27 – 31 มกราคม 2564 , 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 , 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 , 27 – 31 มีนาคม 2564
วันเดินทาง

ทัวร์ไทย : ROMANTIC OF NAN 5 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง :  27 – 31 มกราคม 2564 / 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 / 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 /27 – 31 มีนาคม 2564 / 13 – 17  เมษายน 2564

จังหวัด : น่าน

เดินทาง : รถโค้ช VIP – ไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ WE

ราคา : 34,900 บาท

นำท่านสัมผัสเจาะลึกความโรแมนติคของจังหวัดน่าน  จังหวัดเล็กๆ ทางภาคเหนือที่มีความสำคัญในอดีต ต้นกำเนิดแม่น้ำน่าน ! ตระการตากับทัศนียภาพธรรมชาติบริสุทธิ์  “ถนนลอยฟ้า” ทริปพิเศษเจาะลึกคลาสสิก สุด กับ “บ่อเกลือ”, “ปัว” มาครั้งเดียวเที่ยวได้ครบ พร้อมพิเศษสุด กับเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น จากทีมงาน รับอัลบั้มภาพขนาดโปสการ์ด 1 อัลบั้ม 24 ภาพ ฟรี !!!!

27 – 31 มกราคม 2564 , 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2564 , 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 , 27 – 31 มีนาคม 2564

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ–น่าน-ถนนลอยฟ้า-บ่อเกลือ-น้ำตกสะปัน   

04.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ผู้โดยสารขาออก เค้าน์เตอร์ที่ 9 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง พร้อมบริการอาหารเช้าแบบ Snack Box

07.40  น. เดินทางสู่ จังหวัดน่าน โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3554 *** ไม่มีบริการน้ำ และอาหารบนเครื่องบิน ***

08.55  น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของภาคเหนือ เป็นที่ตั้งของเมืองที่สำคัญในอดีต รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เมื่อรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ อำเภอบ่อเกลือ ( 80  กิโลเมตร)

Nan Native Kew Muang เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ที่มีทั้งชุดชากาแฟดริป afternoon set รวมถึงอาหารแบบเชฟเทเบิ้ลที่การันตีฝีมือ โดย เชฟเฟิร์ส ธนภัทร แชมป์มาสเตอร์เชฟไทยแลนด์ซีซั่น 2 ซึ่งคาเฟ่แห่งนี้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น และมีการตกแต่งให้สามารถซึมซับบรรยากาศรอบ ๆ  ให้สามารถถ่ายรูปได้ทุกมุม วิวดี อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาน่านเป็นอันขาด จนถึงเวลาอันควร

ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3

จากนั้นนำท่านผ่านชม ถนนลอยฟ้า โค้งเลข 3 ที่ถือว่าเป็น Unseen ของจังหวัดน่าน เมื่อขับรถมาถึงบริเวณจุดดังกล่าว จะมองเห็นถนนที่โค้ง คล้ายกับเลข 3 โดดเด่นขึ้นมาสวยงาม โดยบริเวณ 2 ข้างทางปกคลุมไปด้วยต้นไม้ และสามารถมองเห็นวิวทิวทัศธรรมชาติได้ตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ ยังมีทะเลหมอกให้มองเห็นเป็นบางช่วงในระหว่างเส้นทางนี้อีกด้วย

บ่อเกลือสินเธาว์

จากนั้นเดินทางถึงบ่อเกลือ นำท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ บ่อเกลือนี้มีประวัติมาแต่โบราณกาล ในยุคก่อนได้นำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนา และด้วยอำเภอบ่อเกลือมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม โอบล้อมด้วยขุนเขาเขียวขจี บ่อเกลือจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดน่านที่รอคอยนักเดินทางเข้ามาสัมผัสกลิ่นไอของธรรมชาติ และตำนานการทำเกลือบนที่สูง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร CASA YA THIP

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกสะปัน

 

น้ำตกสะปัน

น้ำตกสะปัน เป็นน้ำตกที่อยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และเป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีน้ำไหลตกทั้งปี ทั้งนี้แต่ละชั้นมีความสูงไม่มาก  และตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของจังหวัดน่าน ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติอย่างเต็มอิ่มบริเวณน้ำตก ให้ความรู้สึกร่มรื่นร่มเย็น ผ่อนคลายอย่างมาก จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

จากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  BOKLUA VIEW RESORT (บ่อเกลือวิว รีสอร์ท)  หรือเทียบเท่า                                                                                                         

2

วันที่สองของการเดินทาง

บ่อเกลือ – ปัว  -อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – วัดภูเก็ต – วังศิลาแลง – ร้านกาแฟไทลื้อ – ช้อปปิ้งผ้าพื้นเมือง                                                                           

 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

07.30 น. เช้านี้นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา (20 กิโลเมตร) เป็นอุทยานที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ นำท่านชมทะเลหมอกที่จุดชมวิว “ลานดูดาว” ได้เวลาพอสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอปัว (10 กิโลเมตร)

วัดภูเก็ต

จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดภูเก็ต หรือ วัดบ้านเก็ตที่อยู่บนภูเขา เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัดคือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติดกับทุ่งนาที่กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา และในยามเช้าวัดภูเก็ตยังถือเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามอีกแห่งหนึ่งอีกด้วย

วัดปรางค์

จากนั้นนำท่านชม วัดปรางค์ สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ ที่ทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาชมคือ “ต้นดิกเดียม” ต้นไม้มหัศจรรย์ผิดธรรมชาติ ที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นอีกหนึ่งใน UNSEEN THAILAND

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ร่มไม้ by ยกครก

นำท่านเดินทางสู่ วังศิลาแลง (6  กิโลเมตร)

ร้านกาแฟไทลื้อ

ร้านกาแฟไทลื้อ  ร้านกาแฟของร้านลำดวนผ้าทอ ด้านหน้าร้านประดับด้วยภาพวาดชายหญิงที่แต่งกายตามแบบฉบับของชาวไทลื้อโบราณ อิสระให้ท่านพักผ่อน นั่งจิบกาแฟ หรือเลือกซื้อผ้าทอไทลื้อ  และเครื่องเงิน ตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันควร

ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ

ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ อำเภอปัว จังหวัดน่าน นำท่านพักผ่อน ณ ฟาร์มท่ามกลางธรรมชาติ อิสระให้ท่านได้ลองลิ้มลองเมนูพิซซ่าเห็ด (ลูกค้าต้องเข้าคิวสั่งด้วยตนเองเท่านั้น) ที่ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำตามอัธยาศัย สบาย ๆ ไปกับวิวสวยงาม จนถึงเวลาอันควร

รายการแนะนำ : วังศิลาแลง

เดินป่า (เส้นทางไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ) ดื่มด่ำกับธรรมชาติ ณ วังศิลาแลง หรือ “แกรนด์แคนยอนเมืองปัว” มีลักษณะเป็นธารน้ำไหลผ่านซอกหินผาที่มีลำน้ำกูนไหลผ่าน โดยท่านสามารถเดินจากฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำเข้ามาได้ จนสมควรแก่เวลา

สะพานสายรุ้ง เชียงกลาง

นำท่านแวะถ่ายรูป ณ สะพานสีรุ้ง สะพานคอนกรีตกลางทุ่งนาลักษณะโค้ง ทาสีเป็นสีรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวชุมชน หนึ่งในจุดถ่ายรูปเมืองน่านที่ให้ภาพสวยสุด ๆ แห่งหนึ่ง จนถึงเวลาอันควร

3

วันที่สามของการเดินทาง

ปัว – ท่าวังผา – วัดศรีมงคล  – หอศิลป์ริมน่าน – นาน้อย 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วัดศรีมงคล

วัดศรีมงคล เป็นวัดเก่าแก่ที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2395  พระสงฆ์ที่มีชื่อที่สุดของวัดนี้คือ หลวงปู่ก๋ง ด้านหลังวัดมีลานชมวิว ซึ่งมีทัศนียภาพที่งดงาม มองเห็นทุ่งนาเขียวขจี และทิวเขาของดอยภูคาเรียงรายสลับซับซ้อน บริเวณนาข้าวมีที่พักและร้านกาแฟฮักนน่าน มีสะพานไม้ไผ่เชื่อมจากตัววัดสามารถลงไปเดินเล่นถ่ายภาพได้ โดยบริเวณลานชมวิวทางวัดได้จัดทำเป็น  ซุ้มและจุดชมวิวให้ถ่ายภาพหลายจุดรวมถึงร้านกาแฟบรรยากาศไทยๆให้พักผ่อนหย่อนใจ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจ คือวิหารหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม โดยเลียนแบบการวาดของหนานบัวผัน จิตรกรชาวน่านเชื้อสายไทลื้อ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารกิ่งโพธิ์

บ่าย  นำท่านชม หอศิลป์ริมน่าน (ระยะทาง 23  กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20  นาที)

หอศิลป์ริมน่าน เป็นแหล่งรวมศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน ก่อตั้งและดำเนินการโดยศิลปินชาวน่าน ชื่อวินัย ปราบริปู ศิลปินชาวน่านชื่อดังที่รักในศิลปะที่ต้องการสร้างหอศิลป์เพื่อรวบรวมงานศิลปะจากมันสมองของศิลปินไทยร่วมสมัยที่มีผลงานการสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งยังมีการแสดงผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมของคุณวินัย ในรูปแบบกึ่งนิทรรศการถาวรให้ได้ชมเกือบตลอดปีขึ้นในสภาพภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติ เพื่อให้คนที่มาเสพศิลปะนั้นได้ความรู้สึกสบายใจและพักผ่อนไปด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอนาน้อย (90  กิโลเมตร)  ระหว่างทางแวะพักผ่อนถ่ายรูป ดื่มกาแฟ ณ.ร้านดาดฟ้า คาเฟ่ ได้เวลาพอสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม   

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SAI NAN RESORT (สายน่าน รีสอร์ท)

4

วันที่สามของการเดินทาง

นาน้อย – อุทยานแห่งชาติศรีน่าน – จุดชมวิวดอยเสมอดาว – วัดพระธาตุช้างค้ำ – เมืองน่าน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.30  น. นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน (20  กิโลเมตร)

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน

อุทยานแห่งชาติศรีน่าน พื้นที่ประมาณ 583,750  ไร่ หรือ 934 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น เทือกเขาสลับซับซ้อนที่วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ขนานกันทั้งทางทิศตะวันตก และตะวันออกแบ่งพื้นที่ออกเป็นฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก สองฝั่งแม่น้ำเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังในเขตเทือกเขาประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา พบสัตว์ป่าหายากหลายชนิด เช่น นกยูงซึ่งมี อยู่หลายฝูง เสือดาว เสือดำ หมี กวาง และหมาป่า

นำท่านชม ทะเลหมอกยามเช้า ณ.จุดชมวิว ดอยเสมอดาว เป็นพื้นที่ที่มีลานกว้างโค้งไปตามสันเขาเหมาะสำหรับการพักผ่อนชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกในเวลาเดียวกัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ผาชู้ มีลักษณะเป็นผาหินขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านกลางขุนเขาเขียวขจีหลายแสนไร่ สามารถมองเห็นทะเลหมอกได้จากยอดผาชู้ และเมื่อหมอกจางลงจะมองเห็นลำน้ำน่าน ทอดตัวคดเคี้ยวอยู่ที่ปลายผืนป่าผาชู้ จนได้เวลาพอสมควร

เสาดินนาน้อย

ชม เสาดินนาน้อย (20  กิโลเมตร) หรือ ฮ่อมจ๊อม ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นผืนดินขนาดใหญ่กว่า 50 ไร่ มีลักษณะเป็นเสาดินขนาดใหญ่ ซึ่งจากข้อสันนิษฐานทางธรณีวิทยา เสาดินนาน้อย เกิดจากดินที่ตกตะกอนทับถมกันเป็นจำนวนมาก เมื่อมีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกจึงทำให้พื้นที่บางส่วนพังทลาย และยุบตัวลง จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ร้านอาหารเฮือนฝ้าย แม่จำปี   

บ่าย นำท่านชม พระธาตุแช่แห้ง (60  กิโลเมตร)

พระธาตุแช่แห้ง

พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามีอายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย องค์พระธาตุบุด้วยทอง เหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา

วัดพระธาตุช้างคำ

วัดพระธาตุช้างค้ำ ภายในวัดประดิษฐาน เจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปสมัยสุโขทัย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีรูปปั้นช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองคำปางลีลา คือ พระพุทธนันทบุรี  ศรีศากยมุนี ซึ่งเป็นทองคำ 65%  สูง 145 เซ็นติเมตร ยอดพระโมฬีทำเสริมเมื่อ  พ.ศ. 2442 หนัก 69 บาท เจ้างั่วฬารผาสุมเจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 14 แห่งราชวงค์ภูคาเป็นผู้สร้างเมื่อ เป็นศิลปะสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ที่หอพระไตรปิฎกใหญ่ที่สุดในประเทศ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Gin Restaurant

Gin Restaurant

Gin Restaurant ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ จะให้บริการทั้งอาหารไทย และอาหารยุโรป รวมถึงอาหารฟิวชั่น อาหารทุกจานปรุงจากวัตถุดิบคุณภาพสูง โดยเชฟจากโรงแรมระดับ5ดาว

5

วันที่สามของการเดินทาง

น่าน – วัดภูมินทร์ – พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – ศูนย์เครื่องเงิน – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์ เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” เป็นวัดที่แปลกกว่าวัดอื่นๆคือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน มีประตูไม้ทั้งสี่ทิศ แกะสลักลวดลายโดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนังยังแสดงถึงชีวิตและวัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่านมาตามพงศาวดารของเมืองน่าน  จนถึงเวลาอันควร จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถาน  แห่งชาติน่าน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ชม “งาช้างดำ” ที่มีรูปลักษณะเป็นงาปลียาว 94 เซนติเมตร หนัก 48 กิโลกรัม งาช้างดำนี้ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ “ซุ้มต้นลีลาวดี” ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์  ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งโน้มเอียงเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหารเฮือนเจ้านาง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคา

ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคา

ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคา เป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นลำดับต้นๆ ของภาคเหนือ นอกจากจะเป็นสถานที่จำหน่ายแล้ว ที่นี่ยังฝึกเป็นศูนย์อาชีพให้กับคนในชุมชนเละเป็นแหล่งความรู้เครื่องเงินของจังหวัดน่านอีกด้วย อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องเงิน อาทิ กำไล ต่างหู สร้อยคอ จี้ เข็มขัด นาฬิกา แหวน และของประดับบ้านต่างๆ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองน่าน

16.55  น.  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3557

18.05  น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating