10  – 17 ตุลาคม 2563 / 17 – 24 ตุลาคม 2563
วันเดินทาง
จอร์เจีย
ประเทศ

ทัวร์เอเชีย : GEORGIA BEST ON CAUCASUS 08 DAYS (QR)

กำหนดการเดินทาง10  – 17 ตุลาคม 2563 / 17 – 24 ตุลาคม 2563

ประเทศ : จอร์เจีย

สายการบิน : Qatar Airways (QR) 

ราคา : 79,800 บาท

ทบิลีซี – “Narikala Fortress” – มัสคีต้า – อนานุรี – กุดาวรี – คัสเบกิ – “Gergeti Trinity Church”

“Uplistsikhe” – บอร์จอมี่ – บาทูมี่ – “Prometheus Cave” – “Rustaveli Avenue”

นำท่านเดินทางสู่ TBILISI นครแห่งสีสัน อันอุดมด้วยประวัติศาสตร์ สัมผัสบรรยากาศสุดคลาสสิกของ “TBILISI” และ “Narikala Fortress” เพลิดเพลินไปกับการเที่ยวมรดกโลก “Mtskheta” และ “Uplistsikhe” ตระการตาไปกับไฮไลท์เทือกเขาคอเคซัส “Gergeti Trinity Church” ชมเมืองที่สวยที่สุดของจอร์เจีย “Batumi” แล้วไปตระการตากับ “Prometheus Cave” พลาดไม่ได้กับย่านดัง “Rustaveli Avenue” และ ช้อปปิ้งจุใจ ณ GALLERIA TBILISI

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

23.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว Q เคาน์เตอร์  สายการบิน Qatar Airways (QR) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ทบิลิซี – ชมเมือง – “Narikala Fortress”

02.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงทบิลีซี ประเทศจอร์เจีย โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่  QR 837/355

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติ โดฮา เวลา 05.30 – 07.15 น.)

11.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงทบิลีซี (TBILISI) นครแห่งประวัติศาสตร์ อันประกอบด้วยทิวทัศน์หุบเขาอันงดงาม, ย่านเมืองเก่าแสนคลาสสิก, สถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง, และอาหาร หรือเครื่องดื่มอันมากมายที่รอให้คุณไปลิ้มลอง เพราะอย่างนี้เอง กรุงทบิลิซี จึงเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา และเป็นหัวใจของประเทศ นอกจากนี้หากเรารวมบรรยากาศอันร่มรื่นของธรรมชาติที่ปกคลุมเมืองแห่งนี้ไว้ด้วยแล้ว ทบิลิซี แห่งนี้คือหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสุดเก๋ที่ท่านห้ามพลาดเป็นอันคาด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านชม เมืองทบิลิซี จุดศูนย์กลางของอุตสาหกรรม สังคม และอารยธรรมของจอร์เจีย โดยเริ่มต้นด้วยการนำท่านเดินทางรับชมย่านเมืองเก่าของเมือง ที่ถูกก่อสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ “Vakhtang Gorgasali” ในศตวรรษที่ 6 ซึ่งการรับชมรวมถึง โบสถ์เมเท็กคี (Metekhi Church) สถานที่ซึ่งกษัตริย์ Vaktang ได้สร้างวิหารของพระองค์ขึ้นบนหินผาที่มองออกไปยังแม่น้ำ “Mtkvari” ทำให้ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้มีทิวทัศน์งดงาม พร้อมเสริมบรรยากาศของเมืองให้มีความโรแมนติกด้วยสถาปัตยกรรมของตัวโบสถ์กับรูปปั้นของกษัตริย์ที่คู่กันกัน อันได้สร้างความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวที่รักการถ่ายภาพ มาแล้วมากมาย

จากนั้นนำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ขึ้นชม ป้อมปราการ นาริคาร่า (Narikala Fortress) หรือทึ่ชาวพื้นเมืองชอบเรียกว่า “The Mother Fortress” อันตั้งตระหง่านโดดเด่นเหนือย่านเมืองเก่าของเมืองแห่งนี้นั้นสามารถย้อนรอยการเริ่มก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เมื่อครั้งยังถูกปกครองโดยเปอร์เซียอยู่นั้นเอง ซึ่งต่อมายังได้รับการก่อสร้างกำแพงเพิ่มขึ้นในศวรรษที่ 8 โดยเหล่าเจ้าเมืองอาหรับที่ใช้ป้อมปราการแห่งนี้เป็นวิหารพำนัก แต่ปัจจุบันหากผู้ใดมายังประเทศจอร์เจียแล้วไม่ได้เข้ารับชมปราการแห่งนี้ถือว่าไม่ได้มาถึงจอร์เจียเลยทีเดียว เพราะขณะที่รับชมอยู่นั้นท่านจะรับรู้ได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของประวัติศาสตร์ อีกทั้งทิวทัศน์ดยรอบอันงดงามจะทำให้คุณทั้งประทับใจ และตื่นตาตื่นใจได้อย่างแน่นอน

จากนั้นนำท่านล่องแม่น้ำ Mtkvari River (Kura River) แบบส่วนตัว แม่น้ำที่ตัดผ่านเมืองทบิลิซี เพื่อไหลลง  สู่ทะเลแคสเปี้ยน ซึ่งชื่อนั้นมีความหมายว่า “Good Water”  โดยการล่องเรือแห่งนี้ท่านจะถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศอันคลาสสิกของเหล่าบ้านเรือนอันมีสีสันงดงามตามสถาปัตยกรรมชาวจอร์เจีย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร “Funicular”


จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Biltmore 5 ดาว หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ทบิลิซี – มัสคีต้า – อานานูรี – กูดาวรี – คัสเบกิ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมัสคีต้า (Mtskheta) (30 กิโลเมตร) เมืองหลวงจอร์เจียโบราณ  ราชอาณาจักรแห่งไอบีเรีย (Kingdom of Iberia) ตั้งแต่ศวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์กาล (3rd century BC) ถึง ศตวรรษที่ 5 หลังคริสต์กาล (5th century AD) ซึ่งปัจจุบันเมืองได้ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ตัวเมืองเป็นจุดที่ชาวจอร์เจียได้ประกาศนับถือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาหลักของประเทศเมื่อ 334 AD และกลายเป็นจุดศูนย์กลางของศาสนาตั้งแต่นั้นมา นอกจากนี้ตัวเมืองยังตั้งระหว่างหุบเขาตรงจุดที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน ทำให้เมื่อนำทุกอย่างมารวมกันแล้วนั้น (ความอุดมของประวัติศาสตร์ ความงดงามของ สถาปัตยกรรมเมือง และที่ตั้ง) เมืองแห่งนี้จะทำให้คุณรู้สึกถูกอบอวลไปด้วยบรรยากาศความคลาสสิก และโรแมนติกตลอดที่รับชมเมืองโดยเมื่อเดินทางถึงเมืองมัสคีต้า

นำท่านชม อาราม จวารี (Jvari Monastery) อารามมรดกโลกที่ตั้งอยู่บนเนินเขาแห่งนี้นั้นเป็นอารามศตววรษที่ 6 อันได้มีการวางแผนก่อสร้างให้บังเอิญเหมือนกับไม้กางเขน จนเป็นที่รู้จักอีกในนามว่า “อารามกางเขน” ซึ่งเป็นสถานที่ไฮไลท์ห้ามพลาดอันดับแรกของเมืองเลยทีเดียว ด้วยเพราะตัวอารามนั้นตั้งอยู่บนเนินเขาที้จ้องมองลงมาสู่แม่น้ำสองสายที่มาบรรจบกันอยู่เบื้องล่าง ทำให้ท่านจะได้เห็นทิวทัศน์อันงดงามเป็นอย่างมาก และเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของเมืองมรดกโลกที่อยู่เบื้องล่างด้วยเช่นกัน ด้วยเหตุนี้โบสถ์ จวารี จึงกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่นักเดินทางผู้ต้องการเดินทางย้อนเวลาสัมผัสกับความคลาสสิกของยุคกลางนั้นต้องมาสัมผัสให้ได้ด้วยตนเอง จนถึงเวลาอันควร


จากนั้นนำท่านชม โบสถ์พระวิหาร สเวทิสโคเวลี่ (Svetitskhoveli Cathedral) โบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์เจีย ที่ซึ่งความสวยงามและสมบูรณ์ของโบสถ์นั้นได้ผ่านร้อนผ่านหนาวตามประวัติศาสตร์จอร์เจียมาแล้วอย่างยาวนาน ให้นักเดินทางได้รับชม และสัมผัสถึงความงดงามของสถาปัตยกรรมของตัวโบสถ์ ทั้งนี้โบสถ์แห่งนี้ยังเป็นจุดศูนย์กลางทางศาสนาของชาวคริสต์จักรมาหลายศตวรรษอีกด้วย ถึงขั้นมีตำนานความเชื่อเล่ากันว่าโบสถ์แห่งนี้มีห้องลับที่ใช้เก็บผ้าคลุมของพระเยซูคริสต์ไว้อีกด้วย อย่างไรก็ตามแม้ว่าจอร์เจียนั้นจะมีอาราม และพระวิหารมากมาย แต่ อารามจวารี และ โบสถ์พระวิหาร สเวทิสโคเวลี่ สองแห่งนี้คือไฮไลท์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองให้ได้เมื่อเดินทางมาถึงประเทศจอร์เจีย จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนานูรี่ (Ananuri) (50 กิโลเมตร) เพื่อนำทานชม ป้อมปราการแห่งอนานูรี่  (Ananuri Fortress Complex) ป้อมปราการที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ที่แสดงถึงความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรมของชาวจอร์เจียยุคกลาง โดยได้ถูกสร้างขึ้นริมแม่น้ำ อารักวี (Aragvi River) ในช่วงศตวรรษที่ 16  โดยรอบ และภายในของป้อมปราการนั้นยังได้ถูกตกแต่งด้วยเรื่องเล่าต่าง ๆ มากมาย อย่างเช่นภาพบวาดของเหล่าบรรพบุรุษชาว Assyrian ทั้ง 13 เป็นต้น นอกจากที่ท่านจะได้เห็นความสวยงามของป้อมปราการแล้วนั้น ท่านยังจะได้เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันงดงามโดยรอบของป้อมปรากราแห่งนี้อีกด้วย ทั้งนี้ยังเป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวห้ามพลาดบนเส้นทางสายไหม (Silk Road) จนถึงเวลาอันควร


จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กูดาวรี่ (Gudauri) (60 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านชม อนุสาวรีย์แห่งมิตรภาพกูดาวรี่ (Gudauri Friendship Monument) ที่มีที่ตั้งอยู่บนทางด่วนมุ่งหน้าสู่ประเทศรัสเซีย และได้ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตเพื่อฉลอง 200 ปี สนธิสัญญา “Georgieves” ตั้งแต่ปี 1783 โดยได้มีการตกแต่งวาดภาพในรูปแบบ “Mosaics” ที่กล่าวถึงวีรบุรุษชาวจอร์เจีย และรัสเซีย นิยายปรัมปรา และ อื่น ๆ อีกมากมายเกี่ยวกับจอร์เจีย และรัสเซีย แต่ที่ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นเทรนด์เที่ยวห้ามพลาดนั้นเพราะได้ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบระเบียงยื่นออกมาจากผาสูง 600 เมตร ให้ได้รับชมความงดงามอันเหลือเชื่อของหุบเขาคอเคซัส (Caucasus Mountains) ทำให้เป็นจุดที่นักเดินทางต่างไปเก็บภาพตนเองอยู่ริมระเบียง ตามคำท้าในแวดวงของนักเดินทางด้วยกันเอง เพราะมีน้อยคนนักที่จะกล้าจริง ๆ ไปยืนอยุ่จุดนั้น แต่แน่นอนว่านี้จะเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าอย่างมากแน่นอนสำหรับท่านที่ยืนอยู่ริมระเบียงได้ จนถึงเวลาอันควร


จากนั้นนำทานเดินทางสู่ คัสเบกิ (40 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านชม โบสถ์พระวิหารเกอร์เกติ (Gergeti Trinty Church) โบสถ์พระวิหารนิกายจอร์เจียนออร์โธดอกซ์ศตวรรษที่ 14 ที่ตั้งอยู่เหนือยอดหุบเขา “Stepantsminda” (สูง 2,200 เมตร) แห่งนี้ ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยวจอร์เจียไปเรียบร้อยแล้ว ด้วยเพราะโบสถ์แห่งนี้นั้นมี ภูเขาคัสเบกิ (Mt. Kazbegi) เป็นพื้นหลังของโบสถ์ ปกคลุมตัวโบสถ์ และท่านด้วยบรรยากาศสุดคลาสสิก เหมือนดังกับอยู่ในนิยาย ซึ่งท่านจะได้เก็บรูปภาพที่สุดประทับใจกลับมามากมายอย่างแน่นอน นอกจากนี้ภายในตัวโบสถ์ยยังมีประวัติเป็นสถานที่เก็บทรัพย์  สมบัติต่าง ๆ จากครั้งมัสกีต้าตกอยู่ในอันตราย และเป็นที่เก็บรักษา “Nino’s Cross” ไว้อีกด้วย

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Rooms Hotel Kazbegi หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

คัสเบกิ – กอลี่ – Uplistsikhe – บอร์จอมี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกอลี่ (Gori) (190 กิโลเมตร) เมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน ผู้นำสหภาพโซ  เวียตผู้โด่งดัง และเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดศูนย์กลางแฟชั่นของจอร์เจีย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง “Shindagori”

บ่าย จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่ง โจเซฟ สตาลิน พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับการก่อสร้าง และตกแต่งได้อย่างงดงามลงตัวแห่งนี้ จะให้ท่านได้เห็นถึงความเป็นอยู่ของ โจเซฟ สตาลิน และประวัติเส้นทางจากเด็กชายเมืองกอลี่ สู่การเป็นผู้นำระดับโลก ซึ่งบ้านหลังแรกที่ โจเซฟ สตาลิน อยู่อาศัยนั้น ได้ถูกรักษาคงสภาพไว้เป็นอย่างดีให้เข้ารับชมอีกด้วย จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางเพื่อชม “Uplistsikhe” (15 กิโลเมตร) อาณาจักรแห่งหุบเขา ถูกสร้างขึ้นบน และ  ด้วยหุบเขานั้น มีความมหัศจรรย์ทางสถาปัตยกรรมอย่างมาก โดยมีประวัติเคยรองรับประชากรได้สูงสุด 20,000 คนเลยทีเดียว ทั้งยังมีความสำคัญเคยเป็นจุดศูนย์กลางการค้าระหว่างเอเชีย และยุโรปในสมัยก่อน อย่างไรก็ตามปัจจุบันที่เหลือยู่ให้เราได้รับชมนั้นเป็นส่วนเมืองข้างใน (Inner City) ที่ถูกค้นพบโดยเหล่านัก  โบราณคดีเมื่อปี 1957  ภายในสถานที่แห่งนี้ท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์ด้านสถาปัตยกรรมที่เหลือเชื่อ และคาดไม่ถึง ยกตัวอย่างเช่น ส่วนโรงละคร หรือห้องโถงแห่งราชินีทามาร์ ทีมีที่นั่งหินดึกดำบรรพ์สองที่ตั้งไว้หลังแนวหิน 2 แท่น เป็นต้น ทั้งนี้ในเวลาที่ท่านรับชมนั้น ท่านจะได้เห็นถึงความสามารถในการตัดหินผาในแบบที่มีเอกลักษณ์พิเศษเป็นของตัวเอง รวมถึงทัศนียภาพริมผาที่มองลงมาเห็นแม่น้ำ “Mtkvari” อยู่เบื้องล่าง จะทำให้คุณรู้สึกประทับใจอย่างแน่นอน อย่างที่นักท่องเที่ยวชาวอินสตาแกรมมากมายต่างพากันไปถ่ายรูปมาแล้วมากมาย จนถึงเวลาอันควร (ภาพจากชุมชน IG >> https://www.instagram.com/explore/tags/uplistsikhecavetown/)
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบอร์จอมี่ (Borjomi) (100 กิโลเมตร) เมืองที่มีความโด่งดังที่สุด และขึ้นชื่อ  ที่สุดในเรื่องของน้ำแร่ ส่วนของตัวเมืองนั้นถือว่าเป็นเมืองรีสอร์ท อันเงียบสงบ ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันสมบูรณ์ ด้วยเพราะแต่เดิมในศตวรรษที่ 19 นั้นรัฐมนตรีแห่งจอร์เจีย ชาวรัสเซีย ท่านเค้านท์ โวร้อนทอฟ ได้สั้งให้พัฒนาบอร์จอมี่ขึ้นเป็นรีสอร์ท เมื่อครั้งเหล่าพลทหารของเขาได้พบกับบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีผลดีต่อสุขภาพอย่างมาก ในปี 1810 ต่อมาเมืองแห่งนี้ยังได้รับความนิยม และตกแต่งให้สวยงดงามขึ้นไปเอง เมื่อน้องชายของ ทซาร์ อเล็กซานเดอร์ ที่ 2 (Tsar Alxander II) ท่านมหาดยุก มิเคล โรมานอฟ (Grand Duke Mikhail Romanov) ได้สร้างราชวังขึ้นในช่วงปี 1890

ค่ำ นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Crowne Plaza Borjomi 5 ดาว หรือเทียบเท่า

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

บอร์จอมี่  – คูไตซี – บาทูมี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านชม “Borjomi Central Park” สวนที่สวยสุดของเมือง อันมีที่ตั้งเหนือแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่ มีสรรพคุณที่ดีต่อร่างกาย ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของสวน ทั้งสนุกกับการเก็บภาพบริเวณจุดที่พักอันสวยงาม อีกทั้งให้ท่านได้ลิ้มลองน้ำแร่ “Borjomi” อันโด่งดังอีกด้วย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี (Kutaisi) (130 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านชม โบสถ์วิหาร บากราติ (Bagrati Cathedral) โบสถ์สถาปัตยกรรมจอร์เจียโบราณที่ถูกสั่งสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ บากรัตที่ 3 ผู้สามารถรวบรวมดินแดนจอร์เจียเป็นหนึ่งเดียวได้ ทำให้โบสถ์แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผืนแผ่นเดียวกันของประเทศจอร์เจีย ซึ่งปัจจุบันได้ถูกบันทึกเป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านชม อาราม เกราติ (Gelati Church)  อารามมรดกโลกคู่กับโบสถ์วิหารบากราติ อารามที่เป็นผลงานชิ้นเอกของยุคทองจอร์เจีย และเป็นหนึ่งในอารามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจอร์เจียอีกด้วย ซึ่งสถานที่แห่งนี้ยังเคยเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ วิทยาศาตร์ และสถานศึกษาอันสำคัญที่สุดของจอร์เจียโบราณ จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง “Paolo”

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองบาทูมี่ “Batumi”  (160 กิโลเมตร) เมืองที่สวยที่สุดในจอร์เจียขณะนี้ ซึ่งใน ตลอดเวลาที่ท่านชมเมืองนี้ ท่านจะได้เห็นสีสัน และความชีวิตชีวาของเมืองอันเหลือล้น ยกตัวอย่างเช่น การชมอนุสรณ์แห่งความรัก อาลี และ นีโน่ (Ali and Nino : Statue of Love) รูปปั้นเหล็กริมทะเลของชาย และหญิง ที่เคลื่อนตัวเข้าผ่านกันทุก ๆ 10 นาที ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมอันโดดเด่น และได้รับความนิยมจากนักถ่ายภาพริมทะเลเป็นอย่างมาก ต่อด้วย รูปปั้นเมเดีย   (Medea Statue) รูปปั้นจากเรื่องเล่าขนแกะทองคำ
ท่ านจะได้เห็นความงดงามของความสามารถในการดีไซน์ ของสถาปัตย Davit Khmaladze ที่ได้ผสมสีทองไว้ในงานแกะสลัก เสริมความโดดเด่นของผลงานเพื่อให้ท่านได้เข้าถึงเรื่องเล่าของขนแกะทองคำ

จากนั้นนำท่านชม ย่านดัง “Batumi Boulevard” ย่านที่ถือว่าเป็นชีวิต และวิญญาณของ บาทูมี่ แห่งนี้จะให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการเดินริมชายหาดที่ อุดมไปด้วยธรรมชาติตลอดเส้นทาง ซึ่งความสนุกของสถานที่แห่งนี้คือการสัมผัสกับเหล่าคาเฟ่ บาร์น้ำ และจุดถ่ายรูปที่มีเอกลักษณ์ในหลาย ๆ จุด แต่ไฮไลท์ที่ดังที่สุดและพลาดไม่ได้เลยคือการได้รับชมพระอาทิตย์ตก  บนทะเลดำ นั้นเอง จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Sheraton Batumi 5 ดาว หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

บาทูมี่ – คูไตซี – Prometheus Cave – ทบิลิซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคูไตซี (Kutaisi) (160 กิโลเมตร)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าชม “Prometheus Caves” (20 กิโลเมตร) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเทรนด์ท่องเที่ยว “Hiking” พร้อมกับล่องเรือชมความสวยงามของถ้ำ โดยถ้ำแห่งนี้นั้นได้  ถูกค้นพบในปี 1984 ปัจจุบันได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ภายในมีหกห้องใหญ่ด้วยกัน และมี แม่น้ำ กับทะเลสาบอยู่ภายใน งดงาม สร้างความประทับใจต่อนักเดินทางมาแล้วมากมาย นอกจากนี้ภายในถ้ำยังมีการตกแต่งด้วยแสงสีต่าง ๆ พร้อมกับมีเปิดเพลงคลาสสิกเปิดในแต่ละส่วนอีกด้วย (เข้าได้เฉพาะ อายุ มากกว่า 6 ขวบขึ้นไป) จนถึงเวลาอันควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองทบิลิซี (Tbilisi) (260 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Biltmore 5 ดาว หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ทบิลิซี – ชมเมือง – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก


จากนั้น นำท่านชม “The Chronicle of Georgia” อนุสาวรีย์แท่นหินที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของจอร์เจีย ตั้งอยู่เหนือขั้นบันไดขึ้นไป ประกอบด้วยแท่นหินใหญ่ 16 แท่น สูง 30 – 35 เมตร โดยส่วนบนสลักเกี่ยวกับเหล่าราชวงศ์กษัตริย์ และ ส่วนล่างกล่าวถึงเรื่องเล่าชีวิตของพระเยซู ซึ่งความสวยงามของอนุสาวรีย์แห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่ที่ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมสวยมาก จนถูกขนานนามว่า “The Stonehedge of Georgia” เลยทีเดียว
(ภาพจากชุมชน IG >> https://www.instagram.com/explore/tags/chroniclesofgeorgia/)

จากนั้นนำท่านชมโบสถ์พระวิหาร ซามีบา (Sameba Cathedral) โบสถ์ออร์โทดอกซ์ที่มีความสูงเป็นอันดับสามของโลก และมีเนื้อที่ของโบสถ์ใหญ่เป็นอันดับต้นของโลก ถูกก่อสร้างขึ้นในปี 1995 และปรับปรุงเพิ่มเติมต่อในปี 2004 โดยมุ่งหวังที่จะสรรเสริญ 2,000 ปี ประสูติพระเยซูเจ้า ปัจจุบันเป็นหนึ่งในไฮไลท์ห้ามพลาดของนักท่องเที่ยว และชุมชนชาวอินสตราแกรม ด้วยเพราะสถาปัตยกรรมภายนอกของโบสถ์ และความโออ่านั้น ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเก็บภาพสวยงามของตนได้อย่างมากมายหลายรูปแบบ อีกทั้งการตกแต่งภายในเองก็งดงามไม่แพ้กันอีกด้วย

(ภาพจากชุมชน IG >> https://www.instagram.com/p/BvRo0-FFYla/?utm_source=ig_web_copy_link)

จากนั้นนำท่านผ่านชม สะพานแห่งสันติภาพ (The Bridge of Peace) สะพานสร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำคูร่า (Kura River) เป็นสะพานเล็กที่มีดีไซน์เอกลักษณ์พิเศษด้วยการตกแต่ง  ของแก้ว และแสงไฟ LED เป็นพัน ๆ ดวง ซึ่ง ตัวสะพานได้รับการออกแบบโดยสถาปัตย “Michele De Lucchi” ชาวอิตาลีผู้ออกแบบอาคาร “Presidential Administration of Georgia” และ กระทรวงมหาดไทยจอร์เจีย ส่วนเหล่าแก้วและแสงไฟนั้นได้รับการตกแต่งโดยชาวฝรั่งเศษ “Philippe Martinaud” ที่น่าเหลือเชื่อกว่านั้นคือ สะพานทั้งหมดได้ถูกก่อสร้างขึ้นในประเท ศอิตาลี และจึงขนส่งมาด้วยรถบรรทุก 200 คัน มาติดตั้งที่ ทบิลิซี จนถึงเวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่าน รูสตาเวลลี่ (Rustaveli Avenue) โดยเสน่ห์ของย่านถนนแห่งนี้อยู่ที่ความยาว ประมาณ 2 กิโลเมตร และเป็นศูนย์รวมด้านวัฒนธรรมของชาวจอร์เจีย และเป็นที่ตั้งของสถาบันรัฐบาล พิพิธภัณฑ์ หรืออาคารสำคัญอันทรงคุณค่าต่าง ๆ มากมาย ทั้งนี้ยังมีร้านค้ามากมายให้คุณได้ช้อปปิ้งเลือกซื้ออย่างจุใจอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ Galleria Tbilisi ห้างสรรพสินค้าดังยักษ์ใหญ่ของเมือง ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายรอให้คุณได้เข้าไปสัมผัสเลือกซื้ออย่างจุใจ (อิสระท่านให้ท่านได้ช้อปปิ้ง) จนถึงเวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

18.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ ทบิลิซี

21.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบิน Qatar Airways (QR) เที่ยวบินที่ QR 358/834

8

วันที่แปดของการเดินทาง

ทบิลิซี – ชมเมือง – กรุงเทพ ฯ

(แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินนานาชาติ โดฮา เวลา  23.30 – 02.00 น.)

12.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ      

 • บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคา กรณีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน
 • ราคาตั๋วช่วงสงกรานต์ราคาจะแพงกว่าช่วงปกติ 7,000 บาท
 • ราคาโรงแรกช่วงเดือนมีนาคม และเมษายน จะปรับขึ้น โดยประมาณ 900 บาท /คืน/โรงแรม/คน

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ /ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถวันละ 1ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT@ 1 ใบ / 1ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % /ค่าทิปไกด์หัวหน้าทัวร์คนไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาทสำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

*****กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก*** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาทพร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี)***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14       วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

(หมายเหตุ:บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน    ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ /สาขาโชคชัย4 /บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating