10 -19 เมษายน 2563
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
ฝรั่งเศส
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : NORTHERN FRANCE ฝรั่งเศสตอนเหนือ 10 วัน (TG) 

กำหนดการเดินทาง :  10 – 19 เมษายน 2563

ประเทศ : ฝรั่งเศส

สายการบิน : การบินไทย

ราคา : 139,800 บาท

เที่ยวครบเมืองสวยสุดโรแมนติก แคว้นทางตอนเหนือของฝรั่งเศส ดินแดนแห่งศิลปะอารยธรรม เยือนบ้านโมเน่ต์ จิตรกรเอกแนว Impressionism ต้นกำเนิดชุดภาพเขียนอันเลื่องชื่อ พักผ่อนและช้อปปิ้ง ณ เมืองโดวิลล์ เมืองตากอากาศริมทะเลระดับ 5 ดาวของเหล่าคนดัง ชมมรดกโลก ‘‘ พีรามิดแห่งท้องทะเล’’ วิหารกลางน้ำ มงต์ แซงต์มิเชล นำท่านสัมผัสสีสันแห่งธรรมชาติ ณ ชายหาดหินแกรนิตสีชมพู เยือนเมืองประวัติศาสตร์แห่งความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส เมืองแบรสต์ เยี่ยมชมเมืองหลวงแห่งแคว้นบริททานีและสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัว เมืองแรนส์ พิเศษ! สัมผัสประสบการณ์ใหม่กับที่พักสไตล์ชาโตว์ ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม ปารีส – จิแวร์นี (นอร์มังดี) – รูอ็อง – โดวิลล์ – มงต์ แซงต์มิเชล แซงต์ มาโล (บริททานี) – แบรสต์ – แกงแปร์ –  แรนส์ – ตูร์ – ออมบวส – ปารีส

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ปารีส

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

ปารีส – จิแวร์นี – บ้านโมเน่ต์ – รูอ็อง – ชมเมือง – โดวิลล์

00.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 930

07.10 น. ถึง สนามบินกรุงปารีส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านเล็กๆ ที่ชื่อว่า จิแวร์นี (GIVERNY)(75 กิโลเมตร) เพื่อชม บ้านโมเน่ต์ ศิลปินอิมเพรสชั่นนิสม์ที่โด่งดัง บ้านสองชั้นหลังนี้ปกคลุมไปด้วยพืชพรรณไม้นานาชนิด, ห้องและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ภายในบ้านยังคงสภาพเดิม ห้องนั่งเล่น, ห้องนอนและห้องครัวขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ทำครัวครบครัน สะท้อนให้เห็นว่าโมเน่ต์เป็นคนพิถีพิถัน ไฮไลท์ของบ้านคือ สวนสวย 2 แห่งที่อยู่ในที่เดียวกัน

สวนไม้ดอกคลาสสิคสไตล์ฝรั่งเศส “คลอส นอร์แมนด์”(Clos Normand) และสวนไม้น้ำ ขึ้นมาคู่กับ สวนไม้ดอก เหมือนกับโมเน่ต์ได้ตวัดปลายพู่กันลงบนผ้าใบ กลางสวนไม้น้ำมีสระบัวที่เป็นต้นกำเนิดของภาพเขียนชุดอันเลื่องชื่อ “Water Lilies” เงาสะท้อนบนพื้นน้ำในสระบัวเป็นสิ่งที่โมเน่ต์ชื่นชอบ

จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองรูอ็อง (ROUEN)(75 กิโลเมตร) เมืองหลวงของแคว้นนอร์มังดีบนฝั่งแม่น้ำแซนน์ โมเนต์ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ในปี ค.ศ.1892 อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งปัจจุบันแคว้นนอร์มังดีได้แยกออกเป็น 2 แคว้น คือ โอต-นอร์มังดี และ บัส-นอร์มังดี นั่นเอง โดยแต่เดิมเมืองรูอ็องนั้นถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดของยุคกลางอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม มหาวิหารรูอ็อง (NORTRE-DAME DE ROUEN) สร้างขึ้นในปี 1150 ต่อมาในปี 1170 มีการเสริมหอคอยคู่หน้าเข้าไป และแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 1240 จากนั้นมีการบูรณะใหม่ในศตวรรษที่ 16 โบสถ์นี้เป็นที่รู้จักจากภาพวาดของ ศิลปินโมเนต์ ได้วาดภาพวิหารแห่งนี้ด้วยภาพเขียนคอลเล็คชั่นนี้มีทั้งหมด 28 ภาพ  (หมายุเหตุ : หากโบสถ์มีพิธีสำคัญจะไม่อนุญาติให้เข้าชมด้านใน ให้ถ่ายรูปด้านนอกเท่านั้น) จากนั้นนำท่าน ชมเมืองรูอ็อง  ผ่านชม โบสถ์แซงต์อูน (CHURCH OF ST. OUEN) โบสถ์แซ็งมากลู (CHURCH OF ST. MACLOU)

หอนาฬิกาขนาดใหญ่ (GROS HORLOGE) อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองและเลือกซื้อของที่ระลึกหรือสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโดวิลล์ (DEAUVILLE)(95 กิโลเมตร) เมืองตากอากาศริมทะเลที่มีท่าเรือ รีสอร์ท คาสิโนและร้านค้า ระดับ 5 ดาวตั้งอยู่ เมืองนี้มีตึกสวยงามทั้งเมือง ถูกยกให้เป็น “QUEEN OF THE NORMAN BEACHES” เมืองที่เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริมทะเล โดยถูกขนานนามว่า Parisian Riviera ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 เป็นเมืองพักผ่อนของชนชั้นสูง คนรวย และคนมีชื่อเสียง และยังเป็นเมืองแรกที่ Coco Chanel มาเปิดร้าน และมีการจัดเทศกาลหนังหลายครั้ง ทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนต์ชื่อดัง The Devil Wears Prada อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิ Gucci, Dior,Cartier, Louis Vuitton, Prada ฯลฯ หรือช้อปปิ้ง ณ ห้องแพรงตอง จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก MERCURE TROUVILLE SUR MER หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

โดวิลล์ – มงต์ แซงต์มิเชล –ชมเมือง – แซงต์ มาโล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ มงต์ แซงต์มิเชล (MONT SAINT MICHEL)(180 กิโลเมตร) สถานที่ที่ถูกใช้โปรโมตการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมากที่สุด ด้วยความงดงาม และความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ นอกชายฝั่งในเวลาน้ำขึ้นมงต์แซงต์มิเชล จะลอยอยู่กลางน้ำแต่เวลาน้ำลงชายหาดขาวจะเชื่อมต่อกับแผ่นดินให้เดินไปอย่างสะดวก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม ปราสาทมงต์แซงต์มิเชล

เพื่อชมความมหัศจรรย์ และความงดงามของมงต์ แซงต์มิเชล ซึ่งเป็นชุมชนที่เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ชมโบสถ์ที่อยู่บน ยอดเขา MONT TOMBE ที่จุดเริ่มต้นของที่นี่

ชม วัด ABBAYE DU MONT SAINT MICHEL ซึ่งสร้างในแบบนิกายเบเนดิคติน ชม ตัวเมืองเก่า ที่มีป้อมปราการล้อมรอบ มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น อิสระ ช้อปปิ้ง บนถนนเส้นเดียวของเกาะที่มีร้านขายของที่ระลึกบริการมากมาย จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแซงต์ มาโล (SAINT MALO)(60 กิโลเมตร) เป็นเมืองชายฝั่งที่มีขนาดเล็กมีกำแพงล้อมรอบตัวเมือง แม้ว่าบางส่วน  จะถูกทำลายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก็ตามก็ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามแบบคลาสสิคของเมืองได้เป็นอย่างดี อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก GOLDEN TULIP SAINT MALO LE GRAND BE หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

แซงต์ มาโล –ชายหาดหินสีชมพู –แบรสต์ – ชมเมือง – แกงแปร์ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม          

นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านพูลมานาร์ค (PLOUMANAC’H)(170 กิโลเมตร) อันเป็นที่ตั้งของ COTE DE GRANIT ROSE หรือชายหาดหินสีชมพู ที่มาเกิดจากบริเวณโดยรอบชายหาดมี หินแกรนิตสีชมพูอมส้มทอดยาวกว่า 30 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่สวยงามอันดับต้นๆ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นบริททานี

นำท่านชม ประภาคารของหมู่บ้าน (PLOUMANAC’H LIGHTHOUSE) จุดเด่นของประภาคารนี้คือสร้างมาจากหินแกรนิตสีชมพู ในปี 1945 มีความสูง 15 เมตร และนำท่านเดินชมบ้านเรือนภายในหมู่บ้านที่มีสองปล่องไฟ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหมู่บ้านแห่งนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแบรสต์ (BREST) (110 กิโลเมตร) เป็นเมืองที่อยู่ด้านตะวันตกสุดของฝรั่งเศส และเป็นเมืองท่าที่สำคัญของแคว้นบริททานี แต่เดิมเมืองนี้ที่มีฐานทัพใหญ่ทางการทหารที่สำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 แบรสต์เป็นศูนย์กลางของเขตปกครองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแคว้นบริททานีตะวันตกในยุคกลาง จนกระทั่งพระคาร์ดินัลรีเชอลีเยอ ได้เปลี่ยนเมืองให้เป็นท่าเรือทางทหาร แบรสต์จึงกลายเป็นคลังสรรพาวุธจนถึงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 ที่เมืองถูกทำลายอย่างหนักจากการจู่โจมทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรใน สงครามโลกครั้งที่ 2 ศูนย์กลางของเมืองได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ภายหลังการเสร็จสิ้นของสงคราม ในช่วงปลายของศตวรรษที่ 20 จึงหันมาให้ความสำคัญกับธุรกิจการให้บริการแทน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ชมเมืองแบรสต์ เป็นเมืองที่แสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นำท่านเดินชม ถนนแห่งสยาม (RUE DE SIAM) ถนนสายประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทย ในปี ค.ศ.1686 คณะทูตชาวสยามนำโดยเจ้าพระยาโกษาธิบดี(ปาน)ได้รับพระบรมราชโองการจาก สมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งประเทศฝรั่งเศส เดินทางถึง 9 เดือน และได้ขึ้นฝั่งที่ท่าเรือ เมืองแบรสต์ เพื่อเดินทางต่อไปจนถึงพระราชวังแวร์ซายส์หลังจากขึ้นเรือคณะได้มายังถนนสายเล็กๆแห่งนี้

ซึ่งภายหลังได้รับการตั้งชื่อว่า RUE DE SIAM หรือ ถนนแห่งสยามเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีทางการทูตระหว่างสยามและประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบัน RUE DE SIAM กลายเป็นถนนสายใหญ่ในย่านชุมชนใจกลางเมือง มีรถแทรม(Tramway) วิ่งผ่านกลางถนน แต่สองสิ่งซึ่งคงความคลาสสิค คือ ป้ายชื่อถนนสีฟ้าที่ติดไว้หัวมุมถนน มีข้อความจารึกไว้ว่า “ถนนแห่งสยาม” จากนั้นนำท่านชม ท่าเรือและป้อมปืนใหญ่ ของเมืองที่มีบทบาทสำคัญทางการทหาร ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแกงแปร์ (QUIMPER)(110 กิโลเมตร) เป็นเมืองหลักของจังหวัดฟีนิสแตร์ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 6 และเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของแคว้นบริททานี อันมีแม่น้ำ 2 สายมาบรรจบกัน คือแม่น้ำ ODET ผ่านกลางเมืองและแม่น้ำ STIRE ที่ล้อมรอบตัวเมืองโดยมีสะพานเล็กๆสำหรับข้ามแม่น้ำอยู่หลายแห่งภายในเมืองนำท่าน ชมเมือง เข้าชม มหาวิหารแกงแปร์ (CATHEDRAL OF SAINT CORENTIN OF QUIMPER) อาสนวิหารโรมันคาทอลิก ศิลปะแบบโกธิค สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ภายในประดับด้วยกระจกแก้วอย่างสวยงาม มหาวิหารแกงแปร์เป็นมหาวิหารที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในแคว้นบริททานี

จากนั้นให้ท่านเดินเล่นย่านเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) เดินชมสถาปัตยกรรมอาคารกึ่งไม้กึ่งปูน (Timber-Framed Buildings) และร้านค้าขายของที่ระลึกต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL OCEANIA QUIMPER หรือระดับเทียบเท่า

 

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

แกงแปร์ – แรนส์ – ชมเมือง – ตูร์ – ชมย่านเมืองเก่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแรนส์ (RENNES)(215 กิโลเมตร) เมืองหลวงแห่งบริตตานี (BRITTANY)เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยสถาปัตยกรรม และมีความหลากหลายของศิลปะในสมัยยุคกลาง นำท่าน ชมเมือง ผ่านชมอาคารแบบ Timber-Framed Buildings อันมีลักษณะเฉพาะตัวเดินชม Place de la Mairie ที่ตั้งของศาลากลางเมืองแรนส์ (Town Hall) และโรงละครของเมือง ผ่านชม มหาวิหารแรนส์ (Saint-Pierre Cathedral) อันเก่าแก่ที่สร้างตั้งแต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 6 เพื่ออุทิศให้แก่นักบุญเปโตร อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง เลือกซื้อของที่ระลึกหรือช้อปปิ้ง ณ ห้างแกลลอรี ลาฟาเยส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (TOURS)(260 กิโลเมตร) เมืองที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นแบบโรมัน อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ  ฝรั่งเศสก่อนที่จะมีการย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ปารีส นำท่าน ชมเมืองในเขตเมืองเก่า โดยบริเวณใจกลางของเมืองเก่าจะเป็นที่ตั้งของจัตุรัส PLUMEREAU เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ เมือง โดยจัตุรัสถูกโอบล้อมไปด้วยเหล่าอาคารบ้านเรือนสมัยยุคกลางที่งดงาม ซึ่งบางส่วนถูกสร้างด้วยไม้ซุง อีกทั้งยังรายล้อมด้วยร้านอาหาร และผับตั้งเรียงรายเต็มสองข้างทางอันเป็นบรรยากาศที่เพลิดเพลินแก่การเดินเล่นชมเมืองเป็นอย่างมาก จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักสไตล์ชาโตว์ CHATEAU D’ARTIGNY : 92 Rue de Monts, 37250 Montbazon,France. TEL : +33 2 47 34 30 30. http://www.grandesetapes.com/en/castle-hotel-artigny-loireสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับที่พักสไตล์ชาโตว์ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18 พร้อมการตกแต่งอย่างสวยงาม และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ สปา สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ห้องอาหารและบาร์เครื่องดื่ม ชาโตว์ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติทำให้มีอากาศเย็นสบาย ภายในห้องพักจึงไม่มีเครื่องปรับอากาศ แต่ละห้องพักมีการตกแต่งลวดลายแตกต่างกันไป และห้องพักส่วนใหญ่เป็นเตียงใหญ่ (DOUBLE BED)

6

วันที่หกของการเดินทาง

ตูร์– ไร่ไวน์ CHATEAU DE L’AULEE- ปราสาทเชอนองโช- ออมบวส– ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม ไร่ไวน์ CHATEAU DE L’AULEE สร้างขึ้นในปี 1856 โดยตระกูลผู้ผลิตไวน์เก่าแก่ ให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา กระบวนการผลิตไวน์ชั้นดีระดับพรีเมี่ยมของที่นี่ ซึ่งมีความใส่ใจตั้งแต่การปลูกองุ่นพันธุ์ดี กรรมวิธีที่พิถีพิถัน และการเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทั้งให้ท่านได้ ชิมไวน์ (WINE TASTING) ชั้นเลิศ และชมบรรยากาศสวนที่ร่มรื่นสามารถมองเห็นไร่องุ่นได้สุดลูกหูลูกตา จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเชอนองโซ (Château de Chenonceau) (50  กิโลเมตร) เป็นปราสาทเก่าแก่มีอายุมากกว่า 400 ปี ในแคว้นนอร์มังดี ของฝรั่งเศส อาณาบริเวณโดยรอบเป็นทุ่งหญ้าและป่าเขา จึงมีทัศนียภาพที่งดงามอย่างยิ่งตัวปราสาทเป็นการออกแบบก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างศิลปะแบบเรเนอซองส์กับศิลปะแบบคลาสสิคสมัยใหม่เข้าด้วยกัน โดยมีการสร้างต่อเติมหลายครั้ง ตัวปราสาทหลังใหญ่จะตั้งอยู่ริมน้ำ และมีการต่อเติมส่วนแกลลอรี่บนตอม่อโค้ง 5 ช่อง คร่อมลงบนแม่น้ำแชร์ จนทำให้ตัวปราสาททั้งหมดขวางอยู่กลางลำน้ำแต่ไม่ขวางกระแสน้ำ ภายในมีเครื่องเรือนเก่าแก่และภาพวาดมากมายทำให้ปราสาทแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาอย่างคับคั่งเดินทางถึง ปราสาทเชอนองโซ

นำท่าน เข้าชมความสวยงามของปราสาทเชอนองโซ ชมห้องบรรทมของพระเจ้าฟรองซัวส์ที่1 ที่ตกแต่งอย่างหรูหรา งดงาม จุดเด่นของตัวปราสาทที่ไม่ควรพลาด คือ แกลลอรี่ที่ขวางลำน้ำแชร์ เพราะเมื่ออยู่ในแกลลอรี่ก็จะเห็นภาพทิวทัศน์ของแม่น้ำโดยรอบได้อย่างเต็มตา ชมห้องต่างๆ ที่ตกแต่งด้วยเครื่องเรือน ภาพวาด พรมแขวนผนัง พร้อมชมความงามของผืนป่าที่ล้อมรอบปราสาท ด้านนอกของปราสาทยังมีสวนที่ได้รับการตกแต่งให้สวยงาม ซึ่งได้รับการบำรุงตกแต่งมาตั้งแต่ครั้งเริ่มสร้างปราสาท อิสระให้ท่านชมความงดงามตามอัธยาศัย

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองออมบวส (AMBOISE)(15 กิโลเมตร) เมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งทีสวยงาม ทัศนียภาพต่างๆ ความงดงามของมนต์เสน่ห์อันตราตรึง และความน่าค้นหาที่คอยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปสัมผัสเมืองนี้

นำท่านถ่ายภาพกับปราสาทออมบวส (Château d’Amboise)ซึ่งตั้งอยู่บนเนินหินกลางเมืองใช้เป็นที่ประทับของพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1  ปราสาทแห่งนี้เคยใช้เป็นที่ไต่สวนการลงโทษแขวนคอ และที่คุมขังในราวปีค.ศ. 1848 – 1852

จากนั้นนำท่าน ชมย่านถนนคนเดินในเมืองออมบวส ภายในบริเวณท่านจะได้พบเรื่องราวต่างๆ ของชาวเมืองออมบวส อาทิเช่น โบสถ์เซนต์ฟลอเรนซ์ทิน (St.Florentin) สร้างขึ้นราวค.ศ. 1470 โดยหลุยส์ที่ 11 ของฝรั่งเศส ชมหอนาฬิกา(Clock Tower) ตั้งอยู่ตรงถนนสายหลักของเมืองและโดยรอบ บริเวณสองข้างทางจะมีร้านขายสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ชมจุดชมวิว (View Point indicator) จากจุดนี้ท่านจะเห็นบรรยากาศเมืองออมบวสได้อย่างชัดเจนชมกำแพงเมืองเก่า (The Gallic city walls) เป็นกำแพงเมืองเก่าสมัยโบราณอายุราว 400-500 ปี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก NOVOTEL AMBOUISE หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ออมบวส – ปารีส – ชมเมือง – ล่องแม่น้ำแซน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) (230 กิโลเมตร) เมืองที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่า ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอให้ได้เห็นมหานครปารีส ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความงามและความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม และบ้านเรือนร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร  และธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดสองข้างทางจนถึง กรุงปารีสเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ชมเมืองปารีส มหาราชินีแห่งเมืองหลวงของโลก ผ่านชมมหาวิหารนอทเทรอดาม (NOTREDAME CATHEDRAL) ที่เป็นตัวอย่างผลงานด้านสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่วิเศษสุดไม่ว่าจะมองจากมุมไหนๆ ชม ย่านนักศึกษาศิลปิน ย่านการค้าโอเปร่าเฮาส์

ถ่ายรูปคู่กับประตูชัย (ARC DE TRIOMPHE) ของพระเจ้า นโปเลียนอาร์ค เดอทริออม ถนนชองเชลิเช (CHAMPS ELYSEES) ถนนที่มีต้นไม้เรียงรายทั้งสองข้างทางอย่างน่าเดินเล่นต้นแบบถนนราชดำเนินผ่านชม ปลาชเดอลา ค็องคอร์ด (PLACE DE LA CONCORDE) จัตุรัสแห่งความสามัคคี โบสถ์มัสเลน ที่สร้างแบบกรีกโบราณ โดมแองวาลิคสถานที่เก็บพระศพของ นโปเลียน

และถ่ายภาพกับหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์ของนครปารีส จากนั้นนำท่าน ล่องแม่น้ำแซน ชมวิวทิวทัศน์ของ เกาะอิล เดอ ฟรองซ์ สถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือน โบสถ์นอทเทรอดามซึ่งยังคงอนุรักษ์ความงดงาม คลาสลิค ไว้ได้อย่างงดงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก PULLMAN PARIS LA DEFENSE หรือระดับเทียบเท่า

 

8

วันที่แปดของการเดินทาง

ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Musée du Louvre) เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงเก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีผู้มาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากกว่า 8.3 ล้านคนต่อปี ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ คาเปเทียง ตัวอาคารเดิมทีเคยเป็นพระราชวังหลวง ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก อาทิ ภาพเขียนโมนาลิซา The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ผลงานของลีโอนาร์โด ดาวินชี หรือภาพ Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่ง Antioch จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty Free ซึ่งท่านจะได้รับส่วนลดสำหรับการซื้อสินค้าในราคาปลอดอากร ซึ่งมีให้ท่านได้เลือกมากมาย อาทิเช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง เสื้อผ้า สินค้าแฟชั่น กระเป๋า และเครื่องหนัง ผ้าลูกไม้ฝรั่งเศส เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และของที่ระลึก ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งต่อ ณ ห้างแพรงตอง และแกลลอรี ลาฟาเยส ห้างชื่อดังที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมกว่า 50 ยี่ห้อ อาทิ Burberry, Lowe, Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton, Longchamp ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก PULLMAN PARIS LA DEFENSE หรือระดับเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

ปารีส – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 931

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าแต่ละโรงแรม 1 ใบ / ท่าน
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating