ทัวร์ไทย : PURE NATURE SURATTHANI 4 วัน 3 คืน

กำหนดการเดินทาง :  13 – 16 ก.พ. 2564 / 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2564/  23 – 26 กุมภาพันธ์ 2564 / 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 / 11 – 14 มีนาคม 2564 / 18 – 21 มีนาคม 2564 / 13 – 16 เม.ย. 2564

จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี 

สายการบิน : ไทยสมายล์

ราคา : 39,900 บาท

เจาะลึกสุราษฎร์ธานี สัมผัสความสวยงามธรรมชาติบริสุทธิ์ ตระการตากับทัศนียภาพของขุนเขา และทะเลสาบที่จะมาโอบล้อมคุณ “เขื่อนเชี่ยวหลาน” พักผ่อนเต็มอิ่มกับที่พักกลางป่า “ROCK AND TREEHOUSE RESORT” ชมศาสนสถานอันงดงามวิจิตรจนคุณต้องหวนกลับมาอีกครั้ง “อุทยานธรรมบ้านเขานาใน” สนุกเต็มที่กับน้ำใสกลางป่า  “ป่าต้นน้ำบ้านราด” เพลิดเพลินกับการล่องเรือผ่านอุโมงค์ต้นไม้ “ตลาดบางใบไม้” ที่พักคัดสรร ระดับ EXCLUSIVE พร้อมบริการระดับ VIP !

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ – สุราษฏร์ธานี – เชี่ยวหลาน

05.30 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์
สายการบินไทยสมายล์ ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว B  เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ จะคอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
07.30 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยสมายล์
เที่ยวบินที่ WE 251 (บนเครื่องบินจะไม่มีบริการน้ำและอาหารบนเครื่องบิน)

09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดในภาคใต้ตอนบน ที่มีพื้นที่ใหญ่สุดในภาคใต้ (อันดับ 6 ของประเทศ) โดยมีภูมิประเทศหลากหลาย เช่น ที่ราบสูง ภูเขา และราบชายฝั่ง ทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติซุกซ่อนให้ค้นหามากมาย อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ทำให้มีอุทยาน ทั้งทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ มากมายที่สวยงามเป็นอย่างมาก

ทะเลสาบเชี่ยวหลาน

หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา (70 กิโลเมตร) นำท่านชม ทะเลสาบเชี่ยวหลาน  อ่างเก็บน้ำของเขื่อนรัชชประภา ภายในพื้นที่การดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาสก มีชื่อเสียงโด่งดังไกลทั่วโลกถึงเรื่องของบรรยากาศอันงดงามของขุนเขาที่ปกคลุม ทัศนียภาพอันกว้างขวางของทะเลสาบ (น้ำใส) และป่าอันเขียวขจี โดยเริ่มต้นนำท่านชม หินสามเกลอเอกลักษณ์พิเศษของเขื่อนรัชชประภาที่ต้องมาสักครั้ง ด้วยตัวหินนั้นประกอบด้วยยอดเขาหินปูน 3 ยอดโพล่พ้นน้ำขึ้นมา และถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบอันกว้างใหญ่ ทำให้มีทัศนียภาพที่งดงาม และเป็นสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวถ่ายรูปแฟชั่นมักบอกต่อว่าต้องมาเก็บภาพถ่ายไว้สักครั้งลงในอัลบัม จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก 500 Rai Floating Resort

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม

บ่าย อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก 500 Rai Floating Resort

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

รายการแนะนำ: ถ้ำปะการัง

ชมถ้ำปะการัง ที่ตั้งอยู่เขตด้านในของเขื่อนภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่มีลักษณะแตกต่างจากถ้ำอื่น ด้วยเพราะหินงอกหินย้อยในถ้ำนี้นั้นจะแตกหน่อเล็ก ๆ คล้ายปะการังในทะเล เสมือนกับว่าเราได้รับชมปะการังบนบก จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทาน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักจากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก 500 RAI FLOATING RESORT หรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

เชี่ยวหลาน – สะพานแขวนเทพพิทักษ์ – เขาสก

รายการแนะนำ: Morning Safari

ล่องเรือชมนกหลากหลายสายพันธุ์ รอบเขื่อน พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศไอหมอกเย็น ๆ ยามเข้า ที่ลงมาปกคลุมภูเขา ให้คุณได้เพลิดเลินแล้วต้องหลงไหล อย่างแน่นอน จนถึงเวลาอันควร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา

11.30 น. เดินทางถึง ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ครัวกุ้ยหลิน

