สายการบินJet Airways (9W)
สายการบิน
อินเดีย
ประเทศ

ทัวร์เอเชีย : อินเดีย – ราชสถาน ดินแดนแห่งราชา 9 วัน (9W)

กำหนดการเดินทาง

ประเทศ : อินเดีย

สายการบิน : สายการ Jet Airways

ราคา 

เดลลี – อัครา – ทัชมาฮาล – ป้อมอัครา – ฟาห์เตปูร์ ศิขรี – ชัยปุระ – จาลมาฮาล – ฮาวามาฮาล 

ป้อมอัมเมอร์ – พระราชวังหลวงชัยปุระ – หอดูดาวจันทาร์มานทาร์ – จ๊อดปูร์ – ป้อมเมห์รานการห์ อนุสรณ์สถานจัสวันธาดา – พระราชวังอุเมดภาวัน – อุไดร์ปูร์ – ล่องทะเลสาบพิโชล่า ซิตี้พาเลซ – วัดจักดิศ – ตลาดบาราบาร์ซา – สวามินารายัน อัคชาร์ดาห์ม – เดลีฮัท

นำทุกท่าน สู่ ดินแดนแห่งฟ้าจรดทราย สัมผัสมหานครหลากสีสัน นครสีชมพู เมืองชัยปุระ, นครสีฟ้า เมืองจ็อดปูร์ และ นครสีขาว เมืองอุไดร์ปูร์ อลังการนั่งช้างชมป้อมปราการ ตระการตาพระราชวังตั้งตระหง่านบนภูเขาสูงเอกลักษณ์ของรัฐราชสถาน ล่องเรือชมพระราชวังกลางน้ำมนต์เสน่ห์เวนิสแห่งตะวันออก พักผ่อนที่พักสุดหรูมาตรฐานระดับ 5 ดาว พิเศษสุด !! พักแบบราชา 1 คืน ในพระราชวังริมแม่น้ำพิโชลา

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

Swaminarayan Akshardham, New Delhi
1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – เดลลี – ชมเมือง – อัครา

05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าที่ 7 เคาน์เตอร์  P

สายการเจ็ทแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

08.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่  9W 65

12.00 น. เดินทางถึง สนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เดินทางถึง เมืองนิวเดลลี (NEW DELHI) เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ซึ่งอังกฤษได้สร้างเมืองใหม่จากผังเมืองที่ทันสมัยและสวยงามตามวัฒนธรรมของอังกฤษ เดลีเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองของประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยแบ่งออกเป็นเขตเดลีเก่า กับนิวเดลีใหม่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Tomb Mausoleum India Taj Mahal Agra Architecture

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา (AGRA) (ระยะทาง 220 กิโลเมตร) ได้ชื่อว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ของการสู้รบ และเมืองเจริญทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมอันเลื่องลือมาแต่โบราณ ตั้งอยู่รัฐอุตตรประเทศ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย เป็นรัฐชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวและเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงในระดับโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม Courtyard by marriott agra ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

อัครา –  ทัชมาฮาล – ป้อมอัครา – ฟาห์เตปูร์ ศิขรี – ชัยปุระ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

Travel Architecture Agra Taj Mahal India

จากนั้นนำท่านเข้าชม ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เป็นอนุสาวรีย์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของโลก เพราะที่นี่เป็นสุสานฝังศพของ มุมทัชมาฮัล ราชินีผู้เป็นที่รักยิ่งของ พระเจ้าชาห์เยฮัน อยู่ในเมืองอัครา บนฝั่งแม่น้ำยมนา

Main Entrance Agra Fort Castle Unesco Heritage Site

นำท่านเข้าชม ป้อมอัครา (AGRA FORT) ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุลมีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารมีทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สนามและอาคารทางเดินโดยรอบทั้งอาคารหินทรายสีแดงสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์ที่นี่เป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจารย์ฮาลโดยบุตรชายของพระองค์เองพระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยการมองผ่านแม่น้ำยมนาไปยังทัชมาฮาลซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ระหว่างทางนำท่านเข้าชม ฟาห์เตปูร์ ศิขรี (Fatehpur Sikri) เป็นเมืองตั้งอยู่ในเขตอำเภออัคระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1569 โดยสมเด็จพระจักรพรรดิอักบัร และยังใช้เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโมกุลระหว่างปี ค.ศ. 1571–1585 ภายหลังจากชัยชนะจากสงครามกับชาวเมืองจิตเตารครห์ (Chitaurgarh) และรณถัมโภระ (Ranthambore) พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยย้ายเมืองหลวงจากอัคระมายังที่แห่งใหม่บริเวณนี้ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งของสะพานสิครีเป็นระยะทาง 23 ไมล์(37 กิโลเมตร)

เพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญลัทธิศูฟี พระนามว่า “ซาลิม คิชติ”(Salim Chishti) โดยได้ใช้เวลาออกแบบผังเมืองและสร้างถึง15ปีซึ่งรวมถึงกำแพงเมืองรอบด้าน พระราชวัง ตำหนัก ฮาเร็ม ศาล มัสยิด และอาคารสาธารณูปโภคต่างๆ ทรงตั้งชื่อ  เมืองว่า “ฟะเตฮาบาด” (Fatehabad) มาจากคำภาษาอาหรับว่า “ฟัตห์” แปลว่า “ชัยชนะ” และต่อมากลายเป็น “ฟเตหปุระสีกรี” (Fatehpur Sikri) ฟเตหปุระสีกรี นั้นถือเป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างในสถาปัตยกรรมโมกุลที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดในประเทศอินเดีย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจัยปูร์ หรือ เมืองชัยปุระ (JAIPUR) (ระยะทาง 210 กิโลเมตร) ชัยปุระ หรือ นครแห่งชัยชนะ มหาราชาไสว ชัยสิงห์ ที่ 2 เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1727 เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ออกแบบวางผังเมืองได้สวยงามชัยปุระเป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถานและได้ชื่อว่า นครสีชมพู (Pink city) เพราะในสมัยที่มหาราชารามสิงห์ เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองชัยปุระ ซึ่งเวลานั้นอินเดียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ในปี ค.ศ.1853 มกุฎราชกุมารของอังกฤษเสด็จประพาสเมืองชัยปุระ มหาราชารามสิงห์ สั่งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองทาสีบ้านเรือนด้วยสีชมพูอมส้มทั้งเมืองเพื่อถวายการต้อนรับ เมืองชัยปุระจึงได้ชื่อว่านครสีชมพูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ Restaurants At Radisson Blu Jaipur (BUFFET)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Radisson Blu Jaipur ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ชัยปุระ – นั่งช้างชมป้อมอัมเมอร์ – จาลมาฮาล – ฮาวามาฮาล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

พิเศษ !! นำท่านนั่งช้างเข้าชม ป้อมอัมเมอร์ (AMER FORT) ที่ตั้งนั้นโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาไวใจซิงค์ ในปี ค.ศ.1735 ภายในปีประตูขนาดใหญ่และห้องโถงที่หรูหรารวมทั้งพระราชวัง  ตึกอาคารและสวนที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม

ป้อมปราการแห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์สามารถมองเห็นได้จากระยะทางไกลเนื่องจากมีขนาดกำแพงปราการที่ใหญ่และแน่นหนา พร้อมประตูทางเข้าหลายแห่ง ถนนที่ปูด้วยหินหลายสาย ซึ่งเมื่ออยู่บนป้อมแล้วสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาได้อย่างชัดเจนบริเวณด้านหน้า ให้ท่านอิสระในการนั่งช้างชมตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านผ่านชม จาลมาฮาล (JAL MAHAL) พระราชวังกลางน้ำ หรือพระราชวังฤดูร้อน ซึ่งตั้งเด่นสง่าอยู่กลางทะเลสาบมันสกา ใกล้กับชัยปุระ โดยพระราชวังแห่งนี้และทิวทัศน์ของทะเลสาบโดยรอบถูกต่อเติมและปรับปรุงโดยมหาราชา สะหวายจัย สิงห์ที่ 2 ตัวพระราชวังนั้นสร้างได้อย่าง สวยงามตามสถาปัตยกรรมราชปุตและโมกุล ซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปในสิ่งก่อสร้างในรัฐราชสถาน โดยพระราชวังนี้นั้นมีความสวยงามเนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบและโดยมีเทือกเขานหาร์การห์ตั้งอยู่เบื้องหลัง ตัวอาคารสร้างโดยใช้หินทรายสีแดง ประกอบด้วยทั้งหมด 5 ชั้นซึ่ง 4 ชั้นล่างจะถูกน้ำท่วมเมื่อทะเลสาบมีระดับน้ำสูงสุด โดยเหลือเพียงชั้นบนสุดซึ่งจะเผยขึ้นมาเหนือน้ำ ฉัตรีซึ่งเป็นยอดหลังคาทรงสี่เหลี่ยมนั้นสร้างในแบบสถาปัตยกรรมเบงกอล ส่วนฉัตรีบริเวณสี่มุมของอาคารนั้นเป็นทรงแปดเหลี่ยม เนื่องจากตั้งอยู่ในน้ำเป็นเวลาอันยาวนานทำให้ฐานของพระราชวังนั้นเริ่มทรุดโทรมลงเนื่องจากกระแสน้ำและน้ำท่วม โดยล่าสุดได้มีโครงการบูรณะครั้งใหญ่ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการโดยรัฐบาลรัฐราชสถาน อิสระให้ท่านในการถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านผ่านชม ฮาวามาฮาล หรือ พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) หรือ พาเลซออฟเดอะวิน (PALACE OF WINDOWS) สร้างด้วยหินทรายสีชมพูซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยปุระ โดยมีสถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1799 โดยมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ ลักษณะอาคารมีห้าชั้น มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็นช่องลมผ่านและเป็นช่องให้หญิงสูงศักดิ์ในราชสำนักเฝ้าแอบมองดูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเมืองรวมทั้งขบวนแห่ต่างๆ โดยที่บุคคลภายนอกอื่นๆ ไม่สามารถมองเห็นบรรดาสตรีเหล่านี้ได้ คำว่า ฮาวา มีความหมายว่า สายลม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งจัยปูร์     

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ Restaurants At Radisson Blu Jaipur (BUFFET)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Radisson Blu Jaipur  ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ชัยปุระ – ซิตี้พาเลซ – หอดูดาว จันทาร์ มานทาร์ – อูไดปูร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (City Palace) พระราชวังนี้ มีชื่อเสียงในเรื่องของงานจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมาก เห็นแล้วเชื่อเหลือเกินว่าลายผนัง กระเบื้องงามๆ ในโลกอยู่ที่พระราชวังในเมืองชัยปุระหมดแล้วจริงๆทั้งงานแกะสลักและงานตกแต่งแก้วสี ภายในมีสวนและพระตำหนักต่างๆ มากมาย หลายส่วนได้ก่อสร้างเพิ่มเติม ซ่อมแซมจนเห็นความใหม่ ภายในพระราช วังแห่งนี้ได้ชัดเจน ปัจจุบันนอกจากส่วนที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงทรัพย์สมบัติของอดีตมหาราชาและมเหสีต่างๆ อาทิ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ของใช้ รวมถึงภาพวาด ภาพถ่าย เพื่อแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของมหาราชา อีกทั้งโบราณสถานให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปเข้าชม และบางส่วนยังเป็นที่อยู่อาศัยของทายาท และมหาราชาองค์ปัจจุบันด้วย นอกจากนี้ยังมีร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านหนังสือ เครื่องประดับ และร้านอาหาร

นำท่านเข้าชม หอดูดาว จันทาร์ มานทาร์ (Jantar Mantar) ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของ City palace เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านดาราศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองจัยปูร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1727 โดย  มหาราชไสวจัย ซิงห์ที่ 2 เนื่องจากทรงสนพระทัย และมีพระปรีชาในเรื่องดาราศาสตร์ จึงได้สร้างหอดู  ดาวแห่งนี้มาพร้อมๆ กับการสร้างพระราชวังซิตี้พาเลซ (city palace) ภายในจันทาร์ มานทาร์ มีหอ  นาฬิกาแดดขนาดใหญ่ซึ่งวัดเวลาได้อย่างแม่นยำ ในสมัยโบราณใช้เป็นเครื่องมือสำคัญใช้คำนวณฤกษ์เวลาในการออกรบ นอกจากนี้แล้ว  มหาราชาไสวจัย ซิงห์ที่ 2 ยังได้สร้างหอดูดาวในลักษณะ นี้อีก 4 แห่งด้วยกันคือใจกลางเมืองเดลี Ujjain, Varanasi และ Matura นาฬิกาแดดที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะอยู่ที่จัยปูร์มีความสูงถึง 28 เมตร ที่มีความเที่ยงตรง บอกเวลาที่เมืองชัยปุระ ซึ่งเวลาจะไม่ตรงกับเวลามาตรฐานของอินเดีย(ช้ากว่า 35 นาที) จันทาร์ มานทาร์ ได้รับยกย่องจากยูเนสโกในปี 2010 ว่า เป็นการแสดงออกถึงความชาญฉลาดทางดาราศาสตร์และแนวความคิดทางจักรวาลวิทยาของราชสำนักในปลายของยุคโมกุล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชัยปุระ

16.05 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองอูไดปูร์ (UDAIPUR) โดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W  2261

17.15 น.  เดินทางถึง เมืองอูไดปูร์ (UDAIPUR) เมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันในชื่อ เวนิสแห่งตะวันออก และ เมืองแห่งทะเลสาบ โดยเมืองอูไดปูร์นั้นเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและน่ามาเยือนมากเป็นอันดับต้นๆของรัฐราชสถาน นอกจากนี้แล้วเมืองอูไดปูร์ยังเป็นเมืองที่มีความงดงามและได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่มีแสนโรแมนติคที่สุดในรัฐราชสถานของประเทศอินเดีย 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ Restaurants At Shiv Niwas Palace

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Shiv Niwas Palace ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า พักผ่อนแบบราชาในโรงแรมที่มีความสวยงามดุจพระราชวัง ท่านสามารถชมวิวแม่น้ำพิโชล่าและพระราชวังจักนิวาส หรือโรงแรมเลกพาเลซ ที่ตั้งอยู่กลางน้ำได้อย่างผ่อนคลายในห้องพักของท่านที่เป็นส่วนตัวแบบสุดๆ

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อูไดปูร์ – วัดจักดิศ – ซิตี้พาเลซ – ตลาดบาราบาซาร์ ล่องเรือทะเลสาบพิโชลา

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนำท่านเดินทาง วัดจักดิศ (Jagdish Temple) เป็นวัดฮินดูที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอุไดปูร์ มีอายุเกือบ 400 ปี สร้างในปี ค.ศ.1651 ในสมัยของมหารานาจากัต ซิงห์ที่ 2 (Maharana Jagat Singh II) เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองเป็นอย่างมาก โดยภายในมีหินสีดำแกะสลักเป็นรูปจากานนาท ซึ่งเป็นภาคหนึ่งชองพระวิษณุ และยังมีจุดเด่นอยู่ตรงการแกะสลักผนังวัดเป็นรูปนางอัปสรา และสัตว์ลักษณะต่างๆ อย่างละเอียด โดยภายในวิหารไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป แต่ภาพนอกวัดถ่ายได้ ใกล้ๆกับวัดจักดิศมีร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมายหลังจากที่ชมวัดเสร็จก็สามารถเดินช็อปปิ้งต่อได้เลย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเข้าชม พระราชวังซิตี้พาเลซ  (City Palace) เมืองอุไดปูร์ หรือ พระราชวังฤดูหนาว ซึ่งส่วนหนึ่งมีการดัดแปลงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน ภายในประดับประดาด้วยกระจกและแก้วหลากสีนับเป็นพระราชวังที่ใหญ่สุดในราชาสถานเพราะมีพื้นที่กว่าสองหมื่นตารางเมตร ส่วนของอาคารสูงสุดวัดได้ 11 เมตร และยาวเหยียดติดทะเลสาบพิโคล่า ปัจจุบันบางส่วนยังคงเป็นที่ประทับของราชตระกูล และมีการจัดการแสดงวัตถุโบราณที่มีค่ามากมายให้ผู้คนเข้าชม พื้นที่ภายในพระราชวังแห่งนี้ปัจจุบันได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกที่ติดกับทางเข้าทั้งแถบ เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ส่วนที่สองเป็นที่พักของมหารานาคนปัจจุบันและครอบครัว และส่วนสุดท้ายเป็นโรงแรมหรูมีชื่อว่า ฟาเตห์ปรากาชพาเลซ (Fateh Prakash Palace Hotel) และ โรงแรมชีฟนิวาสพาเลซ ส่วนต่างๆของพระราชวังซิตี้พาเลซได้แก่ ห้องแสดง Chetak ม้าคู่ใจของมหารานา Courtyard Madan Vilas ชมวิวพระราชวังกลางทะเลสาบ,ตำหนักดิลคูสชัลมาฮาล, ห้องคันช์กีบาร์ช และ พระตำหนักโมติมาฮาล, หรือ เพิร์ล  พาเลซ

นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดบาราบาซาร์ (Bara Bazaar) ตลาดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของผ้าปัก งานสินค้าหัตถกรรม เครื่องประดับเงิน เนื่องจากเมืองอุไดปูร์มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับเงิน ตุ๊กตาหุ่นกระบอก และภาพวาดย่อส่วนแบบมิเนียเชอร์สไตล์ของเมวาร์ ซึ่งเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอุไดปูร์

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบพิโชลา (PICHOLA LAKE) เวนิสแห่งตะวันออก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุไดปูร์ ทะเลสาบพิโชลา เป็นที่ตั้งของเกาะ 2 แห่ง โดยเกาะแรกตั้งอยู่กลางทะเลสาบ เป็นที่ตั้งของพระราชวังจักนิวาส ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรงแรมเลกพาเลซ ส่วนอีกเกาะซึ่งมีขนาดเล็กกว่า ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือของพระราชวังจักมันเดียร์ ซึ่งปัจจุบันคือโรงแรมการ์เดนพาเลซ (LAKE GARDEN PALACE) ชื่นชมกับสถาปัตยกรรมที่หรูหราอลังการของพระราชวังจากริมน้ำของเมืองอุทัยปุระ และเพลิดเพลินกับค่ำคืนแห่งความหรูหราในห้องที่เหมาะสำหรับราชา พระราชวังทัชเลคที่สวยงามตระการตาลอยอยู่อย่างสง่างาม ในใจกลางของทะเลสาบ Pichola โรงแรมและพระราชวังในศตวรรษที่ 18 ที่หรูหราแห่งนี้ดูคล้ายกับดอกบัวประดับเพชรเบ่งบานจากสระน้ำที่มืดมัว ตื่นตาไปกับผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกนี้จากด้านหน้าทะเลสาบและยอดหลังคาของเมืองอุทัยปุระ พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งในประเทศและนานาชาติมาโดยตลอดเป็นเวลาหลายปี โดยหนึ่งในภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดคือภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ ผู้ที่สามารถเข้าชมพระราชวังแห่งนี้มีเพียงแขกผู้มาพักเท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าพักสามารถล่องเรือชมความสวยงามอยู่ด้านนอกได้

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ Restaurants At Shiv Niwas Palace

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Shiv Niwas Palace ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

อูไดร์ปูร์ – จ๊อดปูร์ – พระราชวังอุเมดภาวัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

 

จากนั้นนำท่านออกเดินทาง สู่ เมืองจ๊อดปูร์ (JODHPUR) (ระยะทาง 300 กิโลเมตร) เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้าราชาสถาน หรือเมืองที่คนไทยมักจะเรียกกันติดปากว่า “โยธะปุระ” มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในรัฐราชสถาน รองจากเมืองชัยปุระ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของรัฐราชสถานและเป็นเมืองชายทะเลของทะเลทรายทาร์ (THAR DESERT) ถูกตั้งขึ้นเป็นราชธานีโดย RAO JODHA  แห่งราชวงศ์  RATHOR

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเข้าชม พระราชวังอุเมดภาวัน (UMAID BHAWAN) พระราชวังแห่งนี้เดิมสร้างขึ้นสำหรับเป็นตำหนักของมหาราชา แต่ในปัจจุบัน ที่นี่ใช้เป็นทั้งวัง โรงแรมที่มีระดับ และพิพิธภัณฑ์ ชมของที่ระลึกของกษัตริย์ สถาปนิกชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียง เป็นผู้ออกแบบพระราชวัง ให้แก่มหาราชาอุเมด ซิงห์ ในปี 1929 ความ  หรูหราของวังจะเป็นที่ประจักษ์โดดเด่นแก่สายตาในทันทีเมื่อมาถึงยังประตูทางเข้าหลัก ไปชมโดมสไตล์เรอเนซองส์และหอคอยสไตล์ราชปุตซึ่งประดับตกแต่งที่ส่วนด้านหน้าของวังที่มีสีทองอร่าม เมื่อมองลึกเข้าไปภายในทางเข้าหลักจะพบกับโถงต้อนรับทรงกลมที่สง่างาม พื้น  ปูด้วยหินอ่อนเป็นประกาย และโดมขนาดเล็กที่งดงามจับตา ห้องโถงนี้นำทางไปสู่ห้องจำนวน 347 ห้องของวัง และในจำนวนหลายๆ ห้องเหล่านั้นเป็นพื้นที่ประทับของมหาราชาองค์ปัจจุบัน เยือนพิพิธภัณฑ์ของวังที่เป็นแหล่งรวบรวมของใช้ต่างๆ ที่บ่งบอกถึงการใช้ชีวิตที่หรูหราของมหาราชา พบกับเฟอร์นิเจอร์อาร์ตเดคโค นาฬิกาโบราณ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร เสือดาวสตาฟ และอาวุธต่างๆ เป็นต้น ไปชมแกลลอรี่ภาพบุคคล ภาพถ่ายการตกแต่งภายในของวัง และงานแบบจำลอง และไม่ควรพลาดในการเข้าชมห้องจัดแสดงรถยนต์วินเทจ อิสระให้ท่านการเดินชมตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Vivanta by Taj – Hari Mahal ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

จ๊อดปูร์ – ป้อมเมห์รานการห์ – อนุสรณ์สถานจัสวันธาดา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนำท่านชม ป้อมเมห์รานการห์ (MEHRANH FORT)  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าของจ๊อดปูร์ เป็น 1 ใน 4 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ป้อมปราการที่ยาวเหยียดข้ามเขาถึง 125 ลูก ภายในมีพระราชวังที่สวยงามและใหญ่ที่สุด และเป็น จุดชมวิวนครสีฟ้า ป้อมเมห์รานการห์ถูกสร้างบนเนินเขาสูง 122 เมตร ใน ค.ศ.1459 เมื่อฤาษีท่านหนึ่งบอกแก่มหาราชาจ๊อดธะ (JODDHA แปลว่า นักรบ) พระองค์ควรสร้างเมืองขึ้นที่นี่ จ๊อดปูร์ เป็นศูนย์กลางอาณาจักรใหญ่แต่ครั้งโบราณ ป้อมจึงถูกเสริมเติมแต่งจนมีขนาดใหญ่มหึมา ภายในตกแต่งประดับประดาด้วยแก้วหลากสี แบ่งเป็นห้องหรือท้องพระโรงขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง อิสระให้ท่านในการเดินชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม อนุสรณ์สถานจัสวันธาดา (JASWANT THADA) ที่มีสถาปัตยกรรมสุดแสนตระการตาแห่งนี้ ปลดปล่อยอารมณ์ขุ่นมัวท่ามกลางสวนที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยสดงดงาม พลางทอดสายตามองทะเลสาบอันสงบนิ่ง และดื่มด่ำไปกับทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองจ็อดห์ปูร์ที่แปลกตาจากที่อื่น ท่านมหาราชา ซาร์ดาร์ สิงห์ได้สร้างอนุสรณ์สถานจัสวันธาดาขึ้นมาในปี 1899 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกให้ท่านมหาราชาจัสวันต์ สิงห์ที่ 2 พระบิดาของพระองค์ ปัจจุบันอนุสรณ์สถานแห่งนี้เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมสไตล์ราชปุตนาอันโดดเด่น และมักได้รับการขนานนามว่าเป็นทัชมาฮาลแห่งเมืองมาร์วาร์ และยังสามารถมองเห็น ป้อมเมห์รานการห์ ในระยะไกลได้อย่างสวยงาม     

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Vivanta by Taj – Hari Mahal ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

จ๊อดปูร์ – เดลี – สวามินารายัน อัคชาร์ดาห์ม – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินจ็อดปูร์

11.45 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเดลลี (DELHI) โดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 2552

13.25 น. เดินทางถึง เมืองเดลี (DELHI) 

บ่าย  นำท่านเข้าชม สวามินารายัน อัคชาร์ดาห์ม (SWAMINARAYAN AKSHARDHAM) ศาสนสถานฮินดูแห่งใหม่ในเดลี ที่ได้รับการบันทึกใน GUINNESS WORLD RECORDS ว่าเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นฮินดูนิกาย“สวามีนารายัน”ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับศาสดาอันวิจิตรตระการตาผสมผสานลักษณะลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกัน มีพื้นทีทั้งหมด 30 เอเคอร์ สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพูจากรัฐราชาสถาน และหินอ่อนสีขาวจากอิตาลี มีอาสาสมัครช่วยงานกว่า 11,000 คน ในจำนวนนี้มีช่างฝีมือถึง 7,000 คน ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงคนไทย ทำให้การก่อสร้างที่คาดว่าจะใช้เวลานานถึง 40 ปี เป็นสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง ขึ้นเพื่อถวายแด่ “ภควัน สวามีนารายัน” ผู้นำด้านจิตวิญญาณของชาวฮินดู 

จากนั้นนำท่านเดินชมและช้อปปิ้ง เดลีฮัท (Dilli Haat) บาร์ซาร์ที่ขายสินค้าพื้นเมืองแฮนด์เมด จากทุกภาคของอินเดีย วางจำหน่ายในราคาถูกจากผู้ผลิตโดยตรง มีองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของอินเดียเป็นผู้สนับสนุน จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของอินเดีย อาทิ งานหัถตกรรม, งานแฮนด์เมด, เสื้อผ้าสไตล์อินเดียพื้นเมือง และเครื่องประดับต่างๆ รวมไปถึงอาหารอินเดีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชัยปุระ (JAIPUR) เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

23.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 64

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เดลี – กรุงเทพฯ

04.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

                    

***** ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ฯ มั่นใจไม่ผิดหวัง *****

การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน  

 *** เนื่องจากโรงแรมในยุโรปมีห้อง TRP ค่อนข้างน้อย ถ้าเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่านแนะนำให้เปิด 2 ห้องจะดีกว่า (TWN+ SGL) ***

อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
• ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
• ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน
• น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
• ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %   และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

การจอง และชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ  ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
• เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
• ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
• ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่ รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิกด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

• ยกเลิกก่อน 31-60 วันทำการ เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน 15-30 วันทำการ เก็บค่ามัดจำทั้งหมด• ยกเลิกก่อน 8-14 วันทำการ เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน  1-7 วันทำการ เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period ทางโรงแรม, สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ 

การโอนเงิน  ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด
ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์ และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับในเงื่อนไข และรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***