19 – 31 มีนาคม 2563
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
นอร์เวย์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : NANSEN CAMP NORWAY 13 DAYS (TG) 

กำหนดการเดินทาง :  19 – 31 มีนาคม 2563

ประเทศ : นอร์เวย์

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา : 172, 800 บาท (เฉพาะ ซัมเมอร์แคมป์)

บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกับ NANSEN CAMP  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเสริมทักษะการเรียนรู้ มากกว่า 10 ปี
จัดโปรแกรมซัมเมอร์แคมป์เพื่อเสริมสร้าง ทักษะภาษาอังกฤษ  และความสามารถให้ปรับตัวเข้ากับทุกสถานการณ์ ผ่านประสบการณ์จริงในการดำเนินชีวิตในยุโรปเหนือ เพื่อให้คุณและครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมความสัมพันธ์ครอบครัว โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแล สนทนาภาษาอังกฤษ ฝึกสอนทักษะต่าง ๆ ตลอดซัมเมอร์นี้ พร้อมเปิดโลกของเยาวชน ณ เมืองเบอร์เก้น   และสัมผัสเส้นทางรถไฟที่สวยสุดในโลก “Flåmsbana”

** ซัมเมอร์นี้ มั่นใจไม่ผิดหวัง !!! **

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ 

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ออสโล – ชมเมือง

00.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 954

07.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว บริษัท ฯ พร้อม

นำท่าน เข้าชม พิพิธภัณฑ์สกีฮอลเมนโคลเลน และหอกระโดดสกี  “Holmenkollen Ski Jump Museum” สถานที่อันจะทำให้คุณคลายความสังสัยว่านักสกีรู้สึกอย่างไรเมื่อยืนอยู่บนยอดหอกระโดดสกี ด้วยหอกระโดดแห่งตั้งอยู่บนเขาสูง 134 เมตร ส่วนตัวหอเองยังมีความสูงขึ้นไปอีก 60 เมตร และยังเป็นสถานที่สำคัญในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวต่าง ๆ อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น 1952 Winter Olympics, FIS Nordic World Ski Championships ในปี 1930, 1966, 1982, และ 2011 เป็นต้น นอกจากนี้แล้วพิพิธภัณฑ์เองยังมีสกีจำลองให้คุณได้สนุกกับการจำลองเล่นสกีบนหอกระโดดฮอลเมนโคลเลน ที่นักสกีมือพระกาฬยังถือว่าเป็นหอที่กระโดดยากอีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชมอุทยานฟรอกเนอร์ (FROGNER PARK) หรืออุทยานสวนหินทางธรรมชาติ   ที่ตั้งของเหล่าประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ ทั้งนี้ปติมากรรมชิ้นเอกนั้นคือเสาหิน “โมโนลิธ” ที่ตั้งอยู่กลางสวนอย่างโอ่อ่า โดยเสานั้นมีความสูงถึง 17 เมตร  และมีชื่อเสียงที่สุด เพราะเหตุนี้ในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมดเสานี้คือส่วนหนึ่งในอุทยานที่ต้องมาสัมพัสด้วยตนเองให้ได้สักครั้ง จนได้เวลาอันสมควรจากนั้นนำท่าน ชมเมืองออสโล ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีต่างๆ อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson Blu plaza หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ออสโล – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก


จากนั้นนำท่าน ร่วมกิจกรรมสเก็ตน้ำแข็ง Spikersuppa Ice Skating Rink ที่ตั้งอยู่กลางใจเมือง  ออสโล บนพื้นที่อันมีบรรยากาศสุดโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่ง โดยสถานที่แห่งนี้ได้เปิดให้สเก็ตน้ำแข็งได้ฟรี และเหมาะอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพร้อมกับครอบครัว (มีอาจารย์คอยสอนเล่นสเก็ต) (หมายเหตุ : สภาพลานน้ำแข็งตามสภาพภูมิอากาศ)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ “Norsk Folkemuseum” หนึ่งในพิพิธภัณฑ์เปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก อันเป็นที่ตั้งของบ้านทรงพื้นเมืองมากกว่า 155 หลัง และโบสถ์ทรง ค.ศ. 1200 อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเครื่องใช้พื้นเมืองดั่งเดิมต่าง ๆ มากมาย อาทิ ชุดแต่งกาย อาวุธ เครื่องยา เป็นต้นอีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารเอเชีย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson Blu plaza หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ออสโล – พิพิธภัณฑ์สำรวจขั้วโลกเหนือฟราม – Nansen Camp

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ฟราม (Fram Museum) พิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องการสำรวจ และข้าม กรีนแลนด์ครั้งแรกของโลก โดยชาวนอร์เวย์ Fridtjof Nansen, Otto Sverdrup, และ Roald Amundsen ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์นั้นมี

การจัดแสดงเกี่ยวกับการสำรวจขั้วโลกเหนือมากมาย แต่ที่โด่งดังที่สุดคือ เรือฟราม ตัวออริจันัลที่ออกสำรวจขั้วโลกเหนือกับ Fridtjof Nansen นั้นเอง จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Nansen Winter Camp Valdres (200 กิโลเมตร) แคมป์ผู้มีประสบการณ์จัดการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมมากกว่า 10 ปี สำหรับครอบครัว และเยาวชนที่ต้องการความสนุก และประสบการณ์การเรียนรู้ๆ ผ่านวิธีการดำเนินชีวิตในยุโรปเหนือ นอกจากนี้แคมป์ยังมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ครอบครัว และเยาวชนทุกท่านได้มีโอกาศพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญของแคมป์ทุกท่านจัดการเรียนรู้สนทนาเป็นภาษาอังกฤษตลอดทุกกิจกรรมอีกด้วย พร้อมให้ทุกท่านได้สามารถท้าทายศักยภาพของตนเอง ในสภาพแวดล้อมการดำเนินชีวิตแบบชาวสแกนดิเนเวีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในแคมป์ Nansen พร้อมร่วมกิจกรรม “Welcome Meeting”

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Nansen Winter Camp Valdres

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

Nansen Camp – ร่วมกิจกรรมของแคมป์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในแคมป์

จากนั้นนำท่าน ร่วมกิจกรรมแคมป์ Ski fitting และ Cross Country เบื้องต้น กิจกรรมที่ประกอบไปด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะเบื้องต้นสำหรับการเดินทางบนหิมะ ให้คุณได้เรียนรู้จริงบนเส้นทางหิมะ ที่มีระยะสำหรับนักเดินเบื้องต้น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร (กิจกรรมมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้พร้อม และมีครูผู้เชี่ยวชาญดูแลฝึกสอนเสมอ)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในแคมป์

บ่าย จากนั้นนำท่าน ร่วมกิจกรรม Toboggan at the ski slope  กิจกรรมสไลด์หิมะลงจากเขา ที่จะทำให้คุณได้เพลิดเพลินจนต้องอยากกลับมาเล่นอีก (เป็นกิจกรรมยอดนิยมที่มีความปลอดภัย และเป็นที่นิยมในหมู่นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมแคมป์ อย่างมาก) จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในแคมป์

 จากนั้นนำท่าน ร่วมฟังบรรยายเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ และการคุ้มครองธรรมชาติ

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Nansen Winter Camp Valdres

6

วันที่หกของการเดินทาง

Nansen Camp – ร่วมกิจกรรมของแคมป์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในแคมป์

จากนั้นนำท่าน ร่วมกิจกรรมแคมป์ Ice Fishing ให้คุณได้เรียนรู้ทักษะการตกปลา ในแบบชาวสแกนดิเนเวีย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร (กิจกรรมมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้พร้อม และมีครูผู้เชี่ยวชาญดูแลฝึกสอนเสมอ)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในแคมป์

บ่าย จากนั้นนำท่าน ร่วมกิจกรรม Small Cross Country Trip  กิจกรรมต่อยอดจากการเรียนรู้เดินทางบนหิมะเบื้องต้น ที่นำความรู้จากกิจกรรมเบื้องต้นมาต่อยอด เดินจริงในระยะที่เพิ่มขึ้นจากเดิม พร้อมเรียนรู้ทักษะสำคัญเพื่อเตรียมตัวสำหรับการเดินทางจริง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
(กิจกรรมมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้พร้อม และมีครูผู้เชี่ยวชาญดูแลฝึกสอนเสมอ)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในแคมป์

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Nansen Winter Camp Valdres

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

Nansen Camp – ร่วมกิจกรรมของแคมป์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในแคมป์

จากนั้นนำท่าน ร่วมกิจกรรมแคมป์ Cross Country Trip กิจกรรมการเดินทางบนหิมะ ที่สอนการเทคนิค และทักษะต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน ในขณะที่เริ่มเดินบนเส้นทางจริง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
(กิจกรรมมีอุปกรณ์เตรียมไว้ให้พร้อม และมีครูผู้เชี่ยวชาญดูแลฝึกสอนเสมอ)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารในแคมป์

บ่าย จากนั้นนำท่าน ร่วมกิจกรรม Make Snow Cage และ Toboggan at Ski Slope จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในแคมป์

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Nansen Winter Camp Valdres

8

วันที่แปดของการเดินทาง

Nansen Camp – ร่วมกิจกรรมของแคมป์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในแคมป์

จากนั้นนำท่าน ร่วมกิจกรรมแคมป์ Activities in Viking Village กิจกรรมหมู่บ้านไวกิ้งจำลองของแคมป์ ที่จะให้เยาวชนได้มีโอกาศเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งแคมป์ และเตรียมตัวก่อน การเดิน Cross Country ซึ่งในระหว่างนี้เยาวชนจะได้นั่งรอบกองไฟ เพื่อทบทวน และเตรียมตัวสำหรับการเดินทาง ในแบบชาวไวกิ้ง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในแคมป์

บ่าย  จากนั้นนำท่าน ร่วมกิจกรรม Cross Country Trip to a mountain กิจกรรมการเดิน Cross country มุ่งสู่ยอดเนินเขาในใกล้กับแคมป์ ที่จะฝึกให้เยาวชนได้ใช้ทักษะทั้งหมดได้เรียนมาทดลองใช้จริง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารในแคมป์

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Nansen Winter Camp Valdres

หมายเหตุ : สำหรับท่านลูกค้าเฉพาะแคมป์ซัมเมอร์ กรุณาจัดเตรียมสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

Nansen Camp – เมืองฟลัม – ทางรถไฟ Flåmsbana – Voss

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในแคมป์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลัม (FLAM) (190 กิโลเมตร) ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้าแข็งอยู่เกิดการละลาย และกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก เดินทางถึง เมืองฟลัม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นำท่าน ขึ้นรถไฟสายโรแมนติคฟลัมบานา (FLAMBANA) ที่โด่งดังที่สุดของนอรเวย์ โดยเริ่มจาก สถานีเมืองวอส (FLAM) สู่ สถานีไมร์ดาล (MYRDAL)

ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ำตกสูง Kjosfossen ที่สวยงาม โดยรถไฟจะมีการจอดให้ท่านบันทึกภาพความสวยงามที่แสนประทับใจ กระทั่งได้เวลาอันสมควร

16.50  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองวอสเสแวนเก้น (Vossevangen) โดยรถไฟ ไมร์ดาล – วอสเสแวนเก้น

17.40  เดินทางถึงเมืองวอสเสแวนเก้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Scandic Voss Hotel หรือเทียบเท่า

10

วันที่สิบของการเดินทาง

วอส เบอร์เก้น – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์เก้น (Bergen) (100 กิโลเมตร) เมืองใหญ่ที่มีความสำคัญ เป็น อันดับ 2 ของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และยังเคยให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นมาแล้วกว่า 900 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่าน เดินเล่นย่านเมืองเก่า ซึ่งในอดีตเป็นโกดังสินค้าต่างๆ ปัจจุบันถูกดัดแปลงมาเป็น ร้านอาหาร โรงแรม อาร์ตแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถไปกับบรรยากาศแสนสบาย ชมบริเวณท่าเรือเก่าบริกเกน (BRYGGEN) อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยมมีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง หรือม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่างๆ มีการอนุรักษ์ ดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่นชมตลาดปลา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมืองเลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านเก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่ ระลึก เพลิดเพลินกับการเลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Scandic Ornen Bergen Hotel หรือเทียบเท่า

11

วันทิ่สิบเอ็ดของการเดินทาง

เบอร์เก้น – ออสโล – ชมเมือง       

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกโล (Geilo) (250 กิโลเมตร) ที่ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเป็นสกีรีสอร์ทที่พร้อมสรรพสำหรับการเล่นสกี ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักการเล่นสกี ส่วนในฤดูร้อนจะกลายเป็นที่รวมของนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชมความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ กลุ่มนักเดินข้ามเขา กลุ่มนักตกปลา และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงออสโล (OSLO) (220 กิโลเมตร)เมื่อเดินทางถึงเมืองออสโลแล้วนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งบริเวณย่านคาร์ลโจฮันเกท (Karl Johans Gate) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัว พวงกุญแจ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Radisson Blu plaza หรือเทียบเท่า

12

วันทิ่สิบสองของการเดินทาง

(เฉพาะแคมป์ : วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563)  ออสโล – กรุงเทพ ฯ       

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติออสโล

14.15 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 955

13

วันทิ่สิบสามของการเดินทาง

(เฉพาะแคมป์ : วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563)  กรุงเทพ ฯ       

06.20 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 1 ใบ/ท่าน/โรงแรม
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 50,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

 • กรณีลูกค้าที่จอยทัวร์ (ไม่ได้ซื้อตั๋ว) กับทางบริษัท โดยที่ท่านได้ทำการจัดหาตั๋วเอง ต้องได้รับการยืนยัน

                    การเดินทางจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ก่อนทำการออกตั๋วหรือจองบริการต่างๆด้วยตัวเอง

                    หากไม่มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องออกเดินทาง และกรุ้ปมีการยกเลิกเดินทาง บริษัทจะไม่

                    รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period ทางโรงแรม, สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้)

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***