27 กรกฎาคม –5 สิงหาคม 2565
วันเดินทาง
ฟินน์แอร์ (AY)
สายการบิน
นอร์เวย์ – ฟินแลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป :  ROAD TO NORTH POLE MIDNIGHT SUN ฟินแลนด์ นอร์เวย์ 10 วัน (AY)

กำหนดการเดินทาง :  27 กรกฎาคม –5 สิงหาคม 2565

ประเทศ : ฟินแลนด์  – นอร์เวย์

สายการบิน : ฟินน์แอร์ AY

ราคา :  189,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – สนามบิน – โอวลู (ฟินแลนด์)

18.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ฟินน์แอร์ (AY) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

21.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินโอวลู โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 144 / 433

2

วันที่สองของการเดินทาง

เฮลซิงกิ – โอวลู – ชมเมือง – รานัว – RANUA WILDLIFE PARK

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเฮลซิงกิ 05.50-07.00 น.)

08.00 น. เดินทางถึง สนามบินโอวลุ (OULU) ประเทศฟินแลนด์ตั้งอยู่บนชายฝั่ง BAY OF BOTHNIA ใกล้กับเส้นอาร์กติกเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดทางตอนเหนือของฟินแลนด์มีประชากรประมาณ 1.3 แสนคน มากเป็นอันดับหกของประเทศ เป็นศูนย์กลางการปกครองและการค้าในภูมิภาคและยังเป็นที่รู้จักในด้านเมืองเทคโนโลยี มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่มีสีสันและมักมีเทศกาลมากมายที่สร้างความคึกคักเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

ชมเมืองโอวลุ 

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองโอวลุ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบริเวณถนนคนเดิน และถ่ายภาพกับรูปปั้นตำรวจรูปร่างอ้วนน่ารักที่เรียกว่า “TORIPOLLIISI” ถือเป็นไฮไลท์ของเมืองที่ไม่ควรพลาด

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร         

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองรานัว (RANUA) (160 กิโลเมตร)

เมืองรานัว (RANUA)

เมืองเล็กๆในเขตแลปแลนด์ ที่เต็มไปด้วยทะเลสาบ ป่าไม้และทิวทัศน์อันสวยงาม

หลังอาหารกลางวัน นำท่านเข้าชม RANUA WILDLIFE PARK สถานที่รวบรวมสัตว์มากกว่า 250 สายพันธุ์ อีกทั้งยังมีสัตว์ในเขตอาร์คติกกว่า 50 สายพันธุ์อีกด้วย อาทิ หมีขั้วโลก (POLAR BEAR) อาร์คติกฟ็อกซ์ กวางมูส เป็นต้น

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก สไตล์ FLOATING IGLOOS

ที่พักในรูปแบบห้องเรือนกระจก (GLASS IGLOO) ตั้งอยู่ในทะเลสาบรานัว (LAKE RANUA)  ภายในมีเตียง ห้องน้ำ พื้นที่นั่งเล่น และเคาน์เตอร์ครัว ให้ท่านได้ความรู้สึกเสมือนได้ไปแค้มป์ปิ้งรูปแบบใหม่ที่สะดวกสบายมากขึ้น FLOATING GLASS IGLOOS สามารถเคลื่อนที่ได้เองในทะเลสาบ RANUA

ให้ท่านนำตัว FLOATING IGLOO เคลื่อนที่ไปจอดตรงไหนก็ได้ในทะเลสาบ ให้ท่านได้มีโอกาสดื่มด่ำกับบรรยากาศโดยรอบได้มากขึ้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบบาร์บีคิว ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศความสนุกสนานของการแคมป์ปิ้ง ได้ย่างบาร์บีคิว และประกอบอาหารแบบง่ายๆด้วยตัวเอง

3

วันที่สามของการเดินทาง

รานัว – โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส – ล่องเรือสู่ฟาร์มกวางเรนเดียร์  เลวี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) (85 กิโลเมตร) นครหลวงของเขตแลปแลนด์

นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE)

ตั้งอยู่บนเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก และยังมีร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก หรือถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน **ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์** อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมในหมู่บ้านซานตาคลอส

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวง เพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลจะอยู่ที่ 66 องศา 32 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตัวบ่งบอกจุดเหนือสุดที่ในเวลา 1 ปี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ล่องเรือสู่ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (REINDEER FARM)

ล่องเรือสู่ฟาร์มกวางเรนเดียร์

(RIVERBOAT CRUISE TO REINDEER FARM)

นำท่านล่องเรือไม้ไปในแม่น้ำ OUNASJOKI เพื่อเดินทางสู่ฟาร์มกวางเรนเดียร์ ให้ท่านได้สัมผัสความน่ารักของกวางเรนเดียร์ สัตว์เขตอาร์กติกอย่างใกล้ชิด

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลวี (LEVI) (170 กิโลเมตร)เมืองสกีรีสอร์ทขึ้นชื่อที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทั้งในช่วงฤดูหนาว และฤดูร้อน ผู้คนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และความเป็นธรรมชาติ เดินทางถึง เมืองเลวี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ LEVI PANORAMA หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เลวี – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา – อินารี – ล่องเรือคาตามารัน ชมทะเลสาบอินารี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม                 

นำท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา (GONDOLA 2000)ให้ท่านได้ชมวิวมุมสูงของเมืองเลวี ที่ความสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์บนยอดเขา ชมธรรมชาติอันสวยงามของเมืองเลวี และยังมีเส้นทางเดินเขาสั้นๆให้ท่านได้เพลิดเพลินอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินารี (INARI) (180 กิโลเมตร)

ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอินารี ซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงามแห่งหนึ่งของฟินแลนด์ อยู่ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล ยาว 80 กิโลเมตร และกว้าง 40 กิโลเมตร เป็น แหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบตั้งอยู่ในส่วนหนึ่งของแลปแลนด์ ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวแลปหรือชาวซามิ

จากนั้น นำท่านล่องเรือคาตามารันชมทะเลสาบอินารี (LAKE INARI CRUISE WITH ELECTRIC-HYBRID CATAMARAN)

นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบอินารี ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของฟินแลนด์ ที่มีเกาะน้อยใหญ่ กว่า 3,000 เกาะ ให้ท่านได้ชมความยิ่งใหญ่และงดงามของธรรมชาติภายในทะเลสาบอินารี พร้อมเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก WILDERNESS HOTEL INARI หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อินารี – วาร์โด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมหลังอาหารเช้า

นำท่านเดินทางต่อจนถึง เมืองวาร์โด (VARDO) (330 กิโลเมตร)เป็นเกาะเล็กๆถูกเชื่อมต่อกับแผ่นดินโดยการผ่านลอดอุโมงค์ใต้ทะเลกว่า 3 กิโลเมตร ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือสุดของประเทศนอร์เวย์ในเขตอาร์คติดเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) บนชายฝั่งวาแรงเกอร์ฟยอร์ด (VARANGER FJORD) มีอากาศแบบทุนดร้า หรือ ARCTIC CLIMATE เมืองเดียวในแถบนี้ วาร์โดเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมายาวนาน จนกระทั่งได้รับสถานะเป็นเมือง ในปี 1789 นอกจากการมีธรรมชาติริมชายฝั่งอันงดงามแล้ว ยังสามารถเรียบรู้ประวัติศาสตริอันยาวนานของพื้นที่แถบนี้อีกด้วย

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก VARDO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองวาร์โด  หรือพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรมที่พัก นอกจากนี้

ท่านยังสามารถชม พระอาทิตย์เที่ยงคืน หรือ MIDNIGHTSUN ได้บริเวณริมชายฝั่งวาแรงเกอร์ฟยอร์ด ด้านหน้าโรงแรม หรือภายในห้องพักของท่านอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

6

วันที่หกของการเดินทาง

แวดโซ – วาร์โด – KING CRAB SAFARI  – ชมเมือง – แวดโซ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือทำกิจกรรม กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI)

กิจกรรมจับล่องเรือปูยักษ์(KING CRAB SAFARI)

นำท่านล่องเรือเลียบชายฝั่งวาแรงเกอร์ฟยอร์ด (VARANGER FJORD) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนยภาพชายฝั่งฟยอร์ด จ

นกระทั่งถึงจุดทำกิจกรรม KING CRAB SAFARI โดยเจ้าหน้าที่จะนำ ปูยักษ์ (RED KING CRAB) ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อ พิเศษให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม หากโอกาสดีและสภาพอากาศเหมาะสม ท่านยังสามารถพบเห็นวาฬชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติได้อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

บ่าย อิสระให้ท่านได้ทำกิจกรรมต่างๆบนเรือ อาทิ การตกปลา ชมนกนานาพันธุ์ หากมีโอกาสท่านยังสามารถพบเห็นวาฬที่เข้ามากินอาหารบริเวณวาแรงเกอร์ฟยอร์ด หรือทำกิจกรรมลอยตัวในน้ำได้อีกด้วยจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก VARDO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

แวดโซ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่าน ชมถนนเส้นธรรมชาติเลียบชายฝั่งวาแรงเกอร์ฟยอร์ด (SCENIC ROUTE) ชมเส้นทาง SCENIC ROUTE

นำท่านขับรถลอดอุโมงค์ใต้น้ำ ความยาวกว่า 3 กิโลเมตรที่เชื่อมต่อเมืองวาร์โดกับชายฝั่งวาแรงเกอร์ จากนั้นนำท่านขับรถ ชมเส้นทางธรรมชาติเลียบชายฝั่งวาแรงเกอร์ฟยอร์ด (SCENIC ROUTE) มีจุดชมวิวและจุดถ่ายรูปสวยๆมากมายระหว่างการเดินทาง ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับสิ่งก่อสร้างรูปร่างทันสมัยแปลกตา บ้างก็มีความคลาสสิค พร้อมมีท้องฟ้าและท้องทะเลบาเรนท์ (BARENTS SEA) เป็นฉากหลัง

นำท่านขับรถลัดเลาะตามชายฝั่งฟยอร์ด พร้อมแวะเก็บภาพความประทับใจตามจุดต่างๆตลอดทาง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแวดโซ (VADSO) (75 กิโลเมตร)

เมืองแวดโซ (VADSO)

เมืองใหญ่ที่สุดในเขตวาแรงเกอร์ (VARANGER PEININSULA) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เคยถูกทำลายโดยฝั่งเยอรมัน แต่เมืองได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่จากนั้น ปัจจุบันเป็นแหล่งดูนกที่มีชื่อเสียงอีกแห่งในเขตวาแรงเกอร์อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SCANDIC VADSO หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม           

8

เมืองแวดโซ อิวาโล – เฮลซิงกิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอิวาโล (IVALO) (300 กิโลเมตร)ตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือ เขตแลปแลนด์ (LAPLAND) ของประเทศฟินแลนด์ โดยสถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยังมีวิวทิวทัศน์ให้ชื่นชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลางหิมะขาวโพลนที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

18.25 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ (HELSINKI) โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 639

20.55 น. เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด์

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก CLARION HOTEL AVAIPOLIS หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที่พัก

9

เฮลซิงกิ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่าน ชมเมืองเฮลซิงกิ

ถ่ายภาพกับมหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL) ในอดีตเรียกว่า โบสถ์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิ์สวยงามตั้งเด่นตระหง่านจนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงกิก็ว่าได้ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมาก เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่งดงามคลาสสิคอย่างยิ่ง

เข้าชม TEMPPELIAUKIO CHURCH หรือ ROCK CHURCH โบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น ผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ที่น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อสร้างโบสถ์ในนั้น โบสถ์นี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก และมีความเชื่อว่าเมื่อใครก็ตามจุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้แล้วจะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐาน คนฟินแลนด์มีความเชื่อเรื่องนี้เนื่องจากโบสถ์นี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป และนั่นคือสาเหตุที่หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมเลือกมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ โดยโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นหนึ่งใน  HELSINKI’S MOST POPULAT TOURIST ATTRACTIONS”  อีกด้วย

อนุสาวรีย์ชาน เซเบลลุส(SIBELIUS MONUMENT)

ชมอุทยานที่ตั้งของอนุสาวรีย์ชาน เซเบลลุส (SIBELIUS MONUMENT) บุคคลสำคัญของประเทศ ผู้ประพันธ์เพลงปลุกใจรักชาติสแกนดิเนเวีย

บ่าย  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนนเอสปลานาดิ (ESPLANADI) ย่านถนนคนเดินสำหรับนักช้อปที่ต้องไม่พลาดมาเยือนเป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง ซึ่งมีทั้งสินค้าพื้นเมือง และห้างสรรพสินค้าสต๊อกแมนน์ห้างใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

10

กรุงเทพ ฯ

00.45  น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 143

16.25 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..