สายการบินเจ็ทแอร์เวย์
สายการบิน
อินเดีย
ประเทศ

ทัวร์เอเชีย : แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์ดินแดนภารตะ 7 วัน (9W)

กำหนดการเดินทาง : 

ประเทศ : อินเดีย

สายการบิน : สายการเจ็ทแอร์เวย์

ราคา : 

เดลลี – สวามินารายัน อัคชาร์ดาห์ม – ศรีนาคา – สวนชาลิมาร์ – สวนนิซาร์ท โซนามาร์ค – ทาจิวาส – เทศกาลดอกทิวลิป – กุลมาร์ค – ทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้กอนโดล่าชมยอดเขา K2 – พาฮาลแกม – ล่องเรือชิคารา

นำท่าน สู่เส้นทางสายโรแมนติก แคชเมียร์ สวรรค์บนดินแห่งเทือกเขาหิมาลัย ท่านจะได้สัมผัสใหม่แห่งการพักผ่อนบนที่พักลอยน้ำ แบบบ้านเรือ ตามแบบฉบับชาวแคชเมียร์ ล่องเรือชิคาราชมทะเลสาบดาล สมญานามอัญมณีแห่งศรีนาคา สัมผัสวิถีชีวิตการเกษตรกลางทะเลสาบมนต์เสน่ห์แห่งแคชเมียร์ เพลินเพลินกับการขี่ม้าโพนี่ ชมความงดงามของหุบเขาพาฮาลแกม ตื่นตาตื่นใจกับธารน้ำแข็งที่สวยที่สุดของแคชเมียร์ กลาเซียร์ทาจิวาส ที่เมืองโซนามาร์ค ชมยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และ 1 ปีมีครั้งเดียวกับ เทศกาลดอกทิวลิป แห่งแคชเมียร์ ที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชีย พร้อมพักผ่อนที่พักสุดหรูมาตรฐานระดับ 5 ดาว

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – เดลลี – ชมเมือง – สวามินารายัน อัคชาร์ดาห์ม

05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าที่ 7 เคาน์เตอร์ P สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

08.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่ 9W 65

11.40 น. เดินทางถึง สนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นนำทุกท่านผ่านชม เมืองนิวเดลลี (NEW DELHI) เมืองหลวงอินเดีย ซึ่งอังกฤษได้สร้างเมืองใหม่จากผังเมืองที่ทันสมัยและสวยงามตามวัฒนธรรมของอังกฤษ เดลีเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองของประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก แบ่งออกเป็น เขตเดลีเก่า กับ นิวเดลีใหม่

จากนั้นนำท่านผ่านชม ประตูเมืองอินเดีย (INDIA GATE) สร้างโดยใช้หินทรายแดงแท่งทึบ ผู้ออกแบบคือเซอร์เอ็ดวิน ลูทเยนส์ ประตูเมืองแห่งนี้ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในงานวันสำคัญต่างๆ คือวันชาติ และงานวันฉลองเอกราช ที่ประตูเมืองสลักชื่อของทหารที่ตายในสนามรบ โดยชื่อที่สลักไว้เป็นชื่อของทหารและข้าราชการชาวอินเดียและอังกฤษ จำนวน 13,516 คน ที่พลีชีพในสงครามชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือ และสงครามอัฟฆัน ครั้งที่ 3 สร้างอุทิศแก่ทหารอินเดียจำนวน 60,000 คน ที่ตายในสงครามโลกครั้งที่ 1 ส่วนยอดบนประตูเมืองอุทิศแก่ทหารที่หายสาบสูญ

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารนานกิง

บ่าย  จากนั้นนำท่านเข้าชม สวามินารายัน อัคชาร์ดาห์ม (SWAMINARAYAN AKSHARDHAM) ศาสนสถานฮินดูแห่งใหม่ในเดลี ที่ได้รับการบันทึกในกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส์ ว่าเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นฮินดูนิกาย “สวามีนารายัน” ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับศาสดาอันวิจิตรตระการตาผสมผสานลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกัน มีพื้นทีทั้งหมด 30 เอเคอร์ สร้างขึ้นจากหิน  ทรายสีชมพูจากรัฐราชาสถาน และหินอ่อนสีขาวจากอิตาลี มีอาสาสมัครช่วยงานกว่า 11,000 คน ในจำนวนนี้มีช่างฝีมือถึง 7,000 คน ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงคนไทย ทำให้การก่อสร้างที่คาดว่าจะใช้เวลานานถึง 40 ปี เป็นสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง สวยงามน่าดูชมจากทุกมุมมอง ขึ้นเพื่อถวายแด่ “ภควัน สวามีนารายัน” ผู้นำด้านจิตวิญญาณของชาวฮินดู 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร JW MARRIOTT HOTEL NEW DELHI AEROCITY (BUFFET)

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม JW MARRIOTT HOTEL NEW DELHI AEROCITY ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

เดลี – ศรีนาคา สวนนิซาร์ท – สวนชาลิมาร์ – เทศกาลดอกทิวลิป

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางถึง สนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลี

10.35 น. นำท่านเดินทาง สู่ เมืองศรีนาคา (SRINAGAR) โดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 601

11.55 น. เดินทางถึง สนามบินศรีนาคา เมืองศรีนาคา (SRINAGAR) ประเทศอินเดีย ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาแคชเมียร์ ที่ระดับความสูง 1,730 เมตร และเป็นเมืองหลวงฤดูร้อนแห่งแคว้นจัมมู-แคชเมียร์ ได้เชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลสาบ สายน้ำ สวนดอกไม้และงานศิลปะ ด้วยความงดงามของหุบเขาแคชเมียร์นี้เอง ในศตวรรษที่ 17 จักรพรรดิซาฮังคีร์และพระนางนูรชาฮาน(พระบิดาและพระมารดาของพระเจ้าซาร์จาฮานผู้ทัชมาฮาล)ได้เสด็จมาจากเมืองอัครา เพื่อมาเยือนดินแดนในแถบนี้และทรงโปรดปรานทิวทัศน์แห่งหุบเขาแคชเมียร์มาก จนมีพระบัญชาให้สร้างสวนดอกไม้และบ่อน้ำพุร้อนขึ้นหลายแห่ง เพื่อเป็นที่ประทับพักผ่อนในฤดูร้อน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม สวนนิซาร์ท (NISHAT GARDENS) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ตั้งอยู่ริมทะเลสาบดาล มีภูเขาZABARWAN ซึ่งตั้งเป็นฉากหลัง นำท่านชม สวนชาลิมาร์ (SHALIMAR GARDENS) ดอกไม้ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุลในเมืองศรีนาคา ซึ่งได้ก่อสร้างโดยจักรพรรดิจาฮันจีร์ เพื่อภรรยาของเขา NUR JEHAN และเป็นที่เสด็จประทับในฤดูร้อน จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เทศกาลดอกทิวลิป ซึ่งเป็นงานประจำปีของแคชเมียร์ จัดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี มีดอกทิวลิปหลากหลายสายพันธุ์ ให้ทุกท่านถ่ายภาพความสวยงามของทุ่งทิวลิป แวะชมสวนสวยของแคชเมียร์ ซึ่งสวนสวยเหล่านี้  เป็นสวนสไตล์โมกุล ซึ่งภายในสวนมีการประดับตกแต่งในแบบสไตล์เปอร์เซีย ประกอบด้วย สระน้ำ ลำธารและแปลงไม้ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด จึงได้รับฉายาว่า สวรรค์แห่งดอกไม้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ WelcomHeritage Gurkha Houseboats

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักบ้านเรือ WelcomHeritage Gurkha Houseboats ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า ที่พักในทะเลสาบ ตกแต่งอย่างหรูหราสไตล์อินเดีย ด้านนอกยังสามารถชมวิวทะเลสาบได้อย่างสวยงาม เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยวที่แคชเมียร์ บ้านเรือนี้ถือกำเนิดจากชาวอังกฤษ แต่ปัจจุบันนี้กรรมสิทธิ์ในการสร้างบ้านเรือถูกควบคุมอย่างเคร่งครัดและอนุญาตให้เฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่แต่ดั้งเดิมเท่านั้น

3

วันที่สามของการเดินทาง

ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ทาจิวาส – ศรีนาคา

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม   

นำท่านเข้าสู่ เมืองโซนามาร์ค (SONAMARG) (ระยะทาง 80 กิโลเมตร) แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ตั้งอยู่ในหุบเขาซิน (SINDH) เป็นจุดที่มีน้ำตกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์  สวยตลอดเส้นทางสองข้างทางและภูเขาหิมะที่มีรูปทางแปลกตาขึ้นอยู่กับฤดูกาลนั้นๆ จัดเป็นเส้นทางที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดเส้นหนึ่งของแคชเมียร์ ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์ระหว่างทาง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ Restaurants in Imperial Resorts

บ่าย  นำท่านชม ทาจิวาส (TAJIWAS GLACIER) ที่เรียกตามภาษาท้องถิ่น หรือที่รู้จักกันในชื่อ “ประตูสู่ลาดัคห์” พร้อมความสวยงามของเทือกเขา ซึ่งปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี ให้ท่านอิสระกับการถ่ายรูป จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ  ณ  RESTAURANTS IN VIVANTA BY TAJ – DAL VIEW, SRINAGAR  

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก VIVANTA BY TAJ – DAL VIEW, SRINAGAR  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ศรีนาคา – กุลมาร์ค – ทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ – กระเช้ากอนโดล่า – ศรีนาคา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กุลมาร์ค(GULMARG) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร) ตลอดเส้นทางจะผ่านท้องทุ่งนา ฝูงแกะ แนวเขาที่สลับซับซ้อนและงดงามมาก เทือกเขากุลมาร์คเป็นแหล่งท่องเที่ยวฤดูหนาวสถานที่สำหรับเล่นสกี และในฤดูร้อนจะแปรเปลี่ยนเป็นสนามกอล์ฟ รอบๆทิวทัศน์และต้นสนที่สวยงามมาก

ทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ (MEADOW OF FLOWER) เรียกว่า เการิมาร์ค แห่งแคชเมียร์ ชื่อว่าเป็น ทุ่งหญ้าของดอกไม้ ช่วงฤดูใบไม้ผลิของที่นี่จะเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้ที่โอบล้อมไปด้วยป่าสนและเทือกเขาหิมาลัย เนื่องจากเป็นทุ่ง หญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้ป่าที่งอกงามตามฤดูกาล กุลมาร์คเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟ 18 หลุมที่สูงที่สุดในโลก 3,000 เมตรจาก ระดับน้ำทะเล กุลมาร์คจึงได้รับความนิยมจากโปรกอล์ฟ และนักเล่นกอล์ฟเดินทางมาเล่นกอล์ฟกันที่นี่ในช่วงฤดูร้อนนั่นจึงทำให้เมืองนี้เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนแคชเมียร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Restaurant in The Khyber Himalayan Resort & Spa

บ่าย นำท่าน นั่งกระเช้ากอนโดล่า เฟส 1 สู่ยอดเขากุลมาร์ค ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค เมื่อมองลงไปจะเห็นหมู่บ้านยิปซี ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองจัมมูในช่วงฤดูหนาว และจะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน ถ่ายภาพความสวยงามกับภูเขาหิมะ ยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากยอดเขาเอเวอร์เรส ให้อิสระท่านถ่ายรูปทิวทัศน์ ของภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย (ถ้าฟ้าเปิดก็จะสามารถมองเห็นยอดเขา K2) การขึ้นไปชมวิวเคเบิ้ลคาร์เฟส 2 จะไม่เหมาะแก่ท่านที่สุขภาพไม่แข็งแรงและมีโรคประจำตัว จะคำนึงถึงสภาพอากาศและความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ เนื่องจากบนเฟส 2 นั่นมีอากาศที่ค่อนข้างเบาบาง และอาจจะมีสภาพอากาศที่แปรปวน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  RESTAURANTS IN VIVANTA BY TAJ – DAL VIEW, SRINAGAR

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก VIVANTA BY TAJ – DAL VIEW, SRINAGAR ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ศรีนาคา – พาฮาแกม – ขี่ม้าชมพาฮาลแกม – ศรีนาคา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทาง สู่ เมืองพาฮาลแกม หรือ หุบเขาแกะ (PAHALGAM) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร) เดิมเป็นหมู่บ้านของคนเลี้ยงแกะ ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาอันสลับซับซ้อนอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,130 เมตร ด้วยความงามของทุ่งหญ้าและป่าสน สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้จึงเป็นโลเคชั่นยอดฮิตที่ภาพยนตร์หลายเรื่องนิยมมาถ่ายทำ นอกจากนี้พาฮาลแกม ยังได้รับการขนานนา  มว่าเป็น “สวิตเซอร์แลนด์อินเดีย” และนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือนดินแดนแห่งนี้ ต่างพร้อมใจกันเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยที่สุดในโลกอีกด้วยพาฮาลแกมในช่วงฤดูหนาวจะปกคลุมไปด้วยหิมะเกือบทุกพื้นที่ อากาศหนาวเย็นน้ำในลำธารเย็นเฉียบสายน้ำสายย่อยจะมาบรรจบรวมกันกลายเป็น “แม่น้ำลิดดาร์” (LIDDAR) แม่น้ำสายสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตในพาฮาลแกม ภายในสายน้ำเต็มไปด้วยโขดหินกลมเกลี้ยงทุกขนาด เมื่อน้ำปะทะต้องหินจึงเกิดเป็นฟองคลื่นน้ำที่เสริมให้บรรยากาศชวนมองเหมือนกับภาพวาดในจินตนาการ ระหว่างทางแวะถ่ายรูปทิวทัศน์ที่สวยงามสองฝั่งทาง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Restaurants Sagar Ratna Pahalgam

บ่าย  จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับ กิจกรรมขี่ม้าแคระ หรือ ม้าโพนี่ (มีคนจูง) ณ หมู่บ้านพาฮาแกม ชมหุบเขามีสายน้ำที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำริดเดอร์ ที่พาฮาลแกม สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมความงามของธรรมชาติของป่าสนเมืองหนาว ระหว่างทางยังพบกับฝูงแกะที่เดินหากินอยู่ในหุบเขา และหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาวแคชเมียร์ (เส้นทางการขี่ม้าอาจแตกต่างไปตามฤดูกาล)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  RESTAURANTS IN VIVANTA BY TAJ – DAL VIEW, SRINAGAR

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก VIVANTA BY TAJ – DAL VIEW, SRINAGAR  ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ศรีนาคา – ล่องเรือชมตลาดลอยน้ำ – เดลลี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ล่องเรือชมตลาดลอยน้ำ (VEGETABLE FLOATING MARKET) ในทะเลสาบมีแหล่งค้าขายที่พ่อค้าชายจะพายเรือมาซื้อขายผักกันในเวลาเช้าตรู่ การค้าขายจะเริ่มตั้งแต่เช้ามืดเรื่อยไปจนฟ้าสางและตลาดเริ่มวายประมาณเวลา 7.30น.ล่องเรือดื่มด่ำทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบดาล

ชมวิวทิวทัศน์ วิถีชีวิตชาวบ้านที่น่ารักริมน้ำ บรรยากาศแบบโรแมนติก จนได้ชื่อว่าถ้ามาแคชเมียร์แล้วไม่ได้ล่องเรือชิคาราทะเลสาบดาล ก็เหมือนมาไม่ถึงแคชเมียร์ ทะเลสาบดาลเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ และยังมีเกาะกลางทะเลสาบที่ชาวบ้านใช้ปลูกพื  ชหรือที่เรียกว่า สวนผักลอยน้ำ และ บ้านเรือ ที่มีชื่อเสียงและยังเป็นเสน่ห์ของแคชเมียร์อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

15.15 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเดลลี (DELHI) โดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 638

16.45 น. เดินทางถึง เมืองเดลลี (DELHI)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  Restaurants in Novotel New Delhi Aerocity หรือเทียบเท่า

20.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลลี เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

23.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ  โดย สายการเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่  9W 64

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

04.55 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ

***** ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ฯ มั่นใจไม่ผิดหวัง *****

*** หมายเหตุ ***   การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัท

เป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ

หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม

และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี

 

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป | EUROPE TOUR

ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการท่องเที่ยวยุโรป เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรส ด้วยแพคเกจทัวร์ยุโรปที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลีทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์เยอรมนีทัวร์ออสเตรียทัวร์อังกฤษทัวร์สก็อตแลนด์ทัวร์เบลเยี่ยมทัวร์เนเธอร์แลนด์ทัวร์กรีซทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์เวลส์ เป็นต้น

รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดนทัวร์ฟินแลนด์ทัวร์นอร์เวย์ทัวร์เดนมาร์กทัวร์ไอซ์แลนด์, ทัวร์ลัตเวีย, ทัวร์เอสโตเนีย

จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการเดินทางของเร้นจ์ฯ เราจึงมั่นใจในคุณภาพทุกการเดินทาง ทัวร์ยุโรปของเราจะแนะนำอีกมุมมองของโลกด้วยวัฒนธรรมใหม่ จากการสำรวจสถานที่ใหม่ๆ อยู่เสมอ ค้นหาการพักผ่อนในวันหยุดสุดพิเศษของคุณด้วยทัวร์ยุโรประดับคุณภาพของเรา

เราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ ประสบการณ์กว่า 20 ปี

“ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ฯ มั่นใจไม่ผิดหวัง”

หมายเหตุ       : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ 3us / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

 

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

 

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***