11 – 20 ตุลาคม 2562
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
ออสเตรีย – เชค – เยอรมัน
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : EAST EUROPE ออสเตรีย-เชค-เยอรมัน 10 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง :   11 – 20 ตุลาคม 2562

ประเทศ : ออสเตรีย-เชค-เยอรมัน 

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ราคา :  134,800 บาท

EAST EUROPE ออสเตรีย-เชค-เยอรมัน 10 วัน (TG)

เวียนนา – เบอร์โน่ – คุทนา โฮรา – ปราก – เชสกี้ คลุมลอฟ – บาดอิสเช่ล – ฮัลสตัท หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง – แบร์กเทสการ์เดน – มิวนิค – สตุ๊ตการ์ท – ไฮเดลเบิร์ก – แฟรงค์เฟิร์ท

เส้นทางสายโรแมนติก สู่ปลายทางเมืองในฝันสวรรค์แห่งยุโรปตะวันออกยลโฉมมรดกโลก เมืองฮัลสตัท ริมทะเลสาบในอ้อมกอดแห่งขุนเขาที่สวยงามดุจเทพนิยายสัมผัสมนต์เสน่ห์ความเก่าแก่แห่งโบฮีเมียน ณ เมืองเชสกี้คลุมลอฟจิบไวน์ขึ้นชื่อระดับ HI END ของเมืองไฮเดลเบิร์ก

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – เวียนนา

21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าที่ 4  เคาน์เตอร์  D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

เวียนนา – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – พระราชวังเชินบรุนน์ – เบอร์โน่

01.20 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเที่ยวบินที่ TG 936

07.15 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

นำท่านเข้าสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นนครที่มีความทันสมัยแฝงอยู่ภายใต้สถาปัตยกรรมคลาสสิคอันทรงคุณค่า อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างยุโรปตะวันตก และยุโรปตะวันออก มีพรหมแดนติดกับ 8 ประเทศด้วยกัน เยอรมัน เช็ค สโลวัค ฮังการี สโลเวเนีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ และ ลิกเตนสไตน์ และไม่มีทางออกสู่ทะเล เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กมากมีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยถึง 6 เท่า

นำท่าน ผ่านชมกรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เป็นศูนย์กลางการเศรษฐกิจและการปกครอง มีสถานที่ที่ได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโก้ 2 แห่งคือเขตเมืองเก่าใจกลางกรุง  เวียนนา และยังเป็นประเทศมหาอำนาจในอดีตที่เคยครอบครองดินแดนต่างๆ ในยุโรปที่เรียกว่า “อาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี” โดยมีกรุงเวียนนาเป็นเมืองหลวง เมืองแห่งเพลงวอลซ์นครแสนสวยงามร่มรื่นด้วย เหล่าไม้ดอก ไม้ประดับใกล้แม่น้ำดานูบ เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค และร็อคโคโคที่เป็นแบบของออสเตรียที่งดงามที่สุดในยุโรป สักขีพยานแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และสมัยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์เบิร์กในอดีต และรวมคีตกวีเอกของโลก เช่น โมซาร์ท บีโทเฟน โยฮันสเตราท์ชมสถานที่สำคัญรอบถนนวงแหวน อาทิ โรงละครโอเปร่า อาคารรัฐสภา ซึ่งสร้างด้วยศิลปะกรีกโบราณโบสถ์คาปูชินส์ สวนสาธารณะ STADTPARK ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์โยฮันสเตราท์ ซึ่งในฤดูร้อนจะมีการแสดงดนตรีบรรเลงเพลงวอลซ์ในสวน

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์ (KARNTNERSTRASSE) ถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของกรุงเวียนนาห้างสรรพสินค้า และร้านค้าแบรนเนมต่างๆ ตลอดสองฝั่งถนน ที่จะต้องถูกใจนักช้อปมีสินค้าให้เลือกมากมาย อาทิ เสื้อผ้าแบรนด์เนมยอดนิยม นาฬิกา ROLEX, LOUIS VUITTON และแบรนด์ดังอีกมากมาย อีกทั้งเครื่องแก้วคริสตัลเจียระไน และของที่ระลึกต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (SCHONBRUNN PALACE) ที่สร้างขึ้นอย่างวิจิตรในศตวรรษที่ 17-18 โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮับส์เบิร์ก ที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซา และราชวงศ์ ชมห้องภายในพระราชวังกว่า 40 ห้องจาก 1,441 ห้อง ซึ่งเป็นห้องที่สำคัญๆ เช่น ห้องที่ประทับของพระนางมาเรียเทเรซา ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศสรอบบริเวณพระราชวัง จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน่ (BRNO) (150 กิโลเมตร) เป็นเมืองใหญ่อันดับสอง และเป็นเมืองหลวงของแคว้นโมราเวียใต้ของสาธารณรัฐเช็ก (รองจากกรุงปราก เมืองหลวงของประเทศ) ถูกค้นพบในปีค.ศ.1243 ด้วยอาคารในเมืองเก่าย่านคนเดินเท้าล้วนมีเสน่ห์ในสไตล์สถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิม และถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้ เดินทางถึง เมืองเบอร์โน่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม GRANDEZZA LUXUARY PALACE : Zelný trh 314/2, 602 00 Brno-střed. Tel : +420 542 106 010. http://www.grandezzahotel.cz/โรงแรมหรูหราสไตล์พระราชวัง ที่มีเพดานตกแต่งด้วยกระจกวาดลวดลายด้วยมือและโมเสคหินอ่อน ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีมองเห็นวิวของเมืองเบอร์โน่วิหารเซนต์ปีเตอร์ และพอลและปราสาท Spilberk

3

วันที่สามของการเดินทาง

เบอร์โน่ – คุทนาโฮรา – ชมเมือง – ปราก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ผ่านชมเมืองเบอร์โน (BRNO) ดื่มด่ำกับความงามของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นในย่านเมืองเก่าของเบอร์โน สามารถมองเห็น ปราสาท Spilberk ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคุทนา โฮรา (KUTNA HORA) (160 กิโลเมตร) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเขตเซ็นทรัลโบฮีเมีย (Central Bohemian) เป็นเมืองที่สำคัญมากที่สุดเป็นอันดับสอง เนื่องจากเคยเป็นเมืองที่มีแร่เหมืองเงินเปิดมาเป็นเวลา 250 ปี จึงทำให้เมืองนี้มีความร่ำรวยไม่แพ้กรุงปราก และมีความสวยงามในอาณาจักรโบฮีเมียน ในปี 1995 คุทนาโฮราถูกประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกได้รับการคุ้มครองจากองค์การยูเนสโก เดินทางถึง เมืองคุทนา โฮรา (KUTNA HORA)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม โบสถ์เซนต์บาร์บารา (St.Barbara) เป็นโบสถ์แนวโกธิคที่โด่งดังในยุโรปกลาง จด   ทะเบียนขึ้นเป็น World Heritage Site ของ UNESCO ด้วย  St. Barbara เนี่ยเป็นเทพเจ้าที่ชาวเหมืองนับถือ ซึ่งก็เหมาะสมกับที่จะมีโบสถ์ของตัวเองอยู่ที่นี่เพราะ Kutna Hora เป็นเมืองที่ร่ำรวยมีตังค์ขึ้นมาได้จากอุตสาหกรรมเหมืองเงิน โบสถ์สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1388 และใช้เวลาก่อสร้างยาวนานไม่เสร็จซักที ช่วงสงคราม Hussile ก็ได้หยุดสร้างไปถึง 60 ปี จนกระทั่งปี 1905 ถึงจะเสร็จ และเป็นที่ตั้งของหอศิลปยุคเรอเนสซอง

จากนั้นเข้าชม โบสถ์คอสนิส (Kostnice Ossuary) หรือโบสถ์กระดูก เป็นโบสถ์สุสานเล็กๆ ตั้งแต่ตอนปลายของศตวรรษที่ 14 และได้ถูกสร้างใหม่ในสไตล์บาร็อค โดยเจบี ซานตินี่ ปรับเปลี่ยนให้เป็นงานศิลปะแห่งความตายอันน่ากลัว ประดับตกแต่งด้วยกระดูกมนุษย์ ทำเป็นฝ้าเพดาน โคมไฟระย้า แท่นบูชา โดยกระดูกที่ใช้นี้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 มาจากสุสาน  ที่อยู่ติดกัน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (90 กิโล เมตร) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค ซึ่งอยู่ใจ กลางแคว้นโบฮีเมีย เมืองที่มีหลากหลายฉายา เช่น นครแห่งมนต์ขลัง นครแห่งความรุ่งโรจน์ นครร้อยหอคอยปารีสตะวันออก หรือน้องสาวของเวียนนา เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม เดินทางถึง กรุงปราก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON PRAGUE ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ปราก – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – ปราก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ชมกรุงปราก บริเวณจัตุรัสเมืองเก่า (OLD TOWN SQUARE) อันเป็นชุมชนแรกๆ ของกรุงปราก ชมบ้านเรือนที่ยังไม่มีบ้านเลขที่ หากแต่ใช้สัญลักษณ์อื่นๆ มาเป็นตัวบอกบ้านเลขที่แทน ชมฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง “MISSION IMPOSSIBLE” ซึ่งถ่ายทำกันในเขตเมืองเก่านี้ ชมนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกเวลา วัน เดือน ปี และจักรราศีได้อย่างครบถ้วน และมีตุ๊กตาพาเรดทุกๆ ชั่วโมง กระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่าน เข้าชมปราสาทปราก (Prague Castle) ที่งดงามซึ่งส่วนหนึ่งได้กลายเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดี ชมวิหาร ST.VITUS จุดกำเนิดของกรุงปรากที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชาวเชค ชม GOLDEN LANE ถนนค้าขายที่แปลกตาที่สุด กระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย บริเวณจัตุรัสเวนเซสลาส (Wenceslas Square) เป็นถนนช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนสนุกสนานของผู้คน ในอดีตเคยเป็นลานบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่ออิสรภาพมาหลายครั้ง เป็นถนนที่กว้างใหญ่มีความยาว 750 เมตร และกว้าง 60 เมตร มีอายุกว่า 600 ปี ตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 ในส่วนบนสุดของถนนใหญ่สายนี้มีรูปปั้นที่สง่างามของเซนต์ เวนเชสลาสที่นั่งอยู่บนหลังม้า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมชมโชว์พื้นเมือง *** บริการเครื่องดื่มแบบไม่อั้น ***

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON PRAGUE ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ปราก – เชสกี้ คลุมลอฟ – ชมเมือง – ปราสาทคลุมลอฟ – เชสกี้ คลุมลอฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) (180 กิโลเมตร) เมืองทางตอนใต้ของประเทศ และแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งเป็นเมืองที่แวดล้อมไป ด้วยขุนเขาและสายน้ำท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภาคพื้นยุโรปตอนกลาง เดินทางถึง เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (CESKY KRUMLOV)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน เข้าชมปราสาทคลุมลอฟ (Krumlov Castle) ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทกรุงปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีความใหญ่โต และแสดงถึงพลังอำนาจของกษัตริย์ในอดีต อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของเมือง

** เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 29 มีนาคม ของทุกปีจะปิดให้เข้าชมภายในปราสาทคลุมลอฟ ** จากนั้นนำท่าน ชมเมืองบริเวณจัตุรัสเมืองเก่า ซึ่งมีแม่น้ำวิตาวา (Vltava river) ล้อมรอบไว้เกือบทั้งหมด ชมสภาพบ้านเรือนที่มีความเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า 700 ปี เดินเล่นชมเมืองในย่านเมืองเก่า ที่มีชื่อเสียงของศิลปะ และสถาปัตยกรรมอันยอดเยี่ยม ความงดงามของเมืองทำให้มักถูกเรียกขานว่าเป็น ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ องค์การยูเนสโก จึงได้บันทึกไว้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติในปี 1992 จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RUZE : Horní 154, 381 01 Český Krumlov, Czech Republic.

 Tel : +420 380 772 100. http://www.hotelruze.cz/default-en.html

โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว หนึ่งเดียวในย่านใจกลางเมือง ตกแต่งอย่างงดงามมีเสน่ห์ในสไตล์เรเนซองส์

6

วันที่หกของการเดินทาง

เชสกี้ คลุมลอฟ – บาดอิสเช่ล – ชมเมือง – ฮัลสตัท ชมวิว SKY WALK PLATEFORM – หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบาดอิสเช่ล (BAD ISCHL) (190 กิโลเมตร) ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองสปา  พระมหากษัตริย์แห่งออสเตรีย-ฮังการี จักรพรรดิฟรานโจเซฟที่ 1 และพระราชินีอลิซาเบทยังทรงเลือกเมืองนี้ให้เป็นที่ตั้งของพระราชวังฤดูร้อน (Kaiservilla) อีกทั้งยังเป็นที่ที่พระเจ้าฟรานโจเซฟเซ็นหนังสือประกาศสงครามโลกครั้งที่ 1 และสมเด็จรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสน์ ณ เมืองนี้อีกด้วย และยังขึ้นชื่อในเรื่องของขนมหวาน มีคาเฟ่ขนมหวานที่มีชื่อเสียงของเมืองบาดอิสเช่ล ที่เปิดให้บริการเมื่อปี ค.ศ.1832 มีความเก่าแก่ถึง 100 กว่าปีชื่อ ร้าน Cafe-Restaurant Zauner มีขนมหวานมากมาย อาทิ เค้ก, ไอศกรีม, ช็อกโกแลต และกาแฟ ฯลฯ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT) (40 กิโลเมตร) ชมเมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลก มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชันบ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ HALLSTATTER SEE จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้า ดินแดนแถบนี้พบร่องรอยผู้คนที่อาศัยมานานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ราวห้าพันปีก่อนคริสตกาล เพราะที่นี่เป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ก่อนคริสตกาลได้ชื่อตามที่นี่ว่า HALLSTATT IRON AGE สมัยก่อนใช้เกลือในการถนอมอาหาร ฉะนั้นที่ไหนมีเกลือก็เหมือนมีทองในปัจจุบัน ที่ตรงนี้จึงเกิดเป็นชุมชนขึ้นมา

นำท่านเดินทาง โดยรถรางไฟฟ้าสู่ เพื่อขึ้นชม จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมืองฮัลสตัท ที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมยื่นออกไปเรียกว่า SKYWALK PLATEFORM ‘WELTERBEBLICK’ มีความสูง 360 เมตรจากตัวเมือง อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซังคท์โวล์ฟกัง (ST.WOLFGANG) (50 กิโลเมตร) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบโวล์ฟกัง (WOLFGANG SEE) โดยหมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามนักบุญ Wolfgang ซึ่งเป็นชาวเยอรมันโดยกำเนิดและยังเป็น 1 ใน 3 นักบุญที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่10 อีกด้วย เดินเล่นและถ่ายภาพความสวยงามของ หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง ซึ่งถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม และโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรีย อันเป็นสถานที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มาเยือน กระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  ROMANTIK HOTEL WEISSES ROSSL : Markt 74, 5360 St. Wolfgang.

Tel : +43 6138 2306. www.weissesroessl.at/en.html?utm_source=Lokal&utm_medium=Organic&utm_campaign=GoogleMyBusiness

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ซังคท์ โวล์ฟกัง – ล่องเรือโคนิกซี – เหมืองเกลือ – แบรกเทสการ์เดน – ซาลสบวร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโคนิกซี (KONIGSEE LAKE) (80 กิโลเมตร)

เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของทิวทัศน์ ที่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และได้รับการขนานนามว่า “ทะเลสาบกษัตริย์” ซึ่งเป็นเป็นทะเลสาบในหุบเขา อยู่ทาง ตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่ถือว่าลึกที่สุด น้ำใสที่สุด และสะอาดที่สุดในเยอรมนี จึงอนุญาตให้เฉพาะเรือพาย และเรือที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้นที่สามารถแล่นไปมาในทะเลสาบได้ กระทั่งได้เวลาอันสมควร (หมายเหตุ : เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงเดือนธันวาคมค่อนข้างหนาวเย็น กิจกรรมล่องเรือในทะเลสาบอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนั้น ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ) ได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองแบรกเทสการ์เดน (BERCHTESGADEN) (10 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ น่ารักที่ถูกโอบล้อมโดยเทือกเขาแอลป์ โดดเด่นด้วยทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงาม เดินทางถึง เมืองแบร์กเทสการ์เดน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่น ย่านใจกลางเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะการสร้างอาคารในรูปแบบบาวาเรียตอนบนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

จากนั้นนำท่านเข้าชม เหมืองเกลือเก่าเมือง แบรกเทสการ์เดน (BERCHTESGADEN SALT MINE) เป็นเหมืองเกลือที่ถูกสร้างตั้งแต่ ค.ศ.1517 ซึ่งในสมัยอดีต เหมืองเกลือเป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไป เนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็นทองคำขาว นั่งรถรางลอดอุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงสีเสียงบรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียส ชื่นชมในความเก่าแก่ของเมืองเกลือโบราณ

จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ เมืองซาลสบวร์ก (SALZBURG) (30 กิโลเมตร) เมืองแห่งมนต์ขลังของเสียงดนตรี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำซาลส์ซาค (Salzach)มีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป์ คำว่าซาลส์ (Salz) ในภาษาเยอรมันแปลว่า เกลือ ซาลส์บวร์ก แปลตามตัวได้ว่า ปราสาทเกลือ ซึ่งเป็นคำเปรียบเทียบเรือขนเกลือว่าเหมือนเป็นปราสาทเกลือ ดินแดนแถบนี้เป็นแหล่งค้าเกลือเก่าแก่มาแต่โบราณ เกลือทำหน้าที่ถนอมอาหาร

ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในแถบเมืองหนาว ฉะนั้นใครมีเกลือจึงเปรียบเสมือนมีทองคำเลยทีเดียว แถวนี้จึงมั่งคั่งร่ำรวยมาตั้งแต่อดีตยุคโรมัน เดินทางถึง เมืองซาลสบวร์ก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU SALZBURG ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

ซาลสบวร์ก – มิวนิค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สตุ๊ตการ์ท – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (145 กิโลเมตร) มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง เดินทางถึง เมืองมิวนิค

นำท่านชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELS BACH ผ่านชม Altes Rathaus (Old Town Hall)  ถูกเผาทำลายครั้งแรกเมื่่อปีค.ศ.1460 และสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปี 1470-1480 สร้างในสไตล์โกธิค ต่อมาถูกระเบิดพังพินาศในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง สร้างขึ้นมาใหม่ และยังคงแบบเดิมไว้ทุกประการ ผ่านชมศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neuse Rathaus) ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ Glockenspiel (Carillon) หอระฆัง ที่มีตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นในหน้าร้อน ท่านจะได้พบกับการเต้นรำแบบ Schläffertanz (Cooper’s Dance) ซึ่งมีการเต้นรำแบบนี้ครั้งแรก เมื่อปี 1517 (481 ปีมาแล้ว) เพื่อเป็นการระลึกถึง การสิ้นสุดของโรคระบาดในยุโรป

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับโบสถ์พระแม่มารีทรงหัวหอมคู่ เฟราเอ่นเคียร์ชเช่อ (The Frauenkirche) สร้างด้วยอิฐสีแดง สูง 99 เมตรนี้ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค ตัวโบสถ์สร้าง ขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1468 แต่ถูกทำลายอย่างย่อยยับในสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้รับบูรณะในปี 1953 จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณรอบๆ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านไอศกรีมมากมายมีโต๊ะเก้าอี้ตั้งวางเรียงรายอยู่ด้านนอกสำหรับนักท่องเที่ยวได้นั่งจิบ เบียร์ หรือทานอาหารพร้อมชมความสวยงามของท้องที่นี้ไปด้วยโดยเฉพาะวันที่ อากาศดี หรือแม้แต่แดดจ้าคนเยอรมันก็มักนิยมออกมานั่งตากแดดเป็นประจำ อีกทั้งบริเวณย่านนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายอาทิ Louis Vuitton, Hugo, Boss, Chanel เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองสตุ๊ตการ์ท (STUTTGART) (240 กิโลเมตร) เป็นเมืองเล็กๆที่มีประชากรเพียง 7,000 กว่าคน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเยอรมนี ความหลากหลายและเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือการนั่งรถไปชมสวนองุ่นและงานเทศกาลต่างๆเมืองแห่งนี้มีเครือข่ายสวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเยอรมนีโอบล้อมด้วยความเขียวชอุ่มของภูมิภาค Württemberg ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นดินแดงแห่งไวน์ นำท่านผ่านชม จัตุรัสหลัก (Schlossplatz) จัตุรัสที่ทำจากหินกรวดสมัยศตวรรษที่ 16 Schillerplatz ซึ่งมีชื่อเสียงเนื่องจากมีปราสาทโบสถ์พิพิธภัณฑ์ อาคารเหล่านี้ได้รับการสร้างใหม่เนื่องจากอาคารเดิมถูกไฟไหม้เสียหายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LE MÉRIDIEN STUTTGART : Willy-Brandt-Strasse 30, Stuttgart 70173 Germany. Tel : +49 711 22210.  www.marriott.com/hotels/travel/strmd-le-meridien-stuttgart/

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

สตุตการ์ท – ไฮเดลเบิร์ก – ชิมไวน์ – แฟรงค์เฟิร์ท – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง -กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (HELDELBERG) (120 กิโลเมตร) เมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งเป็นรัฐทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี โดยที่เมืองหลวงของรัฐนี้คือเมืองสตุ๊ดการ์ท เมืองไฮเดลเบิร์กมีความน่าสนใจมากทั้งประวัติศาสตร์ของเมือง อีกทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลกซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้เคยเป้นศูนย์กลางการศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี้ เดินทางถึง เมืองไฮเดลเบิร์ก (HELDELBERG)  นำท่าน เข้าชมโรงกลั่นไวน์ Weingut Clauer หนึ่งในโรงกลั่นไวน์องุ่นที่มีการสืบทอดการปลูกองุ่นมาหลายชั่วอายุคนที่ยังคงเหลืออยู่ในเมืองไฮเดลเบิร์ก ท่านจะได้ลิ้มรสชาติไวน์จากโรงกลั่นไวน์ ที่รับประกันได้ว่าเป็นไวน์ต้นตำหรับ Heidelberg 100% 

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (FRANKFURT) (100 กิโลเมตร) เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์และมีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก แฟรงก์เฟิร์ท ถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินของทวีปยุโรป ธนาคารกลางยุโรปตั้งอยู่ในเมืองนี้และแฟรงก์เฟิร์ตยังจัดว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในเยอรมนี เนื่องจากแฟรงก์เฟิร์ตเป็นเพียงเมืองเดียวในประเทศที่มีหมู่ตึกระฟ้า นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะเมืองที่เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกและไวน์แอปเปิ้ลรสเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป เดินทางถึง เมืองแฟรงค์เฟิร์ต

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม บริเวณจัตุรัสรือเมอร์ (ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (THE ROMER) ศิลปะแบบโกธิค ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ ที่เรียกว่า “ออสไซเล่อ” (OSTZEILE)ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม(GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน

จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ง ย่านถนนซายล์ (ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ท

20.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

13.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ       : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   / ค่าทิปไกดค์นไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

5.00 based on 1 review
June 6, 2019

สวยงามดุจเทพนิยาย

Leave a Review

Rating