บ่าย จากนั้นนำท่านชมสะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์

สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์

สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ หนึ่งในไฮไลท์ท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานีที่ต้องมา ด้วยเพราะมีลักษณะเป็นสะพานแขวนขึงสลิงขนาดใหญ่ ยาว 120 เมตร เพื่อความสะดวก ในการขนส่งข้ามคลองพระแสงของเกษตรกร ซึ่งทัศนียภาพ ณ สะพานแห่งนี้งดงามเป็นที่พูดถึงในนักท่องเที่ยวอย่างมาก เพราะสะพานแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วย เขาเทพพิทักษ์ ที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่เบื้องหลังสะพาน มีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจ และเมื่อประกอบกับสายน้ำ กับป่าเขียวขจีด้วยแล้วนั้น ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพ และการเก็บภาพความประทับใจอย่างหลากหลายรูปแบบอย่างแน่นอน จนถึงเวลาอันควร

เขาสก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก ROCK AND TREEHOUSE RESORT (55 กิโลเมตร) พร้อมนำท่านแวะผ่านชมจุดชมวิวเขาสก จุดชมวิวทัศนียภาพระหว่างข้างทาง ที่จะให้คุณได้มองเห็นทิวทัศน์ของภูเขานางพันธุรัตน์ ที่ทอดตัวเสมือนนางยักษ์ที่ตรอมใจหลังพระสังข์ได้ลอบหนีจากนางไปตามตำนาน ให้คุณได้สัมผัสธรรมชาติท่ามกลางเรื่องเล่าปรัมปรา จนถึงเวลาอันควร จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ROCK AND TREEHOUSE RESORT | 400 Moo 6 Klong Sok, Phanom, Surathani 84250 Thailand | TEL : +66 (0) 611 751 257 | https://rockandtreehouseresort.com/

(กรุณาจัดเตรียมชุดเล่นน้ำใส่กระเป๋าใบเล็ก สำหรับเล่นน้ำ ณ ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด)

3

วันที่สามของการเดินทาง

เขาสก – อุทยานธรรมเขานาใน – ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด – เมืองสุราษฎร์ธานี

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

อุทยานธรรมเขานาใน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรรมเขานาใน (70 กิโลเมตร)  ดินแดนแห่งความสงบสุข สำนักสงฆ์ที่รอบล้อมด้วยความร่มเย็น รวมทั้งเจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดี ที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลงจากกำแพงเพชร เป็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาหินปูน สูงเหนือพื้นดิน 300 เมตร ซึ่งได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ เป็นศูนย์รวมความเชื่อ และศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย นอกจากนี้ยังมีศิลปกรรม

และสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เช่น ซุ้มประตูโบราณ พุทธวดี แบบ 9 ยอด ที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง ให้คุณได้เก็บภาพสวยงาน และน่าประทับใจมากมายในช่วงเช้านี้ จนถึงเวลาอันควร

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด (20 กิโลเมตร) เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านทำเนียบ
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ให้ท่านได้สัมผัสกับต้นน้ำลำธารขนาดเล็ก น้ำใสที่เกิดจากธรรมชาติ สถานที่ได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นโอเอซิสกลางป่า โดยให้คุณได้อิสระเล่นน้ำสีฟ้าสุดมหัศจรรย์ นี้ จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Sky Hill Bar & Restaurant (30 กิโลเมตร)  

บ่าย    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Rice Farm Villa หรือเทียบเท่า (20 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ เคียงเล ฟาร์มสเตย์ (20 กิโลเมตร)

เคียงเล ฟาร์มสเตย์

นำท่านรับประทาน หอยนางรม สุราษฏร์ธานี ณ ฟาร์มหอยกลางทะเล (ขนำ) ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับหอยนางรมสด ๆ และอาหารซีฟู้ดเลิศรศมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก Orchid River View Hotel

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

สุราษฎร์ธานี – ตลาดบางใบไม้ – กรุงเทพมหานคร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้

จากนั้นนำท่าน เดินทางชม ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ ตลาดน้ำแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งอยู่ ณ วัดบางใบไม้ โดยเริ่มนำท่านล่องเรือคลองร้อยสาย คลองที่ประกอบด้วยคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมต่อกัน ไปบรรจบกับแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำบางตาปี

ซึ่งระหว่างการล่องเรือนั้นท่านจะเห็นว่า “บางใบไม้” สมชื่อจริง ๆ ด้วยเพราะท่านจะได้เห็นใบจาก และพืชจำนวนมากขึ้นหนาแน่นตลอดสองฝั่งคลอง  และทั้งหมดนี้จะให้คุณได้ชมธรรมชาติไปอย่างเพลิดเพลินกับบรรยากาศสบาย ๆ จากนั้น อิสระให้คุณได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาเตี่ย ซีฟู้ด

บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร (40 กิโลเมตร)

วัดบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร และเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย  ด้วยเหตุนี้จึงนับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นหนึ่งในสามของ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ จนถึงเวลา
อันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี  (30 กิโลเมตร)

19.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 258
21.10 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานครฯ โดยสวัสดิภาพ

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating