13 – 22 เมษายน 2562
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
ออสเตรีย – เชค – เยอรมัน
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : LUXURY EASTERN EUROPE  ออสเตรีย – เชค – เยอรมัน 10 วัน (TG)  (ทัวร์ช่วงสงกรานต์ 2562)

กำหนดการเดินทาง : 13 – 22  เมษายน  2562

ประเทศ : ออสเตรีย – เชค – เยอรมัน

ราคา : 138,800 บาท

แฟรงค์เฟิร์ท – นูเรมเบิร์ก – อิงโกลสตัดท์ – มิวนิค – เบิร์ชเทสการ์เดนหมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง – ฮัลสตัท – บาดอิสเช่ล – เชสกี้ คลุมลอฟ ปราก – คุทนา โฮรา – เบอร์โน่ – เวียนนา

เส้นทางสายโรแมนติก สู่ปลายทางเมืองในฝันสวรรค์แห่งยุโรปตะวันออกยลโฉมมรดกโลก เมืองฮัลสตัท ริมทะเลสาบในอ้อมกอดแห่งขุนเขาที่สวยงามดุจเทพนิยายล่องเรือดินเนอร์ดื่มด่ำบรรยากาศยามค่ำคืนชมความงดงามของ เมืองปรากสัมผัสมนต์เสน่ห์ความเก่าแก่แห่งโบฮีเมีย ณ เมืองเชสกี้คลุมลอฟชมเมืองเก่านูเรมเบิร์ก เมืองเทพนิยายแห่งแคว้นบาวาเรีย

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – แฟรงค์เฟิร์ต

20.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าที่ 4  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย  โดยเที่ยวบินที่  TG 920

2

วันที่สองของการเดินทาง

แฟรงค์เฟิร์ต – นูเรมเบิร์ก – ชมเมือง – อิงโกลสตัดท์ – ชมเมือง – อิงโกลสตัดท์

06.00 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต (FRANKFURT) ประเทศเยอรมัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (FRANKFURT) เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์และมีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก แฟรงก์เฟิร์ท ถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินของทวีปยุโรป ธนาคารกลางยุโรปตั้งอยู่ในเมืองนี้และแฟรงก์เฟิร์ตยังจัดว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในเยอรมนี เนื่องจากแฟรงก์เฟิร์ตเป็นเพียงเมืองเดียวในประเทศที่มีหมู่ตึกระฟ้า นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะเมืองที่เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกและไวน์แอปเปิ้ลรสเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของสหภาพยูโร 

นำท่านชมเมือง เมืองนูเรมเบิร์ก (NUREMBERG) (230 กิโลเมตร) หรือเรียกอีกชื่อนึงว่า “ เนอร์นแบร์ก ” ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐบาวาเรีย (Bavaria State) ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ของบาวาเรีย รองจากเมืองมิวนิกเลยทีเดียว เมืองนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายายวนานพันกว่าปีที่แล้วตั้งแต่เป็นสำคัญของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ แถมยังมีบทบาทสำคัญมากช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะเป็นศูนย์ประชุมหลังของพรรคนาซีอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินชมย่าน ตลาดคริสท์คินเดิล (HAUPTMARKT) ตลาดอีกหนึ่งแห่งที่มีชื่อเสียงในระดับโลกที่ตั้งอยู่กลางจตุรัสใจกลางเมือง

นำท่านถ่ายภาพ โบสถ์เฟราเอน (FRAUENKIRCHE) หรือโบสถ์แม่พระ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองเป็นโบสถ์ที่สร้างด้วยอิฐสีแดง สร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานถึงสิบปี และได้ถูกทำลาย  เสียหายหลายครั้งในสงครามโลกครั้งที่ 2  ที่นี่มีจุดเด่นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนกันมากก็คือ บริเวณยอดแหลมของ โบสถ์ที่เป็นหอนาฬิกานั่นเอง

จากนั้นผ่านชม วิหารเซนต์ ลอเรนซ์ (ST. LORENZ KIRCHE) ที่เห็นในปัจจุบันคือตัววิหารที่ได้ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ เนื่องจากตัววิหารแต่ดั้งเดิมนั้นถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2  ชมน้ำพุแห่งความดีงาม (TUGENDBRUNNEN) บนสุดประดับด้วยรูปปั้นเทพีแห่งความยุติธรรม มือซ้ายถือตาชั่ง มือขวาถือดาบและปิดตา ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองจนได้เวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิงโกลสตัดท์ (INGOLSTADT) (100 กิโลเมตร) เมืองแห่งแฟรงเกนสไตน์ แห่ง  ประเทศเยอรมัน เมืองที่อยู่ติดกับแม่น้ำดานูบใจกลางแคว้นบาวาเรีย เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทรถยนต์ AUDI ของเยอรมัน และเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องบิน  ป้องกันทางอากาศ (DEFENCE AIRCRAFT MANUFACTURER AIRBUS)

จากนั้นนำท่านชม ซุ้มประตูครอยซ์ตัวร์ (KREUZTOR) หนึ่งในซุ้มประตูเมือง  โบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในเมืองอิงโกลสตัดท์ ซุ้มประตูนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1385 จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมบริเวณ จัตุรัส (PARADEPLATZ) ติดกับปราสาทอิงโกสตัดท์ (THE NEW CASTLE) ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารสไตร์โกธิคที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 ในแคว้นบาวาเรีย จากนั้นผ่านชม ศาลากลางหลังเก่า (THE OLD TOWN HALL) ของเมืองอิงโกลสตัดท์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม NH INGOLSTADT ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

อิงโกลสตัดท์ – มิวนิค – ชมเมือง – เบิร์ชเทสการ์เดน – เหมืองเกลือเก่า เบิร์ชเทสการ์เดน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (90 กิโลเมตร) มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง เดินทางถึง เมืองมิวนิค

นำท่านชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์WITTELS BACH  ผ่านชม Altes Rathaus (Old Town Hall) ถูกเผาทำลายครั้งแรกเมื่่อปีค.ศ.1460 และสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปี 1470-1480 สร้างในสไตล์โกธิค ต่อมาถูกระเบิดพังพินาศในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง สร้างขึ้นมาใหม่ และยังคงแบบเดิมไว้ทุกประการ ผ่านชมศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neuse Rathaus) ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ Glockenspiel (Carillon) หอระฆังที่มีตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นในหน้าร้อน ท่านจะได้พบกับการเต้นรำแบบ Schläffertanz (Cooper’s  Dance) ซึ่งมีการเต้นรำแบบนี้ครั้งแรก เมื่อปี 1517 (481 ปีมาแล้ว) เพื่อเป็นการระลึกถึง การสิ้นสุดของโรคระบาดในยุโรป จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับโบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ เฟราเอ่นเคียร์ชเช่อ (The Frauenkirche) สร้างด้วยอิฐสีแดง สูง 99 เมตรนี้ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค ตัวโบสถ์สร้าง ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1468 แต่ถูกทำลายอย่างย่อยยับในสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับบูรณะในปี 1953

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (BERCHTESGADEN) (160 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ น่ารักที่ถูกโอบล้อมโดยเทือกเขาแอลป์ โดดเด่นด้วยทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามอีกทั้งเป็นเมืองที่ฮิตเลอร์ได้สร้าง “รังนกอินทรี” อันโด่งดังในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันยังมีบังเกอร์ และเครื่องป้องกันหลงเหลือให้ชมอยู่

จากนั้นนำท่านเข้าชม เหมืองเกลือเก่า เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (BERCHTESGADEN SALT MINE) เป็นเหมืองเกลือที่ถูกสร้างตั้งแต่ ค.ศ.1517 ซึ่งในสมัยอดีต เหมืองเกลือเป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว นั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงสีเสียงบรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ชื่นชมในความเก่าแก่ของเมืองเกลือโบราณ

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน ท่านสามารถอิสระเดินเล่นย่านใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL KEMPISKI BERCHTESGADEN ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เบิร์ชเทสการ์เดน – ล่องเรือทะเลสาบโคนิกซี – ฮัลสตัท –  ชมเมือง หมู่บ้านซังคท์โวล์ฟกัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโคนิกซี (KONIGSEE LAKE) (80 กิโลเมตร) ล่องเรือชมความสวยงาม  ได้รับการขนานนามว่า “ทะเลสาบกษัตริย์” ซึ่งเป็นเป็นทะเลสาบในหุบเขา อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย

นำท่าน ล่องเรือชมความงามของทิวทัศน์ ที่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่ถือว่าลึกที่สุด น้ำใสที่สุด และสะอาดที่สุดในเยอรมนี จึงอนุญาตให้เฉพาะเรือพาย และเรือที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้นที่สามารถแล่นไปมาในทะเลสาบได้ กระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT) (40 กิโลเมตร) ชมเมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลก มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชันบ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ  HALLSTATTER SEE จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้า ดินแดนแถบนี้พบร่องรอยผู้คนที่อาศัย  มานานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ราวห้าพันปีก่อนคริสตกาล เพราะที่นี่เป็นแหล่ง  เกลือขนาดใหญ่

ก่อนคริสตกาลได้ชื่อตามที่นี่ว่า HALLSTATT IRON AGE สมัยก่อนใช้เกลือในการถนอมอาหาร ฉะนั้นที่ไหนมีเกลือก็เหมือนมีทองในปัจจุบัน ที่ตรงนี้จึงเกิดเป็นชุมชนขึ้นมา อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทาง โดยรถรางไฟฟ้าสู่ เพื่อขึ้นชม จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมืองฮัลสตัท ที่มี  ลักษณะเป็นสามเหลี่ยมยื่นออกไปเรียกว่า SKY WALK PLATEFORM ‘WELTERBEBLICK’ มีความสูง 360 เมตรจากตัวเมือง

อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซังคท์โวล์ฟกัง (ST.WOLFGANG IM SALZKAMMER) (90 กิโลเมตร) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบโวล์ฟกัง (WOLFGANG SEE) โดยหมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามนักบุญ Wolfgang ซึ่งเป็นชาวเยอรมันโดยกำเนิดและยังเป็น 1 ใน 3 นักบุญที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่10 อีกด้วย เดินเล่นและถ่ายภาพความสวยงามของ หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง ซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรีย อันเป็นสถานที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มาเยือน กระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ROMANTIK HOTEL ST.WOLFGANG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

หมู่บ้านซังคท์โวล์ฟกัง – บาดอิสเช่ล – เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ  ชมเมือง – เชสกี้ คลุมลอฟ   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบาดอิสเช่ล (BAD ISCHL) (20 กิโลเมตร) ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสปา  พระมหากษัตริย์แห่งออสเตรีย-ฮังการี จักรพรรดิฟรานโจเซฟที่ 1 และพระราชินีอลิซาเบท ยังทรงเลือกเมืองนี้ให้เป็นที่ตั้งของพระราชวังฤดูร้อน(Kaiservilla) ยังเป็นที่ที่พระเจ้าฟรานโจเซฟเซ็นหนังสือประกาศสงครามโลกครั้งที่                    1 และสมเด็จรัชกาลที่ 5 เคย เสด็จประพาสน์ ณ เมืองนี้อีกด้วย และยังขึ้นชื่อในเรื่องของขนมหวานมีคาเฟ่ขนมหวานที่มีชื่อเสียงของเมืองบาดอิสเช่ล ที่เปิดให้บริการเมื่อปี ค.ศ.1832 มีความเก่าแก่ถึง 100 กว่าปี

ชื่อ ร้าน Cafe-Restaurant Zauner มีขนมหวานมากมาย อาทิ เค้ก, ไอศกรีม, ช็อกโกแลต และ กาแฟ ฯลฯ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (190 กิโลเมตร) เมืองทางตอนใต้ของประเทศ และแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งเป็นเมืองที่แวดล้อมไป ด้วยขุนเขาและสายน้ำท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภาคพื้นยุโรปตอนกลาง เดินทางถึง เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV)

นำท่านเข้าชม ปราสาทคลุมลอฟ (Krumlov Castle) ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทกรุงปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีความใหญ่โต และแสดงถึงพลังอำนาจของกษัตริย์ในอดีตอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของเมือง ชมห้องต่างๆสไตล์เรอเนสซองซ์อันโอ่อ่ามั่งคั่ง ซึ่งรวมถึงโบสถ์ ห้องสวีทสไตล์บารอก หอศิลป์ภาพ และห้องเต้นรำ โรงละครสไตล์ร๊อคโคโคอันโดดเด่นของปราสาทพร้อมด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการ ทำเอฟเฟกต่างๆแบบดั้งเดิม จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นบริเวณลานหน้าปราสาท และสวนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

 จากนั้นนำท่าน ชมเมืองบริเวณจัตุรัสเมืองเก่า ซึ่งมีแม่น้ำวิตาวา (Vitava river) ล้อมรอบไว้เกือบทั้งหมด ชมสภาพบ้านเรือนที่มีความเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า 700 ปี เดินเล่นชมเมืองในย่านเมืองเก่า ที่มีชื่อเสียงของศิลปะ และสถาปัตยกรรมอันยอดเยี่ยม ความงดงามของเมืองทำให้มักถูกเรียกขานว่าเป็น ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ องค์การยูเนสโก จึงได้บันทึกไว้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติในปี 1992 จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HOTEL DVORAK  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราก – ปราสาทปราก – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง ล่องเรือชมเมืองปราก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (170 กิโล เมตร)เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค ซึ่งอยู่ใจกลางแคว้นโบฮีเมีย เมืองที่มีหลากหลายฉายา เช่น นครแห่งมนต์ขลัง นครแห่งความรุ่งโรจน์ นครร้อยหอคอยปารีสตะวันออก หรือน้องสาวของเวียนนา เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามนำท่าน ชมกรุงปราก บริเวณจัตุรัสเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) อันเป็นชุมชนแรกๆ ของกรุงปราก ชมบ้านเรือนที่ยังไม่มีบ้านเลขที่ หากแต่ใช้สัญลักษณ์อื่นๆ มาเป็นตัวบอกบ้านเลขที่แทน ชมฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง”MISSION IMPOSSIBLE” ซึ่งถ่ายทำกันในเขตเมืองเก่านี้ ชมนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกเวลา วัน เดือน  ปี และจักรราศีได้อย่างครบถ้วน และมีตุ๊กตาพาเรดทุกๆ ชั่วโมง กระทั่งได้เวลาอันสมควรนำท่าน เข้าชมปราสาทปราก (Prague Castle) ที่งดงามซึ่งส่วนหนึ่งได้กลายเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดี ชมวิหาร ST.VITUS จุดกำเนิดของกรุงปรากที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชาวเชค ชม GOLDEN LANE ถนนค้าขายที่แปลกตาที่สุด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย บริเวณจัตุรัสเวนเซสลาส (Wenceslas Square) เป็นถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนสนุกสนานของผู้คน ในอดีตเคยเป็นลานบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่ออิสรภาพมาหลายครั้ง เป็นถนนที่กว้างใหญ่มีความยาว 750 เมตร และกว้าง 60 เมตร มีอายุกว่า 600 ปี ตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ในส่วนบนสุดของถนนใหญ่สายนี้มีรูปปั้นที่สง่างามของเซนต์ เวนเชสลาสที่นั่งอยู่บนหลังม้า19.00 น. นำท่าน ล่องเรือชมเมืองปราก ชมทัศนีย์ภาพสุดแสนโรแมนในช่วงเวลาพระอาทิตย์ตก ที่จะมีแสงระยิบระยับส่องสะท้อนไปยังอาคารโบราณของเมืองปราก ซึ่งสามารถมองเห็นได้ดีที่สุดจากแม่น้ำ Vltava ที่วิ่งผ่านใจกลางเมือง การล่องเรือจะล่องไปตามแม่น้ำ Vltava ผ่านสถานที่ที่มีชื่อเสียง อาทิ สะพานชาร์ลส, โบสถ์เซนต์นิโคลัส, ปราสาทปราก และโรงละครแห่งชาติ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำบนเรือ PRAGUE BOAT CRUIRE เพลิดเพลินกับบรรยากาศความสวยงามของเมืองปรากยามค่ำคืนพร้อมกับดนตรีสดที่บรรเลงขับกล่อมท่าน

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON PRAGUE ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ปราก – คุทนาโฮรา – โบสถ์เซนต์บาร์บารา – โบสถ์คอสนิส – เบอร์โน่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคุทนา โฮรา (KUTNA HORA) (90 กิโลเมตร) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเขตเซ็นทรัลโบฮีเมีย (Central Bohemian) เป็นเมืองที่สำคัญมากที่สุดเป็นอันดับสอง เนื่องจากเคยเป็นเมืองที่มีแร่เหมืองเงินเปิดมาเป็นเวลา 250 ปี จึงทำให้เมืองนี้มีความร่ำรวยไม่แพ้กรุงปราก และมีความสวยงามในอาณาจักรโบฮีเมียน ในปี 1995 คุทนาโฮราถูกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกได้รับการคุ้มครองจากองค์การยูเนสโก

นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา (St.Barbara) เป็นโบสถ์แนวโกธิคที่โด่งดังในยุโรปกลาง จด   ทะเบียนขึ้นเป็น World Heritage Site ของ UNESCO ด้วย  St. Barbara เนี่ยเป็นเทพเจ้าที่ชาวเหมืองนับถือ ซึ่งก็เหมาะสมกับที่จะมีโบสถ์ของตัวเองอยู่ที่นี่เพราะ Kutna Hora เป็นเมืองที่ร่ำรวยมีตังค์ขึ้นมาได้จากอุตสาหกรรมเหมืองเงิน โบสถ์สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1388 และใช้เวลาก่อสร้างยาวนานไม่เสร็จซักที ช่วงสงคราม Hussile ก็ได้หยุดสร้างไปถึง 60 ปี จนกระทั่งปี 1905 ถึงจะเสร็จ และเป็นที่ตั้งของหอศิลปยุคเรอเนสซอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นเข้าชม โบสถ์คอสนิส (Kostnice Ossuary) หรือโบสถ์กระดูก เป็นโบสถ์สุสานเล็กๆ ตั้งแต่ตอนปลายของศตวรรษที่ 14 และได้ถูกสร้างใหม่ในสไตล์บาร็อค โดยเจบี ซานตินี่ ปรับเปลี่ยนให้เป็นงานศิลปะแห่งความตายอันน่ากลัว ประดับตกแต่งด้วยกระดูกมนุษย์ ทำเป็นฝ้า  เพดาน โคมไฟระย้า แท่นบูชา โดยกระดูกที่ใช้นี้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 มาจากสุสาน  ที่อยู่ติดกัน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน่ (BRNO) (160 กิโลเมตร) เป็นเมืองใหญ่อันดับสอง และเป็นเมืองหลวงของแคว้นโมราเวียใต้ของสาธารณรัฐเช็ก (รองจากกรุงปราก เมืองหลวงของประเทศ) นำท่านผ่านชม เมืองเบอร์โน (BRNO) ดื่มด่ำกับความงามของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นในย่านเมืองเก่าของเบอร์โนสามารถมองเห็น ปราสาท Spilberk ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาและ

จากนั้นผ่านชม Villa Tugendhat บ้านหลังนี้เป็นสถานที่หนึ่งในประวัติศาสตร์ของเมือง ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลก ก่อสร้างเมื่อปี ค.ศ.1930 เป็นบ้านหลังแรกที่มีสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น เจ้าของบ้านชาวยิวทำเป็นโรงงานตั้งใจสร้างบ้านนี้ให้ครอบครัวได้อยู่อาศัยแต่สร้างบ้านเสร็จได้เพียง 8 ปี ก็ต้องลี้ภัยออกจากประเทศ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง บ้านได้ถูกทำลาย และต่อมากลายเป็นโรงพยาบาล และโรงเรียน จนกระทั่งกลายเป็นสมบัติของเมืองในที่สุด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม BARCELO BRNO PALACE ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า ที่พักสุดหรูสไตล์คลาสสิคที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเบอร์โน่ เป็นอาคารเก่าแก่อันมีชื่อเสียงซึ่งรู้จักกันในชื่อ Mestsky Dvur ตั้งอยู่บริเวณมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ พอล ,ปราสาทŠpilberk และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อื่นๆ

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เบอร์โน่  – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุน – ช้อปปิ้ง – หมู่บ้านกรีนซิ่ง เวียนนา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเข้าสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) (140 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นนครที่มีความทันสมัยแฝงอยู่ภายใต้สถาปัตยกรรมคลาสสิคอันทรงคุณค่า อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออก มีพรหมแดนติดกับ 8 ประเทศด้วยกัน เยอรมัน เช็ค สโลวัค ฮังการี  สโลเวเนีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และ ลิกเตนสไตน์ และไม่มีทางออกสู่ทะเล เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กมาก มีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยถึง 6 เท่า

จากนั้นนำท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ (SCHONBRUNN PALACE) ที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรในศตวรรษที่ 17-18 โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮับส์เบิร์กที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซา และราชวงศ์ ชมห้องภายในพระราชวังกว่า 40 ห้องจาก 1,441 ห้อง ซึ่งเป็นห้องที่สำคัญๆ เช่น ห้องที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซา ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศสรอบบริเวณพระราชวัง จนได้เวลาอันสมควร เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE) ถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของกรุงเวียนนาห้างสรรพสินค้า และร้านค้าแบรนเนมต่างๆ ตลอดสองฝั่งถนน ที่จะต้องถูกใจนักช้อปมีสินค้าให้เลือกมากมาย  อาทิ เสื้อผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม นาฬิกา ROLEX,LOUIS VUITTON และแบรนด์ดังอีกมากมาย อีกทั้งเครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน และของที่ระลึกต่างๆ

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกรีนซิ่ง (GRINZING) (10 กิโลเมตร) หมู่บ้านเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเวียนนา ตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านอาหารพื้นเมืองที่เรียกว่า “Heuriger”ซึ่งเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ที่จะต้องเดินทางมารับประทานอาหารพื้นเมืองและจิบไวน์ที่ขึ้นชื่อของที่นี่

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองพร้อมกับจิบไวน์ที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านกรีนซิ่ง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU STYLE HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เวียนนา – ชมเมือง – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านผ่านชม กรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองหลวงของออสเตรียเป็นศูนย์กลางการเศรษฐกิจและการปกครอง มีสถานที่ที่ได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโก้ 2 แห่งคือเขตเมืองเก่าใจกลางกรุงเวียนนา และยังเป็นประเทศมหาอำนาจในอดีตที่เคยครอบครองดินแดนต่างๆ ในยุโรปที่เรียกว่า “อาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี” เป็นเมืองแห่งเพลงวอลซ์นครแสนสวยงามร่มรื่นด้วย เหล่าไม้ดอก ไม้ประดับใกล้แม่น้ำดานูบ เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และร็อคโคโคที่เป็นแบบของออสเตรียที่งดงามที่สุดในยุโรป สักขีพยานแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงเวียนนา

14.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ 937

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

05.35 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ       : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   / ค่าทิปไกดค์นไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating