สายการบินอียิปต์แอร์ (MS)
สายการบิน
อียิปต์
ประเทศ

ทัวร์เอเชีย : LEGENDS OF EGYPT 8 วัน (MS)

กำหนดการเดินทาง : เร็วๆนี้

ประเทศ : อียิปต์

สายการบิน : อียิปต์แอร์ (MS)

ราคา : **ติดต่อสอบถามราคา 02-931-5699

เจาะลึก “ อียิปต์ ” ดินแดนแห่งลุ่มแม่น้ำไนล์และอารยธรรมเก่าแก่ของโลก

ไคโร – อเล็กซานเดรีย – กีซา – เมมฟิส – อาบูซิมเบล อัสวาน – คอมออมโบ – เอ็ดฟู – ลักซอร์ – ไคโร

1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “มหาพีระมิดและสฟิงซ์ยักษ์” ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งกีซา

ชมเมืองเก่าอเล็กซานเดรีย “ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน” เมือง 2 วัฒนธรรมกรีกโรมัน ตำนานสุสานแห่งฟาโรห์ตุตันคาเมน และ ฟาร์โรห์หญิงองค์เดียวแห่งอียิปต์ ณ “หุบผากษัตริย์” ล่องเรือหรู Mirage Nile Cruise ระดับ Deluxe เต็มอิ่ม 3 คืน ชมเมืองประวัติศาสตร์ริมฝั่งแม่น้ำไนล์

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – ไคโร (อียิปต์)

21.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ Q  สายการบินอียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

ไคโร (อียิปต์) – อเล็กซานเดรีย – ชมเมือง – อเล็กซานเดรีย

00.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองไคโร (Cairo) ประเทศอียิปต์ โดยเที่ยวบินที่ MS 961

06.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินไคโร เมืองไคโร (Cairo) ประเทศอียิปต์ ไคโรเป็นเมืองหลวงของประเทศอียิปต์ในปัจุบัน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์ เป็นมหานครที่มีความทันสมัย เมืองเก่าแก่ที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองในอดีตและยังคงหลงเหลือความโบราณอยู่ให้เห็นมากมาย เป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง “ไคโร” ในภาษาอาหรับมีความหมายว่า “ชัยชนะ” ไคโรเป็นเมืองที่รบชนะทุกกองทัพที่มาตี รวมไปถึงกองทัพมองโกล กองทัพครูเสด หรือแม้แต่กองทัพออตโตมันก็ยังเอาชัยชนะไปไม่ได้ และไคโรยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญความล้ำค่าของวัฒนธรรมที่ติดอันดับโลกไว้มากมาย เป็นเมืองที่ต้องมาสัมผัสซักครั้งในชีวิต หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) (260 กิโลเมตร) เป็นเมืองเก่าในอดีตที่   ปัจจุบันมีความทันสมัยมากอีกแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของอียิปต์รองจากกรุงไคโร ที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ในอดีตนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆชื่อว่าหมู่บ้านราคอนดาห์ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับปากแม่น้ำไนล์ เมื่อราวๆ 1,200 ปีก่อนคริสตกาล พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชได้เดินทางมาพบ จึงให้มีการปรับปรุงและขยายเมืองเพื่อก่อตั้งเป็นเมืองหลวงและได้ตั้งชื่อให้คล้องจองกับชื่อของพระองค์นั่นก็คือเมืองอเล็กซานเดรียนั่นเอง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม สุสานแห่งอเล็กซานเดรีย (Catacombs of Kom el Shoqafa) อุโมงค์ฝังศพแห่งอเล็กซานเดรีย และทรัพย์สมบัติของกษัตริย์อียิปต์โบราณ มีชื่อเรียกว่า “คาตาโคมบ์” สร้างโดยการขุดเข้าไปในภูเขาหินทรายเป็นขั้นๆ สำหรับที่บรรจุพระศพจะมีแท่นบูชาตั้งอยู่หน้าช่องบรรจุพระศพ และมีการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามถือว่าเป็นสุสานที่มีความสมบูรณ์มากแห่งหนึ่ง

นำท่านเข้าชม เสาปอมเปย์ (Pompey’s Pillar) เสาที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการฉลองชัยชนะของชาวโรมันลักษณะเป็นอนุสาวรีย์โบราณในสมัยที่โรมันปกครองอียิปต์ มีความเชื่อว่าเสาแห่งนี้ได้ชื่อมาจาก ปอมเปย์ (Pompey) ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของจูเลียส ซีซ่า (Julius Caesar) ผู้นำที่ยิ่งใหญ่แห่งโรมัน ต่อมาภายหลังทั้งสองได้เป็นศัตรูกัน ปอมเปย์ได้หลบหนีมายังเมืองอเล็กซานเดรีย ก่อนที่จะถูกชาวอียิปต์สังหารจนตาย โดยมีตำนานเล่าว่าจูเลียส ซีซ่า ได้ทำพิธีเผาศรีษะของปอมเปย์ ณ เสาหินแห่งนี้

จากนั้นนำท่านชม ป้อมปราการชิคาเดล (the citadel of qaitbay) ป้อมปราการที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 15 ในอดีตนั้นเคยเป็นที่ตั้งประภาคารฟาโรสมาก่อน และได้ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณ ให้ท่านได้ถ่ายภาพด้านหน้าของป้อมปราการชิคาเดล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Sheraton Montazah Alexandria ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

อเล็กซานเดรีย กีซา – มหาพีระมิดกีซา เมืองโบราณซัคคาร่า เมมฟิส – พิพิธภัณฑ์เมมฟิส – ไคโร 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกีซา (230 กิโลเมตร) เมืองที่มีขนาดใหญ่ 1 ใน 3 เมืองของอียิปต์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์

จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาพีระมิดแห่งกีซา (The Great Pyramid of Giza) หรือ พีระมิดคูฟู และ พีระมิดคีออปส์ เป็นพีระมิดขนาดใหญ่ใช้ระยะเวลาการสร้างถึง 30 ปี ใช้แรงงานการสร้างถึงแสนคน เพื่อตัดหินแล้ววางซ้อนกันให้ชิดจนไม่มีสิ่งใดลอดผ่านได้ และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่ได้สร้างขึ้นในสมัยของ ฟาโรห์คูฟู (Khufu) แห่งราชวงศ์ที่ 4 เป็นผู้ที่ปกครองเมืองอียิปต์ 4,000 กว่าปีมาแล้ว ได้รับสั่งให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เก็บรักษาพระศพ ไว้รอการกลับคืนชีพ ตามความเชื่อของชาวอียิปต์ในยุคนั้น

นำท่านชม มหาสฟิงซ์ (The Great Sphinx of Giza) สฟิงซ์ยักษ์กีซ่า ถือเป็นสฟิงซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก   ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับพีระมิดคาเฟร เป็นส่วนหนึ่งของหมู่ของมหาพีระมิดแห่งกีซา แกะสลักจากหินขนาดใหญ่เพียงก้อนเดียว ที่หมอบเฝ้ามหาพีระมิดมานับพันปี มีหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของกษัตริย์มีพลังเพื่อปกป้องพระศพและทรัพย์สมบัติภายในพีระมิด สฟิงซ์เป็นสัตว์ที่เกิดจากการรวมตัวอันแปลกประหลาดระหว่างมนุษย์กับสิงโต ส่วนหัวที่เหมือนมนุษย์นั้นมีสัญลักษณ์ขององค์ฟาโรห์อียิปต์แสดงไว้ชัดเจน คือมีเคราที่คาง ตรงหน้าผากมีงูจงอางแผ่แม่เบี้ย และมีเครื่องประดับรัดเกล้าแบบกษัตริย์ ปัจจุบันเคราและจมูกของสฟิงซ์ได้ถูกจัดแสดงไว้ที่ พิพิธภัณฑ์ BRITISH MUSEUM ในกรุงลอนดอน 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม เมืองโบราณซัคคาร่า (Saqqara) ชมพีระมิดขั้นบันได (Step Pyramid) สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของฟาโรห์ซอเซอร์ (Djoser or Zoser) และได้ใช้เป็นต้นแบบของพีระมิดสามเหลี่ยมในยุคต่อมา เช่น มหาพีระมิดแห่งกีซ่า ท่ามกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่นี้เต็มไปด้วยพีระมิด สุสาน  ของฟาโรห์ ชนชั้นสูง และเหล่าเสนาบดี ฟาโรห์ซอเซอร์เป็นฟาโรห์แห่งราชวงศ์ที่ 3 พีระมิดแห่งนี้จึงมีอายุกว่า 4,600 ปี ถือว่าเป็นพีระมิดที่เก่าแก่ที่สุด

นำท่านเข้าชม  เมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่าแห่งแรก ในยุคอียิปต์โบราณ กว่า 5,000 ปี 

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งนครเมมฟิส ซึ่งเป็นที่ตั้งของรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 (ที่ยิ่งใหญ่ครองราชย์ยาวนาน 69 ปี ซึ่งถือว่ายาวนานที่สุดมากกว่าฟาโรห์ทุกองค์) แกะสลักจากหินแกรนิตสีชมพู ที่นำมาจากเมืองอัสวาน  และอีกหนี่งสิ่งสำคัญที่จัดแสดงอยู่กลางแจ้งของ พิพิธภัณฑ์เมมฟิส คือสฟิงค์ ขนาดใหญ่ สลักจากหินอาลาบาสเตอร์ สูง 8 เมตร ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Radisson Blu Hotel Cairo ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ไคโร – อาบูซิมเบล – มหาวิหารอาบูซิมเบล – อัสวาน – ล่องแม่น้ำไนล์ พิพิธภัณฑ์นูเบียน 

05.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาบูซิมเบล (Abu Simble) โดยสายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 407

07.40 น. เดินทางถึง เมืองอาบูซิมเบล (Abu Simble) เมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับพรหมแดนประเทศซูดาน เต็มไปด้วยเสน่ห์ของมหาวิหารของอียิปต์โบราณที่มีชื่อเสียงระดับโลกอีกแห่งหนึ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารอาบูซิมเบล (ABU SIMBEL) สร้างโดยฟาโรห์รามเสสที่ 2 สร้างขึ้น  เมื่อ 3260 ปีมาแล้ว ที่ประกอบด้วย วิหารฟาโรห์รามเลสที่ 2 มีรูปหินแกะสลักของฟาโรห์ นั่งบนบัลลังก์ 4 องค์ เรียงกันข้างละ 2 องค์ หันหน้าออกไปทางแม่น้ำเพื่อเป็นการแสดงถึงพลังอำนาจที่จะคอยคุ้มครองเรือที่แล่นอยู่ในแม่น้ำไนล์ และ วิหารของพระนางเนเฟอร์ตารีพระมเหสีอันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ มีรูปสลักของฟาโรห์รามเสสที่สองในท่ายืนสี่รูปสลับกับรูปสลักของราชินีเนเฟอร์ทารี่ในท่ายืนอีกสองรูป ในอดีตมหาวิหารอาบูซิมเบลเคยจมอยู่ในทรายเกือบพันปีเนื่องจากถูกทรายจากทะเลทรายพัดมาถมที่ละเล็กละน้อย ต่อมามีนักท่องเที่ยวชาวสวิสมาค้นพบ และรอดจากการถูกน้ำท่วมในครั้งที่มีการสร้างเขื่อนอัสวานขึ้น น้ำในทะเลสาบนัสเซอร์สูงขึ้น ต้องหาทางยกมหาวิหารขึ้นหนีน้ำ องค์การยูเนสโกของสหประชาชาติ ได้ยื่นมือเข้ามาช่วย โดยใช้เงินถึง 40 ล้านดอลลาร์ จ้างคณะวิศวกร และคนงานออกแบบตัดวิหารออกเป็น 1,050 ส่วน แต่ละส่วนหนักเป็นสิบๆ ตัน แล้วยกขึ้นไปประกอบกันใหม่สูงจากระดับเดิมถึง 215 ฟุต โดยที่ลักษณะเหมือนในอดีตทั้งหมดไม่มีสิ่งใดผิดแปลกแม้แต่รอยต่อของหินก็ยังไม่สามารถมองเห็น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (Lunch BOX)

13.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอัสวาน (ASWAN)  ประเทศอียิปต์ โดยเที่ยวบินที่ MS 412

14.00 น. เดินทางถึง เมืองอัสวาน (ASWAN) เป็นเมืองเล็กๆเป็นเมืองที่ติดอันดับโลกที่น่าอยู่เมืองหนึ่งเนื่องจากมีทัศนีย์ภาพที่สวยงามและได้รับความนิยมในการเดินทางมาเพื่อตากอากาศอีกด้วย

15.00 น. จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ เรือหรู Deluxe ระดับ 5 ดาว Mirage Nile Cruise ล่องเรือสู่แม่น้ำไนล์ 4 วัน 3 คืน แม่น้ำสายแห่งอารยะธรรมอียิปต์ที่ยาวที่สุดในโลก

ล่องชมทัศนียภาพ 2 ฝั่งแม่น้ำไนล์ผ่านความสวยงามของเมืองต่างๆ อาทิ เมืองอัสวาน เมืองลุกซอร์ และ เมืองเอ็ดฟู จอดเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของอียิปต์มากมาย อาทิ เขื่อนอัสวาน, วิหารคอมออมโบ, วิหารเอ็ดฟู และ วิหารลักซอร์ พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกบนเรืออย่างครบครันที่ประกอบไปด้วย สระว่ายน้ำ, อ่างจากุซชี่, ฟิตเนส, สนุ๊กเกอร์, อินเตอร์เน็ตสำหรับPublic Area, บริการซักรีด, ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และ นวดอโรม่าสปา ที่จะทำให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการพักผ่อนในวันหยุดที่แสนวิเศษตลอดการเดินทางบนเรือ Mirage Nile CruisE การเดินทางวันแรกเรือ Mirage Nile Cruise จะทอดสมอให้ท่านได้พักผ่อนหย่อนใจชมความสวยงามเหนือ เขื่อนอัสวาน (Aswan Dam) เขื่อนที่กั้นแม่น้ำไนล์ขนาดใหญ่ของอียิปต์ ซึ่งสร้างโดยการสนับสนุนของสหภาพโซเวียต ถือได้ว่าเป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก ด้วยความกว้างใหญ่ของเขื่อนอัสวานนี้ทำให้เกิดทะเลสาบขึ้นคือ ทะเลสาบนัสซอร์ ทำให้ชาวนูเบียนชนเผ่าพื้นเมืองหลายพันคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ ได้อพยพมาที่เกาะที่มีหินสีเทาล้อมรอบเกาะรูปร่างคล้ายช้างและยังเคยสถานที่การค้าขายงาช้างจึงมีชื่อว่า เกาะช้าง (Elephantine island) ซึ่งในอดีตสันนิษฐานว่ามีกษัตริย์และประชาชนชาวนูเบียนอาศัยอยู่

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์นูเบียน (Nubian Museum)  โดย motor boat

ด้านในจัดแสดงประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับชาวนูเบียนที่เคยอาศัยอยู่ที่เมืองอัสวานก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนอัสวานจึงทำให้ชาวนูเบียนต้องอพยพออกจากพื้นที่นั้น เหลือเพียงแต่ชื่อของชาวนูเบียนที่มีมาแต่โบราณเป็นพันๆปี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ Mirage Nile Cruise

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักบนเรือ Mirage Nile Cruise ห้องพักแบบ Standard Cabin

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อัสวาน – วิหารฟิเลคอมออมโบวิหารคอมออมโบ – เอ็ดฟู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือ Mirage Nile Cruise

นำท่านเข้าชม วิหารฟิเล (Philae temple) เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส เป็นวิหารที่มีความสําคัญและงดงามมาก ในอดีตวิหารเคยถูกสร้างขึ้นบนเกาะฟิเลกลางแม่น้ำไนล์ เมื่อเขื่อนอัสวานสร้างเสร็จ วิหารฟิเลจึงได้จมอยู่ใต้น้ำ นานาชาติจึงได้มีการเข้าช่วยเหลือโดยการย้ายหินทีละก้อน ขึ้นมาสร้างวิหารแห่งใหม่ที่เกาะอากิลเกีย (Agilkia Island)

จากนั้นนำท่านเดินทางล่องเรือสู่ เมืองคอมออมโบ (Kom-Ombo) ได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่งทอง” เมื่อในอดีตนั้นเคยเป็นจุดแวะพักของพ่อค้าขายทองคำและอื่นๆที่มาจากนูเบีย ปัจจุบันเมืองแห่งนี้กลายเป็นเมืองแห่งการทำเกษตรกรรม เพราะมีการจัดการทางด้านระบบชลประทานที่ดี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ห้องอาหารภายในเรือ Mirage Nile Cruise

บ่าย นำท่านเข้าชม วิหารคอมออมโบ (Kom-Ombo Temple) สร้างในสมัยฟาโรห์ปโตเลมีที่ 2 – ฟาโรห์ป  โตเลมีที่ 11 ชื่อของวิหารคอมออมโบนั้น ได้สันนิษฐานว่าค้นพบวิหารแห่งนี้ข้างๆหมู่บ้านที่ชื่อว่า “คอมออมโบ”หรืออีกชื่อที่รู้จักกันในนามของ “วิหารสองเทพ เจ้า” วิหารแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพ 2 องค์คือ องค์ที่ 1 เทพโซเบ็ค หรือเทพแห่งความสมบูรณ์ของแม่น้ำไนล์ที่มีศรีษะเป็นจระเข้ และองค์ที่ 2 เทพฮอรัส เทพแห่งสงครามและการปกป้องมีศรีษะเป็นเหยี่ยว และด้านในวิหารยังมีมัมมี่จระเข้, สิ่งของสักการะเทพ, เครื่องแกะสลักปฏิทิน และ เครื่องมือทางการแพทย์ โดยสันนิษฐานว่าในอดีตที่นี่เป็นที่รักษาพยาบาลของนักบวชที่อยู่ในวิหารแห่งนี้

 นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเอ็ดฟู (EDFU) ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไนล์ ระหว่างเมืองอัสวานและเมืองเอสนา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือ Mirage Nile Cruise

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักบนเรือ Mirage Nile Cruise ห้องพักแบบ Standard Cabin

6

วันที่หกของการเดินทาง

เอ็ดฟู – วิหารเอ็ดฟู – ลักซอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารภายในเรือ Mirage Nile Cruise

นำท่านเข้าชม วิหารเอ็ดฟู (TEMPLE OF EDFU) วิหารที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวิหารที่สมบูรณ์ที่สุดในอียิปต์ สร้างในสมัยฟาโรห์ปโตเลมีที่ 2 – ฟาโรห์ปโตเลมีที่ 11 สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพฮอรัส เทพแห่งสงครามและการปกป้องมีศรีษะเป็นเหยี่ยว ซึ่งเป็นเทพแห่งองค์ฟาโรห์ ด้านหน้าของวิหารจะมีกำแพง(pylon) ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงเขตของวิหาร

ภายในวิหารจะประกอบไปด้วยห้องประกอบพิธีสำหรับฟาโรห์และนักบวช ชมภาพสลักงานเทศกาลประจำปี ที่จะเคลื่อนองค์เทพฮอรัสด้วยเรือศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Boat) ไปยังวิหารเดนเดรา (Dendera Temple) วิหารของเทวีฮาเธอร์ พระชายาของเทพฮอรัส และบริเวณรอบๆยังมีรูปสลักฟาโรห์ รวมไปถึงรูปเทพเจ้าสวมกอดฟาโรห์ ซึ่งมีที่นี่ที่เดียว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือ Mirage Nile Cruise

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลักซอร์ (LUXOR) อีกหนึ่งเมืองที่สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์อียิปต์ ตั้งอยู่ทางฝั่งตอนใต้ของแม่น้ำไนล์ เป็นเมืองที่มีวิหารสำคัญที่มีชื่อเสียงคือ วิหารลักซอร์ และวิหารคาร์นัค ซึ่งถือว่าเป็นวิหารคู่บ้านคู่เมืองลักซอร์เลยก็ว่าได้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักบนเรือ Mirage Nile Cruise ห้องพักแบบ Standard Cabin

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ลักซอร์ – วิหารลักซอร์ – หุบผากษัตริย์ – ไคโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารภายในเรือ Mirage Nile Cruise

นำท่านเดินทางสู่ วิหารลักซอร์ (LUXOR TEMPLE) ที่สร้างขึ้นโดยฟาโรห์หลายพระองค์ โดยด้านหน้ามีเสาโอเบลิสก์ เดิมมี 2 ต้น ในสมัยของพระเจ้ามูฮัมหมัดได้ส่งไปเป็นของขวัญแก่ฝรั่งเศส ปัจจุบันจึงเหลือเพียงต้นเดียว ด้านในวิหารยังมีรูปสลักของงานเฉลิมฉลองซึ่งจะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยการนำรูปสลักของเทพอามุน เคลื่อนย้ายโดยเรือศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Boat) แล้วแห่จากวิหารคาร์นัค  มายังวิหารลักซอร์เพื่อประกอบพิธีเป็นกษัตริย์แห่งเทพทั้งหลาย และในอดีตบริเวณวิหารถูกทรายกลบ จึงทำให้มองไม่เห็น แต่ภายหลังสร้างมัสยิดขึ้นแล้วถึงเห็นวิหาร แต่ก็ไม่สามารถรื้อถอนได้เพราะอียิปต์เป็นประเทศอิสลาม ไม่สามารถทำลายมัสยิดได้ ทำให้วิหารลักซอร์มีมัสยิดที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน

นำท่านเข้าชม หุบผากษัตริย์ (Valley of the King) หรือที่ตำนานกล่าวขานว่าเป็นสุสานแห่งฟาโรห์มีทั้งบรรพกษัตริย์เหล่าราชวงศ์และขุนนางทั้งหลาย ที่หลบซ่อนอยู่ในหุบเขา มีอายุมากกว่า 3,000 ปี

ภายในวิหารนั้นเต็มไปด้วยภายจิตรกรรมฝาผนังที่ยังสมบูรณ์ ถูกใช้สำหรับเป็นสถานที่ฝังศพอยู่  ราว 500 กว่าปี มีสุสานในหุบเขาแห่งนี้อย่างน้อย 63 สุสาน เป็นที่ที่ขุดค้นพบสุสานของฟาโรห์ผู้โด่งดังในหน้าประวัติศาสตร์ “ฟาโรห์ตุตันคาเมน” และสุสานของพระนางฮัตเซบสุดฟาร์โรห์หญิงองค์เดียวของอียิปต์ บริเวณใกล้ๆกันยังมี หุบผาราชินี (Valley of the Queens) เพื่อเป็นสุสานสำหรับราชินี แต่ราชินีบางองค์ก็เลือกที่จะถูกฝังเคียงข้างพระสวามีในหุบผากษัตริย์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลักซอร์

16.10 น. เดินทางกลับสู่ กรุงไคโร (Cairo) โดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 356

17.20 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงไคโร

อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย (คืนเงินสดให้ท่านละ 30 US)

22.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 960

8

วันที่แปดของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

12.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ       : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทาง น้อยกว่า 20 ท่าน 

 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 •  

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating