9 -18 ตุลาคม 2562
วันเดินทาง
สายการบินลุฟท์ฮันซ่า (LH), ออสเตรียแอร์ไลน์ (OS)
สายการบิน
กรีซ
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : เจาะลึกกรีซ อาณาจักรโบราณ สวรรค์บนดิน 10 วัน (OS/LH)

กำหนดการเดินทาง : 9 – 18 ตุลาคม 2562

ประเทศ : กรีซ

สายการบิน : ออสเตรียแอร์ไลน์  (OS) 

ราคา : 127,800 บาท

เอเธนส์ – ชมเมือง – อโครโปลิส – วิหารพาร์เธนอน -ย่านปลาก้า เกาะมิโคนอส – เวนิชน้อย – กังหันกลางทะเล – ย่านเมืองเก่า  เกาะซานโตรินี่ หมู่บ้านเอีย นั่งเคเบิ้ลคาร์ – ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ

นั่งลาดองกี้ จัตุรัสธีโปโกปูลูโบราณสถานอันศักดิ์ของเทพีอะธีนา – เดลฟี  น้ำพุคาสตาเลีย- นครลอยฟ้า -โบสถ์ไบแซนไทน์- วิหารแห่งเทพโพไซดอน

นำท่านเดินทางสู่ดินแดนเทพนิยายแห่งสรวงสวรรค์  เยี่ยมชมดินแดนแห่งอารยธรรม ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติกรีซ ล่องเรือสู่เกาะแห่งสวรรค์ ซานโตรินี่และมิโคนอส เกาะในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เข้าพักโรงแรมสุดเก๋ บรรยากาศโรแมนติคริมทะเลเอเจี้ยน  เที่ยววิหารโบราณ พิพิธภัณฑ์ และตลาดนัด สัมผัสกรีซแบบที่ไม่ทัวร์ใดให้มาก่อน

**สะสมไมล์การบินไทย 50 %**

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เอเธนส์

21.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว G เคาน์เตอร์สายการบิน ออสเตรียแอร์ไลน์(OS) เจ้าหน้าที่จากบริษัทจะคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.45 น.ออกเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยสายการบินออสเตรียแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่OS 026/801

2

วันที่สองของการเดินทาง

เอเธนส์ – ชมเมือง-ย่านเมืองเก่าปลาก้า

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเวียนนาเวลา 10.20 – 13.35 น.)

13.35 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงเอเธนส์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเอเธนส์ ชมจัตุรัสซินตักมา (Syntagma Square) ที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ และอนุสรณ์ทหารนิรนามแวะถ่ายภาพบริเวณหน้าทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งเดิมเป็นพระราชวังหลวงเพื่อให้ท่านได้ชมภาพทหารกรีซแต่งกายในชุดโบราณแปลกตาเดินสวนสนามผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค (Pan Athenaic Olympic) ในอดีตชาวกรีกโบราณเคย ใช้แข่งกีฬาเมื่อ 400 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่และใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1896

ถ่ายภาพกับประตูชัยเฮเดรียน (Hadrian’s Arch) และหอสมุดแห่งชาติ ศูนย์รวมของปราชญ์สมัยโบราณ ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาที่สูงเด่นของกรุงเอเธนส์ เพื่อมุ่งสู่ อโครโปลิส (Acropolis) อันยิ่งใหญ่อลังการ

เพื่อนำท่าน เข้าชมวิหารพาร์เธนอน (Parthenon) วิหารที่สร้างขึ้นเมื่อปี 447 – 432 ก่อนปีคริสตกาลเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทพี อธีนาในฐานะเป็นเทพีผู้พิทักษ์กรุงเอเธนส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่ อลังการของวิหารที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง รายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริค ด้านหน้า 8 ต้น ด้านข้าง 18 ต้น รองรับมุมจั่วต่างๆ ได้อย่างกลมกลืน ภายในวิหารมีรูปปั้นเทพีองค์นี้ ซึ่งมีความสูงถึง 12 เมตร ทำด้วยงาช้าง และแผ่นทอง ส่องแสงเรืองรอง วิหารแห่งนี้ได้ถูกดัดแปลงเป็นโบสถ์คริสต์ศาสนานิกายกรีกออร์โธดอกซ์ในคริสต์ศตวรรษที่6และยังถูกดัดแปลงเป็นสุเหร่าเมื่อครั้งกรีซตกเป็นเมืองขึ้นของอิสลาม ปัจจุบันนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่สร้างขึ้นในยุคคลาสสิก(ยุคทองของกรีซ)ที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดในโลกศิลปะจากนั้น

นำท่านสู่ย่านเมืองเก่าปลาก้า(Plaka)ย่านเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาอโครโปลิสเคยเป็นย่านที่พบปะของเหล่าบุบผาชนและนักคิดของกรีซในอดีตปัจจุบันได้เป็นที่ตั้งของเหล่าพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์และอาร์ตแกลลอรี่มากมายถนนซอกซอยของย่านนี้มีขนาดเล็กปูด้วยหินก้อนคล้ายในอดีตบรรยากาศโดยรอบของย่านปลาก้าจะทำให้ท่านย้อนระลึกไปถึงเอเธนส์ในอดีตที่มีบ้านเรือนหลังเล็กๆปลูกติดกัน มีระเบียงเหล็กดัดสวยงามสไตล์นีโอคลาสิค พร้อมดอกไม้คละสี ท่านจะเห็นสิ่งก่อสร้างเล็กๆโบสถ์ยุคไบเซนไทน์ มหาวิทยาลัยเก่า บางส่วนของประตู และกำแพงโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ท่านจะสนุกไปกับการช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกจากกรีซมากมายพร้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำมันมะกอก(ผลผลิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรีซ)อาทิเช่น สบู่ ครีมทาผิว ครีมสระ/นวดผม เครื่องเงินและทองที่เป็นลวดลายกรีกโบราณ และงานหัตถกรรมต่างๆ อาทิ เครื่องปั้นดินเผา  รูปปั้นแกะสลักภาพวาดและอื่นๆอีกมากมายอิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมจนถึงยามพลบค่ำตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม

*** กรุณาจัดเตรียมกระเป๋าใบเล็ก (Overnight bag) สำหรับพักค้างคืนที่เกาะมิโคนอส 1 คืนและที่เกาะซานโตรีนี 2 คืน ***

3

วันที่สามของการเดินทาง

เอเธนส์ – นั่งเรือเฟอร์รี่ เกาะมิโคนอส (เวนิชน้อย) กังหันกลางทะเล – ย่านเมืองเก่า

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ BREAKFAST BOX

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือพิเรอุส (PIRAEUS)

07.00 น. ออกเดินทางสู่ เกาะมิโคนอส (Mykonos) โดยเรือ CHAMPION JET หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศกรีซและยังเป็นหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาดิส (Cyclades Island) ในเขตทะเลอีเจียน (Aegean Sea) เป็นสถานที่ที่เหล่าชนชั้นสูงทั่วโลกต่างนิยมล่องเรือยอร์ชมาพักผ่อนตากอากาศ ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวตั้งแต่นางแบบ ดาราฮอลลีวูด และหญิงชายเกย์นิยมมาพักผ่อนหย่อนใจกันที่นี่เป็นเกาะที่มีความงามเหนือจริงซึ่งอุดมไปด้วยร้านค้าและแหล่งเริงรมย์อันหรูหราของอ่าวรูปกึ่งวงกลม บ้านรูปทรงก้อนน้ำตาล กังหันลมทาสีขาว บ้านริมทะเลแบบอีเจียนดั้งเดิมที่ไม่มีสถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน ล่องเรือเฟอร์รี่ ที่นั่งระดับ BUSINESS CLASS ล่องชมความงามของทะเลอีเจียน ผ่านชมความสวยงามของเกาะน้อยใหญ่ ท่ามกลางทะเลสีเขียวมรกต ท้องฟ้าสวยใสไร้เมฆหมอก

09.40 น. เดินทางถึง ท่าเรือเกาะมิโคนอส (Mykonos Island) จากนั้นนำท่านถ่ายภาพกับกังหันลมมิโคโนส(Mykonoswindmills)สัญลักษณ์ความงามของเกาะเป็นกังหันลมโบราณที่ตั้งรับลมทะเลคาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่16ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะคล้ายๆกันคือมีอาคารรูปร่างกลมสีขาวและหลังคาแหลมโดยกังหันถูกใช้ในการผลิตแป้งข้าวสาลีและได้ทำการหยุดการผลิตในช่วงกลางศตวรรษที่20ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในทะเลอีเจียนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ มิโคโนส ทาวน์ (Mykonos Town) หรืออีกชื่อหนึ่งว่าโชรา (Chora) หรือ โฮรา (Hora) เมืองหลวงของเกาะมิโคนอสโดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณหน้าอ่าวใกล้กับท่าเรือเป็นจุดรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆมีเรือประมงมากมายจอดเทียบท่าอย่างสวยงาม เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ลิตเติ้ล เวนิส” (Little Venice) แห่งเกาะมิโคโนสที่มีความโดดเด่นและงดงามอีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สวยและโรแมนติกที่สุดบนเกาะมิโคโนสอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านชมความงดงามของเหล่าอาคาร บ้านเรือนที่ถูกทาสีขาวตัดกับประตูหน้าต่างสีฟ้าเข้มประดับระเบียงบ้านด้วยกระถางดอกไม้สีสันสดใสช่วยเพิ่มสีสันให้เมืองสีขาวแห่งนี้มีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วยอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว ช้อปปิ้งที่ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่มีบรรยากาศและกลิ่นอายของความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนตื่นตาไปกับร้านขายของที่ระลึกร้านเสื้อผ้าหอศิลป์ร้านอาหารและคาเฟ่บาร์ทันสมัยมากมายหรือพักผ่อนแบชาวกรีกจิบกาแฟรสเข้มกับเค้กวาฟเฟิลหอ,กรุ่นชมทะเลตามอัธยาศัยอิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับหาดทรายสีเหลืองทองละเอียดน้ำทะเลสีฟ้าอมเขียวใสสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการอาบแดดของนักท่องเที่ยวที่นี่ซึ่งเลือกอาบแดดตามสไตล์ส่วนบุคคลหาดแบบครอบครัวจะแต่งกายแบบเดินชายหาดปกติ(ซึ่งเป็นหาดส่วนน้อย)หาดซุปเปอร์พาราไดซ์ นักท่องเที่ยวจะแต่งกายแบบน้อยชิ้นจนเกือบเปลือยหาดเอเลีย (Elia) หรือที่เรียกกันว่าหาดโรเลกซ์ ซึ่งเป็นหาดของกลุ่มเศรษฐีใหม่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรมเพื่อให้ท่านได้จัดเก็บสัมภาระ และพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย*** อิสระให้ท่านพักผ่อนในห้องพักส่วนตัว หรือจะสำรวจแสงสีที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาของยามค่ำคืนของมิโคโนส ได้ตามอัธยาศัย ***

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เกาะมิโคนอสเกาะซานโตรินี ชมพระอาทิตย์ตกที่เอีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะซานโตรินี (Santorini)

09.50 น. เดินทางออกจาก เกาะมิโคนอส (Mykonos) โดยเรือ CHAMPION JET ที่นั่งระดับ BUSINESS CLASS

11.55 น. เดินทางถึง เกาะซานโตรินี (SANTORINI) เกาะซึ่งงดงามดั่งสรวงสวรรค์ เกาะแห่งนี้มีขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง 18 ก.ม. มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะคิคลาดีส (Cyclades) มีชาวกรีกอาศัยอยู่บนเกาะเพียงหมื่นกว่าคน งดงามโรแมนติก ด้วยกลุ่มบ้านเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา ยอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้าต่าง งดงามดั่งภาพในโปสการ์ดท่องเที่ยว เกาะแห่งความมหัศจรรย์น่าเหลือเชื่อระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ วิถีชีวิตคนพื้นเมืองซึ่งสร้างบ้านบนเกาะภูเขาไฟ (ปัจจุบันยังคงปล่อยก๊าซและไอน้ำที่มีอุณหภูมิถึง 80 องศา)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

บ่าย นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมเพื่อจัดเก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร จากนั้น

นำท่านมุ่งสู่ ตอนเหนือของเกาะ เพื่อนำท่าน สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก ของการชมพระอาทิตย์ตกที่ เอีย (OIA) จุดชม พระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์สีแสงสด ริ้วสีแดงเจือสีม่วง ส้มของท้องฟ้าเหนือท้องทะเลสีฟ้าครามสุดลูกหูลูกตา ความงามเกินกว่าคำบรรยายใดๆ จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เกาะซานโตรินี – ล่องเรือทะเลสาบภูเขาไฟ – ชิมไวน์ – จัตุรัสธีโปโกปูลู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ (Santorini Volcano) ที่สวยงามแปลกตา อันเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิด และการยุบตัวของเกาะ เรือจะนำท่านสู่ บริเวณบ่อน้ำพุร้อน เพื่อได้ให้สัมผัสความงามของน้ำทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดงแปลกตาด้วยแร่กำมะถัน อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวบริเวณรอบทะเลสาบ เพื่อถ่ายรูปบ้านเชิงเขาอันสวยงามของเกาะซานโตรินีจากจุดชมวิวที่ดีที่สุด ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านล่องเรือกลับสู่ ท่าเรือ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถเคเบิ้ลคาร์ ชมความงามของเกาะจากมุมสูง และให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สนุกสนานโดยเลือกนั่งลา (Donky) พาหนะที่โด่งดัง และเก่าแก่ของชาวกรีกลงจากเขา หรือเลือกนั่งรถเคเบิ้ลคาร์ตามอัธยาศัย นำท่านสัมผัสมหัศจรรย์ความงดงามของหาดทรายของเกาะซานโตรินี่ ที่ไม่เพียงมีแต่หาดทรายสีขาวงดงาม

และยังมีหาดทรายสีแดงจนเกือบเป็นสีดำของ หาดเรด บีช (Red Beach) หาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใน บริเวณอโครติริ (Akrotiri) เขตโบราณคดีอันเก่าแก่ ตำนานแห่งทฤษฎีแอตแลนตีส อาณาจักรที่ไม่มีตัวตนของเพลโต  เป็นโบราณสถานที่โดดเด่นที่สุดบนเกาะแห่งนี้ ที่มีการพบหลักฐานว่ามีคนพักอาศัยตั้งแต่ปลายยุคหินใหม่ ราว 4,000 ปีก่อนคริสตกาล จนถึงช่วงต้นของยุคสำริดนำท่านเดินทางสู่ Perissa Beachเป็นหาดที่มีจุดเด่น คือ ถูกปกคลุมด้วยหินกรวดสีดำ ทำให้ดูเเปลกตากว่าหาดทรายที่เราเคยเห็นทั่วไป ระหว่างทางท่านจะพบกับเเปลงไร่องุ่น โดยองุ่นที่นี่จะปลูกเป็นพุ่มเตี้ยๆเพราะลมเเรง เเละที่นี่จะไม่มีการรดน้ำเพราะหมอกยามเช้าให้ความชุ่มชื้นเพียงพอต่อต้นไม้อยู่เเล้ว 

นำท่าน ชมหมู่บ้าน Pyrgos ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่คนท้องถิ่น เดิมของชาวซานโตรินี่อยู่อาศัยกันและนำท่าน แวะชิมไวน์ที่ Santo Winery ที่นี่มีไวน์ ให้ท่านเลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่เเพง เเถมรสชาตินุ่มลิ้นที่ไม่ควรพลาดลิ้มลอง และควรค่าแก่การนำกลับไปเป็นของฝากอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านใจกลางเมืองบริเวณจัตุรัสธีโปโกปูลู (Theotokopoulou Square) แหล่งนัดพบประจำเมือง ซึ่งเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารบรรยากาศน่ารัก ร้านขายเครื่องประดับ บาร์ ไนท์คลับ บริษัทท่องเที่ยว อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว ช้อปปิ้ง หรือแวะนั่งดื่ม กาแฟ พร้อมละเลียดความงามของธรรมชาติอันน่าทึ่ง จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

6

วันที่หกของการเดินทาง

เกาะซานโตรินี – เอเธนส์ –  คลองคอรินท์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

11.35 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงเอเธนส์ (Athens) โดยสายการบิน AEGEAN เที่ยวบินที่ OA-355

12.20 น. เดินทางถึง กรุงเอเธนส์ (ATHENS)

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย THAIZAB  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คลองคอรินท์(Corinth Canal)(76 กิโลเมตร)  เป็นคลองที่เชื่อมอ่าวคอรินท์กับอ่าวซาโรนิกในทะเลอีเจียนโดยตัดคอคอดคอรินทร์และแบ่งคาบสมุทรเพโลพอนนีออกจากแผ่นดินกรีซ โดยคลองแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลกรีซซึ่งได้มอบหมายให้บริษัทเอกชนชื่อว่าบริษัทออสเตรียน เจเนอรัลอีเทียนไทน์ ทำการขุดคลองในปี1869  โครงการนี้เริ่มก่อสร้างจริงในวันที่ 29 มีนาคม ปี1822 แต่แล้วก็ต้องหยุดก่อสร้างเพราะมีเงินทุนไม่เพียงพออีกเช่นเคย บริษัทอีกบริษัทที่มีชื่อว่า แอนเดรียส ซิกกรอสจึงได้รับโครงการนี้ไปทำต่อในปี 1890 ในที่สุดเส้นทางนี้จึงเปิดให้ใช้งานได้ในวันที่ 28 ตุลาคม ปี1893

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เอเธนส์ – เดลฟี โบราณสถานอันศักดิ์ของเทพีอะธีนา น้ำพุคาสตาเลีย คาลัมบาก้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

 จากนั้นนำท่านสู่เมือง เดลฟี(Delphi)(195 กิโลเมตร)เป็น  เมืองที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรีกโบราณศตวรรษ  ที่ 4-7 ก่อนคริสตกาลที่รู้จักการในสมญานามว่า“สะดือของโลก” ที่  เมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดศุนย์กลางของยุคคลาสสิคซึ่งผู้คนนับหมื่น นับพันจากรับอื่นๆต่างเดินทางมาเพื่อขอเทพพยากรณ์จาก อพอลโล(Apollo)เพราะ เป็นคำพยากรณ์ที่ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิพลต่อผู้คนที่เลื่อมใสที่สุดในสมัยกรีกหลังจากนั้น

นำท่านชม โบราณสถานอันศักดิ์ของเทพีอะธีนาประกอบด้วยอนุสาวรีย์ที่สวยที่สุด  ของเดลฟีมีลักษณะเป็นหอเสากลมแล้วเข้าสู่โบราณสถานของเทพอพอลโลแห่งเดลฟี ที่เลื่องลือภายในกรอบสี่เหลี่ยมนี้มีวิหารอพอลโลอยู่ตรงกลางโรงละครกลางแจ้งลักษณะรูปครึ่งวงกลม และสนามกีฬาที่อยู่ด้านบนสุด

จากนั้นไปนำชมน้ำพุคาสตาเลีย (Castalian Sping) ที่มีน้ำมาจากแหล่ง น้ำพุร้อนมีอายุเก่าแก่กว่า3,000 ปี

เที่ยง รับประทานอาหารกลาง ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาลัมบาก้า(KALAMBAKA) (240 กิโลเมตร) เป็นเมืองประวัติศาสตร์ในเขตจังหวัด Trikala ตอนกลางของประเทศกรีซดินแดนแห่งเทพปกรนัม  เมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงเก่าแก่มา  ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่10และถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางของผู้แสวงบุญทั่ว  โลกมาเนิ่นนาน นอกจากนี้บริเวณถนนสายหลักของเมืองยังมีร้านค้า ร้านอาหาร และ   ร้านกาแฟไว้ให้คุณได้ลิ้มลองจำนวนมาก

ค่ำ  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

8

วันที่แปดของการเดินทาง

 คาลัมบาก้า- เขาเมเทออารา-นครลอยฟ้า- โบสถ์ไบแซนไทน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

นำท่านมายังเขาเมเทออารา(METEORA ROCKS) เพื่อชมนครแห่งอารามลอยฟ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของผู้แสวงบุญมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่10โดยชื่อเมเทออรามาจากคำว่า                       Meteorizo แปลว่าแขวนห้อยอยู่กลางอากาศ เพราะบนเขานี้มีอารามของศาสนจักรนิกายออร์ทอดอกซ์ (Orthodox Church) หรือที่หลายคนเรียกว่า อารามลอยฟ้า หรือ วิหารลอยฟ้า มีความสูงถึง 245 เมตร                    ซึ่งถือว่าอยู่สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1356 ในอดีตบริเวณ Meteora Rocks เคยมี  อารามลอยฟ้าอื่นๆมากถึง 24 แห่งด้วยกัน แต่ในปัจจุบันมีอารามที่ยังคงความสมบูรณ์ เหลืออยู่เพียง 6 แห่งเท่านั้นและยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก(Unesco)  ได้แก่  Megalo Meteoron, Varlaam, Agios Nikolaos Anapafsas, Roussanou Agia Trias Stefan

นำท่านเข้าชม อารามเมกาโล เมเทออรอน (MEGALO METEORON) ซึ่งเป็นอารามที่ใหญ่ที่สุดในอารามทั้งหมด ใช้เวลาสร้างถึงกว่าสามศตวรรษจึงแล้วเสร็จอกจากนั้นอารามแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง เจมส์ บอนด์ ตอน FOR YOUR EYES  ONLY อีกด้วย ณ ที่แห่งนี้ท่านจะต้องแปลกใจในความสามารถของพระในสมัยโบราณที่สามารถสร้าง อารามบนยอดเขาสูงโดยการนำหินหรืออิฐแต่ละก้อนไม้แต่ละแผ่นไปสู่ ยอดเขา โดยลำเลียงในตะกร้าและบันไดเชือก

จากนั้นนำชมโบสถ์ไบแซน ไทน์ (the Church of the assumption of virgin mary) โบสถ์อัสสัมชัญ ที่มีชื่อเสียงของเมืองคาลัมบาก้า สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7ซึ่งมีความโดด เด่นในเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่อันงดงามฝีมือของนักบุญ  KyriazisและNeofytos จากนั้นให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของหมู่ อารามลอยฟ้าจนกระทั่งได้เวลานำอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเดลฟี(208 กิโลเมตร) อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเที่ยวชมจนถึง   พลบค่ำตามอัธยาศัยจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เดลฟี – ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท – กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet Athens (191 กิโลเมตร) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์ดังกว่าร้อยแบรนด์ที่ราคาถูกกว่าถึง 70 % อาทิ HUGO BOSS, POLO RALPH LAUREN, VERSACE, S.FERRAGAMO, TOMMY HILFIGER และอื่นๆอีกมากมาย

เที่ยง *** อิสระอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในเอ้าท์เลท CASH BACK ท่านละ 25 ยูโร ***

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงเอเธนส์

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

14.10 น.เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

 

หมายเหตุ       : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ทิปไกด์คนไทย
 • ค่าแปลเอกสารที่ได้รับรองจากสถานทูต แผ่นละ 100 บาท

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***