25 มกราคม – 01 กุมภาพันธุ์ 2563
วันเดินทาง

ทัวร์เอเชีย : GEORGIA BEST ON CAUCASUS 08 DAYS (QR)

กำหนดการเดินทาง : 25 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2563

ประเทศ : จอร์เจีย

สายการบิน : Qatar Airways (QR) 

ราคา : 79,800 บาท

นำท่านเดินทางสู่ TBILISI นครแห่งสีสัน อันอุดมด้วยประวัติศาสตร์ สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิกของ “TBILISI” และ “Narikala Fortress” เพลิดเพลินไปกับการเที่ยวมรดกโลก “Mtskheta” และ “Uplistsikhe” ชมเมืองที่สวยที่สุดของจอร์เจีย “Batumi” แล้วไปตระการตากับ “Prometheus Cave” พลาดไม่ได้กับย่านดัง “Rustaveli Avenue” และ ช้อปปิ้งจุใจ ณ GALLERIA TBILISI

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ

23.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว Q เคาน์เตอร์  สายการบิน Qatar Airways (QR) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพ – ทบิลีซี (Tbilisi) – ชมเมือง – Narikala Fortress

01.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลีซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่  QR 837/355

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติ โดฮา เวลา 05.25 – 07.15 น.)

11.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงทบิลีซี (TBILISI) นครแห่งประวัติศาสตร์ อันประกอบด้วยทิวทัศน์หุบเขาอันงดงาม, ย่านเมืองเก่าแสนคลาสสิก, สถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง, และอาหาร หรือเครื่องดื่มอันมากมายที่รอให้คุณไปลิ้มลอง เพราะอย่างนี้เอง กรุงทบิลิซี จึงเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา และเป็นหัวใจของประเทศ นอกจากนี้หากเรารวมบรรยากาศอันร่มรื่นของธรรมชาติที่ปกคลุมเมืองแห่งนี้ไว้ด้วยแล้ว ทบิลิซี แห่งนี้คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสุดเก๋ที่ท่านห้ามพลาดเป็นอันคาด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านชม เมืองทบิลิซี จุดศูนย์กลางของอุตสาหกรรม สังคม และอารยธรรมของจอร์เจีย โดยเริ่มต้นด้วยการนำท่านเดินทางรับชมย่านเมืองเก่าของเมือง ที่ถูกก่อสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ “Vakhtang Gorgasali” ในศตวรรษที่ 6 ซึ่งการรับชมรวมถึง โบสถ์เมเท็กคี (Metekhi Church) สถานที่ซึ่งกษัตริย์ Vaktang ได้สร้างวิหารของพระองค์ขึ้นบนหินผาที่มองออกไปยังแม่น้ำ “Mtkvari” ทำให้ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้มีทิวทัศน์งดงาม พร้อมเสริมบรรยากาศของเมืองให้มีความโรแมนติกด้วยสถาปัตยกรรมของตัวโบสถ์กับรูปปั้นของกษัตริย์ที่คู่กันกัน อันได้สร้างความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวที่รักการถ่ายภาพ มาแล้วมากมาย

จากนั้นนำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ขึ้นชม ป้อมปราการ นาริคาร่า (Narikala Fortress) หรือทึ่ชาวพื้นเมืองชอบเรียกว่า “The Mother Fortress” อันตั้งตระหง่านโดดเด่นเหนือย่านเมืองเก่าของเมืองแห่งนี้นั้นสามารถย้อนรอยการเริ่มก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เมื่อครั้งยังถูกปกครองโดยเปอร์เซียอยู่นั้นเอง ซึ่งต่อมายังได้รับการก่อสร้างกำแพงเพิ่มขึ้นในศวรรษที่ 8 โดยเหล่าเจ้าเมืองอาหรับที่ใช้ป้อมปราการแห่งนี้เป็นวิหารพำนัก แต่ปัจจุบันหากผู้ใดมายังประเทศจอร์เจียแล้วไม่ได้เข้ารับชมปราการแห่งนี้ถือว่าไม่ได้มาถึงจอร์เจียเลยทีเดียว เพราะขณะที่รับชมอยู่นั้นท่านจะรับรู้ได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของประวัติศาสตร์ อีกทั้งทิวทัศน์ดยรอบอันงดงามจะทำให้คุณทั้งประทับใจ และตื่นตาตื่นใจได้อย่างแน่นอน

จากนั้นนำท่านล่องแม่น้ำ Mtkvari River (Kura River) แบบส่วนตัว แม่น้ำที่ตัดผ่านเมืองทบิลิซี เพื่อไหลลง  สู่ทะเลแคสเปี้ยน ซึ่งชื่อนั้นมีความหมายว่า “Good Water”  โดยการล่องเรือแห่งนี้ท่านจะถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศอันคลาสสิกของเหล่าบ้านเรือนอันมีสีสันงดงามตามสถาปัตยกรรมชาวจอร์เจีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร “Funicular”


จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Biltmore 5 ดาว หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ทบิลีซี (Tbilisi) – มัสคีต้า – อานานูรี – กูดาวรี 

 เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมัสคีต้า (Mtskheta) (30 กิโลเมตร) เมืองหลวงจอร์เจียโบราณ ราชอาณาจักรแห่งไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ตั้งแต่ศวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์กาล (3rd century BC) ถึง ศตวรรษที่ 5 หลังคริสต์กาล (5th century AD) ซึ่งปัจจุบันเมืองได้ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ตัวเมืองเป็นจุดที่ชาวจอร์เจียได้ประกาศนับถือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาหลักของประเทศเมื่อ 334 AD และกลายเป็นจุดศูนย์กลางของศาสนาตั้งแต่นั้นมา นอกจากนี้ตัวเมืองยังตั้งระหว่างหุบเขาตรงจุดที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน ทำให้เมื่อนำทุกอย่างมารวมกันแล้วนั้น (ความอุดมของประวัติศาสตร์ ความงดงามของสถาปัตยกรรมเมือง และที่ตั้ง) เมืองแห่งนี้จะทำให้คุณรู้สึกถูกอบอวลไปด้วยบรรยากาศความคลาสสิก และโรแมนติกตลอดที่รับชมเมืองโดยเมื่อเดินทางถึงเมืองมัสคีต้า

นำท่านชม อาราม จวารี (Jvari Monastery) อารามมรดกโลกที่ตั้งอยู่บนเนินเขาแห่งนี้นั้นเป็นอารามศตววรษที่ 6 อันได้มีการวางแผนก่อสร้างให้บังเอิญเหมือนกับไม้กางเขน จนเป็นที่รู้จักอีกในนามว่า “อารามกางเขน” ซึ่งเป็นสถานที่ไฮไลท์ห้ามพลาดอันดับแรกของเมืองเลยทีเดียว ด้วยเพราะตัวอารามนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาที้จ้องมองลงมาสู่แม่น้ำสองสายที่มาบรรจบกันอยู่เบื้องล่าง ทำให้ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันงดงามเป็นอย่างมาก และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของเมืองมรดกโลกที่อยู่เบื้องล่างด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้โบสถ์ จวารี จึงกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่นักเดินทางผู้ต้องการเดินทางย้อนเวลาสัมผัสกับความคลาสสิกของยุคกลางนั้นต้องมาสัมผัสให้ได้ด้วยตนเอง จนถึงเวลาอันควร   


จากนั้นนำท่านชม โบสถ์พระวิหาร สเวทิสโคเวลี่ (Svetitskhoveli Cathedral) โบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์เจีย ที่ซึ่งความสวยงามและสมบูรณ์ของโบสถ์นั้นได้ผ่านร้อนผ่านหนาวตามประวัติศาสตร์จอร์เจียมาแล้วอย่างยาวนาน ให้นักเดินทางได้รับชม และสัมผัสถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมของตัวโบสถ์ ทั้งนี้โบสถ์แห่งนี้ยังเป็นจุดศูนย์กลางทางศาสนาของชาวคริสต์จักรมาหลายศตวรรษอีกด้วย ถึงขั้นมีตำนานความเชื่อเล่ากันว่าโบสถ์แห่งนี้มีห้องลับที่ใช้เก็บผ้าคลุมของพระเยซูคริสต์ไว้อีกด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าจอร์เจียนั้นจะมีอาราม และพระวิหารมากมาย แต่ อารามจวารี และ โบสถ์พระวิหาร สเวทิสโคเวลี่ สองแห่งนี้คือไฮไลท์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองให้ได้เมื่อเดินทางมาถึงประเทศจอร์เจีย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนานูรี่ (Ananuri) (50 กิโลเมตร) เพื่อนำทานชม ป้อมปราการแห่งอนานูรี่  (Ananuri Fortress Complex) ป้อมปราการที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ที่แสดงถึงความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมของชาวจอร์เจียยุคกลาง โดยได้ถูกสร้างขึ้นริมแม่น้ำ อารักวี (Aragvi River) ในช่วงศตวรรษที่ 16  โดยรอบ และภายในของป้อมปราการนั้นยังได้ถูกตกแต่งด้วยเรื่องเล่าต่าง ๆ มากมาย อย่างเช่นภาพบวาดของเหล่าบรรพบุรุษชาว Assyrian ทั้ง 13 เป็นต้น นอกจากที่ท่านจะได้เห็นความสวยงามของป้อมปราการแล้วนั้น ท่านยังจะได้เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันงดงามโดยรอบของป้อมปรากราแห่งนี้อีกด้วย ทั้งนี้ยังเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวห้ามพลาดบนเส้นทางสายไหม (Silk Road) จนถึงเวลาอันควร


จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กูดาวรี่ (Gudauri) เพื่อนำท่านชม อนุสาวรีย์แห่งมิตรภาพกูดาวรี่ (Gudauri Friendship Monument)

ที่มีที่ตั้งอยู่บนทางด่วนมุ่งหน้าสู่ประเทศรัสเซีย และได้ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตเพื่อฉลอง 200 ปี สนธิสัญญา “Georgieves” ตั้งแต่ปี 1783 โดยได้มีการตกแต่งวาดภาพในรูปแบบ “Mosaics” ที่กล่าวถึงวีรบุรุษชาวจอร์เจีย และรัสเซีย นิยายปรัมปรา และ อื่น ๆ อีกมากมายเกี่ยวกับจอร์เจีย และรัสเซีย แต่ที่ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นเทรนด์เที่ยวห้ามพลาดนั้นเพราะได้ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบระเบียงยื่นออกมาจากผาสูง 600 เมตร ให้ได้รับชมความงดงามอันเหลือเชื่อของหุบเขาคอเคซัส (Caucasus Mountains) ทำให้เป็นจุดที่นักเดินทางต่างไปเก็บภาพตนเองอยู่ริมระเบียง ตามคำท้าในแวดวงของนักเดินทางด้วยกันเอง เพราะมีน้อยคนนักที่จะกล้าจริง ๆ ไปยืนอยุ่จุดนั้น แต่แน่นอนว่านี้จะเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าอย่างมากแน่นอนสำหรับท่านที่ยืนอยู่ริมระเบียงได้ จนถึงเวลาอันควร


จากนั้นนำทานเดินทางกลับสู่ ทบิลิซี (120 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านชม “The Chronicle of Georgia” อนุสาวรีย์แท่นหินที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ตั้งอยู่เหนือขั้นบันไดขึ้นไป ประกอบด้วยแท่นหินใหญ่ 16 แท่น สูง 30 – 35 เมตร โดยส่วนบนสลักเกี่ยวกับเหล่าราชวงศ์กษัตริย์ และ ส่วนล่างกล่าวถึงเรื่องเล่าชีวิตของพระเยซู ซึ่งความสวยงามของอนุสาวรีย์แห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่ที่ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมสวยมาก จนถูกขนานนามว่า “The Stonehedge of Georgia” เลยทีเดียว
(ภาพจากชุมชน IG >> https://www.instagram.com/explore/tags/chroniclesofgeorgia/)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน “Ensemble”

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Biltmore 5 ดาว หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ทบิลีซี – กอลี่ – Uplistsikhe – บอร์จอมี่ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกอลี่ (Gori) (90 กิโลเมตร) เมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน ผู้นำสหภาพโซ  เวียตผู้โด่งดัง และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดศูนย์กลางแฟชั่นของจอร์เจีย โดยเมื่อเดินทางมาถึงเมืองกอลี่แล้วนั้น บริษัท ฯ พร้อมนำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่ง โจเซฟ สตาลิน พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการก่อสร้าง และตกแต่งได้อย่างงดงามลงตัวแห่งนี้ จะให้ท่านได้เห็นถึงความเป็นอยู่ของ โจเซฟ สตาลิน และประวัติเส้นทางจากเด็กชายเมืองกอลี่ สู่การเป็นผู้นำระดับโลก ซึ่งบ้านหลังแรกที่ โจเซฟ สตาลิน อยู่อาศัยนั้น ได้ถูกรักษาคงสภาพไว้เป็นอย่างดีให้เข้ารับชมอีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง “Shindagori”

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อชม “Uplistsikhe” (15 กิโลเมตร) อาณาจักรแห่งหุบเขา ถูกสร้างขึ้นบน และ  ด้วยหุบเขานั้น มีความมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมอย่างมาก โดยมีประวัติเคยรองรับประชากรได้สูงสุด 20,000 คนเลยทีเดียว ทั้งยังมีความสำคัญเคยเป็นจุดศูนย์กลางการค้าระหว่างเอเชีย และยุโรปในสมัยก่อน อย่างไรก็ตามปัจจุบันที่เหลือยู่ให้เราได้รับชมนั้นเป็นส่วนเมืองข้างใน (Inner City) ที่ถูกค้นพบโดยเหล่านัก  โบราณคดีเมื่อปี 1957  ภายในสถานที่แห่งนี้ท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์ด้านสถาปัตยกรรมที่เหลือเชื่อ และคาดไม่ถึง ยกตัวอย่างเช่น ส่วนโรงละคร หรือห้องโถงแห่งราชินีทามาร์ ทีมีที่นั่งหินดึกดำบรรพ์สองที่ตั้งไว้หลังแนวหิน 2 แท่น เป็นต้น ทั้งนี้ในเวลาที่ท่านรับชมนั้น ท่านจะได้เห็นถึงความสามารถในการตัดหินผาในแบบที่มีเอกลักษณ์พิเศษเป็นของตัวเอง รวมถึงทัศนียภาพริมผาที่มองลงมาเห็นแม่น้ำ “Mtkvari” อยู่เบื้องล่าง จะทำให้คุณรู้สึกประทับใจอย่างแน่นอน อย่างที่นักท่องเที่ยวชาวอินสตาแกรมมากมายต่างพากันไปถ่ายรูปมาแล้วมากมาย จนถึงเวลาอันควร
(ภาพจากชุมชน IG >>  https://www.instagram.com/explore/tags/uplistsikhecavetown/)
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบอร์จอมี่ (Borjomi) (100 กิโลเมตร) เมืองที่มีความโด่งดังที่สุด และขึ้นชื่อ  ที่สุดในเรื่องของน้ำแร่ ส่วนของตัวเมืองนั้นถือว่าเป็นเมืองรีสอร์ท อันเงียบสงบ ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสมบูรณ์ ด้วยเพราะแต่เดิมในศตวรรษที่ 19 นั้นรัฐมนตรีแห่งจอร์เจีย ชาวรัสเซีย ท่านเค้านท์ โวร้อนทอฟ ได้สั้งให้พัฒนาบอร์จอมี่ขึ้นเป็นรีสอร์ท เมื่อครั้งเหล่าพลทหารของเขาได้พบกับบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีผลดีต่อสุขภาพอย่างมาก ในปี 1810 ต่อมาเมืองแห่งนี้ยังได้รับความนิยม และตกแต่งให้สวยงดงามขึ้นไปเอง เมื่อน้องชายของ ทซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 2 (Tsar Alxander II) ท่านมหาดยุก มิเคล
โรมานอฟ (Grand Duke Mikhail Romanov) ได้สร้างราชวังขึ้นในช่วงปี 1890

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Crowne Plaza Borjomi 5 ดาว หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

บอร์จอมี่  – คูไตซี – บาทูมี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านชม “Borjomi Central Park” สวนที่สวยสุดของเมือง อันมีที่ตั้งเหนือแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่ มีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของสวน ทั้งสนุกกับการเก็บภาพบริเวณจุดที่พักอันสวยงาม อีกทั้งให้ท่านได้ลิ้มลองน้ำแร่ “Borjomi” อันโด่งดังอีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี (Kutaisi) (130 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านชม โบสถ์วิหาร บากราติ (Bagrati Cathedral) โบสถ์สถาปัตยกรรมจอร์เจียโบราณที่ถูกสั่งสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ บากรัตที่ 3 ผู้สามารถรวบรวมดินแดนจอร์เจียเป็นหนึ่งเดียวได้ ทำให้โบสถ์แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผืนแผ่นเดียวกันของประเทศจอร์เจีย ซึ่งปัจจุบันได้ถูกบันทึกเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านชม อาราม เกราติ (Gelati Church) อารามมรดกโลกคู่กับโบสถ์วิหารบากราติ อารามที่เป็นผลงานชิ้นเอกของยุคทองจอร์เจีย และเป็นหนึ่งในอารามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจอร์เจียอีกด้วย ซึ่งสถานที่แห่งนี้ยังเคยเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ วิทยาศาตร์ และสถานศึกษาอันสำคัญที่สุดของจอร์เจียโบราณ จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง “Paolo”

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบาทูมี่ “Batumi”  (160 กิโลเมตร) เมืองที่สวยที่สุดในจอร์เจียขณะนี้ ซึ่งใน ตลอดเวลาที่ท่านชมเมืองนี้ ท่านจะได้เห็นสีสัน และความชีวิตชีวาของเมืองอันเหลือล้น ยกตัวอย่างเช่น การชมอนุสรณ์แห่งความรัก อาลี และ นีโน่ (Ali and Nino : Statue of Love) รูปปั้นเหล็กริมทะเลของชาย และหญิง ที่เคลื่อนตัวเข้าผ่านกันทุก ๆ 10 นาที ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมอันโดดเด่น และได้รับความนิยมจากนักถ่ายภาพริมทะเลเป็นอย่างมาก ต่อด้วย รูปปั้นเมเดีย   (Medea Statue) รูปปั้นจากเรื่องเล่าขนแกะทองคำ ท่ านจะได้เห็นความงดงามของความสามารถในการดีไซน์ ของสถาปัตย Davit Khmaladze ที่ได้ผสมสีทองไว้ในงานแกะสลัก เสริมความโดดเด่นของผลงานเพื่อให้ท่านได้เข้าถึงเรื่องเล่าของขนแกะทองคำ

จากนั้นนำท่านชม ย่านดัง “Batumi Boulevard” ย่านที่ถือว่าเป็นชีวิต และวิญญาณของ บาทูมี่ แห่งนี้จะให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการเดินริมชายหาดที่ อุดมไปด้วยธรรมชาติตลอดเส้นทาง ซึ่งความสนุกของสถานที่แห่งนี้คือการสัมผัสกับเหล่าคาเฟ่ บาร์น้ำ และจุดถ่ายรูปที่มีเอกลักษณ์ในหลาย ๆ จุด แต่ไฮไลท์ที่ดังที่สุดและพลาดไม่ได้เลยคือการได้รับชมพระอาทิตย์ตกบนทะเลดำ นั้นเอง จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ
ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sheraton Batumi 5 ดาว หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

บาทูมี่ – คูไตซี – Prometheus Cave – ทบิลิซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี (Kutaisi)
(160 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง “Prometheus Veranda”

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม “Prometheus Caves” (20 กิโลเมตร) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเทรนด์ท่องเที่ยว “Hiking” พร้อมกับล่องเรือชมความสวยงามของถ้ำ โดยถ้ำแห่งนี้นั้นได้  ถูกค้นพบในปี 1984 ปัจจุบันได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ภายในมีหกห้องใหญ่ด้วยกัน และมี แม่น้ำ กับทะเลสาบอยู่ภายใน งดงาม สร้างความประทับใจต่อนักเดินทางมาแล้วมากมาย นอกจากนี้ภายในถ้ำยังมีการตกแต่งด้วยแสงสีต่าง ๆ พร้อมกับมีเปิดเพลงคลาสสิกเปิดในแต่ละส่วนอีกด้วย (เข้าได้เฉพาะ อายุ มากกว่า 6 ขวบขึ้นไป) จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) (260 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Biltmore 5 ดาว หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ทบิลิซี – ชมเมือง – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก


จากนั้นนำท่านชมโบสถ์พระวิหาร ซามีบา (Sameba Cathedral) โบสถ์ออร์โทดอกซ์ที่มีความสูงเป็นอันดับสามของโลก และมีเนื้อที่ของโบสถ์ใหญ่เป็นอันดับต้นของโลก ถูกก่อสร้างขึ้นในปี 1995 และปรับปรุงเพิ่มเติมต่อในปี 2004 โดยมุ่งหวังที่จะสรรเสริญ 2,000 ปี ประสูติพระเยซูเจ้า ปัจจุบันเป็นหนึ่งในไฮไลท์ห้ามพลาดของนักท่องเที่ยว และชุมชนชาวอินสตราแกรม ด้วยเพราะสถาปัตยกรรมภายนอกของโบสถ์ และความโออ่านั้น ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาพสวยงามของตนได้อย่างมากมายหลายรูปแบบ อีกทั้งการตกแต่งภายในเองก็งดงามไม่แพ้กันอีกด้วย

(ภาพจากชุมชน IG >> https://www.instagram.com/p/BvRo0-FFYla/?utm_source=ig_web_copy_link)

จากนั้นนำท่านผ่านชม สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of Peace) สะพานสร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำคูร่า (Kura River) เป็นสะพานเล็กที่มีดีไซน์เอกลักษณ์พิเศษด้วยการตกแต่ง  ของแก้ว และแสงไฟ LED เป็นพัน ๆ ดวง ซึ่ง ตัวสะพานได้รับการออกแบบโดยสถาปัตย “Michele De Lucchi” ชาวอิตาลีผู้ออกแบบอาคาร “Presidential Administration of Georgia” และ กระทรวงมหาดไทยจอร์เจีย ส่วนเหล่าแก้วและแสงไฟนั้นได้รับการตกแต่งโดยชาวฝรั่งเศษ “Philippe Martinaud” ที่น่าเหลือเชื่อกว่านั้นคือ สะพานทั้งหมดได้ถูกก่อสร้างขึ้นในประเทศอิตาลี และจึงขนส่งมาด้วยรถบรรทุก 200 คัน มาติดตั้งที่ ทบิลิซี จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่าน รูสตาเวลลี่ (Rustaveli Avenue) โดยเสน่ห์ของย่านถนนแห่งนี้อยู่ที่ความยาว ประมาณ 2 กิโลเมตร และเป็นศูนย์รวมด้านวัฒนธรรมของชาวจอร์เจีย และเป็นที่ตั้งของสถาบันรัฐบาล พิพิธภัณฑ์ หรืออาคารสำคัญอันทรงคุณค่าต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้ยังมีร้านค้ามากมายให้คุณได้ช้อปปิ้งเลือกซื้ออย่างจุใจอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ Galleria Tbilisi ห้างสรรพสินค้าดังยักษ์ใหญ่ของเมือง ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายรอให้คุณได้เข้าไปสัมผัสเลือกซื้ออย่างจุใจ (อิสระท่านให้ท่านได้ช้อปปิ้ง) จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ ทบิลิซี

21.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบิน Qatar Airways (QR) เที่ยวบินที่ QR 358/834

8

วันที่แปดของการเดินทาง

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติ โดฮา เวลา  23.30 – 02.00 น.)

12.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

[/timeline_item]

 

หมายเหตุ      

 • บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคา กรณีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
 • ราคาตั๋วช่วงสงกรานต์ราคาจะแพงกว่าช่วงปกติ 7,000 บาท
 • ราคาโรงแรกช่วงเดือนมีนาคม และเมษายน จะปรับขึ้น โดยประมาณ 900 บาท /คืน/โรงแรม/คน

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ /ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 1ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/[email protected] 1 ใบ / 1ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % /ค่าทิปไกด์หัวหน้าทัวร์คนไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาทสำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

*****กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก*** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาทพร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี)***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14       วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

(หมายเหตุ:บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน    ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ /สาขาโชคชัย4 /บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

5.00 based on 1 review
November 8, 2019

Amazing

Leave a Review

Rating