แทนซาเนีย
ประเทศ

ทัวร์แทนซาเนีย : แกรนด์แทนซาเนีย 10 วัน (KQ)

กำหนดการเดินทาง :   

ประเทศ : แทนซาเนีย

สายการบิน : สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 887

กำหนดการเดินทาง :  

อุทยานแห่งชาติทะเลสาบมานยารา–เขตอนุรักษ์โงรงโกโร–อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ–แซนซิบาร์ เยือนสุดยอดอุทยานแห่งชาติมรดกโลก สมบัติอันล้ำค่าของประเทศแทนซาเนีย เขตอนุรักษ์โงรงโกโร (NGORONGORO CONSERVATION AREA) สวนสวรรค์บนพื้นพิภพ ชมปากปล่องภูเขาไฟที่ยุบตัว (NGORONGORO CRATER) ภูมิประเทศสุดมหัศจรรย์ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (SERENGETI NATIONAL PARK) ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์อันมีพื้นที่ไกลสุดลูกหูลูกตา ที่อยู่ของสัตว์นานาชนิดกว่าห้าล้านตัว ห้ามพลาด! ชมฝูงสัตว์อพยพ (GREAT MIGRATION) กลับมาจากอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า พักผ่อนสุดหรูพร้อมความประทับใจ ณ เกาะแซนซิบาร์ เกาะสวรรค์กลางมหาสมุทรอินเดีย ด้วยห้องพักแบบ SEAVIEW พร้อมแพคเกจ ALL INCLUSIVE บริการอาหารและเครื่องดื่มให้ท่าน อย่างไม่จำกัด พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมายให้ท่านเพลินเพลินไม่รู้เบื่อ

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

22.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ W สายการบินเคนย่าแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – สนามบินคิลิมานจาโร (แทนซาเนียอุทยานแห่งชาติทะเลสาบมานยารา – ชมอุทยาน

01.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามคิลิมานจาโร ประเทศแทนซาเนีย โดย สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 887/434

 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินไนโรบี เวลา 06.05 – 07.35 น.)

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินคิลิมานจาโร (KILIMANJARO AIRPPORT) ประเทศแทนซาเนียหลังจากนำท่านทำวีซ่าหน้าด่าน (VISA ON ARRIVAL) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติทะเลสาบมานยารา (LAKE MANYARA NATIONAL PARK) (170 กิโลเมตร) เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก ก่อตั้งในปี 1960 มีเนื้อที่ประมาณ 325 ตารางกิโลเมตร และมีพื้นที่ที่เป็นทะเลสาบถึง 229 ตารางกิโลเมตร ของพื้นที่ทั้งหมด ตั้งอยู่ในเมืองอรุชา (ARUSHA) ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองต้นทางของการท่องเที่ยวซาฟารีในประเทศแทนซาเนีย อุทยาน แห่งชาติทะเลสาบมานยารา นับได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ และนอกจากจะมีชื่อเสียงในเรื่องของทะเลสาบที่เป็นฟอง หรือ SODA LAKE และเป็นที่อยู่อาศัยของนกป่านับร้อยชนิดยังเป็นที่อยู่อาศัยของลิง BLUE MONKEY ซึ่งจะอาศัยอยู่ในเขตแอฟริกาตะวันออกเท่านั้น จนกระทั่งเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติทะเลสาบมานยารา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเช็คอินเข้าสู่โรงแรมที่พัก LAKE MANYARA SERENA LODGE หรือระดับเทียบเท่า ให้ท่านได้ชมวิวของทะเลสาบมานยาราจากมุมสูงโดยรอบรีสอร์ท และพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านทำ ทำกิจกรรมเกมไดร์ฟ (GAME DRIVE) หรือนั่งรถเปิดหลังคาชมโดยรอบทะเลสาบมานยารา  ซึ่งตั้งอยู่ในเขต RIFT VALLEY หรือที่ราบสูงและหุบเขาของแทนซาเนีย บริเวณนี้เป็นแอ่งตรงกลางน้ำจากพื้นที่รอบๆไหลมารวมกัน กลายเป็นทะเลสาบน้ำตื้นความลึกไม่กี่เมตร ในอดีตบริเวณนี้ยังเป็นภูเขาไฟอีกด้วย นอกจากการดูนกนานาชนิดที่อาศัยอยู่  ในทะเลสาบแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว คือ สิงโตที่ชอบอยู่บนต้นไม้ ซึ่งโดยปกติสิงโตจะนอนอยู่กลางทุ่งหรือใต้ร่มไม้ ซึ่งยังไม่มีใครทราบสาเหตุว่าทำไมสิงโตที่นี่จึ่งมีพฤติกรรมแบบนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก LAKE MANYARA SERENA LODGE หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติทะเลสาบมานยารา – ปากปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปากปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร (NGORONGORO CRATER) (180 กิโลเมตร) ** ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง เนื่องจาก: เส้นทางการเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ เป็นถนนลูกรังซึ่งมีผิวการจราจรที่ขรุขระ ทำให้ไม่สามารถใช้ความเร็วได้มากนัก จึงทำให้ใช้  เวลานานในการเดินทาง แต่จะมีการแวะพักให้เข้าห้องน้ำเป็นระยะ ** ซึ่งเกิดจากการระเบิดและยุบตัว  ลงเมื่อสองล้านปีก่อน มีพื้นที่ถึง 260 ตารางกิโลเมตร และมีความสูงกว่า 1,800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและล้อมรอบด้วยสันเขาที่เปรียบเสมือนกำแพงธรรมชาติสูงถึง 610 เมตร เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และหนาแน่นที่สุดในทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะสิงโตที่มีมากกว่าร้อยตัว สัตว์ตระกูลแอนทิโลปเช่น ไวเดอร์บีส กวางกาเซล ฝูงม้าลาย ควายป่าและสัตว์ชนิดอื่นๆ อยู่รวมกันอีกมากมายกว่าสามหมื่นตัว

นอกจากนี้ยังมีเสือดาว ช้างป่า เสือชีต้าห์และแรดดำ เหมาะสำหรับการท่องซาฟารีตามล่าหา BIG 5 ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของหลุมปล่องภูเขาไฟโงรงโกโรแห่งนี้ก็คือ บรรดาสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่นี่จะไม่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อตามหาแหล่งน้ำเหมือนอย่างที่อื่น เพราะว่าหลุมปล่องภูเขาไฟโงรองโกโรนั้น ตั้งอยู่ต่ำกว่าระดับผืนป่า  ของเขตอุทยานแห่งชาติโงรงโกโร ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวดักความชื้นที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียทางฝั่งตะวันออกของประเทศ ทำให้เกิดเป็นเมฆฝนตกลงในบริเวณป่าโงรงโกโรเกือบทั้งปีจนผืนป่ากลายเป็นพื้นที่ซับน้ำขนาดใหญ่เอาไว้ ก่อนปล่อยให้ไหลลงสู่หลุมปล่องภูเขาไฟโงรงโกโรที่อยู่ด้านล่างสะสมกลายเป็นทะเลสาบมากาดี้ (LAKE MAGADI) แหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์ที่พึ่งของเหล่าสรรพสัตว์ จึงทำให้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ด้วยความพิเศษที่มีอยู่อย่างหลากหลายภายในพื้นที่เพียงแค่ 260 ตารางกิโลเมตรนี้ ทำให้องค์การยูเนสโก้ ขึ้นทะเบียนให้หลุมปล่องภูเขาไฟโงรองโกโรเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี 1979จนกระทั่งเดินทางถึง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโงรงโกโร (NGORONGORO CONSERVATION AREA)

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร\

จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรมเกมไดร์ฟ (GAME DRIVE) ออกชมสัตว์บริเวณขอบภูเขาไฟโงรงโกโร ซึ่งก่อนเกิดการระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อน เป็นภูเขาลูกโดดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เกิดการระเบิดและยุบตัวลงไป นำท่านเที่ยวชมบริเวณขอบด้านบนของภูเขาไฟ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก จิบแชมเปญและของว่าง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NGORONGORO SERENA SAFARI LODGE หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ปากปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร – กิจกรรมเกมไดร์ฟ (เต็มวัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางลงสู่ ปากปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร (NGORONGORO CRATER) ความลึกกว่า 610 เมตร จากบริเวณด้านบนซึ่งเกิดจากการระเบิดเมื่อหลายล้านปีก่อน เพื่อทำ กิจกรรมเกมไดร์ฟแบบเต็มวัน ชมสัตว์ป่านานาชนิดที่ไม่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานไปที่ไหน เพื่อหาแหล่งน้ำ แต่สัตว์ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโงรงโกโรจะอาศัยอยู่ที่นี่ตลอดทั้งปี นำท่านชมสัตว์ยาม  เช้า เพื่อให้ท่านได้พบเห็นสัตว์บางชนิดที่ออกหาอาหารตอนเช้า และสัตว์ที่กลับมาจากการล่าเหยื่อตอนกลางคืน ซึ่งท่านมีโอกาสจะได้พบเห็น ช้าง ควายป่า ม้าลาย ยีราฟ อิมพาล่า ฮิปโป ไวเดอร์บีส ฯลฯ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบปิกนิก

บ่าย จากนั้นนำท่านออกทำ เกมไดร์ฟต่อในปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร ซึ่งในบริเวณพื้นราบกลางปล่องภูเขาไฟนี้ ยังมีทะเลสาบอีกหลายแห่ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของนกหลากหลายชนิดอีกด้วย นำท่านชมสัตว์ใน  พื้นราบในปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีความกว้างถึง 18 กิโลเมตร เป็นบริเวณพื้นราบที่กว้างใหญ่จนไม่สามารถมองเห็นอีกฝั่งหนึ่งได้ เนื่องจากทางขึ้นที่สูงชัน ทำให้สัตว์ต่างๆในบริเวณนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้ จึงทำให้สัตว์ต่างๆแพร่พันธุ์อยู่ในบริเวณนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก NGORONGORO SERENA SAFARI LODGE หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ปากปล่องภูเขาไฟโงรงโกโร – อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ – เกมไดร์ฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ (SERENGETI NATIONAL PARK) (145 กิโลเมตร) ** ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เนื่องจาก: เส้นทางการเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ เป็นถนนลูกรังซึ่งมีผิวการจราจรที่ขรุขระ ทำให้ไม่สามารถใช้ความเร็วได้มากนัก จึงทำให้ใช้  เวลานานในการเดินทาง แต่จะมีการแวะพักให้เข้าห้องน้ำเป็นระยะ ** อุทยานแห่งชาติอันกว้างใหญ่ที่สุดของประเทศแทนซาเนีย มีพื้นที่ถึง 14,763 ตร.กม. ไม่เพียงแต่ความกว้างใหญ่เท่านั้น อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเยอะที่สุด กว่า  5 ล้านตัวอีกด้วย

ซึ่งในแต่ละปี ฝูงสัตว์จำนวนมหาศาลเหล่านี้จะทำการอพยพข้ามพรมแดนไปมาระหว่างอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ ประเทศแทนซาเนียกับอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าประเทศเคนย่า (SERENGETI-MARA ECOSYSTEM) โดยการนำของฝูงไวล์เดอบีสท์ที่มีมากกว่าสองล้านตัว ม้าลายกว่าสองแสนตัว กวางทอมสันกาเซลและแกรนท์กาเซลอีกครึ่งล้าน ทำให้   เกิดเป็นการอพยพย้ายถิ่นฐานของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เรียกว่า Great Migration เป็นวัฏจักรต่อเนื่องกันมายาวนาน และช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการไปเยือนเซเรนเกติก็คือในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายน ที่ท่านจะได้มีโอกาสเจอกับฝูงสัตว์นับล้านๆตัว อพยพกลับมาจากที่ราบมาไซมาร่า จนกระทั่งเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ทำกิจกรรมเกมไดร์ฟ (GAME DRIVE) นั่งรถเปิดประทุนส่องสัตว์ยามเย็น เพื่อค้นหา BIG 5 สัตว์ป่ายิ่งใหญ่ นั้นก็คือ สิงโตเสือ, แรด, ควายป่า และช้างป่า ให้ท่านได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับการส่องสัตว์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SERENGETI SERENA SAFARI LODGE หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ – กิจกรรมเกมไดร์ฟ (เต็มวัน)

** ทัวร์แนะนำ ** (ไม่รวมอยู่ในรายการ และกรุณาจองล่วงหน้า)

05.00 น. รายการทัวร์เสริม BALLOON SAFARI : นำท่านสัมผัสกับการท่องซาฟารีเหนือน่านฟ้ายามเช้าตรู่ สูดอากาศอันแสนสดชื่น บนบอลลูนยักษ์ ท่ามกลางท้องฟ้าที่เงียบสงบ ชมความงดงามอันกว้างใหญ่  ไพศาลของเซเรงเกติ แบบ 360 องศา ยามเมื่อบอลลูนลอยอยู่เหนืออุทยานแห่งชาติเซเรงเกติมองลงสู่เบื้องล่างเห็นผืนทุ่งหญ้าสีทองอร่ามเรืองในสายแดดแรกแห่งวัน ฝูงสัตว์จำนวนนับไม่ถ้วนกำลังออกหากินและกลับเข้ารัง  นอน เป็นภาพฝันที่ยากจะพบ ณ ที่แห่งใดในโลก และน้อยคนที่จะมีโอกาสได้เห็น ให้ท่านเก็บภาพประทับใจที่ตราตรึงอยู่ในใจไปตราบนานเท่านาน พร้อมฉลองเมื่อบอลลูนลงจอดด้วยแชมเปญชั้นเลิศพร้อมอาหารเช้า ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ เพิ่มราคาท่านละ 19,000 บาท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (สำหรับท่านที่ไม่ได้ซื้อทัวร์เสริม)

นำท่านออก ทำเกมไดร์ฟแบบเต็มวัน ให้ท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ และดื่มด่ำกับบรรยากาศแห่งท้องทุ่งหญ้าสะวันนาอันยิ่งใหญ่ระดับโลกให้ได้มากที่สุด นำท่านออกตะลุยทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ อันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าน้อยใหญ่นานาชนิดนับล้านๆตัว หากินกันอย่างอิสรเสรี อาทิ ช้างป่า ม้าลาย สิงโต ยีราฟ ฮิปโป กาเซลล์ และอื่นๆอีก  มากมาย นำท่านตระเวนชมสัตว์ต่างๆเพื่อตามล่าหาเหล่า BIG 5 และสัมผัสความยิ่งใหญ่ของอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของแทนซาเนีย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ BUSH LUNCH

บ่าย จากนั้นนำท่านออกชมสัตว์ต่อ โดยช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการมาเยือนอุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ คือช่วง  เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน ที่ท่านจะได้มีโอกาสพอเจอฝูงสัตว์นับล้านๆตัวอพยพกลับจากฝั่งมาไซมาร่า รวมถึงเหล่าบรรดา BIG 5 ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝูงสิงโตที่อาจมีอยู่ถึงสามพันธุ์ตัวที่เฝ้ารอการกลับมาของเหยื่ออันโอชะเหล่านี้ นอกจากนี้ที่เซเรงเกติยังมีเสือดาวอยู่อีกเกือบหนึ่งพันตัว และฝูงชีต้าห์ที่ค่อนข้างจะหาพบเห็นได้โดยง่าย เพราะสภาพพื้นที่ที่เป็นราบกว้างใหญ่ เต็มไปด้วยกวางกาเซลที่เป็น  อาหารหลักของชีต้าห์ โขลงช้างกว่า 5,000 ตัวและไวเดอร์บีสอีกเกือบ 60,000 ตัว รวมถึงกวางบางชนิดที่ค่อนข้างจะพบเห็นได้ยากในภูมิภาคอื่นเช่นกวางอีแลนที่เป็นกวางขนาดใหญ่ที่สุดแต่ขี้ระแวงที่สุด (ตัวโตเต็มที่อาจมี  น้ำหนักเกือบ 1,000 กิโลกรัม) ไปจนถึง ดิ๊คดิ๊คกวางที่มีขนาดเล็กที่สุด (ตัวใหญ่ที่สุดหนักไม่เกิน 6 กิโลกรัม)

ในที่ราบเซเรงเกตินี้มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอาศัยอยู่มากกว่า 3 ล้านตัวนับตั้งแต่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีกว่า 415 ประเภท เริ่มจากหนูแคระตัวจิ๋วไปจนถึงช้างแอฟริกา สัตว์บกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีงูอย่างน้อย 130 ตระกูล สัตว์เลื้อยคลานและจระเข้กว่า 168 ชนิด ปลาน้ำจืดมากกว่า 1,000 ชนิด และนกนานาชนิดกว่า 1,500 สายพันธุ์ตั้งแต่นกกระจาบตัวเล็กเท่าหัวแม่มือ ไปจนถึงนกกระจอกเทศ นกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก นำท่านทำเกมไดร์ฟส่องสัตว์ชนิดไม่รู้เบื่อ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก SERENGETI SERENA SAFARI LODGE หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ – อรุชา – เกาะแซนซิบาร์ – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเล็ก เพื่อเดินทางสู่ สนามบินเกาะแซนซิบาร์ (ZANZIBAR)

xx.xx น. นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเกาะแซนซิการ์ โดยเครื่องบินเล็ก

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินอรุชา xx.xx – xx.xx น.)

xx.xx น. เดินทางถึง เกาะแซนซิบาร์ (ZANZIBAR) เกาะสวรรค์กลางสมุทรอินเดีย ของประเทศแทนซาเนีย ถือเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงมากและมีความสำคัญทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ธรรมชาติอันงดงาม และเศรษฐกิจ เพราะเกาะแซนซิบาร์ยังเป็นเมืองท่าสำคัญของชายฝั่งสวาฮิลี (SWAHILI) ของแอฟริกาตะวันออกอีกด้วย

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ โรงแรมที่พัก DIAMONDS LA GEMMA DELL’STE หรือระดับเทียบเท่า บริการท่านด้วยแพคเกจ ALL INCLUSIVE ระดับพรีเมี่ยม ที่จะบริการท่านด้วย อาหารทุกมื้อ เครื่องดื่มทั้งแบบที่มี  แอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ บาร์เครื่องดื่มที่จะเริ่มบริการท่านตั้งแต่เวลา 09.00-22.30 น. บาร์อาหารว่างและเครื่องดื่ม เริ่มบริการท่านตั้งแต่ 10.00-18.00 น. SUNSET BAR บริการท่านตั้งแต่ 17.00-เที่ยงคืน พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆมากมายในบริเวณรีสอร์ท อาทิ การพายเรือแคนู, การ  เต้น   แอโรบิคน้ำ, ฟิตเนส, วอลเลย์บอลชายหาด, ปิงปอง, สระว่ายน้ำ และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในโรงแรมที่พัก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

 16.30 น. จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก (DHOW SUNSET CRUISE) บริเวณตอนเหนือของเกาะแซนซิบาร์ พร้อมชมบรรยากาศสุดโรแมนติค ให้ท่านได้เพลินเพลินกับความงดงามของผืนน้ำสีฟ้าสะท้อนแสงสีทองก่อนพระอาทิตย์ตก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DIAMONDS LA GEMMA DELL’STE หรือระดับเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เกาะแซนซิบาร์ – เกาะชานกู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้าอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย บริการท่านด้วยแพคเกจ ALL INCLUSIVE ระดับพรีเมี่ยม ที่จะบริการท่านด้วย อาหารทุกมื้อ เครื่องดื่มทั้งแบบที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ บาร์  เครื่องดื่มที่จะเริ่มบริการท่านตั้งแต่เวลา 09.00-22.30 น. บาร์อาหารว่างและเครื่องดื่ม เริ่มบริการท่านตั้งแต่ 10.00-18.00 น. SUNSET BAR บริการท่านตั้งแต่ 17.00-เที่ยงคืน พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆมากมายในบริเวณรีสอร์ท อาทิ การพายเรือแคนู, การเต้นแอโรบิคน้ำ, ฟิตเนส, วอลเลย์บอลชายหาด, ปิงปอง, สระว่ายน้ำ และอื่นๆอีกมากมาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย นำท่าน ออกเดินทางโดยเรือ ประมาณ 30 นาที สู่ เกาะชานกู (CHANGUU ISLAND) เดิมเป็นเกาะของชาวอาหรับที่ใช้กักตัวทาสชาวแอฟริกัน เพื่อรอส่งต่อไปยังอาหรับต่อไป ต่อมาในปี 1893 ได้ถูกซื้อโดยรัฐบาล และมีการสร้างคุกเพื่อคุมขังนักโทษ ต่อมาได้ใช้  เป็นที่กักกันโรคไข้  เหลืองและเปลี่ยนเป็นเกสท์เฮ้าส์ เมื่อเดินทางถึง เกาะชานกู

นำท่าน เยี่ยมชมเกาะและเยี่ยมชม ศูนย์อนุรักษ์เต่ายักษ์อัลดาบรา (ALDABRA GIANT TORTOISE SANCTUARY) ซึ่งมีเต่ายักษ์อัลดาบรา น้ำหนักเฉลี่ย 200 กิโลกรัม และมีอายุ 192 ปีอาศัยอยู่ โดยท่านสามารถให้อาหารและถ่ายรูปกับเต่ายักษ์อัลดาบราได้อย่างใกล้ชิด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะแซนซิบาร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก DIAMONDS LA GEMMA DELL’STE หรือระดับเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เกาะแซนซิบาร์ – ชมเมือง – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้าอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย บริการท่านด้วยแพคเกจ ALL INCLUSIVE ระดับพรีเมี่ยม ที่จะบริการท่านด้วย อาหารทุกมื้อ เครื่องดื่มทั้งแบบที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ บาร์  เครื่องดื่มที่จะเริ่มบริการท่านตั้งแต่เวลา 09.00-22.30 น. บาร์อาหารว่างและเครื่องดื่ม เริ่มบริการท่านตั้งแต่ 10.00-18.00 น. SUNSET BAR บริการท่านตั้งแต่ 17.00-เที่ยงคืน พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆมากมายในบริเวณรีสอร์ท อาทิ การพายเรือแคนู, การเต้นแอโรบิคน้ำ, ฟิตเนส, วอลเลย์บอลชายหาด, ปิงปอง, สระว่ายน้ำ และอื่นๆอีกมากมาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม พร้อมทำการเช็คเอาท์

บ่าย นำท่านเดินชม ย่านเมืองเก่า (STONE TOWN) หรือเมืองหินโบราณ อดีตเป็นเมืองหลวงของสุลต่านแซนซิบาร์ และศูนย์การค้าเครื่องเทศที่เฟื่องฟูเช่นเดียวกับการค้าทาส ในสมัยศตวรรษที่ 19 เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และศิลปะที่โดดเด่นในฝั่ง

แอฟริกาตะวันตก สะท้อนให้เห็นถึงความ  หลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลบนพื้นฐานของวัฒนธรรมสวาฮิลีที่มีส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์  ของอาหรับ เปอร์เซีย อินเดีย และยุโรป นับเป็นเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา และได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี 2000 นำท่านเดินชมเมืองเก่า

เข้าชม โบสถ์เก่าประจำเมือง (ANGLICAN CATHEDRAL) ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1873 และใกล้เคียงกันเป็น อนุสรณ์ตลาดการค้าทาส (SLAVE  MARKET MONUMENT) แสดงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสมัยการค้าทาส ชม ป้อมปราการเก่า (ARAB FORT) และถือเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของเกาะแซนซิบาร์ เข้าชม วังสุลต่าน (HOUSE OF WONDERS)  อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเกาะแซนซิบาร์ และมีประตูไม้แกะสลักบานใหญ่ที่สุดในเขตแอฟริกาตะวันออก ภายในเป็นพิพิธภัณ์จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของเกาะแซนซิบาร์ จากนั้นนำท่านเดินชม ตลาดท้องถิ่น ของเกาะแซนซิบาร์ ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก และเครื่องเทศอันขึ้นชื่อของเกาะ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เย็น รับประทานอาหารมื้อเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินแซนซิบาร์ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

21.45 น. เดินทางออกจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ KQ 436/886

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่ สนามบินไนโรบี 23.00-23.59 น.)

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

13.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

สิ่งที่ต้องระวัง
1. ไม่ควรออกมาเดินเล่นนอกเต็นท์ หรือบริเวณนอก lodge ในตอนกลางคืน
2. ไม่ควรใส่ของมีค่า ใส่น้ำหอมเพราะกลิ่นจะทำให้สัตว์เตลิดไปได้
3. เมื่อไปซาฟารีดูสัตว์ ควรใส่เสื้อสีโทน น้ำตาลเข้ม หรือ กากี ส่วนผ้าสีสด ๆ อาจทำให้สัตว์ตื่น
4. เมื่อพบสัตว์ แล้วห้ามลงจากรถ เพราะจะเกิดอันตรายได้ และอย่าส่งเสียงดัง
5. เมื่อไปดูสัตว์ตอนเช้า และตอนเย็น ควรใส่เสื้อแจ็กเก็ต และกางเกงขายาว
6. ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงไปดูสัตว์
7. ไม่ควรให้อาหารสัตว์ ระหว่างไปส่องสัตว์
8. ควรฟังคำแนะนำของไกด์อย่างเคร่งครัด เพราะอาจเกิตอันตรายได้ ในขณะนั่งรถในเมืองหลวง

   หรือตามเมืองต่าง ๆ ไม่ควรเปิดกระจกออกไปถ่ายรูป ควรปรึกษาไกด์ก่อน

     หลักฐานการทำวีซ่าเคนย่า

 1. หนังสือเดินทาง ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าเหลือมากกว่า 3 หน้า
 2. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 รูป
 3. หลักฐานการทำงานภาษาอังกฤษ
 4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

หมายเหตุ            กรณีผู้เดินทางอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมให้                      บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรืออำเภอ

 

การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลือง
การไปเที่ยวประเทศในทวีปแอฟริกาจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนเดินทางตามกฎการเข้าเมืองของประเทศในแถบนั้น โดยต้องนำสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่ายและลายเซ็น ไปขอรับบริการโดยฉีดก่อนเดินทางประมาณ 10 วัน สามารถไปฉีดได้ที่หน่วยบริการวัคซีน 

 1. โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ถ.ราชวิถี เขต ราชเทวี โทร. 02-306-9199
 2. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย โทร. 02-252-0161-4, 02-252-0167
 3. ศูนย์วัณโรค เขต 10 โทร. 053-206-484

ราคาวัคซีน 1,000-2,000 บาทต่อเข็ม การฉีดวัคซีนครั้งหนึ่งจะมีระยะป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี
*****ทางหน่วยบริการ จะให้เป็นหนังสือเอกสารรับรองมา (เล่มสีเหลือง) ซึ่งผู้เดินทางจะต้องพกติดตัวไปด้วย******

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

***เนื่องจากกฎหมายในประเทศแถบแอฟริกาไม่อนุญาตให้มีการเสริมเตียง หากท่านเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน ต้องเปิดเป็น 2 ห้องเท่านั้น (TWN+ SGL)***

 

อัตรานี้รวม       ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นนักทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงานคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • น้ำดื่ม วันละ 3 ขวด / ท่าน / วัน
 • ทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และ RANGER
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าแต่ละโรงแรม เข้า-ออก 1 ใบ / ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม  

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย      —  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %   และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %      —   ค่าวัคซีนไข้เหลือง        

 

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 50,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

 

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

 

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100 %  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

 

 

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด