18 – 24 ตุลาคม 2562
วันเดินทาง
สายการรอยัลจอร์แดเนียล (RJ)
สายการบิน
จอร์แดน
ประเทศ

ทัวร์เอเชีย : CLASSIC JORDAN 7 วัน (RJ)

กำหนดการเดินทาง : 18 – 24 ตุลาคม 2562

ประเทศ : จอร์แดน

สายการบิน : รอยัลจอร์แดเนียล (RJ)

ราคา : 98,800 บาท

“จอร์แดน”มหานครแห่งเทพนิยาย ทะเลทราย และนครเพตรา สัมผัสอากาศเย็นสบายช่วงฤดูใบไม้ร่วงของจอร์แดน

SPECIAL HIGHLIGHT !! พักที่ BUBBLE LUXOTEL PETRA และ พักที่ MAZAYEN RUM CAMP : STAR TENT ในทะเลทรายวาดิรัม

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ–อัมมาน (จอร์แดน)

21.00น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ Q

สายการบินรอยัลจอร์แดน เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

อัมมาน –มาดาบา–ชมเมือง – เมาท์ เนโบ–เพตรา

00.20น. ออกเดินทางสู่ เมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยเที่ยวบินที่ RJ 181

05.20น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินนานาชาติควีนอาเลียเมืองอัมมาน (Amman) เมืองหลวงของประเทศจอร์แดนหรือราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนศูนย์กลางแห่งตะวันออกกลางที่มีการผสมผสานความเก่าแก่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างลงตัวหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

*** บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบริเวณสนามบิน ***

นำท่านเดินทางสู่เมืองมาดาบา(MADABA) (50 กิโลเมตร) อดีตเส้นทางสำคัญสมัยโรมันดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเล็มและเมืองแห่งเรื่องราวของโมเสสที่สำคัญทางหน้าประวัติศาสตร์ของศาสนายูดา, คริสต์ และอิสลามยังเป็นศูนย์กลางที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำโมเสกเป็นศิลปะการตกแต่งด้วยชิ้นแก้ว, หิน,หรือกระเบื้องชิ้นเล็กๆ ซึ่งใช้ในการตกแต่งมหาวิหาร หรือในปัจจุบันใช้ประยุกต์ในการตกแต่งบ้านเรือน

นำท่านเข้าชม  โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ(GreekOrthodoxChurchOf Antioch) ชมไฮไลท์ของเมืองมาดาบา แผนที่อันศักดิ์ของชาวเยรูซาเล็มที่ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ จำนวนกว่า 2.3 ล้านชิ้นโดยเนื้อหาบนแผนที่นั้นจะแสดงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อาทิ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเล็ม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย และ และอียิป

จากนั้นนำท่านเข้าชม เมาท์ เนโบ(Mount Nebo)หรือยอดเขาเมาท์เนโบ สถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโมเสสซึ่งเป็นที่โมเสสเสียชีวิตปัจจุบันยังมีหลุมพระศพสถิตย์อยู่ ณ แห่งนั้น

บนยอดเขาเนโบเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส ออกแบบเป็นไม้กางเขนซึ่งภายหลังกลายเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู ที่นี่ยังมี “โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ” เป็นโบสถ์กรีก-ออร์ทอดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จสร้างในราวปีค.ศ.600ยุคของไบแซนไทน์ อันเป็นจุดที่ตั้งของภาพโมเสกโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ชมอนุสรณ์และยังเป็นสถานที่ที่พระสันตะปาปา จอร์นพอลที่ 2 เคยเสด็จมาอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Haret Jdoudna Madaba

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา(PETRA)(240กิโลเมตร) เมืองที่ตั้งของ “นครเพตรา”สัญลักษณ์ของ เมืองเพตรา ได้รับสมญานามว่า“นครศิลาสีกุหลาบ The Road City”ที่ได้รับสมญานามนี้เนื่องจาก อาคารบ้านเรือนนั้นแกะสลักบนหินที่มีสีส้มและแดง คำว่าเพตรานั้นในภาษากรีกมีความหมายว่า “หิน”

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MAZAYEN DESERT CAMP IN WADI RUM      

          

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ Mazayen desert camp in wadi rum

3

วันที่สามของการเดินทาง

เพตรา – นครเพตรา – มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ 

เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าชม นครเพตรา(Petra) สัมผัส1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันน่าอัศจรรย์นอกจากจะขนานนามว่า “นครศิลาสีกุหลาบ The Rose City”ยังมีอีกฉายาว่า “นครที่สูญหายไป The Lost City” ชมความสวยงามดั่งมนต์สะกดที่ซ่อนตัวลึกลับอยู่ในหุบเขาวาดิมูซา ในอดีตนครเพตราคือนครแห่งการค้าขายที่มีขนาดใหญ่เป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยไบแซนไทน์ ก่อนคริสตกาลถึง 400ปี โดยพวกบานาเทียน และถูกทิ้งล้างมานานกว่า 700 ปีจึงถูกค้นพบโดยนักสำรวจชาวสวิสเซอร์แลนด์นายโจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ในปี ค.ศ.1812ต่อมาในปี ค.ศ.1985 นครเพตราจึงได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ และเคยใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง เรื่องอินเดียนน่า โจนส์ (Indiana Jones) ภาคที่ 3 ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า”,Transformers: Revenge of the Fallen, The Mummy Returns ฯลฯและยังได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Smithsonianให้เป็น “1ใน 28สถานที่ต้องไปเยือนก่อนตาย” อีกด้วย

(สำหรับการเดินทางเข้าชมทางบริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านโดยการนั่งม้าทั้ง ไป-กลับ) ระหว่างทางที่เข้าชมท่านจะได้พบกับความแปลกตาของภูเขาที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำที่เกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนที่เรียกว่า ซอกหินซิค(The Siq) ที่มีระยะทาง1.5กิโลเมตรและจะสิ้นสุดปลายทางของช่องเขาก็จะพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) ลักษณะเป็นวิหารที่เจาะหน้าผาหินและแกะสลักความสูงถึง 40 เมตร ของภูเขาที่มีลักษณะเป็นภูเขาสีชมพูทั้งลูกโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมของอียิปต์และโรมัน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านชื่นชมความสวยงาม และเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพภายในบริเวณนครเพตราตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก BUBBLE LUXOTEL PETRA

*** เป็นโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บนเทือกเขาที่ให้บรรยากาศความโรแมนติคของทุ่งทะเลทรายในอาณาเขตของนครเพตรา ที่โอบล้อมด้วยวิวทิวทัศน์อันงดงามโดยรอบ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน ***

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ   โรงแรมที่พัก

 

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เพตรา – ทะเลทรายวาดิรัม – กิจกรรมทัวร์ทะเลทราย – ทะเลเดดซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RAM) (110กิโลเมตร) หรืออีกชื่อเรียกว่า“หุบเขาแห่งพระจันทร์”(The Valley of the Moon)เชื่อว่าทะเลทรายแห่งนี้มีมนุษย์อาศัยก่อนคริสตกาล8,000ปีและยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังฮอลลีวู๊ดชื่อดังเรื่อง“Lawrence of Arabia” 

นำท่านสนุกกับกิจกรรมทัวร์ทะเลทราย (Desert Tour In Wadi Rum)นำท่านตะลุยทะเลทรายที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เป็นทะเลทรายอันกว้างใหญ่และเงียบสงบมีผืนทรายสีส้มเม็ดละเอียดและจะเปลี่ยนสีไปตามสีของพระอาทิตย์ในอดีตนั้นเคยเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ ที่เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเลสไตน์ ในครั้งศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของ นายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล ผู้นำแห่งชาวอาหรับที่ร่วมรบขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกราน ต่อมาได้ใช้เป็นสถานที่จริงในการถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวูดเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA”นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่กลางทะเลทราย และชมภาพแกะสลักต่างๆของชาวบานาเทียน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Moevenpick Resort in Petra

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) ทะเลที่ได้ชื่อว่า “เค็ม” ที่สุดในโลก ที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ จึงถูกขนานนามว่าเป็นทะเลมรณะทะเลเดดซีนับว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากที่สุด เนื่องจากน้ำในทะเลเดดซีมีความหนาแน่นมาก และมีเกลือละลายอยู่ในน้ำถึง 25% จึงทำให้วัตถุต่างๆ สามารถลอยเหนือน้ำได้ แม้แต่คนที่ลงไปว่ายน้ำก็ไม่จมเช่นกันเดินทางถึงที่พักให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hilton Dead sea

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ทะเลเดดซี – ผ่อนคลายกับการแช่น้ำในทะเลเดดซี แช่น้ำพุร้อน มาอิน ฮอตสปริง – อัมมาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่าน ได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำในทะเลเดดซี ซึ่งถ้ามาถึงจอร์แดนแล้วไม่ได้ลองสัมผัสการลอยน้ำในทะเลเดดซีก็ถือว่ามาไม่ถึงจอร์แดน เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าทะเลที่มีความเค็มที่สุดในโลกแห่งนี้สามารถลอยตัวได้โดยที่ไม่จมจริงหรือไม่ ? และยังช่วยบำรุงผิวพรรณ

กิจกรรมที่น่าสนใจและฮิตไปทั่วโลกก็คือ การพอกโคลนทะเลเดดซีโคลนเดดซีเป็นโคลนธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความสวยความงาม เพราะเป็นโคลนจากทะเลน้ำเค็ม ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากหิมะละลายบนเทือกเขาสูงในประเทศซีเรียและจอร์แดนที่พาเอาดินโคลนบริสุทธิ์จากเทือกเขาไหลลงมารวมกันที่ทะเลเดดซีนี้นับพันๆปี จนสมควรแก่เวลา

นำท่านเช็คเอาท์จากโรงแรมที่พัก เพื่อนำท่านเดินทางสู่ มาอิน ฮอตสปริง (Ma’in Hot Spring) (30 กิโลเมตร) บ่อน้ำแร่ร้อนที่โด่งดังของจอร์แดน มีประวัติสืบย้อนไปได้ตั้งแต่สมัยโรมัน ที่ทหารชาวโรมันได้ค้นพบที่แห่งนี้ และได้ใช้น้ำแร่ที่นี้ในการรักษาอาการบาดเจ็บจากการสู้รบและผ่อนคลายความเมื่อยล้า เดินทางถึง มาอิน ฮอตสปริง

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารมาอิน ฮอตสปริง (Ma’in Hot Spring)หลังจากรับประทานอาหารกลางวันให้ท่านผ่อนคลายไปกับการ แช่น้ำพุร้อน มาอิน ฮอตสปริง (Ma’in Hot Spring) ซึ่งมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งและสปาซึ่งตั้งอยู่ใต้น้ำตกน้ำพุร้อนที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขา

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัมมาน (Amman) (50 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand Hyatt Hotel in Amman : Hussein Bin Ali St, Amman, Jordan,11183 Tel. +962 6 465 1234 https://www.hyatt.com/en-US/hotel

6

วันที่หกของการเดินทาง

อัมมาน– อัจลุน – ปราสาทอัจลุน–เจราช– ชมเมือง– อัมมาน ชมเมือง – สนามบินนานาชาติควีนอาเลีย

เช้า รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัจลุน(Ajloun)(90กิโลเมตร)ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองอัมมาน

จากนั้นนำท่านชม ปราสาทอัจลุน(Ajloun Castle)ปราสาทอัจลุน หรือ ป้อมอัจลุนซึ่งเป็นป้อมของชาวมุสลิมที่มีความสำคัญในยุคทำสงครามครูเสด ที่สร้างขึ้นโดยนักรบมุสลิม มีประวัติการสร้างที่ใกล้เคียงกับปราสาทเครัดที่ถูกตีแตกไปก่อนหน้านั้น เนื่องจากปราสาทอัจลุนตั้งอยู่บนเนินเขาทำให้ศัตรูเข้าโจมตีได้ยาก ซึ่งการขึ้นชมปราสาทอัจลุนนั้นรถยนต์สามารถขับขึ้นไปได้จนถึงปราสาท ด้านบนปราสาทยังเป็นจุดที่สามารถชมวิวเมืองอัจลุนได้อีกด้วย

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเจราช(Jerash) (20 กิโลเมตร) ที่ได้ชื่อว่าเป็น“เมืองโรมันโบราณ”(The Roman city of Jerash) หรือเป็นที่รู้จักกันในนามว่า “เมืองพันเสา” และ “ปอมเปอีแห่งตะวันออก” ในอดีตเมืองเจราชเป็น 1 ใน 10 เมืองในอาณาจักรของโรมันอดีตที่ผ่านมาได้เจอแผ่นดินไหวหลายครั้ง กระทั่งแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้เมืองถล่มอย่างราบคาบ จนกลายเป็นเมืองที่ถูกลืมไปเป็นพันปีจนถูกทิ้งร้างและมีผู้ขุดพบใน ค.ศ.1878รัฐบาลจอร์แดนได้กลับมาฟื้นฟูบูรณะนครโรมันแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ถนนคาร์โดหรือ ถนนโคลอนเนด(collonaded street) ถนนสายหลักอันเก่าแก่แห่งเมืองนี้ซึ่งบนถนนหลักเส้นนี้เต็มไปด้วยล่องรอยของการเดินทางผ่านของรถม้า ชม น้ำพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM)ซึ่งสร้างใน ปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้จากนั้นมุ่งหน้าสู่ โอวัลพลาซ่า(Oval Plaza) ซึ่งเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์กันของชาวเมืองเจราช ที่ล้อมรอบด้วยเสาคอรินเทียม (Corinthium)กว่า 160 ต้น เสาเหล่านี้จึงกลายเป็นจุดถ่ายรูปที่ได้รับความนิยมอย่างมากแก่นักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านชม ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน ที่ถูกสร้างขึ้นหลังคริสตกาล129 ปี เปรียบเสมือนเครื่องหมายแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยู่ทางทิศใต้ของเขตเมืองใหม่ นำท่านเข้าชม โรงละครโรงละครอันยิ่งใหญ่ที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 3,000คน ซึ่งมีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร สามารถทดสอบกับความอัศจรรย์นี้ได้ด้วยการพูดเพียงเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนเข้ามาในหูของท่านอีกครั้งและจากนั้นนำท่านเข้าชม เทวสถานอาร์ทีมิสแห่งเจราช (Temple of Artemis)เป็นสิ่งก่อสร้างอันสวยงามและมีความสำคัญต่อเมืองเก่า ที่ตกแต่งด้วยแผ่นหินอ่อนเมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12เทวสถานอาร์ทีมิสก็ถูกเปลี่ยนเป็นป้อมสำหรับกองทหาร สมเด็จพระเจ้าบอลวินด์ที่ 2 แห่งเยรุซาเล็มยึดและเผาป้อมในปี ค.ศ. 1121 ถึง ค.ศ. 1122ผนังภายในยังแสดงรอยความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Khyl o layl restaurant in Jerash

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัมมาน (Amman) (50กิโลเมตร) ในอดีตสมัยยุคการปกครองของจักรวรรดิโรมันเมืองอัมมานเคยมีชื่อว่า “ฟิลาเดลเฟีย” และปัจจุบันจึงกลายเป็นเมืองหลวงของประเทศจอร์แดน จากนั้นนำท่านเข้าชมบริเวณป้อมปราการแห่งอัมมาน(Amman CitadelหรือJaba al-Qal’a)อันเป็นศูนย์กลางดั้งเดิมและเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่สำคัญของเมืองอัมมานมากมาย 

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดี(TheJordanArchaeological Museum) ด้านในจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รูปปั้น เมื่อครั้งสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 15 ที่มีความสำคัญทางด้านโบราณคดีในประเทศจอร์แดนจัดแสดงไว้ที่นี่ชม วิหารเฮอร์คิวลิส(Temple of Hercules)หรือรู้จักกันในชื่อซากเสาหินแห่งเฮอร์คิวลิสตั้งอยู่บนทำเลที่สวยมากของเมืองอัมมานถูกสร้างขึ้นในสมัยโรมัน ลักษณะเป็นเสาหินโรมันขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่อันเป็นเอกลักษณ์ของวิหารเฮอร์คิวลิส

จากนั้นนำท่าน เข้าชมโรงละครโรมัน (Roman Theater) อีกไฮไลท์หนึ่งของเมืองอัมมานโรงละครที่มีความเก่าแก่สมัยโรมันตั้งอยู่ใจกลางเมืองอัมมาน มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานสร้างในศตวรรษที่ 2 ลักษณะเป็นอัฒจรรย์ครึ่งวงกลมที่สามารถจุคนได้ถึง 6,000 คน ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอัมมาน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ Ren chai amman             

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติควีนอาเลียเมืองอัมมาน (Amman)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อัมมาน- กรุงเทพฯ

02.20น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินรอยัลจอร์แดน เที่ยวบินที่ RJ 182

15.15น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ       :บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ /ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 1ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT@ 1 ใบ / 1ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % /ค่าทิปไกด์หัวหน้าทัวร์คนไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาทสำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

*****กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก*** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาทพร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี)***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14       วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

(หมายเหตุ:บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน    ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ /สาขาโชคชัย4 /บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

5.00 based on 1 review
May 16, 2019

สวยมากๆเลยค่ะ

Leave a Review

Rating