26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2565
วันเดินทาง
ฟินน์แอร์ (AY)
สายการบิน
ฟินแลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : NORTHERN NORWAY MIDNIGHT SUN 12 วัน (AY)

กำหนดการเดินทาง : 26 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2565

ประเทศ : นอร์เวย์ – ฟินแลนด์ 

สายการบิน : ฟินน์แอร์ 

ราคา : 239,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – ออสโล

18.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ฟินน์แอร์ (AY) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

21.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินออสโล โดย สายการบินฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 144 / 911

2

วันที่สองของการเดินทาง

ออสโล สนามบินนาร์วิค – สโววาร์ เกาะลอฟโฟเทน

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเฮลซิงกิ 05.50-07.35 น.)

08.05 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย(ระหว่างรอต่อเครื่องให้ท่านได้ใช้บริการเลานจ์ภายในสนามบินออสโล หรืออิสระช้อปปิ้งภายในสนามบิน

13.20 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาร์วิค โดย สายการบินนอร์วีเจียน เที่ยวบินที่ DY 364

15.00 น. เดินทางถึง เมืองนาร์วิค (NARVIK)

จากนั้นนำท่านเดินไปบนถนนสาย E10 สู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) เมืองศูนย์กลางเขตชุมชน Vågan ตั้งอยู่บนโค้งอ่าวทางใต้สุดของเกาะเอาสโตไก (Austvågøya) ในหมู่เกาะลอฟโฟเทน

เมืองสโววาร์ (SVOLVAER)

เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเล และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะโลโฟเทนที่มีประชากรเกือบ 5,000 คน ในฤดูหนาว มีเรือประมงหลายลำที่ตกปลาเพื่อ Skrei (ปลาอาร์คติกคอด) ในเวสฟยอร์ด และในฤดูร้อนจะคึกคักไปด้วยผู้คนบนท่าเรืออันอบอุ่นสบาย ซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารมากมายที่ปรุงจากวัตถุดิบในท้องถิ่นในเมนู

หมู่เกาะลอฟโฟเทน

 (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียง  โด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมง ที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้อง  ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุด  นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง ให้ท่านได้แวะเก็บภาพความประทับใจในจุดต่างๆกันอย่างเพลิดเพลิน

ค่ำรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม THON SVOLVAER หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

หมู่เกาะลอฟโฟเทน ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน KABELVAG (5 กิโลเมตร)

หมู่บ้าน KABELVAG

หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ และมีความเก่าแก่มากของหมู่เกาะลอฟโฟเทน โดยเป็นที่ตั้งของกระท่อมชาวประมงโบราณหลังแรก ที่สร้างในปี 1120 นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลอฟโฟเทน (LOFOTEN MUSEUM) จัดแสดงเรื่องราวของหมู่บ้านชาวประมงในอดีตก่อนเดินชมบ้านชาวประมงภายในหมู่บ้านเข้าชม โบสถ์ประจำหมู่บ้าน (VAGAN CHURCH) โบสถ์ไม้เก่าแก่หลังใหญ่ประจำหมู่บ้าน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) (50 กิโลเมตร)

พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง

 (LOFOTR VIKING MUSEUM)

บริเวณหมู่เกาะลอฟโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูก ออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง ให้ท่านชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง และพายเรือไวกิ้งโบราณ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้ เมื่อไปเยือนพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง LEKNES (15 กิโลเมตร)

เมือง LEKNES

อีกหนึ่งเมืองสวยอันขึ้นชื่อของหมู่เกาะ LOFOTEN นำท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน BALLSTAD (10 กิโลเมตร) หมู่บ้าน BALLSTAD หมู่บ้านชาวประมงแบบดั้งเดิม ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ถือว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงขนาดใหญ่แห่งหนึ่งบนหมู่เกาะลอฟโฟเทน และยังเป็นอีกมุมหนึ่งที่ท่านสามารถถ่ายภาพกระท่อมชาวประมงหลังสีแดง ตัดกับพื้นน้ำทะเลและท้องฟ้าอันสวยงามได้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองสโวร์วาร์ (SVOLVAER) (80 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม THON SVOLVAER หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

หมู่เกาะลอฟโฟเทน – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองนัสฟยอร์ด (NUSFJORD) (90 กิโลเมตร)

หมู่บ้านนัสฟยอร์ด (NUSFJORD)

เมืองเล็กๆที่มี  ทัศนียภาพอันน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีวิวภูเขาสลับกับแม่น้ำ และภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผืนน้ำ

จากนั้นนำท่านเดินชม หมู่บ้านนัสฟยอร์ด (NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE)

หมู่บ้านนัสฟยอร์ด (NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE)

ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม หมู่บ้านแห่งนี้มีกระท่อมชาวประมงทั้งสีเหลืองและแดง อีกทั้งยังอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) อีกด้วย ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

หมู่บ้าน HAMNOY แวะถ่ายภาพกับอีกมุมมหาชนที่ถ่ายทอดความเป็นลอฟโฟเทนได้ดีที่สุดอีกจุดหนึ่ง คือภาพหมู่บ้านชาวประมงสีแดงหน้าภูเขาสูงตระหง่าน ตัดกับพื้นน้ำสีฟ้าจากน้ำทะเล จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้าน Å (15 กิโลเมตร)

หมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM)

พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง

(NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY),ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร (หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่างๆอาจปิดทำการเนื่องจากวันหยุดเทศกาล โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมือง REINE (10 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองสโวร์วาร์ (SVOLVAER) (120 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม THON SVOLVAER หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

สโววาร์ – ชมเมือง  – นาร์วิค – ชมเมือง – กระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา NARVIKFJELLET พร้อมรับประทานอาหารค่ำ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองท่า HENNINGSVAER (50 กิโลเมตร)เมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพที่สวยงามไม่น้อย ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นทางสายธรรมชาติ E10 ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตลอดสองข้างทางสู่ เมืองนาร์วิค (NARVIK) (290 กิโลเมตร)

เมืองนาร์วิค (NARVIK)

เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสง  เหนือ พร้อมกับแนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองนาร์วิค

จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา NARVIKFJELLET

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา NARVIKFJELLET

(หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า )

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SCANDIC NARVIK หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

นาร์วิค ทรอมโซ ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) (250 กิโลเมตร)

เมืองทรอมโซ (TROMSO)

เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์อยู่ในเขตมณฑลทรอมทางตอนเหนือของนอร์เวย์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุด ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) อีกด้วย จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองทรอมโซ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  หลังอาหารกลางวัน นำท่าน ชมย่านใจกลางเมือง

ย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด

จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL)

มหาวิหารอาร์คติก

(ARCTIC CATHEDRAL)

มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองทรอมโซ และยังเป็นจุดที่สามารถชมความงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืนได้อย่างชัดเจน

จากนั้นนำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN)

ยอดเขาสโตรสไตเนิน

(STORSTEINEN MOUNTAIN)

ยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกัน โดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บ ภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก CLARION THE EDGE หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ทรอมโซ – ลองเยียร์เบียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่านผ่านชม มหาวิหารทรอมโซ (TROMSO CATHEDRAL)

มหาวิหารทรอมโซ (TROMSO CATHEDRAL) มหาวิหารไม้ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเก่าแก่ที่สุดและเป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ โดยมหาวิหารแห่งนี้ สร้างขึ้นในปี 1861 สไตล์โกธิคที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน (รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง)

12.25 น. ออกเดินทางสู่ เมืองลองเยียร์เบียน (LONGYEARBYEN) หมู่เกาะสวาลบาร์ด (SVALBARD)

โดย สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SK 4414

14.00 น. เดินทางถึง เมืองลองเยียร์เบียน (LONGYEARBYEN) บนหมู่เกาะสวาลบาร์ด (SVALBARD)

เมืองลองเยียร์เบียน (LONGYEARBYEN)

หมู่เกาะที่อยู่ทางเหนือสุดของทวีปยุโรป และนับเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปจากแผ่นดินใหญ่ของนอร์เวย์ ประมาณ 1,000 กิโลเมตร และห่างจากเมืองหลวงกรุงออสโลประมาณ2,000 กิโลเมตร เมืองที่ใหญ่ที่สุดคือเมืองลองเยียร์เบียน (LONGYEARBYEN)ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะสปิตซ์เบอร์เกน (SPITSBERGEN) ถือเป็นเมืองหลวง และศูนย์กลางของสวาลบาร์ด

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สวาลบาร์ด (SVALBARD MUSEUM)

พิพิธภัณฑ์สวาลบาร์ด

(SVALBARD MUSEUM)

พิพิธภัณฑ์ที่อยู่เหนือสุดของโลก ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่เกาะสวาลบาร์ด วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนและสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในเขตขั้วโลกเหนือ พร้อมทั้งแบบจำลองของสัตว์ชนิดต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะสวาลบาร์ดและเขตขั้วโลกเหนือ

จากนั้นนำท่านเดินเล่นบริเวณ ใจกลางเมืองลองเยียร์เบียนใจกลางเมืองลองเยียร์เบียนอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองท่านสามารถเดินชม โบสถ์สวาลบาร์ด (SVALBARD CHURCH) โบสถ์ไม้แห่งเดียวในหมู่เกาะสวาลบาร์ด หรือชมบ้านเรือนสีสันสดใสเรียงรายเป็นแถว และเลือกซื้อหาของที่ระลึกได้ในย่านใจกลางเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SVALBARD HOTELL POLFAREREN หรือระดับเทียบเท่า

8

ลองเยียร์เบียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด ล่องเรือชม ภูเขาน้ำแข็งสู่เมืองร้าง PYRAMIDEN

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อ ล่องเรือชม ภูเขาน้ำแข็งสู่เมืองร้าง PYRAMIDEN

ล่องเรือชม ภูเขาน้ำแข็ง สู่เมืองร้างทางตอนเหนือของหมู่เกาะสวาลบาร์ด ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับการชมวิวชายฝั่งของเกาะสปิตซ์เบอร์เกน (SPITSBERGEN) และหมู่เกาะสวาลบาร์ด เรือจะนำท่านผ่านฟยอร์ดต่างๆ อาทิ ISFJORD, SASSENFJORD, TEMPELFJORD เป็นต้น จนกระทั่งเดินทางถึงบริเวณ THE NORDENSKIÖLD GLACIER ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง 25 กิโลเมตรรายล้อมด้วยภูเขาน้ำแข็งขนาดต่างๆ อยู่ริมชายฝั่งฟยอร์ด ระหว่างการล่องเรือ

หากโชคดีท่านยังมีโอกาสได้เห็นสัตว์ในแถบอาร์คติก อาทิ แมวน้ำ วาฬ วอลรัส และหมีขั้วโลกที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

บ่าย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม เมืองร้าง PYRAMIDEN

เมืองร้าง PYRAMIDEN

ในอดีตเป็นเมืองอุตสาหกรรมถ่านหินเก่า ถูกสร้างโดยประเทศสวีเดนในปี 1910 และขายต่อให้แก่รัสเซียในปี 1927 ซึ่งภายหลังในปี 1998 รัสเซียมีการประกาศว่าเมืองนี้ไม่มีความจำเป็น และอุตสาหกรรมถ่านหินก็ไม่มีผลผลิตตามที่รัฐบาลรัสเซียได้ตั้งเป้าหมายไว้ เมือง PYRAMIDEN จึงถูกปิดตัวลง นำท่านเดิน ชมเมือง ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับอนุญาตให้เข้าชมได้เฉพาะบางอาคารเท่านั้น โดยในเมืองจะยังมีสิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ตั้งอยู่เหมือนในสมัยที่ยังมีชาวเมือง  อาศัยอยู่ อาทิ เหมืองเก่า อาคารบ้านเรือนต่างๆ สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ สนามกีฬาในร่ม หอชมการแสดงต่างๆ เป็นต้น

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลองเยียร์เบียน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SVALBARD HOTELL POLFAREREN หรือระดับเทียบเท่า

9

ลองเยียร์เบียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด – ชมเมือง – ฟาร์มสุนัขลากเลื่อน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองลองเยียร์เบียน

นำท่านผ่านชมบริเวณ เหมืองถ่านหิน ทั้งที่ปัจจุบันได้เลิกใช้งานแล้วและที่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ นำท่านสู่ จุดชมวิวหุบเขา ADVENTDALEN ที่สามารถเห็นวิวของเมืองลองเยียร์เบียนและเหมืองถ่านหินเก่าได้ ผ่านชม สนามบินเก่าของเมือง และศูนย์อวกาศ EIS CAT แวะชมจุดชมวิว ที่ท่านจะได้เห็นวิวของหุบเขา ADVANTDALEN และธารน้ำแข็งของ ISFJORDEN

จากนั้นผ่านชมภายนอกของ ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชของโลก (SVALBARD GLOBAL SEED VAULT)

ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชของโลก (SVALBARD GLOBAL SEED VAULT)

แหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชจากทั่วโลกมากกว่า 135,000 ชนิด เพื่อรับมือต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติและภัยพิบัติทางชีวภาพใดๆ ที่จะเข้ามาทำลายป่าไม้อันเขียวชอุ่มและพืชพันธุ์ให้หายไปจากโลก ระหว่างทางให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจในมุมต่างๆของเมืองลองเยียร์เบียน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเปิดประสบการณ์ สุนัขลากเลื่อน

สุนัขลากเลื่อน

(DOGSLED ON WHEELS)

ไซบีเรียนฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ จึงถือได้ว่าเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด ทั้งนี้เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา คล่องตัว ว่องไว อดทนต่อความหนาวเย็น รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 0 องศา กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน (DOG SLED) สามารถทำได้ทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว แต่ในฤดูร้อน รถเลื่อนจะถูกดัดแปลงให้มีล้อ เพื่อง่ายต่อการเคลื่อนตัว ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สุนัขลากเลื่อน ไปตามชายฝั่งของเกาะ สวาลบาร์ด จนกระทั่งสมควรแก่เวลา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SVALBARD HOTELL POLFAREREN หรือระดับเทียบเท่า

10

ลองเยียร์เบียน หมู่เกาะสวาลบาร์ด – สนามบิน – ออสโล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบกล่อง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

14.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) โดย สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SK 4425

18.55 น. เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของ

ยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก THON HOTEL OPERA หรือระดับเทียบเท่า

11

ออสโล – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองออสโล ผ่านชมทำเนียบรัฐบาลพระบรมมหาราชวัง อาคาร สถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีต่างๆ อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคาร รัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเข้าชม อุทยานฟรอกเนอร์ หรือสวนหิน (FROGNER PARK)

อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งอย่างจุใจบริเวณย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE)

แหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโลสินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว คือ เครื่องครัว พวงกุญแจเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองออสโล

20.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการฟินแอร์ เที่ยวบินที่ AY 918/143

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเฮลซิงกิ 23.15-00.45+1 น.)

12

กรุงเทพ ฯ

16.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..