19-24  พ.ย 63  /  03  – 08  ธ.ค 63 /  10 – 15  ธ.ค 63 / 07 – 12 ม.ค 64 / 11 – 16 กพ 64 / 18 – 23 กพ 64/ 04 – 09 ม.ค 64
วันเดินทาง


ทัวร์ไทย
HERITAGE OF NORTH

กำหนดการเดินทาง :  19 – 24  พ.ย 63  /  03  – 08  ธ.ค 63 /  10 – 15  ธ.ค 63 / 07 – 12 ม.ค 64 / 11 – 16 กพ 64 / 18 – 23 กพ 64/ 04 – 09 ม.ค 64

จังหวัด :  พิษณุโลก – สุโขทัย – ตาก – ลำปาง – ลำพูน – เชียงใหม่  

สายการบิน :  แอร์เอเชีย 

ราคา : 32,900 บาท

สัมผัสกับมรดกอันล้ำค่าทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทางภาคเหนือของไทย ที่ต่างชาติยกย่องและใฝ่ฝันอยากจะมาสัมผัสสักครั้งในชีวิต ท่านจะประทับใจกับวัฒนธรรม วิถีชีวิต แบบดั้งเดิมของชาวเหนือ

ชมธรรมชาติที่สร้างสรรค์มาอย่างวิจิตรบรรจงแบบ UNSEEN THAILAND ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมในทริปนี้

19 – 24  พ.ย 63  /  03  – 08  ธ.ค 63 /  10 – 15  ธ.ค 63 / 07 – 12 ม.ค 64 / 11 – 16 กพ 64 / 18 – 23 กพ 64/ 04 – 09 ม.ค 64

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ – พิษณุโลก – วัดพระศรีมหาธาตุ – สวนบัวอมรรัตน์ – สุโขทัย

05.00.น.  พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารที่ 2 ขาออกภายในประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ จะคอยให้การต้อนรับ และ อำนวยความ สะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง *** มอบคูปอง ร้าน Starbucks  ท่านละ 300 บาท ***

06.55.น. เดินทางสู่ จังหวัดพิษณุโลก โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3308

07.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานจังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 9 อำเภอ มีเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเขตเมืองศูนย์กลางของจังหวัดและเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด เป็นจังหวัดเดียวของภาคกลางที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาว รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถตู้ VIP รอรับท่าน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  (เดินทางประมาณ 20 นาที) วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ หรือวัดพระศรีพระประธานองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานในวิหารคือ “พระพุทธชินราช” ชาวเมืองพิษณุโลกนิยมเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” วัดใหญ่นับเป็นพระอารามหลวงที่สำคัญของจังหวัด เพราะเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวเมือง และชาวไทยทั้งประเทศ ตั้งอยู่ที่ถนนพุทธบูชาริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองเมื่อ พ.ศ. 1900

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวน่านน้ำ ร้านอาหารคุ่เมืองพิษณุโลกมากกว่า 17 ปี

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนบัวอมรรัตน์ แหล่งปลูกบัวกระด้งยักษ์ขนาดใหญ่ที่แผ่กระจายไปเต็มพื้นที่ของบ่อน้ำ ที่นี่คือจุดเช็กอินที่นักท่องเที่ยวต้องห้ามพลาด (เดินทางประมาณ 15 นาที)

สวนบัวอมรรัตน์

แน่นอนว่าการถ่ายภาพยืนบนบัวกระด้งนั้นถือได้ว่าเป็นกิจกรรมไฮไลท์ยอดฮิตของที่นี่ ให้ท่านได้ยืนถ่ายภาพในใบบัวขนาดใหญ่นี้ตามอัธยาศัย

นาข้าว คาเฟ่

ร้านนี้อยู่กลางทุ่งนา ตัวร้านเป็นอาคาร 2 ชั้น ออกแบบสวยงาม โดดเด่น ท่ามกลางทางเดินไม้ไผ่ อิสระให้ท่านนั่งพักทานกาแฟชมวิว มีจุดให้ถ่ายรูปทั้งในร้านและนอกร้านยังมีทางเดินไม้ไผ่ให้เดินเล่นชมทุ่งนา ให้บรรยากาศที่สวยงามสุดลูกตา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดสุโขทัย (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) สุโขทัย เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางของประเทศไทย เป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ 700 กว่าปีที่แล้วคำว่า “สุโขทัย” มาจากสองคำ คือ “สุข+อุทัย” หมายความว่า “รุ่งอรุณแห่งความสุข” รอยอดีตแห่งความรุ่งเรือง เห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ เดินทางถึง จังหวัดสุโขทัย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SRIWILAI SUKHOTHAI RESORT & SPA  หรือเทียบเท่า

https://www.sriwilaisukhothai.com

ศรีวิไล สุโขทัย รีสอร์ทระดับหรู ใจกลางราชอาณาจักรแห่งแรกของสยาม กรุงสุโขทัย ห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเพียง 1.8 กิโลเมตรทำให้ทางรีสอร์ทได้รับการยอมรับว่าเป็นรีสอร์ทระดับหรูที่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดของสุโขทัย

ค่ำ รับประทาน ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

2

วันที่สองของการเดินทาง

สุโขทัย – วัดพิพัฒน์มงคล – สตรีทอาร์ท สวรรคโลก – อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

วัดพิพัฒน์มงคล

นำท่านสู่ วัดพิพัฒน์มงคล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) แต่เดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดร้างกลางทุ่งนา สันนิษฐานว่าเป็นวัดมาก่อนประมาณ 700 ปี ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง และจัดว่าเป็นเอกลักษณ์ มีความวิจิตรเชิงศิลปะโบราณทรงไทยล้านนาเป็นจำนวนมากในวัดแห่งนี้ อาทิ โบสถ์เรือนแก้ว วิหารล้านนา ลานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีนักธรรมการพัฒนาและการปฏิบัติธรรม รวมทั้งพระพุทธรูปทองคำ ศิลปะสมัยกรุงสุโขทัยที่ประดิษฐานและสร้างซื่อเสียงโด่งดังคู่จังหวัดสุโขทัย รวมระยะเวลา 26 ปี บนพื้นที่กว่า 119  ไร่

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (เดินทางประมาณ 45 นาที) เพื่อนำท่านสู่สตรีทอาร์ต สวรรคโลก จุดเช็คอินแห่งใหม่ในจังหวัดสุโขทัย ถ่ายภาพกับภาพวาดฝาผนังตามบ้านเรือนในย่านชุมชนเก่า ที่ถูกสร้างสรรค์โดยศิลปินสตรีทอาร์ทชั้นนำของเมืองไทย และต่างชาติ

สตรีทอาร์ท สวรรคโลก

สตรีทอาร์ต สวรรคโลก เป็นการถ่ายทอดผ่านสีสันแฝงด้วยเสน่ห์ของเมืองสวรรคโลก เชื่อมโยงเรื่องของอาหาร แฟชั่น ศิลปะ วรรณกรรม ดนตรี กีฬา สื่อ กิจกรรมไลฟ์สไตล์ต่างๆ ให้มีภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว ที่สนุกสนานและมีคุณค่าด้านวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของประเทศไทย มีทั้งหมด 7 จุด ในบริเวณย่านชุมชนเก่าชาวจีน ใจกลางอำเภอสวรรคโลก

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร สิบสองหน่วยตัด BY รุ่งอรุณแห่งความสุข

สิบสองหน่วยตัด ร้านเดิม ชื่อ รุ่งอรุณแห่งความสุข เดิมเป็นสวนเมล่อน ต่อมาขยายพื้นที่ โดยอนุรักษ์บ้านเก่า นำบ้านทรงไทยของนายอารยะ ชุมดวงมาปรับปรุงใหม่เค้าโครงเดิมเพื่อทำเป็นร้านติดสระบัว สวยงาม มีมุมถ่ายภาพสวยๆเยอะมาก สามารถเดินชมแกลอรี่ผ้าทอของเก่าสะสมจากเจ้าของร้านได้อีกด้วย

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านเที่ยวชมทั่วบริเวณของร้าน หรือเลือกถ่ายรูปเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัยกระทั่งได้เวลาพอสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย (เดินทางประมาณ 40 นาที) เพื่อนำท่านสู่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย  เป็น โบราณสถานเก่าแก่ที่อยู่เคียงคู่กับสุโขทัยมาช้านาน เป็นจุดหมายอันดับต้นๆที่นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาเยี่ยมเยือน อีกทั้งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกด้วย มีพื้นครอบคลุมกว้างขวางและมีกลุ่มโบราณสถานที่กระจายอยู่ในเขตเมืองและรอบตัวเมือง

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนำท่านชมโบราณสถานที่เป็นไฮไลท์ ค่อนข้างสมบูรณ์และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว อาทิ

วัดศรีชุม วัดที่ประดิษฐานพระอัจนะ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีความสูงถึง 15 เมตร  ลักษณะของวิหารสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายมณฑป แต่หลังคาพังทลายลงหมดแล้ว เหลือเพียงผนังทั้งสี่ด้าน ผนังทางด้านใต้มีช่องให้คนเข้าไปภายใน วัดนี้จะค่อนข้างคึกคักไปด้วยผู้คนที่มาชมความงดงามขององค์พระรวมถึงมากราบไหว้ขอพรกันด้วย วัดมหาธาตุ เป็นวัดใหญ่อยู่กลางเมือง มีพระเจดีย์ต่างๆ รวมถึง 200 องค์ นับเป็นวัดสำคัญประจำกรุงสุโขทัย มีบรรยากาศยามเย็นที่สวยงามโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดิน จะได้เห็นดวงกลมโตลาลับขอบฟ้า เป็นต้น

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก SRIWILAI SUKHOTHAI RESORT & SPA  หรือเทียบเท่า เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทาน ณ ร้านอาหาร น้ำค้างสุโขทัย ร้านอาหารขึ้นชื่อของาสุโขทัย สัมผัสอาหารไทย ที่งดงามทั้งหน้าตาและรสชาติที่ล้ำเลิศ จนได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ที่พัก

*** แนะนำการแต่งกายสำหรับวันพรุ่งนี้ : มีกิจกรรมเดินเข้าถ้ำสีฟ้า ที่จังหวัดตาก ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่คล่องตัว รองเท้าผ้าใบ หมวก ไฟฉาย ***

3

วันที่สามของการเดินทาง

สุโขทัย – ตาก – ถ้ำสีฟ้า – สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกของไทย มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ นับเป็นจังหวัดชายแดนที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่งของไทย มีประวัติศาสตร์เก่าแก่นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามหลายแห่ง ถึง อำเภอแม่สอด จ.ตาก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารข้าวเม่า ข้าวฟ่าง ร้านอาหารในตัวเมืองแม่สอด ที่ตกแต่งสวนสไตล์ทรอปิคอล ด้วยพรรณไม้นานาชนิด  สวยงามด้วยไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว  เหมือนนำป่าขนาดย่อมมาไว้ภายในร้าน   นอกจากนี้ยังมีบึง น้ำตก ลำธาร เรียกว่าเป็นร้านอาหารที่ตกแต่งอลังการมาก ตามสโลแกนของร้าน  “สวนป่าในจินตนาการ” 

บ่าย จากนั้นนำท่าน เที่ยวธรรมชาติสุดอลังการ ‘ถ้ำสีฟ้า’ เป็นสถานที่เที่ยวสุดอันซีนใน  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ถ้ำสีฟ้า

เป็นสถานที่เที่ยวสุดอันซีนในอ. แม่สอด จังหวัดตาก ภายใน ถ้ำมีความสวยงามของกลุ่มหินที่ถูกกัดกร่อนตามธรรมชาติ เมื่อเข้าไปจะพบกับอุโมงค์งวงช้าง กลุ่มหินที่ถูกกัดกล่อน จนเป็นโพรง เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ และที่มาของชื่อ ‘ถ้ำสีฟ้า’ เพราะเนื้อหินที่นี่จะมีสีออกฟ้าไม่มีสีแดงหรือสีส้ม เหมือนถ้ำที่อื่นๆ เป็นความอลังการตามธรรมชาติที่สวยงามมาก

*** การเที่ยวชมภายในถ้ำควรปฎิบัติตามเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ***

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ อ.เมือง จังหวัดตาก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)iระหว่างทาง นำท่าน แวะถ่ายภาพบริเวณสะพานสมโภช กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ที่ถือเป็น

จุดถ่ายภาพบรรยากาศดีดีๆของแม่น้ำปิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีเป็นสะพานที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ 200 ปี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อเชื่อม สองฝั่งแม่น้ำปิงระหว่างเทศบาลเมืองตาก และตำบลป่ามะม่วง ซึ่งในอดีตสามารถใช้รถจักรยานและรถจักรยานยนต์สัญจร แต่ปัจจุบันเป็นสะพานสำหรับเดินชมทิวทัศน์แม่น้ำปิงและมีการประดับไฟสวยงามมากในยามค่ำคืน ให้ท่านได้เก็บภาพสวยงามตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก WHITE HOUSE HOTEL TAK  หรือเทียบเท่า www.facebook.com/AdminWHโรงแรมสีขาว สง่างามใจกลางเมืองตาก ที่ผสานกลิ่นอายวินเทจ ในบรรยากาศที่โล่ง โปร่งสบาย

(เดินทางประมาณ 10 นาที)เพื่อให้ทุกท่านได้เปลี่ยเสื้อผ้า พักผ่อนตามอัธยาศัย ได้เวลาพอสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารชิดชล ร้านอาหารบรรยากาศดี ริมฝั่งแม่น้ำปิง

ชิดชล

เป็นร้านเก่าแก่ที่ใครๆที่มาเที่ยวตากก็ต้องแวะมาโดน ที่นี่มีเมนูเด็ดต้องสั่ง คือ ไก่ชิดชล โดยมีทีเด็ดตรงที่เนื้อกรอบและนุ่มมาก สั่งมากินคู่กับหมี่กรอบ บอกเลยว่าดีงามสุด ๆ

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ตาก – ลำปาง – นั่งรถม้าชมเมือง – บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลำปาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองลำปาง ตั้งอยู่ในแอ่งที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน มีชื่อเรียกอย่างหลากหลายตั้งแต่ เขลางค์นคร, เวียงละกอน, นครลำปาง ฯลฯ ในภายหลังเป็นที่รู้จักกันดีอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองรถม้า” ที่สัมพันธ์กับเอกลักษณ์ของลำปาง

จากนั้นนำท่านกิจกรรม นั่งรถม้าชมเมืองลำปาง (รถม้า 1 คัน นั่งคันละ 2 ท่าน)

นั่งรถม้าชมเมืองลำปาง

ถือว่าเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทย เป็นรถม้าแบบเปิดประทุน ที่นั่งผู้โดยสารคล้ายคลึงกับที่นั่งของจักรยานสามล้อ แต่มีขนาดใหญ่กว่า อยู่ทางตอนหลังของที่นั่งคนบังคับ ซึ่งมีระดับสูงกว่าเล็กน้อย เส้นทางจะผ่านแม่น้ำวัง ชมบ้านโบราณเก่าๆ สะพานแขวน และสถานที่สำคัญอีกหลายที่ จนได้เวลาอันสมควร

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวัง บริเวณที่ตั้งวัดเป็นเนินดินสูง ขนาดใหญ่  เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต   เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามอีกวัดหนึ่งของ ลำปาง ไม่ว่าจะเป็นอุโบสถและพระวิหารสไตล์ ล้านนาที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะแบบพม่า มีลวดลายแกะสลักของอุโบสถที่อ่อนช้อยงดงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร THE RIVERSIDE (เดอะ ริเวอร์ไซด์) เปิดมาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ถือว่าเป็นหนึ่งในร้านเก่าแก่คู่เมืองลำปาง ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองริมแม่น้ำวัง 

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน (ใช้เวลาเดินงประมาณ 1.30 ขั่วโมง)และอีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้ ให้ท่านได้ลองต้มไข่ออนเซ็น ที่ใช้ความร้อนจากบ่อน้ำร้อนในการทำให้ไข่สุกเป็นไข่ออนเซ็นสไตล์ไทยที่อร่อยไม่เหมือนที่อื่น มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆอิสระให้ท่านได้ชิมไข่ออนเซ็นตามอัธยาศัย จนได้เวลาพอสมควร

บ่อน้ำพุร้อนแจ้ซ้อน

เป็นบ่อน้ำร้อนที่พุดขึ้นมาจากพื้นดิน บ่อที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดมีความร้อนสูงถึง 100 องศาเซลเซียสเลยทีเดียว ไฮไลท์ในการมาชมบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้คือความสวยงามของไอน้ำร้อนที่พวยพุ่งขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน มองดูคล้ายหมอกจางๆ ที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ บวกกับแสงแดดที่ส่องสะท้อนลงยังบ่อน้ำร้อน เป็นภาพความงดงามที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็น อย่างยิ่ง

จากนั้นนำท่าน เดินทางกลับสู่ ตัวเมืองลำปาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ขั่วโมง) นำท่านเช็คอินเข้าสู่ ที่พักโรงแรมเวียงลคอร  (WIENGLAKOR  HOTEL)  หรือเทียบเท่า

https://wineglakor-lampang-th.book.direct/th-thเพื่อให้ท่านได้เก็บสัมภาระ และพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร แสร้งว่า (SAENGWA THAI MODERN CUISINE) ร้านอาหารไทยโบราณสไตล์ฟิวส์ชั่นเก๋ๆดีงามอห่งเมืองลำปาง ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ลำปาง – วัดเฉลิมพระเกียรติ – เชียงใหม่ – ช้อปปิ้ง วัน นิมมาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ คือ Unseen Thailand ที่ต้องไปเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาสูงในอำเภอแจ้ห่ม ในพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาท เดิมวัดแห่งนี้ชื่อ วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง เนื่องจากบนวัดมีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ ภายในบริเวณวัดแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ชั้นแรกคืออุโบสถและเจดีย์ ชั้นที่สองคือที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท และชั้นสุดท้ายคือดอยพระบาทเป็นที่ประดิษฐานองค์พระธาตุสีทอง และเจดีย์สีขาวบนยอดเขาสูง และยังเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่งดงาม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเดือนแดงคันทรี

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เชียงใหม่ (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เพื่อนำท่านเดินทางสู่

วัน นิมมาน (One Nimman)

ช้อปปิ้ง วัน นิมมาน

จากนั้นอิสระให้ท่าน เดินเล่น และเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ และช่อปปิ้งที่ วัน นิมมาน (One Nimman) แลนด์มาร์คใหม่ล่าสุด ที่ตั้งอยู่ในย่านนิมมานเหมินท์ ย่านที่ชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวรู้จักในฐานะแหล่งช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์และงานออกแบบ แหล่งรวมคาเฟ่และร้านอาหารดีไซน์เก๋ด้วยโครงสร้างอาคารที่ก่อด้วยอิฐดินเผา มีซุ้มประตูโค้ง ได้กลิ่นอายล้านนาผสมสถาปัตยกรรมยุโรปอิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัจนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก คุ้มพญา รีสอร์ทแอนด์สปา เซ็นทารา บูติก คอลเลกชั่น หรือเทียบเท่า

https://www.centarahotelsresorts.com/boutique/kpc/

รีสอร์ทย่านใจกลางเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาเมื่อครั้งอดีตมีการตกแต่งภายในด้วยผ้าไทยและไม้สัก มีหลังคาที่ทำจากไม้สักทองอายุกว่า 80 ปีและนำไม้มาแกะสลักโดยช่างฝีมือเพื่อประดับตกแต่งไปทั่วบริเวณรีสอร์ทที่แวดล้อมไปด้วยบรรยากาศเงียบสงบ ชวนให้รำลึกถึงมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาโบราณ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

6

วันที่หกของการเดินทาง

เชียงใหม่ – I LOVE FLOWER FARM  – ช้อปปิ้งของฝาก – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ I love flower Farm สวนดอกไม้แสนสวย ของจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ฟิลล์เหมือนอยู่ต่างประเทศ  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

I LOVE FLOWER FARM

เป็นฟาร์มทุ่งดอกไม้แห่งอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่สวนดอกไม้ขนาด 8 ไร่ สะพรั่งไปด้วยหมู่มวลดอกไม้หลากหลายชนิด ทั้งดอกคัตเตอร์สีขาวละมุน ดอกลาเวนเดอร์สีม่วงสดใส และดอกมาร์กาเร็ต สีม่วงอ่อนที่ถ่ายรูปมุมไหนก็ออกมาสวยสุด ๆ และเพื่อความเป็นระเบียบรวมถึงป้องกันไม่ให้แปลงดอกไม้เสียหายทางสวนจึงจำกัดจำนวนไม่เกิน 200 คนต่อวัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเมืองแท้ๆที่โด่งดังของจังหวัดเชียงใหม่

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

เฮือนม่วนใจ๋

ร้านอาหารเหนือสไตล์ดั้งเดิมในตัวเมืองเชียงใหม่นี้เป็นของเชฟจรัญ ธิพึง ผู้สืบทอดสูตรอาหารที่ตกทอดจากรุ่นปู่ย่าตายายมากว่า 100 ปี สั่งสมประสบการณ์ และเปิดร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นถึง 7 สาขา

เพราะฝีมือที่โดดเด่นจึงไม่น่าแปลกใจที่ร้านจะได้รับรางวัลMichelin BIB Gourmand 2020 รวมไปถึงรางวัลในท้องถิ่นอื่นๆอีกมากมาย

บ่าย จากนั้นนำท่าน แวะซื้อของฝากที่ ตลาดวโรรส หรือ กาดหลวง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ มีสินค้าที่นักท่องเที่ยวจะมาหาซื้อของฝากกัน โดยเฉพาะสินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองราคาถูกอีกมาก อิสระตามอัธยาศัย จนได้เวลาพอสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่

17.25  น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE165

18.50  น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating