18 – 21 พ.ย 63 /19 – 22 พ.ย 63 /02 – 05 ธ.ค 63/09 – 12 ธ.ค 63 /31 –  ธ.ค 03 ม.ค.64
วันเดินทาง

ทัวร์ไทยPURE NATURE SURATTHANI (4วัน 3คืน)

กำหนดการเดินทาง18 – 21 พ.ย 63 /19 – 22 พ.ย 63 /02 – 05 ธ.ค 63/09 – 12 ธ.ค 63 /31 –  ธ.ค 03 ม.ค.64

จังหวัด :  สุราษฎร์ธานี – เชี่ยวหลาน – เขาสก – อุทยานธรรมบ้านเขานาใน – ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด – ตลาดบางใบไม้

สายการบิน : ไทยสมายล์

ราคา : 35,900  บาท

รายการทัวร์ช่วง 20 – 23 ต.ค 63
** ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ คืน 6,000 บาท **

 รายการทัวร์ช่วง 18 – 21 พ.ย. / 19 – 22 พ.ย. 2563 /02 – 05 ธ.ค. / 09 – 12 ธ.ค. 2563  
** ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ คืน 8,000 บาท **

รายการทัวร์ช่วง 31 –  ธ.ค 03 ม.ค.64 
** ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ คืน 8,000 บาท **

เจาะลึกสุราษฎร์ธานี สัมผัสความสวยงามธรรมชาติบริสุทธิ์ ตระการตากับทัศนียภาพของขุนเขา และทะเลสาบที่จะมาโอบล้อมคุณ “เขื่อนเชี่ยวหลาน” พักผ่อนเต็มอิ่มใน แคมป์กลางขุนเขา “Khaosok Boutique Camp” ชมศาสนสถานอันงดงามวิจิตรจนคุณต้องหวนกลับมาอีกครั้ง “อุทยานธรรมบ้านเขานาใน” สนุกเต็มที่กับน้ำใสกลางป่า  “ป่าต้นน้ำบ้านราด” เพลิดเพลินกับการล่องเรือผ่านอุโมงค์ต้นไม้ “ตลาดบางใบไม้” ที่พักคัดสรร ระดับ EXCLUSIVE พร้อมบริการระดับ VIP !

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ – สุราษฏร์ธานี – เชี่ยวหลาน

05.45 น.   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์
สายการบินไทยสมายล์ ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว B  เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ จะคอยให้
การต้อนรับ และ อำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
จากนั้นบริการอาหารเช้า ณ S&P ชั้น 3 ภายใน บริเวณสนามบิน

07.45 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยสมายล์
เที่ยวบินที่ WE 251 (บนเครื่องบินจะไม่มีบริการน้ำและอาหารบนเครื่องบิน)

09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดในภาคใต้ตอนบน ที่มีพื้นที่ใหญ่สุดในภาคใต้ (อันดับ 6 ของประเทศ) โดยมีภูมิประเทศหลากหลาย เช่น ที่ราบสูง ภูเขา และราบชายฝั่ง ทำให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติซุกซ่อนให้ค้นหามากมาย อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ทำให้มีอุทยาน ทั้งทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ มากมายที่สวยงามเป็นอย่างมาก

ทะเลสาบเชี่ยวหลาน

หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา (70 กิโลเมตร) นำท่านชม ทะเลสาบเชี่ยวหลาน  อ่างเก็บน้ำของเขื่อนรัชชประภา ภายในพื้นที่การดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาสก มีชื่อเสียงโด่งดังไกลทั่วโลกถึงเรื่องของบรรยากาศอันงดงามของขุนเขาที่ปกคลุม ทัศนียภาพอันกว้างขวางของทะเลสาบ (น้ำใส) และป่าอันเขียวขจี โดยเริ่มต้นนำท่านชม หินสามเกลอเอกลักษณ์พิเศษของเขื่อนรัชชประภาที่ต้องมาสักครั้ง ด้วยตัวหินนั้นประกอบด้วยยอดเขาหินปูน 3 ยอดโพล่พ้นน้ำขึ้นมา และถูกโอบล้อมด้วยทะเลสาบอันกว้างใหญ่ ทำให้มีทัศนียภาพที่งดงาม และเป็นสถานที่ซึ่งนักท่องเที่ยวถ่ายรูปแฟชั่นมักบอกต่อว่าต้องมาเก็บภาพถ่ายไว้สักครั้งลงในอัลบัม จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรมที่พัก 500 Rai Floating Resort

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม

บ่าย อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พัก 500 Rai Floating Resort

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

รายการแนะนำ: ถ้ำปะการัง

ชมถ้ำปะการัง ที่ตั้งอยู่เขตด้านในของเขื่อนภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่มีลักษณะแตกต่างจากถ้ำอื่น ด้วยเพราะหินงอกหินย้อยในถ้ำนี้นั้นจะแตกหน่อเล็ก ๆ คล้ายปะการังในทะเล เสมือนกับว่าเราได้รับชมปะการังบนบก จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทาน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักจากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก 500 RAI FLOATING RESORT หรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

เชี่ยวหลาน – สะพานแขวนเทพพิทักษ์ – เขาสก

รายการแนะนำ: Morning Safari

ล่องเรือชมนกหลากหลายสายพันธุ์ รอบเขื่อน พร้อมให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศไอหมอกเย็น ๆ ยามเข้า ที่ลงมาปกคลุมภูเขา ให้คุณได้เพลิดเลินแล้วต้องหลงไหล อย่างแน่นอน จนถึงเวลาอันควร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา

11.30 น. เดินทางถึง ท่าเทียบเรือเขื่อนรัชชประภา

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ครัวกุ้ยหลิน

บ่าย จากนั้นนำท่านชมสะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์

สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์

สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์ หนึ่งในไฮไลท์ท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานีที่ต้องมา ด้วยเพราะมีลักษณะเป็นสะพานแขวนขึงสลิงขนาดใหญ่ ยาว 120 เมตร เพื่อความสะดวก ในการขนส่งข้ามคลองพระแสงของเกษตรกร ซึ่งทัศนียภาพ ณ สะพานแห่งนี้งดงามเป็นที่พูดถึงในนักท่องเที่ยวอย่างมาก เพราะสะพานแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วย เขาเทพพิทักษ์ ที่ตั้งสูงตระหง่านอยู่เบื้องหลังสะพาน มีรูปร่างคล้ายรูปหัวใจ และเมื่อประกอบกับสายน้ำ กับป่าเขียวขจีด้วยแล้วนั้น ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพ และการเก็บภาพความประทับใจอย่างหลากหลายรูปแบบอย่างแน่นอน จนถึงเวลาอันควร

 เขาสก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาสก บูติก แคมป์
(70 กิโลเมตร) พร้อมนำท่านแวะผ่านชมจุดชมวิวเขาสก จุดชมวิวทัศนียภาพระหว่างทางข้าง ที่จะให้คุณได้มองเห็นทิวทัศน์ของภูเขานางพันธุรัตน์ ที่ทอดตัวเสมือนนางยักษ์ที่ตรอมใจหลังพระสังข์ได้ลอบหนีจากนางไปตามตำนาน ให้คุณได้สัมผัสธรรมชาติท่ามกลางเรื่องเล่าปรัมปรา จนถึงเวลาอันควร จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทาน ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก Khaosok Boutique Camp หรือเทียบเท่า

(กรุณาเตรียมชุดสำหรับเล่นน้ำ ณ ป่าต้นน้าบ้านน้ำราด)

3

วันที่สามของการเดินทาง

เขาสก – อุทยานธรรมเขานาใน – ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด – เมืองสุราษฎร์ธานี

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

อุทยานธรรมเขานาใน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรรมเขานาใน (70 กิโลเมตร)  ดินแดนแห่งความสงบสุข สำนักสงฆ์ที่รอบล้อมด้วยความร่มเย็น รวมทั้งเจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดี ที่ก่อสร้างด้วยศิลาแลงจากกำแพงเพชร เป็นเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาหินปูน สูงเหนือพื้นดิน 300 เมตร ซึ่งได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ เป็นศูนย์รวมความเชื่อ และศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย นอกจากนี้ยังมีศิลปกรรม

และสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เช่น ซุ้มประตูโบราณ พุทธวดี แบบ 9 ยอด ที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง ให้คุณได้เก็บภาพสวยงาน และน่าประทับใจมากมายในช่วงเช้านี้ จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร YOLO Café & Bistro (30 กิโลเมตร)  

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด (20 กิโลเมตร)

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด (20 กิโลเมตร) เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านทำเนียบ
อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ให้ท่านได้สัมผัสกับต้นน้ำลำธารขนาดเล็ก น้ำใสที่เกิดจากธรรมชาติ สถานที่ได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นโอเอซิสกลางป่า โดยให้คุณได้อิสระเล่นน้ำสีฟ้าสุดมหัศจรรย์ นี้ จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ เคียงเล ฟาร์มสเตย์ (20 กิโลเมตร)

เคียงเล ฟาร์มสเตย์

นำท่านรับประทาน หอยนางรม สุราษฏร์ธานี ณ ฟาร์มหอยกลางทะเล (ขนำ) ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับหอยนางรมสด ๆ และอาหารซีฟู้ดเลิศรศมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก Orchid River View Hotel

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

สุราษฎร์ธานี – ตลาดบางใบไม้ – กรุงเทพมหานคร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้

จากนั้นนำท่าน เดินทางชม ตลาดน้ำประชารัฐบางใบไม้ ตลาดน้ำแห่งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งอยู่ ณ วัดบางใบไม้ โดยเริ่มนำท่านล่องเรือคลองร้อยสาย คลองที่ประกอบด้วยคลองเล็กคลองน้อยนับร้อยสายเชื่อมต่อกัน ไปบรรจบกับแม่น้ำสายหลักคือแม่น้ำบางตาปี

ซึ่งระหว่างการล่องเรือนั้นท่านจะเห็นว่า “บางใบไม้” สมชื่อจริง ๆ ด้วยเพราะท่านจะได้เห็นใบจาก และพืชจำนวนมากขึ้นหนาแน่นตลอดสองฝั่งคลอง  และทั้งหมดนี้จะให้คุณได้ชมธรรมชาติไปอย่างเพลิดเพลินกับบรรยากาศสบาย ๆ จากนั้น อิสระให้คุณได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Sky Hill Bar

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี  

18.10 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์
เที่ยวบินที่ WE 258 (บนเครื่องบินจะไม่มีบริการน้ำและอาหารบนเครื่องบิน)
19.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating