10 – 21 กรกฎาคม 2562
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
สวีเดน – ฟินแลนด์ – นอร์เวย์ – เดนมาร์ก
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป :  เจาะลึกนอร์เวย์ ดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน 12 วัน (TG/DY)

กำหนดการเดินทาง : 10 – 21 กรกฎาคม 2562

ประเทศ :  นอร์เวย์ 

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา : 178,800 บาท

ครั้งหนึ่งในชีวิต!! ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 1 ปี มีช่วงเดียว

นำท่านเปิดประสบการณ์แปลกใหม่กับกิจกรรมจับปูยักษ์ในดินแดนเหนือสุดของโลก

ออสโล – ลิลลิแฮมเมอร์ – โรรอส – ทรอนด์เฮม – เส้นทางสายแอตแลนติค – ออเลอซุนต์ ไกแรงเกอร์ – โลเอน – ธารน้ำแข็งบริกเดล – ฟลัม – รถไฟสายโรแมนติค

วอส – เบอร์เกน – ออสโล – อัลต้า – ฮอนนิ่งสแวค – นอร์ทเคป – ออสโล

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – ออสโล

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 3 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

ออสโล – ชมเมือง – ลิลลิแฮมเมอร์ – ชมเมือง

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 954

07.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว

นำท่าน เข้าชมอุทยานฟรอกเนอร์ หรือสวนหิน (FROGNER PARK) อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟวิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด กระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านชมเมืองออสโล ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีต่างๆ อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลิลลิแฮมเมอร์ (LILLEHAMMER) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงออสโลประมาณ 180 กิโลเมตร ดินแดนอันท้าทายของนักสกี Cross Country Ski และอดีตเคยเป็นเมืองที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวอีกด้วย เดินทางถึง เมืองลิลลิแฮมเมอร์

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งไมโฮเกน(MAIHAUGEN OPEN AIR MUSEUM) ที่จัดแสดงอาคารบ้านเรือนแบบพื้นเมืองของชาวนอร์เวย์ ที่มีทั้งอาคารเก่า และอาคารใหม่กว่า 200 หลัง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นวิถีชีวิตของชาวนอร์เวย์ที่อาศัยอยู่ในหุบเขา GUDBRANDSDALEN VALLEY เมื่อกว่า 300 ปีที่แล้ว ที่ต้องผ่านช่วงเวลาแห่งสงครามระหว่างเมืองในนอร์เวย์ และช่วงของสงครามโลก พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1887โดยทันตแพทย์ ชื่อ แอนเดรย์ แซนวิก ตั้งอยู่ในบรรยากาศของท้องทุ่ง และหุบเขาที่งดงาม  จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมบรรยากาศของเมืองที่แสนบริสุทธิ์ บริเวณถนนย่านใจกลางเมืองที่เรียกว่า Storgata เป็นย่านถนนคนเดินภายในตัวเมืองที่เต็มไปด้วยอาคารไม้ที่มีเอกลักษณ์ ภัตตาคาร และร้านค้าสไตล์บูติคอยู่มากมาย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ และถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC LILLEHAMMER หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ลิลลิแฮมเมอร์ – โรรอส – ชมเมือง – ทรอนด์เฮม – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโรรอส (ROROS) (240 กิโลเมตร) เมืองสำคัญทางด้านอุตสาหกรรมเหมืองทองแดงมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1644 – 1977 ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศนอร์เวย์ ด้วยชื่อเสียงในเรื่องของความเก่าแก่ของเมือง อาคารไม้เก่าที่สุดในยุโรป และเป็นหนึ่งในเมืองเหมืองแร่เก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เดินทางถึง เมืองโรรอส นำท่าน เดินเล่นชมเมือง และ

เข้าชมโบสถ์โรรอส (ROROS KIRKE) โบสถ์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1780 หรือเมื่อสองร้อยกว่าปีซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่ใครๆที่ผ่านมาต่างต้องถ่ายรูปที่โบสถ์หลังนี้ จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทรอนด์เฮม (TRONDHEIM)  (160 กิโลเมตร) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3ของประเทศที่มีความเก่าแก่ และมีความสำคัญทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยี และการแพทย์ของนอร์เวย์ เดินทางถึง เมืองทรอนด์เฮม นำท่าน ถ่ายภาพกับมหาวิหารนิดารูส (NIDAROS CATHEDRAL) คริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดทางตอนเหนือของยุโรป ถูกสร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในปี 1070 และเสร็จอย่างเป็นทางการในปี 2001 เคยใช้เป็นสถานที่อภิเษกสมรสของเจ้าหญิงมาร์ทา หรุยส์ (PRINCESS MARTA RUEIS) พระราชธิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 ของนอร์เวย์ อีกด้วย

นำท่าน ชมสะพานไม้เก่าแก่ Gamle Bybro อีกหนึ่งสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นในปี 1681 เป็นสะพานที่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานแกะสลักซุ้มประตูสีแดง แต่หากมองแบบผิวเผินจะมีลักษณะคล้ายกับสะพานจีน ปัจจุบันคนท้องถิ่นเรียกประตูแห่งนี้ว่า ประตูแห่งฟอร์จูน อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CLARION TRONDHEIM หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ทรอนด์เฮม – คริสเตียนซุนด์ – เส้นทางสายแอตแลนติค – ออเลอซุนต์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาลซา (HALSA) (145 กิโลเมตร)

11.00 น. จากนั้นนำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง KANESTRAUM เพื่อข้ามฟยอร์ดต่างๆที่อยู่ริมฝั่ง และทำให้ประหยัดเวลาบนเส้นทางถนนไปได้มาก *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที ***จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund) (50 กิโลเมตร) เมืองท่าแห่งการท่องเที่ยวที่ตั้งชายฝั่งตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ เป็นอีกเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ รวมไปถึงชายฝั่งอ่าวธรรมชาติอันงดงามโดยย่านสำคัญๆต่างๆของเมืองคริสเตียนซุนด์นั้นตั้งอยู่บนเกาะหลักๆ จำนวน 4 เกาะ ที่ถูกเชื่อมต่อเข้าหากันด้วยถนน สะพาน รวมไปถึงการใช้เรือสัญจร อีกทั้งยังถือว่าเป็นเมือง ที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคอีกด้วย ย่านเมืองเก่าของเมืองคริสเตียนซุนด์ ที่เรียกกันว่า Innlandet ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเล ชื่นชมในความงดงามของอาคาร โบราณที่มีสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำกัน เดินทางถึง เมืองคริสเตียนซุนด์ (Kristiansund)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองออเลอซุนต์ (ALESUND) โดยใช้เส้นทางสายแอตแลนติค (The Atlantic Road) เป็นเส้นทางเลียบชายฝั่งที่สวยงาม มีความยาวประมาณ 8.3 กิโลเมตร และได้รับการยกย่องจากนิตยสาร THE GUARDIAN ของอังกฤษให้เป็น THE BEST ROAD TRIP IN THE WORLD โดยถนนเส้นนี้ประกอบไปด้วยสะพาน 8 แห่งที่เชื่อมเกาะแก่งต่างๆเป็นช่วงที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง อีกทั้งยังได้เพลิดเพลินไปกับความงดงามของน้ำทะเลสีฟ้าสดใส อันเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่แปลกใหม่และน่าประทับใจอย่างยิ่ง

16.15 น. จากนั้นนำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งสู่ เมือง VESTNES *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 35 นาที ***

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองออเลอซุนต์   (AULESUND) เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านการเดินเรือของประเทศนอร์เวย์ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางการประมงที่มีความคึกคักมากแห่งหนึ่งของประเทศอีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งจินตนาการด้วยศิลปะแบบอาร์ตนูโว (ART NOUVEAU) ตั้งอยู่ท่ามกลางฟยอร์ดอันสวยงาม เมืองได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ปีค.ศ.1904 หลังจากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ และด้วยความช่วยเหลือเงินบริจาคจากทั่วยุโรป จึงทำให้สามารถสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาได้ นำท่าน ชมอาคารบ้านเรือนสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นมาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตื่นตากับสีสัน และความน่ารักของอาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่มีความน่าสนใจไม่แพ้เมืองอื่นๆในนอร์เวย์ เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่า น่ารักที่สุด และโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งในนอร์เวย์ที่ท่านไม่อาจละสายตาได้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SCANDIC AULESUND หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ออเลอซุนต์ – เส้นทาง Trollstigen – ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด – โลเอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไกแรงเกอร์ฟยอร์ด เปรียบเสมือนอัญมณีเม็ดงามที่ประดับไว้ในมงกุฎของฟยอร์ดแห่งนอร์เวย์เป็นอ่าวแคบๆที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อาทิ น้ำตก ป่าอันสวยงามปกคลุมไปด้วยพืชสีเขียวตัดกับสีน้ำเงินทะเลอันเป็นภาพแบบพานาโนรามาที่สวยที่สุดในนอร์เวย์

ออกเดินทางโดยใช้เส้นทาง TROLLSTIGEN เส้นทางไต่เขาคดเคี้ยวอันน่าหวาดเสียวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ แวะเดินเล่นบนจุดชมวิว จากนั้นจะเดินทางต่อโดยระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินไปทิวทัศน์ของทะเลสาบท่ามกลางขุนเขากว้างใหญ่ กระทั่งถึง ท่าเรือเมือง LINGE

11.40 น. จากนั้นนำท่าน ลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง EIDSDAL เพื่อข้ามฟยอร์ดต่างๆที่อยู่ริมฝั่ง และทำให้ประหยัดเวลาบนเส้นทางถนนไปได้มาก *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที ***

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไกแรงเกอร์ (GEIRANGER) (30 กิโลเมตร)

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน  สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมความงดงามของไกเรงเกอร์ ฟยอร์ด (Geiranger Fjord) ที่ชาวนอร์เวย์ให้การยกย่องว่าเป็นฟยอร์ดที่งดงามที่สุดของประเทศ จากคำบอกเล่าของนักท่องเที่ยว ที่มาเยือน และกล่าวถึงความงดงามของฟยอร์ด แห่งนี้ไว้กับมรดกโลก ทางธรรมชาติแห่งนี้ ระหว่างล่องเรือท่านจะได้ผ่านชมน้ำตกสูงทั้ง 7 ชั้นแห่ง Seven sisters Falls หนึ่งในเอกลักษณ์ของไกแรงเกอร์ฟยอร์ด ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชมกับแหล่งฟยอร์ดที่มีธรรมชาติของขุนเขาที่งดงาม สงบเงียบ ทั้งน้ำตกอันหลากหลายที่ กระเซ็นละอองน้ำจากเขาสูงใหญ่สู่เบื้องล่าง ตลอดจนแหล่งกลาเซียร์ที่สะท้อนแสงอันแวววาวตระการตาตัดกับทะเลสาบสีฟ้าอ่อนและต้นสนอันเป็นภาพที่งดงามเหนือคำบรรยาย ได้เวลาอันสมควร จากนั้น

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโลเอน (LOEN) (65 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฟยอร์ดอันงดงาม เดินทางถึง เมืองโลเอน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ALEXANDRA หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

โลเอน – ธารน้ำแข็งบริกเดล – สคีย์ – เบอร์เกน – ขึ้นรถรางไฟฟ้า

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เปลี่ยนบรรยากาศในการนั่งรถขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดเล็กขึ้นสู่ ยอดเขาที่เป็นที่ตั้งของธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์ ธารน้ำแข็งบริกเดล (BRIKSDALSBRE) (30 กิโลเมตร) ธารน้ำแข็งเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันมานานจนมีความหนา 45-60 เมตร แล้วมีการเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆ ทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไป เพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งที่เคลื่อนตัวไปในหุบเขาก็จะค่อยๆ แตกออกแล้วละลายกลายเป็นลำธาร ธารน้ำแข็งที่ถูกตัดขาด และแตกออกไหลลงทะเลเรียกว่า ภูเขาน้ำแข็งสีของธารน้ำแข็งมักจะมีสีเขียวแกมม่วงหรือแกมน้ำเงิน ให้ท่านเพลิดเพลินกับความงามตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสคีย์ (SKEI) (90 กิโลเมตร) เพื่อแวะรับประทานอาหารกลางวัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ ท่าเรือเมือง LAVIK (105 กิโลเมตร)

16.30 น. นำท่านลงเรือเฟอร์รี่สู่ เมือง OPPEDAL ข้ามฟยอร์ดต่างๆที่อยู่ริมฝั่ง และทำให้ประหยัดเวลาบนเส้นทางถนนไปได้มาก *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที

*** จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเบอร์เกน (BERGEN) (110 กิโลเมตร) เมืองใหญ่ที่มีความสำคัญเป็นอันดับ 2 ของประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และยังเคยให้การต้อนรับผู้มาเยือนอย่างอบอุ่นมาแล้วกว่า 900 ปี เป็นเมืองที่ได้รับการสืบทอดเอกลักษณ์ทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของบรรพบุรุษไว้เป็นอย่างดีจนได้รับการขึ้นทะเบียน เป็น มรดกโลก อีกด้วย

รถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular

นำท่าน ขึ้นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicularเพื่อชมความสวยงามในมุมมองแบบพาโนราม่าของเมืองเบอร์เก้น ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่งดงามดุจภาพวาดของเมืองแห่งนี้ จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU ROYAL หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

เบอร์เกน – ชมเมือง – วอส – ฟลัม รถไฟสายฟลัมบานา – เกโล

*** ท่านสามารถชื่นชมกับบรรยากาศยามเช้าบริเวณตลาดปลาย่านใจกลางเมือง ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมืองตามอัธยาศัย *** (เปิดตั้งแต่เวลา 06.30 น.)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่นชมตลาดปลา ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งพบปะของชาวเมืองเลยก็ว่าได้ อิสระให้ท่านเก็บบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก เพลิดเพลินกับการเลือกชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่าน เดินเล่นย่านเมืองเก่า ซึ่งในอดีตเป็นโกดังสินค้าต่างๆ ปัจจุบันถูกดัดแปลงมาเป็นร้านอาหาร โรงแรม อาร์ตแกลเลอรี่ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าต่างๆมากมาย ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถไปกับบรรยากาศแสนสบาย

 ชมบริเวณท่าเรือเก่าบริกเกน (BRYGGEN) อาคารเก่าแก่อายุราว 300 ปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ ด้วยห้องแถวสูงประมาณ 2-3 ชั้นที่สร้างด้วยไม้ทาสีขาว แดง เหลือง เขียว จั่วหน้าสามเหลี่ยมมีเสน่ห์น่ารัก หน้าบ้านมักจะตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปหัวกวาง หรือม้ามังกร และรูปตุ๊กตาต่างๆ มีการอนุรักษ์ดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก้ กระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองวอส (VOSS) (110 กิโลเมตร) เมืองน่ารักริมทะเลสาบที่ซึ่งล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907   

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เมืองฟลัม (FLAM)

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฟลัม (FLAM) (70 กิโลเมตร) ดินแดนแห่งเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของนอรเวย์ ซึ่งเป็นลักษณะของการเกิดการกัดเซาะของน้ำแข็งเมื่อครั้งที่บริเวณชายฝั่งทะเลเหล่านั้นยังเป็นน้ำแข็งอยู่เกิดการละลาย และกะเทาะจนมีลักษณะเว้าแหว่งเข้ามาในแผ่นดินเป็นธรรมชาติที่มีความงดงามเป็นอย่างมากจนถึง เมืองฟลัม นำท่าน ขึ้นรถไฟสายโรแมนติคฟลัมบานา (FLAMBANA) ที่โด่งดังที่สุดของนอรเวย์ โดยเริ่มจาก สถานีเมืองฟลัม(FLAM) สู่ สถานีไมร์ดาล (MYRDAL) ท่านจะได้ชมความงามของหุบเขา ทะเลสาบ น้ำตกสูง Kjosfossenที่สวยงาม รถไฟจะมีการจอดให้ท่านบันทึกภาพความสวยงามที่แสนประทับใจ กระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่ เมืองฟลัม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเกโล (GEILO) (120 กิโลเมตร) ที่ตั้งอยู่บนเขาท่ามกลางความสดใสของธรรมชาติ เมืองเกโลเป็นสกีรีสอร์ทที่พร้อมสรรพสำหรับการเล่นสกี ซึ่งในช่วงฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยผู้คนที่รักการเล่นสกี ส่วนในฤดูร้อนจะกลายเป็นที่รวมของนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชมความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ กลุ่มนักเดินข้ามเขา กลุ่มนักตกปลา และกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เดินทางถึง เมืองเกโล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม VESTLIA RESORT หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เกโล – ออสโล – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) (220 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งบริเวณย่านคาร์ลโจฮันเกท (Karl Johans Gate) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโล สินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวคือ เครื่องครัวพวงกุญแจ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ สไตล์ซีฟู้ด ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม THON OPERA หรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

ออสโล – อัลต้า – ฮอนนิ่งสแวค – พิพิธภัณฑ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินออสโล การ์เดอร์มอน (OSLO AIRPORT GARDEMOEN)

10.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอัลต้า โดย สายการบินนอร์เวย์เจี้ยน เที่ยวบินที่ DY 320

12.40 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอัลตา (ALTA) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในฟินน์มาร์กและเป็นที่รู้จักกันในหมู่ชาวประมงว่ามี แหล่งแม่น้ำที่มีปลาแซลมอนที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอนนิ่งสแวค (HONNINGSVAG) (210 กิโลเมตร) ชุมชนที่อยู่เหนือสุดของโลก สถานที่ตั้งของท่าเรือในการขนถ่ายปลาทะเลที่สำคัญของประเทศ เดินทางถึง เมืองฮอนนิ่งสแวค นำท่าน ผ่านชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเมืองในแบบชุม ที่เรียงรายไปด้วยตัวอาคารไม้ทาสีสดใส ไล่ระดับไปตามความสูงของที่ลาดเชิงผา ตื่นตาไปกับความสวยงามของเหล่าสินค้าพื้นเมืองมากมาย อาทิเช่น เสื้อถัก, ไม้แกะสลัก, เครื่องเงิน และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้รอบๆตัวเมืองยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และวิวทิวทัศน์ที่งดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC HONNINGSVAG หรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ สไตล์บุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารในโรงแรมที่พัก

นอร์ทเคป (North Cape) ประเทศนอร์เวย์
นอร์ทเคป (North Cape) ประเทศนอร์เวย์

จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเหนือสู่ นอร์ทเคป (NORTH CAPE) นำท่านชมภาพถ่ายเกี่ยวกับการประพาสของรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2450 ซึ่งพระองค์ได้จารึกพระปรมาภิไธยบนก้อนหินขนาดใหญ่ที่ปัจจุบันได้จัดแสดงไว้ให้ชาวไทยได้มีความภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถภายในพิพิธภัณฑ์สยาม ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย นำท่านรับฟัง และชมเรื่องราวของปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนในห้อง

Auditorium ก่อนที่จะไปชมปรากฏการณ์จริงด้านนอก เฉลิมฉลองการพิชิตแหลมนอร์ทเคปด้วยแชมเปญ และไข่ปลาคาเวียร์ พร้อมรับประกาศนียบัตรเป็นที่ระลึกสำหรับผู้มาเยือน แหลมนอร์ทเคป ยังถือว่าเป็นจุดที่มีหน้าผาที่สูงสุดของทวีปยุโรป

โดยหน้าผามีความสูงอยู่ที่ 307 เมตร จากทะเลอาร์กติก ทะเลแห่งขั้วโลกเหนือ และหากโชคดีท่านอาจได้ชมความงดงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่ชัดเจนที่สุด

ซึ่งในบางครั้งนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนก็ไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจนั่นเองจนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม

10

วันที่สิบของการเดินทาง

ฮอนนิ่งสแวค – กิจกรรมการจับปูยักษ์ – อัลตา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน ผ่านชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวเมืองในแบบชุมชนประมง บริเวณรอบๆตัวเมืองที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และวิวทิวทัศน์ที่งดงาม

กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI)

จากนั้นนำท่านสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) ที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก โดยจะนำท่านล่องเรือสู่ Sarnesfjord บริเวณจุดน้ำลึก เพื่อนำปูยักษ์ (RED KING CRAB) ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดความโดยวัดจากก้ามปูยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กิโลกรัมโดยประมาณ เจ้าหน้าที่จะโชว์วิธีการจับปูยักษ์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์และปรุงอาหารมื้อพิเศษให้ท่านได้ลิ้มรส เนื้อปูยักษ์ แบบสดๆ และรับประทานกันอย่างเต็มอิ่ม จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัลตา (ALTA) (210 กิโลเมตร)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC ALTA หรือเทียบเท่า

11

วันที่สิบของการเดินทาง

อัลตา – ออสโล – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบ BREAKFAST BOX

05.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองอัลตา (ALTA)

07.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) โดย สายการบิน NORWEGIAN เที่ยวบินที่ DY 323

09.55 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองออสโล

*** อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ณ ภัตตาคารภายในบริเวณสนามบิน ***

14.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 955

12

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

06.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 1 ใบ/ท่าน/โรงแรม
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 50,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

 • กรณีลูกค้าที่จอยทัวร์ (ไม่ได้ซื้อตั๋ว) กับทางบริษัท โดยที่ท่านได้ทำการจัดหาตั๋วเอง ต้องได้รับการยืนยัน

                    การเดินทางจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ก่อนทำการออกตั๋วหรือจองบริการต่างๆด้วยตัวเอง

                    หากไม่มีการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเรื่องออกเดินทาง และกรุ้ปมีการยกเลิกเดินทาง บริษัทจะไม่

                    รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period ทางโรงแรม, สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้)

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***