้ง

09.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองไคร้สท์เชิร์ช เมืองที่ใหญ่อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว (ศุลกากรประเทศนิวซีแลนด์ ห้ามนำเข้าอาหารสดและอาหารแห้งทุกชนิด อาทิผัก ผลไม้  เนื้อสด หมูแผ่น เมล็ดพันธุ์พืช และน้ำผึ้ง เป็นต้น ) นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช เมืองที่ได้ชื่อว่า เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ 

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ (CANTERBURY MUSEUM) ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1870 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์อันโดดเด่นจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ นกมัว (MAO) ที่ได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้เรียบร้อยแล้วจากการล่าของชนเผ่าเมารี ซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นิวซีแลนด์ในปัจจุบัน ก่อนที่ อเบล แอนชุน ทัสแมน นักล่องเรือชาวดัตช์ และกัปตันเจมส์ คุก จะล่องเรือมาพบเกาะนิวซีแลนด์และทำให้ทั่วโลกได้รู้จักประเทศนิวซีแลนด์ในแผนที่โลก ท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ และเครื่องมือดำรงชีพของชาวเมารีในสมัยโบราณ พร้อมทั้งชมการจำลองอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองไคร้สเชิร์ท ในยุคแรกๆ  นอกจากเรื่องราวของชาวชนเผ่าเมารี ข้าวของเครื่องใช้ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีการแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของพวกฟอสซิล, ไดโนเสาร์, นก และอีกหลากหลายเรื่องราวซึ่งหากมีเวลาสามารถเดินชมได้ตลอดวันเลยทีเดียว 

จากนั้นนำท่านชม สวนโบทานิค (BOTANIC GARDEN) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองไคร้สท์เชิร์ช บนยอดเขาแคชเมียร์  ท่านจะได้สัมผัสอากาศบริสุทธ์บนเนินเขา พร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองไคร์ทเชิร์ชได้โดยรอบ  จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าที่ ห้างสรรพสินค้า เวสต์ฟิล (WESTFIELD) ตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ไคร้สท์เชิร์ช – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ -โฮกิติกะ – ฟรานซ์ โจเซฟ

06.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟไคร้สท์เชิร์ท 

08.15 น. นำท่าน นั่งรถไฟสาย TRANZALPINE ซึ่งวิ่งระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเชื่อมระหว่างไคร้สท์เชิร์ชกับเมืองเกรย์เมาท์ เส้นทางรถไฟสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางรถไฟหนึ่งในหกเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก เป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านชมน้ำตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา อิสระท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง

10.42 น. เดินทางถึง สถานีรถไฟอาเธอร์พาส ARTHUR’S PASS เป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ 94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบนความสูงกว่า 737 เมตร ชาวยุโรปผู้ค้นพบเส้นทางนี้ในปี 1864 ในช่วงยุคตื่นทอง เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนทองข้ามเขตเซาท์เทิร์นแอลป์ไปยังสถานีเมืองไคร้สท์เชิร์ช

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) (100 กิโลเมตร) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียว (GREEN STONE) ในอดีตใช้เป็นอาวุธ และนำมาทำเป็นเครื่องรางของขลัง ของชาวเมารี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF) (134 กิโลเมตร) เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็ง จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้ ธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแห่งภายในอุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์ ได้แก่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็อกซ์กลาเซีย ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของธารน้ำแข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียทั้งสองแห่งนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีที่ใดในโลกที่จะสามารถเข้าถึงธารน้ำแข็งได้ง่ายดายเช่นนี้   เดินทางถึง เมืองฟรานซ์ โจเซฟ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SCENIC FRANZ JOSEF GLACIER หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ฟรานซ์ โจเซฟ- ฟ็อกซ์ กลาเซียร์- เมืองฮาส- ทะเลสาบวานากา– ควีนทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็งฟ๊อกกลาเซีย (24 กิโลเมตร) อิสระท่านชื่นชมธารน้ำแข็งฟ๊อกกลาเซีย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวานากา (LAKE WANAKA) ผ่านเส้นทางฮาสพาส สู่เมืองฮาส (HAAST) (120 กิโลเมตร) ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี โดยเดินทางเป็นแรมเดือนและต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหินสีเขียว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองวานากา (LAKE WANAKA)(140 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบวานากา

นำท่าน แวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างทางให้ท่านได้

แวะชมห้องน้ำสมัยโรมันที่ PUZZLING WORLD เมืองมหัศจรรย์ของเล่น จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองควีนสทาวน์ (QUEENSTOWN) (70 กิโลเมตร) เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวาคาทีปู (WAKATIPU) สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาสีฟ้า และยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม เดินทางถึง เมืองควีนสทาวน์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ควีนส์ทาวน์ – มิลฟอร์ด ซาวด์ – ควีนทาวน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** หมายเหตุ การเดินทางไปมิลฟอร์ด ซาวด์ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เนื่องจากสภาวะอากาศโลก ไม่เป็นไปตามฤดูกาล ถ้าวันที่จะเดินทางไปมิลฟอร์ด ซาวด์ มีหิมะตกหนา ถนนปิด รถไม่สามารถเข้า ไปเพื่อจะนำท่านไปล่องเรือมิลฟอร์ด ซาวด์ ได้ ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปรับเปลี่ยนรายการกระทันหัน   โดยมิอาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ***

จากนั้นนำท่านเดินทางเลียบทะเลสาบวาคาทีปูอันสงบสู่ อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ (MILFORD SOUND) ดินแดนที่ถูกขนานนามว่าเป็น ฟยอร์ดแห่งซีกโลกใต้ มีลักษณะภูมิประเทศที่สูงชันและซับซ้อน มีชายฝั่งที่ขรุขระ ป่าทึบ และสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทำให้บริเวณนี้ไม่มีการพัฒนาเป็นถนนและเมืองมากนัก พื้นที่แห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะและได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษและได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลสาบสลับกับภูเขาตลอดสองข้างทาง ถึงจะเป็นเส้นทางที่ยาวนานแต่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยตลอดทาง  

แวะพักผ่อนอิริยาบถที่เมืองเทอานาว TE ANAU (175 กิโลเมตร) เมืองท่องเที่ยวที่สำคัญเป็นประตูสู่ FIORD LAND ทางซีกโลกใต้ ชมทะเลสาบที่มีน้ำใสราวกระจกเงา (MIRROR LAKE) บันทึกภาพเบื้องหน้าซึ่งเป็นภูเขาสะท้อนให้เป็นเงาบนพื้นน้ำเหนือทะเลสาบ และปกคลุมไปด้วยหิมะในฤดูหนาว ลอดอุโมงค์ฮูเมอร์ HOMER TUNNEL มีความยาว 1.2 กิโลเมตร ที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 17 ปี  แวะถ่ายรูปกับ THE CHASM  เป็นรอยแตกของแผ่นดิน และแม่น้ำจะไหลผ่านรอยแตกแคบๆ ซึ่งมีความลึก 22 เมตร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ช่องแคบมิลฟอร์ด (120 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน ล่องเรือ MILFORD SOUND CRUISE ที่มีความปลอดภัยสูง ชื่นชมความงามของฟยอรด์ ที่เกิดจากการละลายของหิมะและธารน้ำแข็งหลายล้านปีมาแล้ว ซึ่งมีความยาวถึง 19 กิโลเมตร (มิลฟอร์ดซาวด์ เป็นผืนน้ำอันเป็นส่วนเว้าของทะเลทาสมัน ซึ่งถูกโอบล้อมไว้ด้วยหุบเขาที่แคบและหน้าผาสูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง ต่อมาเมื่อธารน้ำแข็งหายไปก็มีน้ำทะเลเข้ามาแทนที่ ซึ่งถูกเรียกว่า “ฟยอร์ด (Fiord หรือ Fjord)” บริเวณที่ธารน้ำแข็งกัดเซาะและถูกแทนที่โดยน้ำทะเล ส่วนที่เป็นผืนน้ำจะเรียกว่า  “ซาวด์” ในขณะที่ส่วนที่เป็นภูเขาและหน้าผาซึ่งมีส่วนแหลมยื่นเข้ามาในน้ำจะเรียกว่า “ฟยอร์ด”นั่นเอง

บ่าย นำท่าน ล่องเรือ MILFORD SOUND CRUISE  พร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ และ เมนูพิเศษกุ้งลอบสเตอร์ พร้อมกับผ่านชมน้ำตกโบเวน ที่มีความหมายในภาษาเมารีว่า “น้ำตกนารีแห่งลำธาร”

ชมทิวทัศน์ที่งดงามของน้ำตกสูง 160 เมตร น้ำตกแห่งนี้ตั้งชื่อตามภรรยาท่านผู้ว่าการนิวซีแลนด์ที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ ชมยอดเขา MITRE PEAK เชื่อกันว่าน่าจะเป็นภูเขาที่มีฐานอยู่ในทะเลที่สูงที่สุดในโลก

ผ่านชม SEAL ROCKซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของแมวน้ำตามธรรมชาติ และฝูงปลาโลมาว่ายน้ำเล่นคลื่นอวดโฉมให้นักท่องเที่ยวได้ยล จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ (290 กิโลเมตร) พร้อมกับเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันสวยงามของป่าไม้นานาพันธุ์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – ทะเลสาบวาคาติปู วอลเตอร์พีคฟาร์ม  – อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือกลไฟโบราณ ทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ (TSS EARNSLAW CRUISE) ท่านจะได้ชมความงดงามของทิวทัศน์โดยรอบของ ทะเลสาบวาคาติปู ทะเลสาบใหญ่ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นปอปล่าร์ที่สูงเพียวและต้นหลิว (วีปปิ่ง วิลโลรว์) และแนวเทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล เป็นเบื้องหลังฉากของเมืองควีนทาวน์อยู่ไกลๆ สัมผัสกับอีกหนึ่งมุมมองของควีนทาวน์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่สวยและดีที่สุดของนิวซีแลนด์ จนเป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลก เรือลำนี้เปิดดำเนินการมากกว่า 90 ปี คือตั้งแต่ปี ค.ศ.1912 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับเรือไททานิค

นำท่านล่องเรือสู่ วอลเตอร์พีคฟาร์ม (WALTER PEAK FARM) เพื่อนำท่านเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงแกะ ท่านสามารถให้อาหารสัตว์ดูการทำงานของสุนัขเลี้ยงแกะและการตัดขนแกะ ซึ่งขนแกะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (MOUNT COOK NATIONAL PARK) ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอาโอรากิ แห่งแนวเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ เพื่อพบกับ ยอดเขาเม้าท์คุก ที่ก่อนนั้นชนเผ่าเมารีโบราณเรียกชื่อภูเขาแห่งนี้ว่า “เอารังกิ” ที่มีความหมายว่า “ภูเขาสูงเทียมเมฆ” และพวกเขายังถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อกันว่ามีเทพเจ้าสถิตอยู่บนปลายยอดเขา เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก นำท่านชมเมาท์คุก ซึ่งตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเมาท์คุก จัดว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งสูงถึง 3,754 เมตร ทำให้นักปีนเขาจำนวนมาก  ต่างพากันเดินทางมายังเมาท์คุกเพื่อพิชิต  ยอดเขาแห่งนี้ให้ได้สักครั้งในชีวิต อิสระท่านชื่นชมบรรยากาศและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HERMITAGE MT.COOK หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม ที่มีให้ท่านเลือกหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอนเนื้อแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชิ้นโต หรือ เนื้อแกะแสนอร่อย

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เมาท์คุก –  เทคาโป – ไคร้สท์เชิร์ช

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป (TEKAPO LAKE) (115 กิโลเมตร) ท่านจะได้ชม ทะเล สาบที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่า ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์เพราะความสวยงามแบบที่สุดของที่สุดบนพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร น้ำในทะสาบยังคงสีเทอควอยซ์ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนกว่าตอนไหน ๆ ก็เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบสะท้อนกับผิวน้ำ สารละลายและแร่ธาตุต่างๆ ที่น้ำชะลงมาระหว่างทางที่ไหลลงมาจากยอดเขานั่นเองที่สร้างโทนสีฟ้าสวยๆ ให้กับทะเลสาบแห่งนี้ชม

โบสถ์ของคนเลี้ยงแกะแสนดี ““Church of the good Shepherd”” เป็นโบสถ์หลังเล็กและเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ มองแวบแรกคล้ายกระท่อมริมทะเลสาบเทคาโป มุมที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวไม่ได้ทำให้โบสถ์หลังนี้เหงาเลย เพราะตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวขับรถแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่ได้ขาด ชื่อของโบสถ์ ได้มาจากคำที่ใช้เรียก ‘พระเยซู’ ว่าเป็นคนเลี้ยงแกะที่แสนดี ตามคติในพระคัมภีร์ใหม่ของคริสต์ศาสนา ประกอบกับดินแดนเกาะใต้ในแถบนี้ อาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงแกะเป็นอาชีพและรายได้หลัก นำความเจริญมาสู่ภูมิภาคนี้เป็นอย่างมาก จนคนเลี้ยงแกะทั้งหลายสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูด้วย ศาสนสถานอันมีที่ตั้งที่น่าประทับใจแห่งนี้

ใกล้ๆกันยังมี อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ “Sheepdog Memorial” สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ เพราะเกษตรกรทุกคนซาบซึ้งใจดีว่าพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาล ที่ได้กลายมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้านถึงทุกวันนี้ ก็มีเจ้าคอลลี่เหล่านี้นี่เองที่ช่วยบุกเบิกที่ทำกิน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช (245 กิโลเมตร) ระหว่างทางหากพอมีเวลา แวะผ่านเมืองแอชเบอร์ตัน (ASHBURTON) แหล่งรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากแกะ อาหารเสริม สินค้าพื้นเมือง ผลไม้สด /แห้ง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองไคร้สท์เชิร์ช

จากนั้นอิสระท่าน ช้อปปิ้ง บริเวณจุด RESTART ย่านใจกลางเมือง ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน ครีมรกแกะ ครีมหน้าเด้ง ผ้าพื้นเมือง ผ้าพันคอ สินค้าพื้นเมือง ฯลฯ  จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน พร้อมลิ้มลองเป๋าฮื้อรสเลิศ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH หรือระดับเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

ไคร้สท์เชิร์ช  – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินไคร้สท์เชิร์ช เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ

10.50 น.เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  SQ 298/978

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศสิงคโปร์ เวลา 17.40 น. – 18.35 น.)

20.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม       ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก

   (เนื่องจากโรงแรมที่นิวซีแลนด์ส่วนมากไม่ค่อยมีพนักงานยกกระเป๋า หรือมีน้อยมาก

     ถ้ามีกรุ๊ปเข้าเวลาเดียวกันหลายกรุ๊ป อาจต้องรอกระเป๋านาน)

 • ค่าวีซ่า // วีซ่ากรุ๊ป 3,350 บาทต่อท่าน , วีซ่าเดี่ยว 5,650 บาทต่อท่าน ,

     วีซ่าครอบครัว 5,650 บาทต่อ 1 ชุดคำขอ (จำกัดบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี / ไม่เกิน 4 ท่านต่อ 1 ชุด)

<< หมายเหตุ : ราคาค่าวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ณ วันที่ยื่นคำขอ ขึ้นอยู่กับสถานทูต ซึ่งอาจ

     ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า >>>

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ     ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน       ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***