15 – 25 กรกฎาคม 2562
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
ไอซ์แลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : NORTHERN NORWAY  ลอฟโฟเทน – เซนญ่า – นอร์ทเคป 12 วัน (TG/DY)

กำหนดการเดินทาง :  10 – 21 กรกฎาคม 2562 กรุ๊ปพิเศษเพียง 20ท่าน เท่านั้น!!

ประเทศ : นอร์เวย์

สายการบิน : การบินไทย  (TG)

ราคา : 197,800 บาท

ครั้งหนึ่งในชีวิต!! ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 1 ปี มีช่วงเดียว

นำท่านเปิดประสบการณ์แปลกใหม่กับกิจกรรมหลากหลายในดินแดนเหนือสุดของโลก

ออสโล – นาร์วิค – เกาะลอฟโฟเทน – สโววาร์ – สแตมซุนด์ – HENNINGSVAER – HAMNOY REINE – หมู่บ้าน Å – นัสฟยอร์ด – CRAB SAFARI – หมู่บ้าน BALLSTAD – เกาะเซนญ่า จุดชมวิว BERGSBOTN – ทรอมโซ – อัลต้า – ฮอนนิ่งสแวค – KING CRAB SAFARI นอร์ทเคป – ออสโลหมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ต้นแบบของเมือง ARENDELLE การ์ตูนดิสนีย์ชื่อดัง FROZENดินแดนสวรรค์ที่สัมผัสได้จริง ทางตอนเหนือของนอร์เวย์ และความสวยงามเกินคำบรรยายความอัศจรรย์ของภูมิประเทศอันเป็นเอกลักษณ์ของผืนน้ำ แผ่นฟ้า และภูเขาสูงที่สลับซับซ้อนเรียงตัวอย่างสวยงาม ซ่อนเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ กลมกลืนกันได้อย่างลงตัวเยือนเมืองทรอมโซ ปารีสแห่งยุโรปเหนือ เมืองที่เป็นประตูสู่ขั้วโลกเหนือเซนญ่านั้นเปรียบเสมือนกับไข่มุกแห่งดินแดนอาร์กติค ด้วยความสวยงามตระการตาในปัจจุบันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในเพียงชั่วข้ามคืน หมู่เกาะแห่งนี้เคยเป็นผืนหินที่มีอายุมากกว่า 3 พันล้านปีที่ได้รับการขัดเกลา เจียระไน โดยน้ำแข็ง ผู้ทำหน้าที่ตกแต่งหุบเขา เทือกเขา และฟยอร์ด ต่างๆ จนเกิดเป็นเกาะเซนญ่า ไข่มุกแห่งดินแดนอาร์กติคขึ้นมา

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – ออสโล

21.00 น.พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 3 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

ออสโล – ชมเมือง – พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง – นาร์วิค – กระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา   

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 954

07.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่าน เข้าชมอุทยานฟรอกเนอร์ หรือสวนหิน(FROGNER PARK) อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด กระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองออสโล ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีต่างๆ อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภาและศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

17.55  น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาร์วิค โดย สายการบิน NORWEGIAN เที่ยวบินที่ DY….

19.35 น. เดินทางถึง เมืองนาร์วิค (NARVIK) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขา และ ทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูด นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกับ แนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SCANDIC NARVIK หรือระดับเทียบเท่า

จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา NARVIKFJELLET เพื่อนำท่านชมความงดงามของบรรยากาศพระอาทิตย์เที่ยงคืน

(หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า)

3

วันที่สามของการเดินทาง

นาร์วิค – สโววาร์ เกาะลอฟโฟเทน ชมเกาะ – สแตมซุนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (290 กิโลเมตร) หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกไปซะทุกราย เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถัน มีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตานับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง

การเดินทางครั้งนี้จะนำท่านท่องเที่ยวบนถนนสายธรรมชาติ เส้น E10 (SCENIC ROUTE) นำท่านสู่เมืองยอดฮิตต่างๆบนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ให้ท่านได้แวะเก็บภาพความประทับใจในจุดต่างๆกันอย่างเพลิดเพลิน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองท่า HENNINGSVAER (25 กิโลเมตร) เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากัน มาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมายเป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพที่สวยงามไม่น้อยให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตมซุนด์ (STAMSUND) (60 กิโลเมตร) หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ Vestvågøy  เพื่อนำท่านเช็คอิน

เข้าสู่โรงแรม LIVE LOFOTEN HOTEL  : Steineveien 17, 8340 Stamsund, Norway. TEL : +47 76 05 46 00.

https://www.livelofoten.com/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

สแตมซุนด์ – หมู่เกาะลอฟโฟเทน – ชมเมือง – สแตมซุนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน HAMNOY (65 กิโลเมตร) แวะถ่ายภาพกับอีกมุมมหาชนที่ถ่ายทอดความเป็นลอฟโฟเทนได้ดีที่สุดอีกจุดหนึ่ง คือภาพหมู่บ้านชาวประมงสีแดงหน้าภูเขาสูงตระหง่าน ตัดกับพื้นน้ำสีฟ้าจากน้ำทะเล จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมือง REINE (10 กิโลเมตร) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน

นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้าน Å (10 กิโลเมตร) เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจาก  นักท่องเที่ยว นำท่านชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอด(COD LIVER OIL FACTORY), ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ

(หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่างๆอาจปิดทำการเนื่องจากวันหยุดเทศกาล โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนัสฟยอร์ด (NUSFJORD) (50 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆที่มีทัศนียภาพอันน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีวิวภูเขาสลับกับแม่น้ำ และภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผืนน้ำ อิสระให้ท่านเดินชม หมู่บ้านนัสฟยอร์ด (NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยมอีกแห่งของนอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีกระท่อมชาวประมงทั้งสีเหลืองและแดง ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) อีกด้วย ให้ท่านได้มีเวลาเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตมซุนด์ (STAMSUND) (40 กิโลเมตร) หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ Vestvågøy  เพื่อนำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรม LIVE LOFOTEN HOTEL  : Steineveien 17, 8340 Stamsund, Norway. TEL : +47 76 05 46 00. https://www.livelofoten.com/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

สแตมซุนด์ กิจกรรม CRAB SAFARI – ชมเกาะสแตมซุนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เปิดประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรม CRAB SAFARI โดยเรือเร็วออกไปเพื่อชมทัศนียภาพริมชายฝั่ง

 

และนำปูทะเลขึ้นมาเพื่อนำไปทำอาหารกลางวัน ถือเป็นเจ้าแรกในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่จัดกิจกรรม CRAB SAFARI เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลิน กระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ให้ท่านได้ลิ้มรสปูทะเลสดๆ จนเต็มอิ่ม

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) (30 กิโลเมตร) เนื่องจาก บริเวณหมู่เกาะลอฟโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ ไวกิ้งที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูก ออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณ ภายในได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิต ของชาวไวกิ้ง อิสระให้ท่านชมภายในพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ หมู่บ้าน BALLSTAD (25 กิโลเมตร) หมู่บ้านชาวประมงแบบดั้งเดิมบนหมู่เกาะลอฟโฟเทนที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ถือว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง และยังเป็นอีกมุมหนึ่งที่ท่านสามารถถ่ายภาพกระท่อมชาวประมงหลังสีแดง ตัดกับพื้นน้ำทะเลและท้องฟ้าอันสวยงามได้ถือเป็นวิวจุดขายแห่งหนึ่งของหมู่เกาะลอฟโฟเทน กระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตมซุนด์ (STAMSUND) (40 กิโลเมตร) หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ Vestvågøy  เพื่อนำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรม LIVE LOFOTEN HOTEL  : Steineveien 17, 8340 Stamsund, Norway. TEL : +47 76 05 46 00.

https://www.livelofoten.com/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

6

วันที่หกของการเดินทาง

สแตมซุนด์ – ฮาร์สตัด – เกาะเซนญ่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทาง ลัดเลาะบนถนนสายธรรมชาติ เส้น สู่ ท่าเรือเมืองฮาส์ตัด (HARSTAD) (250 กิโลเมตร) เพื่อเดินทางสู่ เกาะเซนญ่า (SENJA ISLAND) เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

xx.xx น. ออกเดินทางสู่ เกาะเซนญ่า (SENJA ISLAND) โดยเรือเฟอร์รี่

xx.xx น. เดินทางถึง ท่าเรือเกาะเซนญ่า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ่าวแฮมน์ไอเซนญ่า (HAMN I SENJA) ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาะเซนญ่า เป็นที่ตั้งของรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนเพื่อชมความงามของธรรมชาติบนเกาะแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม FINNSNES : Torggata 17, PB 38, 9305 Finnsnes. Tel : +47) 77 87 07 77. http://www.finnsneshotell.no/index.php/en/

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เกาะเซนญ่า – ชมเกาะ – กิจกรรมลอยตัวในมหาสมุทร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเกาะเซนญ่า เพื่อชมความงามที่ภูมิประเทศที่ห้อมล้อมไปด้วยขุนเขาสลับกับฟยอร์ด พร้อมเก็บภาพความประทับใจไม่รู้ลืม

นำท่าน จุดชมวิว TUNGENESET จุดชมวิวริมทะเลเป็นทางเดินเลียบชายทะเลพร้อมวิวเทือกเขา OKSHORNAN แวะชม จุดชมวิว BERGSBOTN เป็นสะพานไม้มีความยาวถึง 44 เมตร ให้ท่านได้มีเวลาเดินชมวิวเบิร์กฟยอร์ด (BERGSFJORD) แบบพาโนรามาเบื้องล่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงกริลล์ฟยอร์ด (GRYLLEFJORD FISHING VILLAGE) มีประชากรราว 400 คน ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้านชาวประมงริมฟยอร์ดพร้อมเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านทำ กิจกรรมลอยตัวในมหาสมุทร (BODY RAFTING IN A MAELSTOM) ให้ท่านได้สนุกสนานไปกับประสบการณ์ใหม่ ถือเป็นอีกกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด ให้ท่านได้ใส่ชุดหุ้มฉนวนกันความร้อนพร้อมชูชีพเพื่อลอยตัวอยู่ในมหาสมุทรใกล้กระแสน้ำวนที่ไม่เป็นอันตราย

สนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมเก็บภาพความประทับใจ (เนื่องจากชุดนี้เป็นชุดป้องกันแบบพิเศษ น้ำไม่สามารถเข้าสู่ภายในได้ เป็นลักษณะเหมือนชุดชูชีพ ทำให้ลอยคออยู่ในแม่น้ำน้ำแข็งได้ และไม่รู้สึกหนาวเลย) ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม FINNSNES : Torggata 17, PB 38, 9305 Finnsnes. Tel : +47) 77 87 07 77. http://www.finnsneshotell.no/index.php/en/

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เกาะเซนญ่า – ทรอมโซ – ชมเมือง – อัลตา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) (210 กิโลเมตร) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์อยู่ในเขตมณฑลทรอมทางตอนเหนือของนอร์เวย์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุด ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด

จากนั้นนำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง

จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองทรอมโซ เพราะเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถชมแสงเหนือได้อย่างสวยงามอีกด้วย จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

*** อิสระอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริเวณสนามบิน CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร ***

22.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอัลต้า โดย สายการบินนอร์เวย์เจี้ยน เที่ยวบินที่ DY 328

*** บริการอาหารว่างบนเครื่องบิน ***

22.45 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอัลตา (ALTA) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์กและเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามี แหล่งแม่น้ำที่มีปลาแซลมอนที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SCANDIC ALTA หรือระดับเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

อัลตา – ฮอนนิ่งสแวค – อาร์ติโก ไอซ์ บาร์ – ชมปรากฎการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอนนิ่งสแวค (HONNINGSVAG) (210 กิโลเมตร) ชุมชนที่อยู่เหนือสุดของโลก สถานที่ตั้งของท่าเรือในการขนถ่ายปลาทะเลที่สำคัญของประเทศ เดินทางถึง เมืองฮอนนิ่งสแวค

นำท่าน ผ่านชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเมืองในแบบชุม ที่เรียงรายไปด้วยตัวอาคารไม้ทาสีสดใสไล่ระดับไปตามความสูงของที่ลาดเชิงผา ตื่นตาไปกับความสวยงามของเหล่าสินค้าพื้นเมืองมากมายอาทิเช่น เสื้อถัก, ไม้แกะสลักเครื่องเงิน และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้รอบๆตัวเมืองยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และวิวทิวทัศน์ที่งดงาม เดินทางถึง เมืองฮอนนิ่งสแวค

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน สัมผัสบรรยากาศบาร์ น้ำแข็งขั้วโลกเหนือที่ อาร์ติโก ไอซ์ บาร์ (ARTICO ICE BAR) ให้ท่านได้ชมบาร์ที่ทุกอย่างทำมาจากน้ำแข็ง ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ เก้าอี้ เคาน์เตอร์บาร์ แก้วน้ำ ถาด โดยทางบาร์จะมีเสื้อกันหนาวเตรียมไว้ให้ทุกท่านสำหรับสวมใส่เมื่อเข้าไปด้านใน พร้อมทั้งเสิร์ฟเครื่องดื่มให้ท่านละ 2 ดริงค์ โดยเสิร์ฟมาในแก้วน้ำที่ทำจากน้ำแข็ง ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านในไอซ์บาร์ตามอัธยาศัย ซึ่งทางบาร์ได้มีการจำลองที่อยู่แบบอิกลู (IGLOO)ไว้ด้านในให้ท่านได้บันทึกภาพอีกด้วย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC HONNINGSVAG : Nordkappgata 4, 9750.

Tel : +47 78477220. www.scandichotels.com/hotels/norway/honningsvag/scandic-honningsvag

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ สไตล์บุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเหนือสู่ นอร์ทเคป (NORTH CAPE) นำท่านชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450ซึ่งพระองค์ได้จารึกพระปรมาภิไธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันได้จัดแสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย

นำท่านรับฟังและชมเรื่องราวของปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในห้องAuditorium ก่อนที่จะไปชมปรากฏการณ์จริงด้านนอก เฉลิมฉลองการพิชิตแหลมนอร์ทเคปด้วยแชมเปญ และไข่ปลาคาเวียร์ พร้อมรับประกาศนียบัตรเป็นที่ระลึกสำหรับผู้มาเยือน แหลมนอร์ทเคป ยังถือว่าเป็นจุดที่มีหน้าผาที่สูงสุดของทวีปยุโรป โดยหน้าผามีความสูงอยู่ที่ 307 เมตร จากทะเลอาร์กติก ทะเลแห่งขั้วโลกเหนือ และหากโชคดีท่านอาจได้ชมความงดงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่ชัดเจนที่สุด ซึ่งในบางครั้งนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนก็ไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจนั่นเอง จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC HONNINGSVAG

10

วันที่สิบของการเดินทาง

ฮอนนิ่งสแวค – กิจกรรมการจับปูยักษ์ – อัลตา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน ผ่านชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเมืองในแบบชุมชนประมง บริเวณรอบๆตัวเมืองที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และวิวทิวทัศน์ที่งดงาม จากนั้นนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่

กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก โดยจะนำท่านล่องเรือสู่ Sarnesfjord บริเวณจุดน้ำลึก เพื่อนำปูยักษ์ (RED KING CRAB) ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กิโลกรัมโดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อพิเศษให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัลตา (ALTA) (210 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC ALTA : Løkkeveien 61 Alta. Tel : +47 78 48 27 00.

https://www.scandichotels.com/hotels/norway/alta/scandic-alta

 

11

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง

อัลตา – ออสโล – กรุงเทพ ฯ                                

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ BREAKFAST BOX

05.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอัลตา (ALTA)

07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) โดย สายการบิน NORWEGIAN เที่ยวบินที่ DY 323

09.55 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองออสโล

*** อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ณ ภัตตาคารภายในบริเวณสนามบิน ***

14.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 955

12

วันที่สิบสองของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ                                

06.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 1 ใบ/ท่าน/โรงแรม
 • ค่าทิปคนขับรถ // น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย  

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 80,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

 • กรณีลูกค้าที่จอยทัวร์ (ไม่ได้ซื้อตั๋ว) กับทางบริษัท โดยที่ท่านได้ทำการจัดหาตั๋วเอง ต้องได้รับการยืนยันการเดินทางจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ก่อนทำการออกตั๋วหรือจองบริการต่างๆด้วยตัวเอง หากไม่มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องออกเดินทาง และกรุ้ปมีการยกเลิกเดินทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***