ทัวร์ไทย : ROMANTIC LOEI (4 วัน 3 คืน)

กำหนดการเดินทาง :  05 – 08 มี.ค. /17 – 20 มี.ค. / 26 – 29 มี.ค. 2564 / 02 – 05 เม.ย. / 23 – 26 เม.ย. 2564                                   

จังหวัด : เลย

เดินทาง : สายการบินไทยสมายล์ 

ราคา : 29,900 บาท

สัมผัสบรรยากาศดั่งสวรรค์บนดินที่เมืองเลย เพลิดเพลินกับวิวสองฝั่งโขงที่แก่งคุดคู้ เรียนรู้ วิถีชีวิต ความเรียบง่ายแบบดั้งเดิมที่เชียงคาน ภูทอก จุดชมทะเลหมอกที่ต้องเห็นสักครั้งในชีวิต
เปิดประสบการณ์ใหม่ นั่งรถอีแต๊กชมภูป่าเปาะ หรือ ฟูจิเมืองเลย สวยงามทุกมุมมอง ได้บรรยากาศเหมือนมาญี่ปุ่น สวนหินผางาม คุณหมิงเมืองเลย ความงามแปลกตาของอัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สรรค์สร้าง
ล่องแพชิลล์ๆชมวิวท่ามกลางขุนเขาที่อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามเช้า พร้อมกับรับแสงแรกของพระอาทิตย์ขึ้นที่ ภูบ่อบิด

 

05 -08 มี.ค. /17 -20 มี.ค. / 26 -29 มี.ค. 2564  02 – 05 เม.ย. / 23 – 26 เม.ย. 2564  ไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 052
                                                   

15 -18 ก.พ. /25 -28 ก.พ. / 13 – 16 เม.ย.*** 2564  แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3542

 

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ – เลย – เชียงคาน – SKY WALK – แก่งคุดคู้        

09.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินไทยสมายล์ ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว B เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ จะคอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
11.15 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานจังหวัดเลย โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 052
12.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานจังหวัดเลย เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีสภาพภูมิประเทศที่งดงามอย่างยิ่ง อากาศหนาวเย็น และเป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พร้อมบริการท่านด้วยรถตู้ VIP ตลอดการเดินทาง
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารล้านช้าง ร้านอาหารที่ถือเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดเลย
นำท่านเดินทางสู่ Skywalk @เชียงคาน (55 กิโลเมตร) จุดชมวิวสุดว้าว บ้านท่าดีหมี อ.เชียงคาน จ.เลย

Skywalk Chiangkhan

Sky walk @เชียงคาน สะพานกระจกลอยฟ้าแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลยนี้ ตั้งอยู่บนภูเขาปากน้ำเหือง บริเวณพระใหญ่ภูคกงิ้ว ติดแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นกระจกใสเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร กว้าง 2 เมตร และสูงห่างจากแม่น้ำโขงถึง 80 เมตร ทัศนียภาพจากบนสกายวอล์คทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทั้งฝั่งไทยและสปป.ลาว ได้ในมุมสูง อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศโดยรอบ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร                           จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้ (30 กิโลเมตร)

แก่งคุดคู้       

เป็นสถานที่ตากอากาศของเชียงคาน เกิดจากการทอดตัวของแนวหินลงในแม่น้ำโขง ประกอบด้วยหินก้อนใหญ่ๆ เป็นจำนวนมาก ตัวแก่งใหญ่กว้างใหญ่เกือบจรดสองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำเชี่ยวกราดไหลผ่านเพียงช่องแคบๆใกล้ฝั่งไทย ช่วงเวลาที่น้ำแห้งมองเห็นเกาะแก่งชัดเจน และสามารถเดินลง
ไปสัมผัสบรรยากาศของริมแม่น้ำโขงได้อย่างใกล้ชิด

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Chiang Khan River Mountain Resort หรือเทียบเท่า (10 กิโลเมตร) เพื่อให้ท่านเก็บสัมภาระ และพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

เชียงคาน

เชียงคาน จังหวัดเลย เมืองบรรยากาศที่เนิบช้า (Slow Life) ชุมชนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม วิถีชีวิต ที่เรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขง ชายขอบจังหวัดเลย ที่เปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรม และการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวบ้านที่น่าค้นหา ซึ่งวัฒนธรรมขนบประเพณีการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายพอเพียงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งหาดูยากในปัจจุบัน เมืองเล็กๆที่เงียบสงบแห่งนี้กำลังเป็น ที่สนใจของนักท่องเที่ยวจำนวนมากภาพบ้านเก่าๆ ที่เรียงรายติดกันอยู่ริมถนนชายโขงดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางกันมาที่นี่กันอย่างไม่ขาดสาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร Smile @ Chiang Kan ร้านอาหารริมน้ำ บรรยากาศ
สุดชิลล์ สำหรับการพักผ่อน และรับประทานอาหารอย่างแท้จริง


จากนั้นนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก Chiang Khan River Mountain Resort หรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

เชียงคาน – ภูทอก – ชมพระอาทิตย์ขึ้น – หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ อิสระตามอัธยาศัย – กิจกรรมปั่นจักรยานริมแม่น้ำ – ถนนคนเดินเชียงคาน

05.00 น. จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ภูทอก (10 กิโลเมตร)

ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูทอก

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง มีลักษณะเป็นภูเขาสูงที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 483 เมตร เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่มีชื่อเสียงและที่เป็นยอดนิยม บนยอดภูเป็นที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคมเชียงคาน เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ของอำเภอเชียงคาน และลำน้ำโขงได้โดยรอบ

*** จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า ***

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ (20 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว เดิมชาวไทดำอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2448 มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านนาป่าหนาด ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรม และ มีบ้านที่สร้างขึ้นตามแบบเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชาวไทดำ

หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ

เดิมชาวไทดำอพยพมาจากเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อปี พ.ศ. 2425 สมัยสงครามฮ่อ และหลังจากสงครามยุติลง ไทดำส่วนหนึ่งจึงได้อพยพผ่านเข้ามาสู่ประเทศไทย ท่านจะพบกับ
บ้านจำลองที่สร้างขึ้นตามรูปแบบของชาวไทดำในอดีต โดยตัวบ้านจะสร้างแบบเรือนเครื่องผูก หลังคามุงด้วยหญ้าคาหรือแฝก ใต้ถุนสูง ซึ่งภายในบ้านจะแบ่งออกเป็นห้องๆ ไล่มาตั้งแต่บันไดบ้านด้านหน้า ที่จะขึ้นได้
แต่เฉพาะผู้ชายเท่านั้น นอกจากนี้บริเวณใต้ถุนบ้านที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ ยังมีกลุ่มสตรีสหกรณ์ชาวไทดำนั่งรวมตัวกันทำผ้าทอมือแบบโบราณ หลังว่างเว้นจากการทำนา เพาะปลูก ให้ได้ชมกันอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารลุกโภชนา ร้านอาหารที่เปิดมานานกว่า 40 ปีแล้ว
บ่าย จากนั้นนำท่านชม วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน (15 กิโลเมตร)

วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน

โบราณสถานเก่าแก่ทางพระพุทธศาสนา และถือเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ สำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมานาน และที่พลาดไม่ได้คือ การสักการะรอยพระพุทธบาทที่อยู่ภายในมณฑป ในอดีตชาวบ้านเชื่อว่าจะต้องเป็นผู้มีบุญเท่านั้นถึงจะได้ขึ้นมาสักการะรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ เนื่องจากการเดินทางที่ยากลำบาก แต่ในปัจจุบันนี้มีการปรับปรุงเส้นทางแล้วทำให้สามารถเดินทางขึ้นมาด้านบนได้สะดวกสบายด้านนอกมณฑปก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงคานเนื่องจากวัดตั้งอยู่บนที่สูง สามารถมองเห็นด้านล่างได้อย่างชัดเจน ด้านหลังมณฑปยังมี “พระพุทธฉัพรรณรังสี”พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง และรอบๆ มีโซนเลี้ยงกระต่ายนับร้อยตัว สามารถซื้อผักสดๆ ไปให้อาหารกระต่ายได้อีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก Chiang Khan River Mountain Resort (15 กิโลเมตร) เพื่อให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย

รายการแนะนำ ปั่นจักรยานชมวิวริมน้ำ

เชียงคานนั้นจะมีถนนเส้นเล็กๆ เลียบริมฝั่งโขง เหมาะอย่างยิ่งกับการปั่นจักรยานชมวิวริมฝั่งโขง โดยเฉพาะช่วงหลังสี่โมงเย็นเป็นต้นไป บรรยากาศสองข้างทางมีความชิลลมเย็นๆ ปะทะหน้า ให้ความรู้สึกสดชื่นในแบบที่ท่านจะไม่มีทางได้สัมผัส หากไม่มาท่องเที่ยว ณ ที่แห่งนี้ที่จุดนั่งพักชมวิวริมแม่น้ำโขง มองเห็นฝั่งลาว อยู่ไม่ไกล จนถึงช่วงไฮไลท์ที่พระอาทิตย์กำลังจะตก แสงสีทองสวยงามมากเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ควรพลาด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร เฮือนหลวงพระบาง

เฮือนหลวงพระบาง-เชียงคาน

ร้านอาหารชื่อดังที่ใครมาถึงเชียงคานแล้วก็ต้องแวะมาลิ้มลองรสชาติอาหารพื้นเมืองเชียงคานแบบดั้งเดิมและยังมีเมนูแบบฉบับหลวงพระบางมากมายที่การัณตีความอร่อยจากรางวัล
Thai Select ปี 2019 หลังรับประทานอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเชียงคาน อีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก มีเสน่ห์ด้วยบ้านเรือนไม้ในบรรยากาศแบบเก่าที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้มาเยือน ทั้งนี้ตลอดแนวถนน มีร้านอาหาร และร้านกาแฟน่ารักหลายร้านเปิดให้บริการอีกด้วย จนได้เวลาอันสมควร
จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พักโรงแรม Chiang Khan River Mountain Resort

3

วันที่สามของการเดินทาง

เชียงคาน – อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง – ล่องแพ สวนหินผางาม – ภูป่าเปาะ – ภูหอ – อ.เมืองเลย

รายการแนะนำ: ตักบาตรข้าวเหนียว

ตักบาตรข้าวเหนียว กิจกรรมที่รักษาซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคาน โดยใน
ทุกๆ เช้าตั้งแต่เวลาตี ห้าเป็นต้นไป พระสงฆ์จะเดินออกบิณฑบาต ให้ท่านสามารถร่วมตักบาตรข้าวเหนียว พร้อมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ยามเช้าของผู้คนเชียงคานอีกด้วย ได้เวลาอันสมควร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง หรือเรียกอีกชื่อว่า อ่างเก็บน้ำหมานตอนบน ตั้งอยู่ใน อ.เมือง จ.เลย (70 กิโลเมตร)

จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง

ในพื้นที่การดูแลของวนอุทยานหริรักษ์ เป็นอ่างเก็บน้ำสันเขื่อนดิน มีขนาดความจุ 26 ล้านลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1,500 ไร่ สันเขื่อนยาว 800 เมตร สร้างเพื่อ การชลประทาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอี แห่งหนึ่ง ที่ล้อมรอบด้วยทัศนียภาพที่สวยงามของป่าไผ่ และภูเขาที่โอบล้อม นอกจากนี้ยังมีจุดชมวิวห้วยกระทิงซึ่งสามารมองเห็นวิว หุบเขาเบื้องล่างและบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำกลางหุบเขาและแพที่ลอยนิ่งอยู่เหนืน้ำ ในมุมสูงได้อย่างงดงาม
นำท่าน ล่องแพชมทัศนียภาพ ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ร่มรื่น เงียบสงบเป็นส่วนตัว รายล้อมด้วยป่าไผ่ และทิวเขาเขียวขจีภายในอ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอหนองหิน อำเภอเล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและภูเขาที่อุดมสมบรูณ์ จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่วางแผนเดินทางไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่จังหวัดเลย เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน (65 กิโลเมตร)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวปลาส้ม

บ่าย จากนั้นนำท่านเที่ยวชม สวนหินผางาม (25 กิโลเมตร) หรือ คุนหมิงเมืองเลย

สวนหินผางาม

เป็นแนวผาหินปูนสูงใหญ่ มีรูปร่างสวยงามแปลกตา หลายๆ คนอาจจะเรียกว่าเป็น “คุนหมิงเมืองเลย” เพราะทัศนียภาพของที่นี่คล้ายคลึงกับอุทยานป่าหินที่นครคุนหมิง ประเทศจีน เป็นสวนหินปูนอายุประมาณ 230-280 ล้านปี ที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนชายฝั่งระดับตื้น ต่อมาเปลือกโลกยกตัวขึ้นและมีการผุพังตามธรรมชาติหลายล้านปี ทำให้ภูเขามีลักษณะสวยงาม แปลกตา แนวผาหินปูนสูงใหญ่แลดูเป็นสง่า ทอดตัวเป็นแนวยาว โดดเด่นท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี สำหรับการเดินชมสวนหินผางามนั้น จะต้องมีไกด์ท้องถิ่นเป็นผู้นำทาง โดยระหว่างทางเดิน จะเห็นหินรูปร่างแปลกตามจินตนาการ ทั้งหินไดโนเสาร์ หินช้างร้องไห้ หินนกเพนกวิน โดยในเส้นทางเดินก็จะมีทั้งการลอดเข้าถ้ำ
มุดรู เดินขึ้นบันได จนไปถึงจุดชมวิวที่อยู่ด้านบน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูป่าเปาะ (7 กิโลเมตร) หรือที่รู้จักกันในนาม ฟูจิเมืองเลย

ภูป่าเปาะ / ภูหอ ฟูจิเมืองเลย

เป็นภูเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 900 เมตร
อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต ต้องนั่ง
รถอีแต๊กขึ้นไปชม โดยบนภูป่าเปาะนั้นมีจุดชมวิวอยู่ด้วยกัน 4 จุด แต่ละจุดมีระยะทางห่างกันประมาณ 200 ม. แต่จุดชมวิวที่สำคัญก็คือจุดที่สามารถมองเห็น “ภูหอ” ภูเขาที่ว่ากันว่ามีลักษณะคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิ ของประเทศญี่ปุ่น จนทำให้ใครหลายคนขนานนามให้เป็น “ฟูจิเมืองเลย” สำหรับ “ภูหอ” หรือฟูจิเมืองเลยที่ว่านี้ มีลักษณะเป็นภูเขาสูงฐานกว้าง มีพื้นที่ด้านล่างเป็นพื้นราบโล่ง ปลายยอดภูเขาเป็นเขาหัวตัดเหมือนปล่องภูเขาไฟ บนยอดเขาจะมีกลุ่มเมฆปกคลุมจางๆ เมื่อมองแล้วทำให้คล้ายกับภูเขาไฟฟูจิ ของประเทศญี่ปุ่น ส่วนจุดชมวิวอีก 3 จุด ก็จะมองเห็นทิวทัศน์ที่แตกต่างกันไป บางจุดสามารถชมทัศนียภาพได้ถึง 360 องศา ในวันฟ้าโปร่งจะสามารถมองเห็นวิวของภูเขาได้ถึง 8 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ภูหินร่องกล้า ภูหอภูหลวง ภูกระดึง ภูผาจิต ภูผาม่าน สวนหินผางาม และเขาค้ออีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ อ.เมือง เลย (70 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม เลยพาเลซ (LOEI PALACE) หรือเทียบเท่า อิสระให้ท่านเก็บสัมภาระ และ

พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย

4

วันที่สามของการเดินทาง

ชมพระอาทิตย์ขึ้น ภูบ่อบิด – แวะซื้อของฝาก – กรุงเทพฯ

ชมพระอาทิตย์ขึ้น ภูบ่อบิด

ภูบ่อปิด ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูห้วยหมาก ป่าภูทอก และป่าภูบ่อบิด ห่างจากตัวเมืองเลยเพียง
3 กิโลเมตร อยู่บนความสูงประมาณ 500-600 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีเส้นทางให้เดินทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อขึ้นไปชมความสวยงาม สัมผัสบรรยากาศของทะเลหมอก ชมพระอาทติย์ขึ้นและ สามารถชมวิวเมืองเลยได้แบบ 360 องศา ระหว่างขึ้นไปแวะนมัสการพระพุทธรูป ถ้ำแดง กับ ถ้ำลอดได้ ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าเบญจพรรณ เจอพันธุ์ไม้ที่หาชมได้ยาก เช่น ไม้แดง ประดู่ กระบก ตะเคียน อีกทั้งยังเจอสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์เหลือน้อย อาทิกระแต ตะกวด และพังพอน

*** จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ โรงแรมที่พัก เพื่อรับประทานอาหารเช้า ***

จากนั้นนำท่าน แวะซื้อของฝาก ของขึ้นชื่อของจังหวัดเลยเป็นการปิดท้าย จังหวัดเลยมีสินค้าพื้นเมืองหลายประเภท ให้เลือกช้อปกันได้อย่างเพลิดเพลิน แต่สินค้าที่โดดเด่นก็ต้อง มะขามหวาน, กุนเชียง, หมูแผ่น, มะพร้าวแก้ว, ผ้านวม, ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย และอื่นๆอีกมากมาย พลาดไม่ได้กับสินค้า OTOP เมืองเลยที่ร้าน OTOP LOEI THE BEST

OTOP LOEI THE BEST

ร้านของฝาก + คาเฟ่ ที่มีผลผลิตขึ้นชื่อ ของชุมชน
บ้านบ่อ เหมืองน้อย อำเภอนาแห้ว (และชุมชนอื่นๆ) มาวางจำหน่าย ซึ่งหากใครที่ชื่นชอบ แมคคาเดเมีย หรือกำลังมองหาของฝาก สามารถแวะมาเลือกชิม เลือกซื้อสินค้าไปเป็นของฝากกันได้ โดยจังหวัดเลย
ถือเป็นแหล่งที่ปลูกแมคคาเดเมียที่ดีที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย หรือจะเป็นไวน์ชั้นเลิศ ที่ทำให้หลายต่อหลายคนติดใจจนต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านทุกครั้ง

*** ค่าเครื่องดื่มไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ ***
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเลย (7 กิโลเมตร)
13.00 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ 053
14.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating