การบินไทย (TG)
สายการบิน
ปากีสถาน
ประเทศ

ทัวร์เอเชีย : เปิดประตูสู่ปากีสถาน 9 วัน TG

กำหนดการเดินทาง :  ปิดปรับปรุง

ประเทศ : ปากีสถาน

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ราคา : ปิดปรับปรุง

เปิดประตูสู่ปากีสถาน 9 วัน นำท่านเดินทางสู่เส้นทางแห่งอารยะธรรม เส้นทางการค้าและพรมแดนสูงที่สุดในโลก

ชมพระอาทิตย์อัสดง ณ ยอดเขาดุยเกอร์ สุดแสนโรแมนติค ล่องเรือในทะเลสาบสีเขียวเทอร์ควอยซ์ที่มีฉากหลังเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน

ชมความงดงามของภูเขา PASSU (ภูเขาร้อยยอด) แห่งปากีสถาน ชม ธารน้ำแข็งที่ทับถมกันมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นหิน (UNSEEN)

 ชม สะพานแขวนข้ามแม่น้ำที่น่ากลัวที่สุดในโลก

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – กรุงอิสลามาบัด (ปากีสถาน)

15.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ แถว 4  เคาน์เตอร์  สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท เร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่ ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

18.45 น. เดินทางสู่ กรุงอิสลามาบัด โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 349

22.20 น. (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) เดินทางถึง สนามบินกรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงอิสลามาบัด (58 กิโลเมตร) เป็นเมืองหลวงของปากีสถาน มีพื้นที่ 906 ตารางกิโลเมตร ประชากร 805,000 คน สร้างขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1960 เพื่อเป็นเมืองหลวงของประเทศแทนนครการาจี 

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก MARRIOTT ISLAMABAD HOTEL 5 ดาวหรือเทียบเท่า

ในการเดินทางครั้งนี้เราจะใช้รถตู้เพื่อให้ท่านสะดวกสบายในการเดินทาง เนื่องจากในบางสถานที่รถโค้ชไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได้

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงอิสลามาบัด – ตักศิลา – ชมเมือง 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่เมืองตักศิลา(TAXILA) ตั้งอยู่ในรัฐปันจาบของประเทศปากีสถาน ห่างจากเมืองหลวงไปโดยประมาณ 1 ชั่วโมง ปัจจุบันเหลือแต่ซากเมืองให้เห็นในเมืองมีสถานที่สำคัญคือพิพิธภัณฑ์ โบสถ์และเจดีย์อยู่เป็นจำนวนมาก องค์กรยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1980เมืองตักศิลายังมีชื่อเสียงในการที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ศิลปะแบบคานธีรา ประติมากรรม สถาปัตยกรรม การศึกษา และพระพุทธศาสนา มีแหล่งโบราณคดีว่า 50 แห่งกระจายอยู่ในบริเวณ 30 กม. รอบเมือง จุดชมเมืองที่สำคัญๆ นั้นแบ่งได้ดังนี้คือพิพิธภัณฑ์ตักศิลา(TAXILA MUSEUM) เจดีย์ธรรมยาสิกา(DHAMARAJIKA STUPA AND MONASTRY) เมืองเก่าชีร์กัป(SIRKAP) อารามจูเลี่ยน(JAULIAN MONASTRY) เทวาลัยจันเดียล (JANDIAL TEMPLE)

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ  ห้องอาหารอิตาเลี่ยน

นำท่านชมมัสยิดไฟซาล (FAISAL MOSQUE) เป็นจุดศูนย์กลางของเมืองอิสลามาบัด ชาวมุสลิมจะเข้ามาใช้เพื่อประกอบศาสนกิจ มัสยิดแห่งนี้เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1987 สร้างโดยกษัตริย์ซาอุดิอาระเบีย King Faisal จึงนำพระนามของพระองค์ใช้เป็นชื่อมัสยิดแห่งนี้ โดยให้นายช่างชาวตุรกีออกแบบให้เป็นทรงเต็นท์ 8 เหลี่ยมของชาวเบดูอินหรือพวกเร่ร่อนซึ่งมาถึงบริเวณนี้เป็นพวกแรก มัสยิดไฟซาลสามารถจุจุคนได้ถึง 100,000 คน และบริเวณรอบนอกจุได้อีกกว่า 200,000 คน และมีเสามินาเร็ท (หอขาน) 4 ต้น ขนาบสี่มุม สูงต้นละ 79 เมตร ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวไปชมเป็นจำนวนมากแทบทุกวัน

การเข้าชมควรแต่งกายสุภาพ มิดชิด ไม่ส่งเสียงดัง และก่อนถ่ายภาพควรขอขออนุญาตก่อนทุกครั้ง

หลังจากนั้นนำท่านสู่ อนุสาวรีย์ปากีสถาน (PAKISTAN MONUMENT) เป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาชาการ์ปาเรียนทางตะวันตก ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีของชาวปากีสถาน อนุสาวรีย์นั้นถูกสร้างให้เหมือนรูปกลีบดอกไม้สี่กลีบ สร้างขึ้นจากหินแกรนิต โดยแต่ละกลีบนั้นเป็นตัวแทนแคว้นสำคัญของปากีสถานทั้ง 4 แห่งได้แก่ แคว้นบาลูจิสถาน,แคว้นสินธ์,แคว้นปัญจาบ และแคว้นไคเบอร์ปัคตูนควา โดยแต่ละกลีบจะมีภาพแกะสลักของ สถานที่สำคัญของประเทศทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ มัสยิดแบดชาฮิ, ป้อมเมืองลาฮอร์, ช่องเขาไคเบอร์ และมินาร์ เอ ปากีสถาน ในใจกลางของอนุสาวรีย์จะมีประติมากรรมรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานเป็นดาวห้าแฉก ล้อมรอบไปด้วยน้ำ ที่แสดงถึงบุคคลสำคัญอย่าง มูฮัมหมัด อาลี จินนาห์ บิดาแห่งปากีสถานและมูฮัมมัด อิกบาล กวีและนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงแห่งปากีสถาน ซึ่งดวงดาวและพระจันทร์ยังเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร MONEL RESTAURANT

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MARRIOTT HOTEL ISLAMABAD 5 ดาว หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

อิสลามาบัด – เมืองกิลกิต – เมืองฮุนซ่า

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบ Breakfast Box

นำท่านสู่สนามบินอิสลามาบัด เพื่อขึ้นเครื่องต่อไปยังเมืองกิลกิต ประเทศปากีสถาน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองกิลกิต โดย สายการบิน ปากีสถานแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PK605

08.15 น. เดินทางถึงเมืองกิลกิต หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านสู่เมืองกิลกิต (GILGIT) เป็นเมืองหลวงตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศปากีสถาน ห่างจากเมืองอิสลามาบัดระยะทางโดยประมาณ 500 กิโลเมตร หากนั่งรถจะใช้เวลาประมาณ15-18 ชั่วโมง เมืองกิลกิตนั้นเป็นเมืองสำคัญในอดีตเพราะเคยเป็นเมืองที่มีเส้นทางสายไหมตัดผ่านและเป็นเส้นทางเผยแพร่พุทธศาสนาไปยังเมืองต่าง ๆ ปัจจุบันกลายเป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญไป

ตามทางหลวงโคราคารัม (KARAKORAM) ที่มีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังเมืองสการ์ดู, เมืองจิตราล, เมืองเปศวาร์อิสลามาบัด และประเทศจีนหลังจากนั้นออกเดินทางไปตามถนนหลวงคาราโครัมท่านจะได้พบกับความสวยงามของแม่น้ำฮุนซ่ารวมถึงหมู่บ้านต่างๆ ริมทางขนานกับเส้นทางสายไหมเก่า (OLD SILK ROAD) ซึ่งในอดีตเป็นเส้นทางการค้าและวัฒนธรรม

นำท่านสู่จุดชมวิวยอดเขาราคาโปชิ (RAKAPOSHI VIEW POINT) ท่านจะได้ชื่นชมความสวยงามของเทือกเขาราคาโปชิที่ปกคลุมด้วยหิมะอย่างใกล้ชิด ยอดเขาแห่งนี้มีความสูง 7,790เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและถูกจัดอันดับความสูงอยู่ในอันดับที่ 27 ของโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหารของโรงแรม SERENA HUNZA

นำท่านชมป้อมปราการบอลทิต (BALIT FORT) ตั้งอยู่ในหุบเขาฮุนซ่าไกล้เมืองคาริมาบัดทางตอนเหนือของปากีสถาน โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 2004ป้อมปราการมีความเก่าแก่ถึง 700 ปี ในอดีตเคยเป็นพระราชวังหลวงที่มีสถาปัตยกรรมรูปแบบผสมผสาน ระหว่างแคชเมียร์กับทิเบต พระราชวังได้มีการปรับปรุงและต่อเติมในส่วนต่าง ๆ เพิ่มขึ้น จนมีรูปแบบเหมือนดังเช่นปัจจุบัน ทางขึ้นของป้อมปราการนั้นรถไม่สามารถขึ้นไปได้ จะต้องเดินเท้าขึ้นไปเท่านั้น ตามทางที่เดินขึ้นไปท่านจะได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และร้านมีขายของที่ระลึกให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อตลอดเส้นทางเช่นกัน เมื่อท่านขึ้นไปถึงแล้วท่านได้พบกับความสวยงามของป้อมปราการและเทือกเขาที่ล้อมรอบอยู่ทุก ๆ ด้าน และวิวของหมู่บ้านที่ลดหลั่นลงไปเป็นขั้น ๆหลังจากนั้นนำท่านสู่เมืองคาลิมาบัดซึ่งอยู่ด้านล่างของป้อมบัลทิตชาวบ้านในเมืองนี้ส่วนใหญ่จะมีอาชีพปลูกผลไม้เมืองหนาวเช่น แอปเปิล และแอปริคอท เนื่องจากอากาศในหุบเขาแห่งนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ปล่อยอิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝาก ผลไม้สด และผลไม้อบแห้ง ก่อนนำท่านกลับสู่เมืองฮุนซ่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก (BBQ GARDEN)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SERENA HUNZA HOTEL 4 ดาวหรือเทียบเท่า (Hotel Chain)

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เมืองฮุนซ่า – หุบเขานาการ์ – อีเกิลเนส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่นากาวัลเลย์ (NAGAR VALLEY) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร) มีความสูงจากระดับน้ำทะเลที่ 2438 เมตร อดีตนั้นเคยเป็นเมืองหลวงรัฐนากา จนกระทั่งล่มสลายลงในปี ค.ศ. 1974 ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความงดงามของต้นไม้ ลำธารตลอดทาง ท่านจะได้ชื่นชมความงามของ เทือกเขาราคาโปชิ และเทือกเขาอีกหลาย ๆ และอื่น ๆ อีกกว่า 30 ยอดเขา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ HOPPER VALLEY เพื่อชมธารน้ำแข็งฮ๊อปเปอร์ (GLACIER HOPPER) เป็นธารน้ำแข็งที่มีความเก่าแก่จากการทับถมของหิมะที่มาอย่างยาวนาน จากหิมะจนกลายเป็นหินมีบันทึกว่าธารน้ำแข็งแห่งนี้เป็น เคลื่อนไหวเร็วที่สุดในโลก จุดที่เราจะเข้าไปชมนั้นจะเป็นจุดที่ใกล้ธารน้ำแข็งมากที่สุด เราสามารถเข้าไปชมในจุดที่กำหนดเท่านั้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม SERENA HUNZA HOTEL

นำท่านสู่หมู่บ้านโบราณ (ALTIT OLD VILLAGE) ในอดีตนั้นมีความเฟื่องฟูเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็ทางผ่านของเส้นทางสายไหมจึงทำให้คนจากหลายเมืองผ่านมาพักที่หมู่บ้านแห่งนี้

นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาดุยเคอร์ (DUIKER) เพื่อชมความงดงามของพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าตามแนวเทือกเขาสุดแสนโรแมนติก

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ที่พักโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก THE EAGLE’S NEST HOTEL 4 ดาวหรือ  เทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เมืองฮุนซ่า – หุบเขานาการ์ – เมืองพัสสุ

เช้านี้นำท่านชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ท่านจะได้เก็บภาพบรรยากาศพระอาทิตย์ยามเช้ากระทบยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม โดยจุดนี้ ท่านะจะได้เห็นยอดเขาที่มีรูปร่างลักษณะแปลกตาจนถูกขนานนามว่า นิ้วมือของหญิงสาว หรือ Lady Finger และรวมถึงยอดเขาที่สูงที่สุดระดับโลกถึง 5 เขา คือ รัคคาโปชิ, Diran, Golden Peak, Ulter Peak และ Mulogianting Peak

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านนั่งเรือชมทะเลสาบอัตตาบัต (ATTABAD LAKE) (จะใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ท่านจะได้ชมความงดงามของทะเลสาบสีฟ้าราวกับเทอร์ควอยซ์ตัดกับเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุม ทะเลสาบตั้งอยู่ในหุบเขาฮุนซ่า เกิดจากดินถล่มเพราะแผ่นดินไหวเมื่อปี  2009 ลงมาปิดกั้นการไหลของน้ำในแม่น้ำฮุนซ่าจึงเกิดเป็นทะเลสาบแห่งนี้  ทะเลสาบมีความยาว  21 เมตร และลึก 103 เมตร ทางการจีนได้ช่วยสร้างอุโมงค์ผ่านภูเขาเพื่อเชื่อมกับถนนคาราโครัมใหม่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ทะเลสาบอัตตาบัดจึงกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของปากีสถานเช่นกัน   

จากนั้นนำท่านสู่เมืองกุลมิต (GULMIT)  แปลว่า หุบเขาแห่งทุ่งดอกไม้ ตามความหมายของภาษาท้องถิ่น มีพื้นที่ครอบคลุมทางเหนือของหุบเขาฮุนซ่า เป็นเมืองที่มีความเก่าแก่มีอายุมานานหลายทศวรรษตั้งอยู่บนความสูง 2,408 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

นำท่านสู่สะพานวัดใจหรือสะพานฮุซเซน แห่งทะเลสาบโบริท (HUSSAINI SUSPENSION BRIDGE) สะพานแขวนมีอายุนับร้อยปี ถูกจัดให้เป็นสะพานที่น่ากลัวที่สุดในโลก สะพานมีลักษะเป็นสะพานถูกขึงด้วยลิงพาดด้วยไม้แบบห่างๆ ดังนั้นเวลาข้ามเราจะมองเห็นแม่น้ำที่ไหลอยู่ด้านล่างเดินทางสู่เมือง PASSU เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ บนทางหลวงคาราโครัมไฮเวย์ ติดกับแม่น้ำ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับยอดเขาที่มีลักษณะคล้ายกับทางแหลมของหลังคาปราสาทจนได้ชื่อว่า PASSU CONES หรือ PASSU CATHERDRAL

จากนั้นนำท่านชม ธารน้ำแข็งพัสสุ (PASSU GLACIER) โดยที่ท่านต้องใช้เวลาเดินประมาณ 1 กิโลเมตร  PASSU GLACIER นั้นเป็นธารน้ำแข็งที่เกิดจากหิมะที่ตกมาสะสมจนหนา 50 – 60 เมตร แล้วเคลื่อนตัวลงมาตามไหล่เขาอย่างช้า ๆ ทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะ พื้นดินที่รองรับจึงเกิดเป็นร่องลึกและกว้างเพราะมีน้ำหนักของน้ำแข็งกดทับ ธารน้ำแข็งจะค่อย ๆ ครูดบริเวณที่รองรับจนเกิดหุบเขาตัดขวางรูปตัวยู เมื่อธารน้ำแข็งไหลไปถึงตอนล่างธารน้ำแข็งก็ค่อย ๆ แตกออกแล้วก็จะละลายกลายเป็นลำธาร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ KHUNJERAB NATIONAL PARK โดยเราจะผ่าน KHUNJERAB PASS เป็นเส้นทางที่ราบสูงผ่านเทือกเขาคาราโครัม เป็นเส้นทางชายแดนระหว่างปากีสถานกับตอนใต้ของมณฑลซินเจียงประเทศจีน มีระดับความสูง 4,693เมตร ถือว่าเป็นทางผ่านพรมแดนระหว่างประเทศที่สูงที่สุดในโลก ในอดีตอุทยานแห่งนี้จัดตั้งขึ้นปกแกะพันธ์มาโคโปโล เสือดาวหิมะ และแกะภูเขา ระหว่างทางนั้นจะเราจะได้พบกับงดงามของเทือกเขาที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ สลับกับท้องฟ้าที่สวยงามสองข้างทาง และในบางพื้นที่ท่านจะได้พบกับ แกะพันธ์มาโคโปโล เป็นแกะพันธุ์ที่มีเขางอโค้งสวยงาม

จากนั้นนำท่านสู่ด่านพรมแดนที่สูงที่สุดในโลก (PAKISTAN-CHINESE BORDERP) เป็นจุดที่มีความสูงที่สุดของถนนหลวงลอยฟ้าคาราโครัมย์ไฮเวย์ ในสมัยก่อนเป็นเส้นทางสายไหมระหว่างประเทศจีน อินเดีย และอัฟกานิสถานเพื่อทำการค้าขาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  SERENA HOTEL HUNZA 4 ดาว หรือเทียบเท่า (Hotel Chain)

6

วันที่หกของการเดินทาง

เมืองฮุนซ่า – เมืองกิลกิต

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมเดินทางสู่เมืองกิลกิต (ระยะทาง 105 กิโลเมตร) ระหว่างทางกลับท่านจะได้ชมทัศนียภาพความ งดงามของภูเขา แม่น้ำ ทั้งสองข้างทาง และจะแวะให้ท่านเลือกซื้อของฝากที่ตลาดพื้นเมืองก่อนที่จะ ถึงเมืองกิลกิต

กลางวัน รับประทานอาหารกลางงวัน ณ ภัตตาคารอาหารโรงแรม SERENA GILGIT HOTEL

นำท่านชม พระพุทธรูปคาร์กาห์ (KARGAH BUDDHA) ใช้เวลาโดยประมาณ25 นาที จากสนามบิน พระพุทธรูปยืนถูกแกะสลักไว้บนหน้าผาในหุบเขาคาร์กาห์ (KARGAH VALLEY) ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 7  พระพุทธรูปมีลักษณะเป็นองค์พระยืน ในลักษณะแบบนูนต่ำ องค์พระมีความสูง 50 ฟุต ปรากฏเด่นอยู่บนหน้าผาหินตั้งชัน ถูกค้นพบในช่วงปี ค.ศ. 1938 – 1939 ห่างจากองค์พระไปประมาณ 400 เมตร ยังค้นพบเจดีย์ 3 องค์ด้วยเช่นกัน ยังมีตำนานที่เกี่ยวกับพระพุทธรูปแกะสลักคาร์กาห์นี้ที่ถูกเล่าขานโดยชาวบ้านในท้องถิ่น ตามตำนานระบุว่าครั้งหนึ่ง บริเวณแถบนี้มียักษ์กินคนตนหนึ่งอาศัยอยู่ เรียกกันว่า “ยักษิณี” (YAKHSNI) ชาวบ้านนั้นได้รับความเดือดร้อนจากยักษ์ตนนี้ได้ร้องขอความช่วยเหลือจากนักบวชที่ผ่านทางมาและนักบวชก็ได้ตรึงนางยักษิณีตนนี้ไว้ที่ก้อนหินเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีก (จากจุดจอดรถจะต้องเดินเข้าไปประมาณ 15 นาที)

 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารโรงแรม

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก SERENA HUNZA HOTEL 4 ดาวหรือเทียบเท่า (Hotel Chain)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เมืองกิลกิต – เมืองกูพิส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองกูพิส (ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร) ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองกิลกิต ระหว่างทางเราจะผ่านเมืองกากูชที่เป็นเมืองหลวงของเขตหุบเขากีเซอร์ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาฮินดูกูซ ตลอดทางที่ขับรถผ่านจะขนานไปกับแม่น้ำกีเซอร์ที่มีสีเขียวคดเคี้ยวไปมา เราจะจอดรถเพื่อให้ท่านถ่ายรูป และชื่นชมความงามที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ทะเลสาบคาลติที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านคาลติกีเซอร์ มีความสูง 2,217 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีภูเขาล้อมรอบมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สีของน้ำจะมีสีฟ้าตัดกับภูเขาและท้องฟ้า และที่นี่จะมีชื่อเสียงเรื่องเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาเทราต์ด้วยเช่นกันในช่วงฤดูร้อนทะเลสานี้จะเป็นแหล่งผลิตน้ำสะอาดของเมือง แต่ในช่วงฤดูหนาวพื้นที่ของทะเลสาบนี้จะกลายเป็นน้ำแข็งผู้คนจะมาใช้ที่นี่เพื่อเล่นฟุตบอล ว่ากันว่าพื้นที่ของทะเลสาบที่นี่มีความกว้างเท่ากับทะเลสาบ LAC DE JOUX ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก                                     

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก SERENA GILGIT HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (Hotel Chain)

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เมืองกิลกิต – กรุงอิสลามาบัด       

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ Breakfast Box

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อขึ้นเครื่องไปยังเมืองอิสลามาบัด เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

08.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสลามบัด โดย สายการบิน ปากีสถาน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ PK606

09.50 น. เดินทางถึงเมืองอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน

นำท่านสู่จุดชมวิวของเมือง DAMAN-E KOH เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองได้แบบพาโนรามาตั้งอยู่บนเทือกเขา MARGALLA HILLS ทางตอนเหนือของกรุงอิสลามาบัด

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย WIDE RICE @ SERENA                 HOTEL ISLAMABAD

นำท่านซื้อของฝากที่ CENTAURUS DEPARTMENT STORE เป็นห้างขนาดใหญ่ปล่อยให้ท่านเดินเลือกซื้อของฝากอย่างอิสระ

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ อิสลามาบัต เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

23.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG350

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

06.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 10 ท่าน 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า เข้า-ออก ท่านละ 1 ใบ
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน วัน

อัตรานี้ไม่รวม   · ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   

การจองและชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก  กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี)

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม ,สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating