07 – 18 เมษายน 2563
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
นอร์เวย์, สวีเดน
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : นอร์เวย์ – สวีเดน : MAGICAL LANDSCAPES 12 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 07 – 18 เมษายน 2563

ประเทศ : นอร์เวย์ – สวีเดน

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา :  169,900 บาท

หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ต้นแบบของเมือง ARENDELLE การ์ตูนดิสนีย์ชื่อดัง FROZEN

ดินแดนสวรรค์ที่สัมผัสได้จริง ทางตอนเหนือของนอร์เวย์ และความสวยงามเกินคำบรรยาย

ความอัศจรรย์ของภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของผืนน้ำ แผ่นฟ้า และภูเขาสูงที่สลับซับซ้อน

เรียงตัวอย่างสวยงาม ซ่อนเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ กลมกลืนกันได้อย่างลงตัว

ท่องเที่ยวแบบเจาะลึกไอซ์แลนด์ 11 วัน (TG/FI)

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – ออสโล – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – ลิลลิแฮมเมอร์

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 954

07.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่าน ชมเมืองออสโล ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีต่างๆ อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง กระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี

นำท่าน เข้าชมอุทยานฟรอกเนอร์ หรือสวนหิน (FROGNER PARK) อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ”กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ และมีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งบริเวณย่านคาร์ลโจฮันเกท (Karl Johans Gate) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลิลลิแฮมเมอร์ (LILLEHAMMER) (190 กิโลเมตร) ดินแดนอันท้าทายของนักสกี Cross Country Ski และอดีตเคยเป็นเมืองที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวอีกด้วย เดินทางถึง เมืองลิลลิแฮมเมอร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC LILLEHAMMER :  Turisthotellvegen 6, Lillehammer.

Tel : +47 61286000. www.scandichotels.se/hotell/norge/lillehammer/scandic-lillehammer-hotel

3

วันที่สามของการเดินทาง

ลิลลิแฮมเมอร์ –พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งไมโฮเกน – ชมเมือง – โรรอส – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งไมโฮเกน(MAIHAUGEN OPEN AIR MUSEUM) ที่จัดแสดงอาคารบ้านเรือนแบบพื้นเมืองของชาวนอร์เวย์ ที่มีทั้งอาคารเก่า และอาคารใหม่กว่า 200 หลัง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชีวิตของชาวนอร์เวย์ที่อาศัยอยู่ในหุบเขา GUDBRANDSDALEN VALLEY เมื่อกว่า 300 ปีที่แล้ว ที่ต้องผ่านช่วงเวลาแห่งสงครามระหว่างเมืองในนอร์เวย์ และช่วงของสงครามโลก พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1887 โดยทันตแพทย์ ชื่อ แอนเดรย์ แซนวิก ตั้งอยู่ในบรรยากาศของท้องทุ่ง และหุบเขาที่งดงาม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศของเมืองที่แสนบริสุทธิ์ บริเวณถนนย่านใจกลางเมืองที่เรียกว่า Storg ata เป็นย่านถนนคนเดินภายในตัวเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารไม้ที่มีเอกลักษณ์ ภัตตาคาร และร้านค้าสไตล์บูติคอยู่มากมาย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ และถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโรรอส (ROROS) (240 กิโลเมตร) เมืองสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมเหมืองทองแดงมาตั้งแต่ ปีค.ศ.1644 – 1977 ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์ ด้วยชื่อเสียงในเรื่องของความเก่าแก่ของเมือง อาคารไม้เก่าที่สุดในยุโรป และเป็นหนึ่งในเมืองเหมืองแร่เก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เดินทางถึง เมืองโรรอส

นำท่าน เดินเล่นชมเมือง และถ่ายภาพกับโบส ถ์โรรอส (ROROS KIRKE) โบสถ์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1780 หรือเมื่อสองร้อยกว่าปีซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ใครๆที่ผ่านมาต่างต้องถ่ายรูปที่โบสถ์หลังนี้ ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ROROS : An-Magrittveien 48, 7374 Røros, Norway. Tel : (+47) 72 40 80 00. http://www.roroshotell.no/en/

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

โรรอส – ทรอนด์เฮม – มหาวิหารนิดารูส – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองทรอนด์เฮม (TRONDHEIM) (160 กิโลเมตร) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศที่มีความเก่าแก่ และความสำคัญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยี และการแพทย์ของนอร์เวย์ เดินทางถึง เมืองทรอนด์เฮม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมความสวยงามมหาวิหารนิดารูส (NIDAROS CATHEDRAL) คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของยุโรป ถูกสร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในปี 1070 และเสร็จอย่างเป็นทางการในปี 2001 เคยใช้เป็นสถานที่อภิเษกสมรสของเจ้าหญิงมาร์ทา หรุยส์ (PRINCESS MARTA RUEIS) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 ของนอร์เวย์อีกด้วย จนได้เวลาอันสมควร จากนั้น

นำท่าน ชม สะพานไม้เก่าแก่ Gamle Bybro อีกหนึ่งสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในปี 1681 เป็นสะพานที่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานแกะสลัก ซุ้มประตูสีแดง แต่หากมองแบบผิวเผินจะมีลักษณะคล้ายกับสะพานจีน ปัจจุบันคนท้องถิ่นเรียกประตูแห่งนี้ว่า ประตูแห่งฟอร์จูน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU ROYAL GARDEN : Kjøpmannsgata 73, 7010 Trondheim. Tel : +47 73 80 30 00.

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/radisson-blu-trondheim-royal-garden

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ทรอนด์เฮม – ชมเมือง – ล่องเรือ – นาร์วิค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เดินเล่นชมเมือง พร้อมถ่ายภาพวิวอันงดงามบริเวณที่เรียกว่า BRYGGENE อันเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนสไตล์นอร์เวเจี้ยนที่เรียงรายขนาบเลียบกับแม่น้ำ NIDELVAทั้งสองฝั่งอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดที่สำคัญของเมือง อาคารต่างๆที่เห็นเรียงรายอยู่นี้ บางส่วนเป็นบ้านของชาวประมงที่ตั้งรกรากมาอย่างยาวนานและบางส่วนก็เป็นคลังเก็บสินค้าโบราณ

จากบริเวณจุดนี้ท่านสามารถมองเห็นความสวยงามของมหาวิหารนิดารูสรวมทั้งสะพานข้ามแม่น้ำที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองได้อย่างชัดเจน อิสระให้ท่านถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร นำท่าน ล่องเรือชมทัศนียภาพของเมืองในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งการเดินเท้าอาจเข้าไม่ถึง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

17.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาร์วิค โดย สายการบิน WIDEROE เที่ยวบิน WF 666

19.00 น.  เดินทางถึง เมืองนาร์วิค (NARVIK) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกับแนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC NARVIK : Kongensgate 33, 8514 Narvik, Norway.Tel : +47 76 96 14 00. https://www.scandichotels.no/hotell/norge/narvik/scandic-narvik

6

วันที่หกของการเดินทาง

นาร์วิค – สโววาร์ เกาะลอฟโฟเทนMAGIC ICE BAR – อิสระตามอัธยาศัย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER)  (240 กิโลเมตร) หมู่เกาะ ลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เนื่องจากความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถัน มีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง

การเดินทางครั้งนี้จะนำท่านท่องเที่ยวบนถนนสายธรรมชาติ เส้น E10 (SCENIC ROUTE) นำท่านสู่เมืองยอดฮิตต่างๆบนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ให้ท่านได้แวะเก็บภาพความประทับใจในจุดต่างๆกันอย่างเพลิดเพลิน เดินทางถึง เมืองสโววาร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ MAGIC ICE BAR SVOLVAER พบกับการผจญภัยที่น่าอัศจรรย์กับของเขตอาร์กติกโดยสิ่งของภายในจัดทำขึ้นจากน้าแข็งและการตกแต่งด้วยแสงไฟ LED ที่มีสีสันผสมผสานดนตรีสร้างบรรยากาศที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว เมจิกไอซ์เป็นดินแดนมหัศจรรย์ในเมืองเล็กๆซึ่งจะช่วยให้ท่านได้ดื่มด่ากับบรรยากาศของดินแดนแห่งน้าแข็งก่อนที่จะถึงช่วงที่เรียกว่า Winter Wonderland อย่างแท้จริง

*** บริการท่านด้วยเครื่องดื่ม WELCOME DRINK ใส่ในภาชนะแก้วที่ทำจากน้ำแข็ง

*** รวมเสื้อหนาวแบบ PONCHO และถุงมือเพื่อคลายหนาว

จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และถ่ายภาพความสวยงามแห่งธรรมชาติตามอัธยาศัย โดยเฉพาะเอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมง ที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกไปซะทุกราย เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม THON LOFOTEN : Torget, 8300 Svolvær.Tel : +47 76 04 90 00.

www.thonhotels.no/hoteller/norge/svolvar/thon-hotel-lofoten/?utm_source=google&utm_medium=infoboks&utm_campaign=GMB

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

สโววาร์ หมู่บ้าน Å   เมือง REINE หมู่บ้าน HAMNOY – สแตมซุนด์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Å (130 กิโลเมตร) หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTENอันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY), ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ (หมายเหตุ ร้านค้าและโรงงานต่างๆอาจปิดทำการ เนื่องจาก วันหยุดเทศกาล โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางจ่อสู่ เมือง REINE (10 กิโลเมตร) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ กระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน HAMNOY (5 กิโลเมตร) แวะถ่ายภาพกับอีกมุมมหาชนที่ถ่ายทอดความเป็นลอฟโฟเทนได้ดีที่สุดอีกจุดหนึ่ง คือภาพหมู่บ้านชาวประมงสีแดงหน้าภูเขาสูงตระหง่าน ตัดกับพื้นน้ำสีฟ้าจากน้ำทะเล จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตมซุนด์ (STAMSUND) (65 กิโลเมตร) หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ Vestvågøy เดินทางถึง เมืองสแตมซุนด์

นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรม LIVE LOFOTEN HOTEL  : Steineveien 17, 8340 Stamsund, Norway. TEL : +47 76 05 46 00. https://www.livelofoten.com/ ที่พักสไตล์ RORBUER บ้านพักตากอากาศสไตล์กระท่อมชาวประมงและถูกดัดแปลงเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว บางหลังมี 2-3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พร้อมห้องครัว และห้องนั่งเล่น (เนื่องจากมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีที่พักบนเกาะจึงไม่มีเครื่องปรับอากาศ)

เนื่องจากโรงแรมนี้ได้รับการคอนเฟิร์มหลายแบบด้วยกัน จึงมีราคาแตกต่างกัน ดังนี้ :

 • Fisherman Cabin with street/mountain view สำหรับ 2 ท่าน / จำนวน 5 หลัง
 • Fisherman Cabin with sea view

– สำหรับ 2 ท่าน / จำนวน 6 หลัง : เพิ่มอีกท่านละ 600 บาท

 • Fisherman Cabin sea view with gallery

– สำหรับ 2 ท่าน / จำนวน 2 หลัง : เพิ่มอีกท่านละ 800 บาท

8

วันที่แปดของการเดินทาง

สแตมซุนด์ – กิจกรรม CRAB SAFARI เมือง LEKNES ชมเมือง – HENNINGSVAER – สโววาร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม CRAB SAFARI

โดยเรือยางออกไปเพื่อชมทัศนียภาพริมชายฝั่ง และนำปูทะเลขึ้นมาเพื่อนำไปทำอาหารกลางวัน ถือเป็นเจ้าแรกในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่จัดกิจกรรม CRAB SAFARI เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลิน กระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ให้ท่านได้ลิ้มรสปูทะเลสดๆ จนเต็มอิ่ม

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง LEKNES (15 กิโลเมตร) อีกหนึ่งเมืองสวยอันขึ้นชื่อของหมู่เกาะ LOFOTEN นำท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองท่า HENNINGSVAER (60 กิโลเมตร) เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาแวะเวียน

จากนั้นนำท่าน เที่ยวชมหมู่บ้าน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมง สีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพที่สวยงาม ไม่น้อย ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (25 กิโลเมตร) เพื่อกลับสู่ที่พักโรงแรม THON LOFOTEN

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

สโววาร์ – นาร์วิค กระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน หมู่บ้านจูคาสจาวี – โรงแรมน้ำแข็ง  – คิรูน่า (สวีเดน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองนาร์วิค (NARVIK) (240 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่ ยอดเขา NARVIKFJELLET บนความสูง 656 เมตรจากระดับน้ำทะเล

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา NARVIKFJELLET

(หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา จะเปลี่ยนการเดินทางโดยรถโค้ชแทน โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา NARVIKFJELLET

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านจูคาสจาวี (JUKKASJARVI) (195 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน ชมโรงแรมน้ำแข็ง (ICEHOTEL) โรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1994 สร้างด้วยหิมะ และน้ำแข็งจาก Torne River โดยอุณหภูมิในโรงแรมจะอยู่ที่ -5 องศา ห้องน้ำแข็งซึ่งเป็นไฮไลท์ของโรงแรมนี้ ทั้งโต๊ะ ตู้ เตียง จานชาม ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ทำจากน้ำแข็งทั้งหมด นอกจากนั้นภายในโรงแรมยังมีโรงหนัง ไนท์คลับ บาร์น้ำแข็ง ห้องแสดงนิทรรศการ และโบสถ์เล็กๆ สำหรับงานแต่งงานสุดชิคที่รายล้อมไปด้วยปฎิมากรรมน้ำแข็งสวยงามจากการสลักของช่างสลักน้ำแข็งชั้นนำของโลก อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคิรูน่า (KIRUNA)(20 กิโลเมตร) เมืองเล็ก ๆ ที่เงียบสงบ มีประชากรราว 17,000 คนเท่านั้น ประชากรส่วนใหญ่ทำงานในเหมืองแร่ เนื่องจากมีการค้นพบแหล่งแร่เหล็กในภูเขาแถบนั้น ต่อมาจึงมีการสร้างเหมืองแร่ และสร้างเมืองในเวลาต่อมา ปัจจุบันเหมืองแห่งนี้กลายเป็นเหมืองแร่เหล็กใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสินค้าส่งออกสำคัญของสวีเดน และต่อมาจึงมีการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวร่วมด้วย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC FERRUM : Lars Janssonsgatan 15, KIRUNA SWEDEN.

Tel : +46 980 398600. https://www.scandichotels.com/ferrum

*** โรงแรมนี้ไม่มีบริการพนักงานยกกระเป๋า ***

10

วันที่สิบของการเดินทาง

คิรูน่า – สต็อคโฮล์ม – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

10.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองสต็อคโฮล์ม โดย สายการบินสแกนดิเนเวียน เที่ยวบินที่ SK1045

12.05 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองสต็อคโฮล์ม เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบ มาร์ลาร์ จนได้รับสมญานามว่าเป็น นครแห่งน้ำ หรือเวนิซแห่งยุโรปเหนือ

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่าน ชมย่านเมืองเก่า GAMLA STAN ที่มีโบสถ์เก่าแก่ชื่อ STORKYRKAN ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของสต็อคโฮลม์ สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ภายในโบสถ์มีรูปแกะสลักด้วยไม้ชื่อว่า เซนต์ จอร์จกับมังกรตั้งอยู่ รูปแกะสลักชิ้นนี้กษัตริย์ STEN STURE THE ELDER โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของสวีเดนที่มีต่อเดนมาร์ก โดยในหนังสือเล่มหนึ่งได้กล่าวว่า เซนต์ จอร์จ หมายถึง สวีเดน ส่วนมังกรหมายถึง เดนมาร์ก ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนน DROTTNINGGATAN ถนนคนเดินที่มีร้านค้ามากมาย และเป็นถนนช้อปปิ้งหลักของเมืองสต็อคโฮลม์ กระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษสไตล์ SEAFOOD PLATTER ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม DOWNTOWN CAMPER BY SCANDIC : Brunkebergstorg 9, 111 51 Stockholm. Tel : +46 8 517 263 00.

https://www.scandichotels.com/hotels/sweden/stockholm/downtown-camper-by-scandic

11

วันทิ่สิบเอ็ดของการเดินทาง

สต็อคโฮล์ม – กรุงเทพ ฯ             

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

10.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

14.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961            

12

วันทิ่สิบสองของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ                                

05.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

*** เนื่องจากโรงแรมในยุโรปมีห้อง TRP ค่อนข้างน้อย ถ้าเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน

แนะนำให้เปิด 2 ห้องจะดีกว่า (TWN+ SGL) ***

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 1 ใบ/ท่าน/โรงแรม

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 50,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริงเนื่องจากเป็นช่วง Peak Period ทางโรงแรม, สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่นและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์ และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับในเงื่อนไข และรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***