05 – 11 ธันวาคม 2562 / 29 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563
วันเดินทาง
สายการรอยัลจอร์แดเนียล (RJ)
สายการบิน
จอร์แดน
ประเทศ

ทัวร์เอเชีย : CLASSIC JORDAN 7 วัน (RJ)

กำหนดการเดินทาง : 05 – 11 ธันวาคม 2562 / 29 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

ประเทศ : จอร์แดน

สายการบิน : รอยัลจอร์แดเนียล (RJ)

ราคา : 98,800  บาท (รับจำนวนจำกัด 20 ท่านเท่านั้น)

ทุกโรงแรม Confirm ตามรายการ

“จอร์แดน”มหานครแห่งเทพนิยาย ทะเลทราย และนครเพตรา

สัมผัสอากาศเย็นสบายช่วงฤดูหนาวของจอร์แดน

SPECIAL HIGHLIGHT !!  พักที่ Wadi Rum Bubble Luxotel” ห้องพัก Bubble หรูหราท่ามกลางทะเลทรายวาดิรัม

*Confirm โรงแรมตามรายการ

กำหนดการเดินทาง : 05 – 11 ธันวาคม 2562

 

กำหนดการเดินทาง :  29 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563

*** หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นการวางซีรี่ส์ทั้งปี รายละเอียดรายการ ราคาและโรงแรมที่พัก อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในแต่ละช่วงการเดินทาง กรุณาเช็ครายละเอียดทุกกรุ้ป ก่อนตัดสินใจทำการจองหรือวางเงินมัดจำ ***

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ–อัมมาน (จอร์แดน)

21.00น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ Q

สายการบินรอยัลจอร์แดน เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

อัมมาน –มาดาบา–ชมเมือง – เมาท์ เนโบ – เพตรา

00.20น. ออกเดินทางสู่ เมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยเที่ยวบินที่ RJ 183

05.20น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินนานาชาติควีนอาเลียเมืองอัมมาน (Amman) เมืองหลวงของประเทศจอร์แดนหรือราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนศูนย์กลางแห่งตะวันออกกลางที่มีการผสมผสานความเก่าแก่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างลงตัวหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

*** บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบริเวณสนามบิน ***

นำท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา (MADABA) ( 25 กิโลเมตร) อดีตเส้นทางสำคัญสมัยโรมันดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเล็มและเมืองแห่งเรื่องราวของโมเสสที่สำคัญทางหน้าประวัติศาสตร์ของศาสนายูดา, คริสต์ และอิสลามยังเป็นศูนย์กลางที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำโมเสกเป็นศิลปะการตกแต่งด้วยชิ้นแก้ว, หิน, หรือกระเบื้องชิ้นเล็กๆ ซึ่งใช้ในการตกแต่งมหาวิหาร หรือในปัจจุบันใช้ประยุกต์ในการตกแต่งบ้านเรือน

นำท่านเข้าชม  โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ(GreekOrthodoxChurchOf Antioch) ชมไฮไลท์ของเมืองมาดาบา แผนที่อันศักดิ์ของชาวเยรูซาเล็มที่ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ จำนวนกว่า 2.3 ล้านชิ้นโดยเนื้อหาบนแผนที่นั้นจะแสดงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อาทิ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเล็ม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย และ และอียิปต์

จากนั้นนำท่านเข้าชม เมาท์ เนโบ (Mount Nebo) หรือยอดเขาเมาท์เนโบสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโมเสสซึ่งเป็นที่โมเสสเสียชีวิตปัจจุบันยังมีหลุมพระศพสถิตย์อยู่ ณ แห่งนั้นบนยอดเขาเนโบเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นไม้กางเขนซึ่งภายหลัง

กลายเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู ที่นี่ยังมี “โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ” เป็นโบสถ์กรีก-ออร์ทอดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จสร้างในราวปี ค.ศ.600 ยุคของไบแซนไทน์ อันเป็นจุดที่ตั้งของภาพโมเสกโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ชมอนุสรณ์และยังเป็นสถานที่ที่พระสันตะปาปา จอร์นพอลที่ 2 เคยเสด็จมาอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Haret Jdoudna Madaba

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครเพตรา (220 กิโลเมตร)1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันน่าอัศจรรย์ ซึ่งนอกจากจะขนานนามว่า “นครศิลาสีกุหลาบ The Rose City” และยังมีอีกฉายาว่า “นครที่สูญหายไป The Lost City” ชมความสวยงามดั่งมนต์สะกดที่ซ่อนตัวลึกลับอยู่ในหุบเขาวาดิมูซา ในอดีตนครเพตราคือนครแห่งการค้าขายที่มีขนาดใหญ่เป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยไบแซนไทน์ ก่อนคริสตกาลถึง 400 ปี โดยพวกบานาเทียน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พักพร้อมนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Petra Bubble Luxotel  (Confirm โรงแรมตามรายการ)

3

วันที่สามของการเดินทาง

นครเพตรา – ทัวร์นครเพตรา -มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ – วาดิรัม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม นครเพตรา (Petra) สัมผัส “นครศิลาสีกุหลาบ The Rose City” มนต์เสน่ห์แห่งหุบเขาวิมูซา ที่ถูกทิ้งล้างมานานกว่า 700 ปี จนกระทั้งได้ถูกค้นพบโดยนักสำรวจชาวสวิสเซอร์แลนด์นายโจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ในปี ค.ศ.1812 ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ.1985 นครเพตราได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ และเคยใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง เรื่องอินเดียนน่า โจนส์ (Indiana Jones) ภาคที่ 3 ขุมทรัพย์สุดขอบ  ฟ้า”, Transformers: Revenge of the Fallen, The Mummy Returns ฯลฯ อีกมาย นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Smithsonian ให้เป็น “1 ใน 28 สถานที่ต้องไปเยือนก่อนตาย” อีกด้วย

(โดยการเดินทางเข้าชมนั้น ทางบริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านโดยการนั่งรถม้าทั้ง ไป-กลับ) ระหว่างทางที่เข้าชมท่านจะได้พบกับความแปลกตาของภูเขาที่เกิดจาก  การแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำที่เกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนที่เรียกว่า ซอกหินซิค (The Siq) ที่มีระยะทาง 1.5 กิโลเมตรและจะสิ้นสุดปลายทางของช่องเขาก็จะพบกับความสวยงามของ

 มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ อัล-คาซเนท์ (AL-KHAZNEH / TREASURY) ลักษณะเป็นวิหารที่เจาะหน้าผาหินและแกะสลัก ความสูงถึง 40 เมตร ของภูเขาที่มีลักษณะเป็นภูเขาสีชมพูทั้งลูกโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมของอียิปต์และโรมัน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Moevenpick Resort in Petra

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทราย วาดิรัม (Wadi Rum Desert)

(110 กิโลเมตร) หรือ “หุบเขาแห่งพระจันทร์” (The Valley of the Moon) ที่ ๆ มีความเชื่อเล่าต่อกันมาว่าทะเลทรายแห่งนี้มีมนุษย์อาศัยก่อนคริสตกาลมาแล้วมากกว่า 8,000 ปี นอกจากนี้ความสวยงามอย่างมีระดับของสถานที่แห่งนี้ยังเคยถูกนำไปใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังฮอลลีวู๊ดชื่อดังเรื่อง“Lawrence of Arabia” จนทำให้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดเมื่อมาจอร์แดนเลยทีเดียว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พักพร้อมนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม Wadi Rum Bubble Luxotel  (Confirm โรงแรมตามรายการ)

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

วาดิรัม – ทัวร์ 4WD ทะเลทรายวาดิรัม – ทะเลเดดซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) พร้อมสนุกกับกิจกรรมทัวร์ทะเลทราย (Desert Tour In Wadi Rum) นำท่านตะลุยทะเลทรายที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง

เป็นทะเลทรายอันกว้างใหญ่และเงียบสงบมีผืนทรายสีส้มเม็ดละเอียดและจะเปลี่ยนสีไปตามสีของพระอาทิตย์ นอกจากนี้ในอดีตยังเคยเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ ไปยังประเทศซีเรียและปาเลสไตน์ จนกระทั้งในครั้งศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ทะเลทรายแห่งนี้ก็ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของ นายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล ผู้นำแห่งชาวอาหรับที่ร่วมรบขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกราน ต่อมาได้ใช้เป็นสถานที่จริงในการถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA”นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่กลางทะเลทราย และชมภาพแกะสลักต่างๆของชาวบานาเทียน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Sun City Camp

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) (200 กิโลเมตร) ทะเลที่ได้ชื่อว่า “เค็ม” ที่สุดในโลก ที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ จึงถูกขนานนามว่าเป็นทะเลมรณะทะเลเดดซีนับว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากที่สุด เนื่องจากน้ำในทะเลเดดซีมีความหนาแน่นมาก และมีเกลือละลายอยู่ในน้ำถึง 25% จึงทำให้วัตถุต่างๆ สามารถลอยเหนือน้ำได้ แม้แต่คนที่ลงไปว่ายน้ำก็ไม่จมเช่นกันเดินทางถึงที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hilton Deadsea Resort & Spa

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ทะเลเดดซี – แช่น้ำพุร้อน มาอิน ฮอตสปริง – อัมมาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ ทะเลเดดซี เพื่อให้ท่าน ได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำในทะเลเดดซี ซึ่งถ้ามาถึงจอร์แดนแล้วไม่ได้ลองสัมผัสการลอยน้ำในทะเลเดดซีก็ถือว่ามาไม่ถึงจอร์แดน

เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าทะเลที่มีความเค็มที่สุดในโลกแห่งนี้สามารถลอยตัวได้โดยที่ไม่จมจริงหรือไม่ ? และยังช่วยบำรุงผิวพรรณ กิจกรรมที่น่าสนใจและฮิตไปทั่วโลกก็คือ

การพอกโคลนทะเลเดดซีโคลนเดดซีเป็นโคลนธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความสวยความงาม เพราะเป็นโคลนจากทะเลน้ำเค็ม ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากหิมะละลายบนเทือกเขาสูงในประเทศซีเรียและจอร์แดนที่พาเอาดินโคลนบริสุทธิ์จากเทือกเขาไหลลงมารวมกันที่ทะเลเดดซีนี้นับพันๆปี จนสมควรแก่เวลา นำท่านเช็คเอาท์จากโรงแรมที่พัก พร้อมนำท่านเดินทางสู่ มาอิน ฮอตสปริง (Ma’in Hot Spring) (20 กิโลเมตร)  บ่อน้ำแร่ร้อนที่โด่งดังของจอร์แดน มีประวัติสืบย้อนไปได้ตั้งแต่สมัยโรมัน ที่ทหารชาวโรมันได้ค้นพบที่แห่งนี้ และได้ใช้น้ำแร่ที่นี้ในการรักษาอาการอาการบาดเจ็บ ด้วยเหตุนี้ท่านจะได้ผ่อนคลาย และรื่นรมย์ไปกับการ แช่น้ำพุร้อน มาอิน ฮอตสปริง (Ma’in Hot Spring) ที่มีสระว่ายน้ำกลางแจ้งและสปาตั้งอยู่ใต้น้ำตกน้ำพุร้อน และท่ามกลางด้วยเทือกเขาอันงดงาม

เที่ยง ท่านเดินทางถึง มาอิน ฮอตสปริง พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารมาอิน ฮอตสปริง (Ma’in Hot Spring)

บ่าย นำท่านร่วมกิจกรรมทัวร์เพื่อสุขภาพ (Medical Tourism) ณ มาอิน ฮอตสปริง (Ma’in Hot Spring) โดยท่านจะได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ณ ฮอตสปริงแห่งที่มีชื่อเสียงในสรรพคุณการรักษามากมาย จนขนาดที่นักเดินทางผู้ใดที่ได้มาก็บอกต่อ ๆ กันอยู่เสมอถึงสรรพคุณการรักษาอาการปวดหลัง กระดูก หรือแม้กระทั้งการรักษาโรคโลหิตไหลเวียน ต่างๆ ทำให้ที่แห่งนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่จะได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่อย่างรื่นรมย์ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม (กรุณาเตรียมชุดเพื่อลงน้ำพุร้อน และชุดเปลี่ยนหลังจากขึ้นน้ำพุร้อนด้วย ทั้งนี้ ณ น้ำพุร้อน มาอิน ได้จัดเตรียมผ้าเช็ดตัวไว้ให้ท่านแล้ว)

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัมมาน (Amman) (80 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand Hyatt Hotel in Amman หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

อัมมาน– อัจลุน – ปราสาทอัจลุน–เจราช– ชมเมือง– อัมมาน ชมเมือง – สนามบินนานาชาติควีนอาเลีย

เช้า รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัจลุน (Ajloun) (70กิโลเมตร) ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองอัมมาน

จากนั้นนำท่านชม ปราสาทอัจลุน (Ajloun Castle) ปราสาทอัจลุน หรือ ป้อมอัจลุนซึ่งเป็นป้อมของชาวมุสลิมที่มีความสำคัญในยุคทำสงครามครูเสด ที่สร้างขึ้นโดยนักรบมุสลิม มีประวัติการสร้างที่ใกล้เคียงกับปราสาทเครัดที่ถูกตีแตกไปก่อนหน้านั้น เนื่องจากปราสาทอัจลุนตั้งอยู่บนเนินเขาทำให้ศัตรูเข้าโจมตีได้ยาก ซึ่งการขึ้นชมปราสาทอัจลุนนั้นรถยนต์สามารถขับขึ้นไปได้จนถึงปราสาท ด้านบนปราสาทยังเป็นจุดที่สามารถชมวิวเมืองอัจลุนได้อีกด้วย

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเจราช(Jerash) (20 กิโลเมตร) ที่ได้ชื่อว่าเป็น“เมืองโรมันโบราณ”(The Roman city of Jerash) หรือเป็นที่รู้จักกันในนามว่า “เมืองพันเสา” และ “ปอมเปอีแห่งตะวันออก” ในอดีตเมืองเจราชเป็น 1 ใน 10 เมืองในอาณาจักรของโรมันอดีตที่ผ่านมาได้เจอแผ่นดินไหวหลายครั้ง กระทั่งแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้เมืองถล่มอย่างราบคาบ จนกลายเป็นเมืองที่ถูกลืมไปเป็นพันปีจนถูกทิ้งร้างและมีผู้ขุดพบใน ค.ศ.1878รัฐบาลจอร์แดนได้กลับมาฟื้นฟูบูรณะนครโรมันแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ถนนคาร์โดหรือ ถนนโคลอนเนด(collonaded street) ถนนสายหลักอันเก่าแก่แห่งเมืองนี้ซึ่งบนถนนหลักเส้นนี้เต็มไปด้วยล่องรอยของการเดินทางผ่านของรถม้า ชม น้ำพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) ซึ่งสร้างใน ปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้จากนั้นมุ่งหน้าสู่ โอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) ซึ่งเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์กันของชาวเมืองเจราช ที่ล้อมรอบด้วยเสาคอรินเทียม (Corinthium)กว่า 160 ต้น เสาเหล่านี้จึงกลายเป็นจุดถ่ายรูปที่ได้รับความนิยมอย่างมากแก่นักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านชม ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน ที่ถูกสร้างขึ้นหลังคริสตกาล129 ปี เปรียบเสมือนเครื่องหมายแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยู่ทางทิศใต้ของเขตเมืองใหม่ นำท่านเข้าชม โรงละครโรงละครอันยิ่งใหญ่ที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 3,000คน ซึ่งมีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร สามารถทดสอบกับความอัศจรรย์นี้ได้ด้วยการพูดเพียงเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนเข้ามาในหูของท่านอีกครั้งและจากนั้นนำท่านเข้าชม เทวสถานอาร์ทีมิสแห่งเจราช (Temple of Artemis)เป็นสิ่งก่อสร้างอันสวยงามและมีความสำคัญต่อเมืองเก่า ที่ตกแต่งด้วยแผ่นหินอ่อนเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12เทวสถานอาร์ทีมิสก็ถูกเปลี่ยนเป็นป้อมสำหรับกองทหาร สมเด็จพระเจ้าบอลวินด์ที่ 2 แห่งเยรุซาเล็มยึดและเผาป้อมในปี ค.ศ. 1121 ถึง ค.ศ. 1122ผนังภายในยังแสดงรอยความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Khyl o layl restaurant in Jerash

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัมมาน (Amman) (50กิโลเมตร) ในอดีตสมัยยุคการปกครองของจักรวรรดิโรมันเมืองอัมมานเคยมีชื่อว่า “ฟิลาเดลเฟีย” และปัจจุบันจึงกลายเป็นเมืองหลวงของประเทศจอร์แดน จากนั้นนำท่านเข้าชมบริเวณป้อมปราการแห่งอัมมาน (Amman Citadel หรือ Jaba al-Qal’a) อันเป็นศูนย์กลางดั้งเดิมและเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่สำคัญของเมืองอัมมานมากมาย 

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดี (The Jordan Archaeological Museum) ด้านในจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์  เครื่องมือเครื่องใช้ รูปปั้น เมื่อครั้งสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 15 ที่มีความสำคัญทางด้านโบราณคดีในประเทศจอร์แดนจัดแสดงไว้ที่นี่ชม วิหารเฮอร์คิวลิส (Temple of Hercules) หรือรู้จักกันในชื่อซากเสาหินแห่งเฮอร์คิวลิสตั้งอยู่บนทำเลที่สวยมากของเมืองอัมมานถูกสร้างขึ้นในสมัยโรมัน ลักษณะเป็นเสาหินโรมันขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่อันเป็นเอกลักษณ์ของวิหารเฮอร์คิวลิส

จากนั้นนำท่าน เข้าชมโรงละครโรมัน (Roman Theater) อีกไฮไลท์หนึ่งของเมืองอัมมานโรงละครที่มีความเก่าแก่สมัยโรมันตั้งอยู่ใจกลางเมืองอัมมาน มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานสร้างในศตวรรษที่ 2 ลักษณะเป็นอัฒจรรย์ครึ่งวงกลมที่สามารถจุคนได้ถึง 6,000 คน ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอัมมาน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ Ren Chai Amman             

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติควีนอาเลียเมืองอัมมาน (Amman)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อัมมาน- กรุงเทพฯ

02.20น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินรอยัลจอร์แดน เที่ยวบินที่ RJ 182

15.15น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ       :บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ /ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 1ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT@ 1 ใบ / 1ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % /ค่าทิปไกด์หัวหน้าทัวร์คนไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาทสำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

*****กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก*** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาทพร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี)***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14       วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

(หมายเหตุ:บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน    ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ /สาขาโชคชัย4 /บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating