28 พฤษภาคม – 06 มิถุนายน 2563
วันเดินทาง
Egypt Air (MS)
สายการบิน
กรีซ
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : GREECE: LUXURY CLASSIC 10 DAYS (MS)

กำหนดการเดินทาง : 28 พฤษภาคม – 06 มิถุนายน 2563

ประเทศ : กรีซ

สายการบิน : อียิปต์แอร์ (Egypt Air) เที่ยวบินที่ MS 961/747

ราคา : 129,800 บาท

เอเธนส์ – อโครโปลิส – ย่านปลาก้า – เกาะมิโคนอส – เกาะซานโตรินี่

OIA Sunset – ล่องเรือทัวร์ภูเขาไฟ – เดลฟี – วิหารลอยฟ้า เมทิโอร่า – Mc Arthur Glenn

นำท่านเดินทางสู่ดินแดนนครลอยฟ้า เมทิโอร่า ตระการตากับอารยธรรมกรีซโบราณอันเลื่องชื่อ ล่องเรือสู่เกาะสวรรค์ ซานโตรินี่ และ มิโคนอส พักในโรงแรมสุดหรู ไฮไลท์สวยจนต้องร้อง ว้าว !!!
พลาดไม่ได้กับการช้อปปิ้งบน ย่านดัง ปลาก้า และ Mc Arthur Glenn

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เอเธนส์

20.55 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียิปต์แอร์ (Egypt Air) เที่ยวบินที่ MS 961/747 เจ้าหน้าที่จากบริษัทจะคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยสายการบินอียิปต์แอร์ (Egypt Air) เที่ยวบินที่
MS 961/747

2

วันที่สองของการเดินทาง

เอเธนส์ – ชมเมือง-ย่านเมืองเก่าปลาก้า

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติไคโรเวลา 04.20 – 09.15 น.)

12.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงเอเธนส์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนั้น
บริษัท ฯ พร้อมนำท่านรับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย  จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเอเธนส์ ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนาม พร้อมแวะถ่าสยภาพบริเวณหน้าทำเนียบประะธานาธิบดี (Hellenic Parliament Building) ซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวงเพื่อให้ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนาม

ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (Panathenaic Olympic Athens) ในอดีตชาวกรีกโบราณเคย ใช้แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896

ถ่ายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน (Hadrian’s Arch) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาที่สูงเด่นของกรุงเอเธนส์เพื่อมุ่งสู่ อโครโปลิส (Acropolis) อันยิ่งใหญ่อลังการเพื่อนำท่าน

เข้าชมวิหารพาร์เธนอน (Parthenon)วิหารที่สร้างขึ้นเมื่อปี 447 – 432 ก่อนปีคริสตกาลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทพีอธีนาในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลังรายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริค ด้านหน้า 8 ต้น ด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่างๆได้อย่างกลมกลืนภายในวิหารมีรูปปั้นเทพีองค์นี้ ซึ่งมีความสูงถึง 12 เมตรทำด้วยงาช้างและแผ่นทองส่องแสงเรืองรองวิหารแห่งนี้ได้ถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกายกรีกออร์โธดอกซ์ในคริสต์ศตวรรษที่6และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีซตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม ปัจจุบันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในยุคคลาสสิก (ยุคทองของกรีซ) ที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในโลกศิลป

จากนั้นนำท่านสู่ ย่านเมืองเก่าปลาก้า (Plaka) ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาอโครโปลิสเคยเป็นย่านที่พบปะของเหล่าบุบผาชนและนักคิดของกรีซในอดีตปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และอาร์ตแกลลอรี่มากมายถนนซอกซอยของย่านนี้มีขนาดเล็กปูด้วยหินก้อนคล้ายในอดีตบรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้าจะทำให้ท่านย้อนระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดีตที่มีบ้านเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสิคพร้อมดอกไม้คละสีท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆโบสถ์ยุคไบเซนไทน์ มหาวิทยาลัยเก่า บางส่วนของประตูและกำแพงโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ท่านจะสนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกจากกรีซมากมายพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันมะกอก(ผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรีซ)อาทิเช่น สบู่ ครีมทาผิว ครีมสระ/นวดผม เครื่องเงินและทองที่เป็นลวดลายกรีกโบราณและงานหัตถกรรมต่างๆอาทิ เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้นแกะสลักภาพวาดและอื่นๆ อีกมากมายอิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมจนถึงยามพลบค่ำตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใบเล็ก (Overnight bag) สำหรับพักค้างคืนที่คาลัมบาก้า 1 คืน ***

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Wyndham Grand Athens หรือเทียบเท่าhttps://www.marriott.com/hotels/travel/atham-athens-marriott-hotel/

3

วันที่สามของการเดินทาง

เอเธนส์ – เดลฟี โบราณสถานอันศักดิ์ของเทพีอะธีนา –น้ำพุคาสตาเลีย – คาลัมบาก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านสู่เมือง เดลฟี (Delphi) (195 กิโลเมตร) เป็นเมืองที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่ง  หนึ่งของกรีกโบราณ ศตวรรษที่ 4-7 ก่อนคริสตกาลที่รู้จักการในสมญานามว่า“สะดือของโลก” ที่เมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดศุนย์กลางของยุคลาสสิคซึ่งผู้คนนับหมื่นนับพันจากรับอื่นๆต่างเดินทางมาเพื่อขอเทพพยากรณ์จาก อพอลโล (Apollo) เพราะเป็นคำพยากรณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิพลต่อผู้คนที่เลื่อมใสที่สุดในสมัยกรีกหลังจากนั้นนำท่านชม โบราณสถานอันศักดิ์ของเทพีอะธีนาประกอบด้วยอนุสาวรีย์ที่สวยที่สุดของเดลฟีมีลักษณะเป็นหอเสากลม ต่อด้วยการนำท่านเข้าสู่โบราณสถานของเทพอพอลโลแห่งเดลฟีที่เลื่องลือซึ่งภายในกรอบสี่เหลี่ยมนี้มีวิหารอพอลโลอยู่ตรงกลางโรงละครกลางแจ้งลักษณะรูปครึ่งวงกลม และสนามกีฬาที่อยู่ด้านบนสุด พร้อมนำท่านชมน้ำพุคาสตาเลีย (Castalian Spring) ที่มีน้ำมาจากแหล่งน้ำพุร้อนมีอายุเก่าแก่กว่า 3,000 ปี อีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาลัมบาก้า (KALAMBAKA) (240 กิโลเมตร) เป็นเมืองประวัติศาสตร์  ในเขตจังหวัด Trikala ตอนกลางของประเทศกรีซดินแดนแห่งเทพปกรนัม  เมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงเก่าแก่มา  ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่10และถือว่าเป็จุดหมายปลายทางของผู้แสวงบุญทั่วโลกมาเนิ่นนาน นอกจากนี้บริเวณถนนสายหลักของเมืองยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และร้านกาแฟไว้ให้คุณได้ลิ้มลองจำนวนมาก

ค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Grand Meteora Hotel หรือเทียบเท่า  https://divanimeteorahotel.com/

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

คาลัมบาก้า- เขาเมทีโอร่า-นครลอยฟ้า- โบสถ์ไบแซนไทน์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมทีโอร่า (METEORA ROCKS) เพื่อชมนครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของผู้แสวงบุญมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 10 โดยชื่อเมเทออรานั้นมาจากคำว่า Meteorizo แปลว่าแขวนห้อยอยู่กลางอากาศ เพราะบนเขานี้มีอารามของศาสนจักรนิกายออร์โทดอกซ์ (Orthodox Church) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1356 ทั้งนี้ในอดีตบริเวณ Meteora Rocks เคยมี อารามลอยฟ้าอื่นๆมากถึง 24 แห่งด้วยกัน แต่ในปัจจุบันมีอารามที่ยังคงความสมบูรณ์ เหลืออยู่เพียง 6 แห่งเท่านั้นและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก (Unesco)  ได้แก่  Megalo Meteoron, Varlaam, Agios Nikolaos Anapafsas, Roussanou Agia Trias Stefan อย่างไรก็ตามความมหัศจรรย์ทางวิศวกรรม และสถานปัตยกรรมแห่งนี้ได้ทำให้นักเดินทางประทับใจมาแล้วนักต่อนัก จนถึงจึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า อารามลอยฟ้า หรือ วิหารลอยฟ้า สมกับที่อารามนั้นตั้งอยู่สูงขึ้นไปประมาณ 245 เมตร (ถือว่าอยู่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดอีกด้วย)

จากนั้นนำท่านเข้าชม อารามเมกาโล เมทีโออรอน (MEGALO METEORON) ซึ่งเป็นอารามที่ใหญ่ที่สุดในอารามทั้งหมด ใช้เวลาสร้างถึงกว่าสามศตวรรษจึงแล้วเสร็จอกจากนั้นอารามแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง เจมส์ บอนด์ ตอน FOR YOUR EYES ONLY อีกด้วย ณ ที่แห่งนี้ท่านจะต้อง  แปลกใจในความสามารถของพระในสมัยโบราณที่สามารถสร้างอารามบนยอดเขาสูงโดยการนำหินหรืออิฐแต่ละก้อนไม้แต่ละแผ่นไปสู่  ยอดเขาโดยลำเลียงในตะกร้าและบันไดเชือก จากนั้นนำชมโบสถ์ไบแซนไทน์ (the Church of the assumption of virgin mary) โบสถ์อัสสัมชัญที่มีชื่อเสียงของเมืองคาลัมบาก้า สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่อันงดงามฝีมือของนักบุญ Kyriazis และ Neofytos จากนั้นให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของหมู่อารามลอยฟ้าจนกระทั่งได้เวลานำอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเอเธนส์ (360 กิโลเมตร) โดยระหว่างทางนั้นผ่านพบกับรูปปั้นของ  กษัตริย์ยอดนักรบ ลีโอนีดาส แห่งสปาร์ต้า (Leonidas King of Sparta) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความปรีชาสามารถในการรบที่เทอร์โมไพเลย์ (Battle of Thermopylae)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Wyndham Grand Athens หรือเทียบเท่าhttps://www.marriott.com/hotels/travel/atham-athens-marriott-hotel/

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เอเธนส์ – Cape Sounion – Mc Arthur Glenn Designer Outlet

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แหลมซูเนียน (Cape Sounion) (50 กิโลเมตร) นำท่าน ชมวิหารแห่งเทพโพไซดอน (Temple of Poseidon) หรือเทพเนปจูน เทพแห่งมหาสมุทร วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ปลายหน้าผาในจุดที่สัมผัสความงดงามของทะเลอีเจียน และหมู่เกาะต่างๆ ได้ดีที่สุด สร้างขึ้นเมื่อ 444 ปีก่อนคริสตกาล ปัจจุบันมีอายุกว่า 2,000 ปี ในอดีตชาวกรีกที่จะต้องเดินเรือสู่ทะเลใหญ่ และจะต้องมาบวงสรวงขอพรให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ ณ ที่นี่ วิหารนี้นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสำคัญแล้ว ยังคงทำหน้าที่เป็นเสมือนประภาคารนำทางให้แก่นักเดินทางที่กำลังมุ่งสู่เมืองพีเรอุสอีกด้วย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Mc Arthur Glen Designer Outlet Athens  (24 กิโลเมตร) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์ดังกว่าร้อยแบรนด์ที่ราคาถูกกว่าถึง 70 % อาทิ HUGO BOSS, POLO RALPH LAUREN, VERSACE, S.FERRAGAMO, TOMMY HILFIGER และอื่นๆอีกมากมาย โดยอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง Dionysos Zonar’s หรือเทียบเท่า

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Wyndham Grand Athens หรือเทียบเท่าhttps://www.marriott.com/hotels/travel/atham-athens-marriott-hotel/

*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใบเล็ก (Overnight bag) สำหรับพักค้างคืนที่เกาะมิโคนอส 1 คืน และที่เกาะซานโตรีนี 2 คืน ***

6

วันที่หกของการเดินทาง

เอเธนส์ – นั่งเรือเฟอร์รี่ เกาะมิโคนอส (เวนิชน้อย)  – กังหันกลางทะเล – ย่านเมืองเก่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ BREAKFAST BOX

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือพิเรอุส (PIRAEUS)

07.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะมิโคนอส (Mykonos) โดยเรือ CHAMPION JET หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอด นิยมของประเทศกรีซและยังเป็นหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาดิส (Cyclades Island) ในเขตทะเลอีเจียน (Aegean Sea) เป็นสถานที่ที่เหล่าชนชั้นสูงทั่วโลกต่างนิยมล่องเรือยอร์ชมาพักผ่อนตากอากาศ ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวตั้งแต่นางแบบ ดาราฮอลลีวูด และหญิงชายเกย์นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่นี่เป็นเกาะที่มีความงามเหนือจริงซึ่งอุดมไปด้วยร้านค้าและแหล่งเริงรมย์อันหรูหราของอ่าวรูปกึ่งวงกลม บ้านรูปทรงก้อนน้ำตาล กังหันลมทาสีขาว บ้านริมทะเลแบบอีเจียนดั้งเดิมที่ไม่มีสถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน ล่องเรือเฟอร์รี่ ที่นั่งระดับ BUSINESS CLASS ล่องชมความงามของทะเลอีเจียน ผ่านชมความสวยงามของเกาะน้อยใหญ่ ท่ามกลางทะเลสีเขียวมรกต ท้องฟ้าสวยใสไร้เมฆหมอก

09.40 น. เดินทางถึง ท่าเรือเกาะมิโคนอส (Mykonos Island) จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับกังหันลมมิโคโนส(Mykonoswindmills)สัญลักษณ์ความงามของเกาะเป็นกังหันลมโบราณที่ตั้งรับลมทะเลคาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่16ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะคล้ายๆกันคือมีอาคารรูปร่างกลมสีขาวและหลังคาแหลมโดยกังหันถูกใช้ในการผลิตแป้งข้าวสาลีและได้ทำการหยุดการผลิตในช่วงกลางศตวรรษที่20ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในทะเลอีเจียนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ มิโคโนส ทาวน์ (Mykonos Town) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าโชรา (Chora) หรือ โฮรา (Hora) เมืองหลวงของเกาะมิโคนอสโดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณหน้าอ่าวใกล้กับท่าเรือเป็นจุดรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆมีเรือประมงมากมายจอดเทียบท่าอย่างสวยงามเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ลิตเติ้ล เวนิส” (Little Venice) แห่งเกาะมิโคโนสที่มีความโดดเด่นและงดงามอีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สวยและโรแมนติกที่สุดบนเกาะมิโคโนสอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง Roca in Mykonos หรือเทียบเท่า

บ่าย จากนั้นนำท่านชมความงดงามของเหล่าอาคาร บ้านเรือนที่ถูกทาสีขาวตัดกับประตูหน้าต่างสีฟ้าเข้มประดับระเบียงบ้านด้วยกระถางดอกไม้สีสันสดใสช่วยเพิ่มสีสันให้เมืองสีขาวแห่งนี้มีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วยอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว ช้อปปิ้งที่ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่มีบรรยากาศและกลิ่นอายของความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนตื่นตาไปกับร้านขายของที่ระลึกร้านเสื้อผ้าหอศิลป์ร้านอาหารและคาเฟ่บาร์ทันสมัยมากมายหรือพักผ่อนแบชาวกรีกจิบกาแฟรสเข้มกับเค้กวาฟเฟิลหอ,กรุ่นชมทะเลตามอัธยาศัยอิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับหาดทรายสีเหลืองทองละเอียดน้ำทะเลสีฟ้าอมเขียวใสสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการอาบแดดของนักท่องเที่ยวที่นี่ซึ่งเลือกอาบแดดตามสไตล์ส่วนบุคคลหาดแบบครอบครัวจะแต่งกายแบบเดินชายหาดปกติ (ซึ่งเป็นหาดส่วนน้อย) หาดซุปเปอร์พาราไดซ์ นักท่องเที่ยวจะแต่งกายแบบน้อยชิ้นจนเกือบเปลือยหาดเอเลีย (Elia) หรือที่เรียกกันว่าหาดโรเลกซ์ ซึ่งเป็นหาดของกลุ่มเศรษฐีใหม่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม San Marco Hotel หรือเทียบเท่า  

https://www.sanmarco.gr/

เพื่อให้ท่านได้จัดเก็บสัมภาระ และพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย

*** อิสระให้ท่านพักผ่อนในห้องพักส่วนตัว หรือจะสำรวจแสงสีที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของยามค่ำคืนของเกาะมิโคนอส ได้ตามอัธยาศัย ***

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เกาะมิโคนอสเกาะซานโตรินี ชมพระอาทิตย์ตกที่เอีย

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี (Santorini)

09.50 น. เดินทางออกจาก เกาะมิโคนอส (Mykonos) โดยเรือ CHAMPION JET ที่นั่งระดับ BUSINESS CLASS

11.55 น. เดินทางถึง เกาะซานโตรินี (SANTORINI) เกาะอันงดงามดั่งสรวงสวรรค์ เกาะแห่งนี้มีขนาดเล็กโดยมี  ความยาวเพียง 18 ก.ม. มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส (Cyclades) มีชาวกรีกอาศัยอยู่บนเกาะเพียงหมื่นกว่าคน งดงามโรแมนติค ด้วยกลุ่มบ้านเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตายอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้าต่าง งดงามดั่งภาพในโปสการ์ดท่องเที่ยว เกาะแห่งความมหัศจรรย์น่าเหลือเชื่อระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ วิถีชีวิตคนพื้นเมืองซึ่งสร้างบ้านบนเกาะภูเขาไฟ (ปัจจุบันยังคงปล่อยก๊าซ และไอน้ำที่มีอุณหภูมิถึง 80 องศา)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Orama Hotel หรือเทียบเท่า

เพื่อจัดเก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านมุ่งสู่ ตอนเหนือของเกาะ เพื่อนำท่าน สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกที่เอีย (OIA) จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์สีแสงสด ริ้วสีแดงเจือสีม่วง ส้มของท้องฟ้าเหนือท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ความงามเกินกว่าคำบรรยายใดๆ จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Orama Hotel หรือเทียบเท่า

http://oramasantorini.com/

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เกาะซานโตรินี – ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ – ชิมไวน์ – จัตุรัสธีโปโกปูลู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Volcano) ที่สวยงามแปลกตา อันเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิด และการยุบตัวของเกาะ เรือจะนำท่านสู่ บริเวณบ่อน้ำพุร้อน เพื่อได้ให้สัมผัสความงามของน้ำทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดงแปลกตาด้วยแร่กำมะถัน อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวบริเวณรอบทะเลสาบ เพื่อถ่ายรูปบ้านเชิงเขาอันสวยงามของเกาะซานโตรินีจากจุดชมวิวที่ดีที่สุด ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านล่องเรือกลับสู่ ท่าเรือ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถเคเบิ้ลคาร์ ชมความงามของเกาะจากมุมสูง และให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สนุกสนานโดยเลือกนั่งลา (Donkey) พาหนะที่โด่งดัง และเก่าแก่ของชาวกรีกลงจากเขา หรือเลือกนั่งรถเคเบิ้ลคาร์ตามอัธยาศัย นำท่านสัมผัสมหัศจรรย์ความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรินี่ ที่ไม่เพียงมีแต่หาดทรายสีขาวงดงาม

และยังมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีดำของหาดเรด บีช (Red Beach) หาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใน บริเวณอโครติริ (Akrotiri) เขตโบราณคดีอันเก่าแก่ ตำนานแห่งทฤษฎีแอตแลนตีส อาณาจักรที่ไม่มีตัวตนของเพลโต  เป็นโบราณสถานที่โดดเด่นที่สุดบนเกาะแห่งนี้ ที่มีการพบหลักฐานว่ามีคนพักอาศัยตั้งแต่  ปลายยุคหินใหม่ ราว 4,000 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงช่วงต้นของยุคสำริดนำท่านเดินทางสู่ Perissa Beach เป็นหาดที่มีจุดเด่น คือ ถูกปกคลุมด้วย  หินกรวดสีดำ ทำให้ดูเเปลกตากว่าหาดทรายที่เราเคยเห็นทั่วไป ระหว่างทางท่านจะพบกับเเปลงไร่องุ่น โดยองุ่นที่นี่จะปลูกเป็นพุ่มเตี้ยๆเพราะลมเเรง เเละที่นี่จะไม่มีการรดน้ำเพราะหมอกยามเช้าให้ความชุ่มชื้นเพียงพอต่อต้นไม้อยู่เเล้ว นำท่าน ชมหมู่บ้าน Pyrgos ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่คนท้องถิ่น เดิมของชาวซานโตรินี่อยู่อาศัยกันและนำท่าน แวะชิมไวน์ที่ Santo Winery ที่นี่มีไวน์ ให้ท่าน  เลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่เเพง เเถมรสชาตินุ่มลิ้นที่ไม่ควรพลาดลิ้มลอง และควรค่าแก่การนำกลับไปเป็นของฝากอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านใจกลางเมืองบริเวณจัตุรัสธีโปโกปูลู (Theotokopoulou Square) แหล่งนัดพบประจำเมือง ซึ่งเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารบรรยากาศน่ารัก ร้านขายเครื่องประดับ บาร์ ไนท์คลับ บริษัทท่องเที่ยว อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว ช้อปปิ้ง หรือแวะนั่งดื่ม กาแฟ พร้อมละเลียดความงามของธรรมชาติอันน่าทึ่ง จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Orama Hotel หรือเทียบเท่า

http://oramasantorini.com/

10

วันที่สิบของการเดินทาง

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เกาะซานโตรินี เอเธนส์ กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า Breakfast Box

08.35 น. เดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) โดยสายการบิน AEGEAN เที่ยวบินที่ A3 – 7353

09.20 น. เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS)

เที่ยง *** อิสระให้ท่าน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารบริเวณสนามบิน CASH BACK ท่านละ 25 ยูโร ***

13.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 748/960

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาติไคโรเวลา 14.15 – 23.05 น.)

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

13.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..