KLM Royal Dutch (KL)
สายการบิน
เอกวาดอร์
ประเทศ

ทัวร์เอกวาดอร์ : GALAPAGOS – THE MAGICAL ISLAND OF THE WORLD 11 วัน (KL/LA)

กำหนดการเดินทาง : 

ประเทศ : เอกวาดอร์

สายการบิน : สายการบิน KLM Royal Dutch (KL)

ราคา : 

ทุกโรงแรม Confirm ตามรายการ

อัมสเตอร์ดัม – กิโต (เอกวาดอร์) – กาลาปากอส – บัลทรา – เกาะซานตาครูซ เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์กาลาปากอส – หมู่เกาะบาร์โตโลมี – อ่าวซัลลิแวน  เกาะเซาท์พลาซ่า – เกาะซานตาเฟ่ – เกาะนอรธ์ ซีมัวร์ – หาดบาแชส (เกาะซานตาครูซ)  กิโต – ปิชินชา – อนุสาวรีย์แห่งใจกลางโลก – อัมสเตอร์ดัม ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ ฯ มั่นใจไม่ผิดหวัง สัมผัสกับประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต  นำท่านข้ามโลกไปสู่หมู่เกาะกาลาปากอสกลางมหาสมุทรแปซิฟิก นอกชายฝั่งประเทศเอกวาดอร์เกือบ  1,000 กิโลเมตร มีชี่อเสียงในเรื่องของความเป็นธรรมชาติด้วยสัตว์ป่าและพืชพันธุ์นานาชนิด  และยังจัดเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์มากที่สุดในโลก เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ รักการผจญภัย สัตว์บางชนิดอาจพบได้เฉพาะบนเกาะกาลาปากอสเท่านั้น ด้วยเหตุนี้เองหมู่เกาะกาลาปากอสจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปีพ.ศ. 2521

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

    

09.30 น.   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 7 แถว P

 เคาน์เตอร์ สายการบิน KLM Royal Dutch (KL) เจ้าหน้าที่จากบริษัท เร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่องกรุงเทพฯ / อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)

12.05 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอดัม โดย สายการบิน KLM เที่ยวบินที่ KL876

18.45 น.     (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบิน Schiphol กรุงอัมสเตอดัม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

*** ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 11 ชั่วโมง โดยประมาณ ***

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON AMSTERDAM AIRPORT SCHIPHOL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่าเพื่อให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย กระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

*** กรุณาเตรียมกระเป๋าเดินทางใบเล็ก สําหรับพักค้างคืน 1 คืน ที่อัมสเตอร์ดัม ก่อนขึ้นเครื่องในวันรุ่งขึ้น สําหรับ กระเป๋าเดินทางใบใหญ่จะทําการ Check through ไปยังสนามบินกิโต ประเทศเอกวาดอร์ ***

2

วันที่สองของการเดินทาง

อัมสเตอร์ดัม – กิโต้ (เอกวาดอร์) – จุดชมวิว  El Panecillo

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

10.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงกิโต้ ประเทศเอกวาดอร์ โดย สายการบิน KLM เที่ยวบินที่ KL751

*** บริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน ***

16.15 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงกิโต้ (QUITO) เมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์

*** ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 12 ชั่วโมง โดยประมาณ ***

นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม JW MARRIOTT QUITO ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่าเพื่อให้ท่านได้จัดเก็บสัมภาระ กระทั่งได้เวลาอันสมควร กรุงกิโต้ (QUITO) มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ซานฟรันซิสโกเดกีโต (San Francisco de Quito)ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอนดีส โดยมีเส้นศูนย์สูตรพาดผ่านทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกเมื่อปีค.ศ.1978 อีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่

จุดชมวิว El Panecillo จุดชมวิวยอดนิยมของเมืองที่สูง 3,016 เมตรจากระดับน้ำทะเล เพื่อนำท่านชมประติมากรรมอะลูมิเนียมชื่อดัง Virgen de Quito (พระนางมารีพรหมจารีแห่งกิโต) ที่ประกอบขึ้นจากอะลูมิเนียม 7,000 ชิ้น โดยศิลปิน Agustin de la Herran Matorras ในปี 1976 ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของเนิน และสามารถมองเห็นได้จากหลายจุดทั่วเมือง พร้อมดื่มด่ำกับทิวทัศน์กว้างใหญ่ไพศาลของเมืองกิโต ตลอดจนภูเขาไฟที่รายรอบจากยอดเนินเขียวขจีใจกลางย่านเมืองเก่า จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม JW MARRIOTT QUITO ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

กิโต้ – หมู่เกาะกาลาปากอส – เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์  อุโมงค์ลาวา – สถานีวิจัยชาร์ล ดาร์วิน – เกาะซานตาครูซ

เช้า  รับประทานอาหารเช้าแบบ BRAKFAST BOX

05.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

07.45 น. ออกเดินทางสู่ หมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos Island) โดยสายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ XL1413

*** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง เครื่องแวะจอดประมาณ 45 นาที ที่สนามบินกัวยากิล ***

10.21 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินบัลทรา (Baltra Airport) แห่งหมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos) ซึ่งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก อันเป็นส่วนหนึ่งของเอกวาดอร์ เป็นแหล่งมรดกโลกที่มีพืชพันธุ์หายากและสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์มากมาย ทั้งบนเกาะและบริเวณทะเลโดยรอบ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบัลทรา (Baltra) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่เกาะซานตาครูซ (Santa Cruz)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พักโรงแรม FINCH BAY GALAPAGOS ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่าเพื่อทําการจัดเก็บภาระ และพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เขตพิทักษ์พันธุ์เต่ายักษ์กาลาปากอส (Tortoise Natural Reserve) เพื่อ

นำท่านเดินชมวิถีชีวิตของเต่ายักษ์กาลาปากอส นับเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก น้ำหนักเฉลี่ย 150-250 กิโลกรัม ตัวเมียจะตัวเล็กกว่าตัวผู้ ชอบอาศัยในที่พุ่มไม้เตี้ยๆในบึง และเนินทรายชายฝั่ง มีอายุเฉลี่ย 100-200 ปี ปัจจุบันมีเต่ายักษ์กาลาปาโกสอาศัยอยู่ในธรรมชาติประมาณ 20,000 ตัว ซึ่งเป็นผลมาจากการอนุรักษ์และ  ขยายพันธุ์ จากที่เคย  เหลืออยู่แค่ 3,000 ตัว เมื่อปี ค.ศ. 1974 จากนั้นนำท่านแวะชม Lava Tunnel ด้วยหมู่เกาะนี้เกิดจากการสะสมตัวของลาวาจากภูเขาไฟ เมื่อ 7-9 ล้านปีมาแล้ว อุโมงค์ลาวาอันเกิดจากการเคลื่อนตัวของแมกม่าในชั้นใต้ดิน หลังจากภูเขาไฟดับแล้วก่อให้เกิดอุโมงค์ขนาดใหญ่ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสกับความงดงามภายในถ้ำหินภูเขาไฟได้ ด้วยภูมิประเทศส่วนใหญ่พื้นดินเป็นพื้นผิวที่ขรุขระอันเกิดจากภูเขาไฟ ปล่องภูเขาไฟ และหน้าผาที่เกิดจากการยุบตัวของมวลลาวา ที่ปัจจุบันกลายเป็นที่อยู่อาศัยของนกหลายสายพันธุ์แห่งหมู่เกาะกาลาปากอส อาทิ

นกบูบีเท้าน้ำเงิน (BLUE-FOOTED BOOBY) เป็นนกที่มีเท้าเป็นพังผืดขนาดใหญ่คล้ายๆ กับเท้าของเป็ด มีหลากหลายชนิด แต่นกบูบีเท้าฟ้านั้นจะเห็นได้เฉพาะในหมู่เกาะกาลาปากอสเท่านั้น หรือท่านอาจได้พบกับ กิ้งก่าลาวา (LAVA LIZARDS) เป็นสัตว์ที่มีค่อนข้างมากบนเกาะกาลาปากอส มักจะอยู่กันเป็นกลุ่ม อาบแดดอยู่บนโขดหิน และหากเห็นกิ้งก่าลาวาทำท่าเหมือนวิดพื้นอยู่ก็สามารถรู้ได้เลยว่ากิ้งก่าตัวนั้นเป็นตัวผู้แน่นอน เพราะกิ้งก่าตัวผู้มักจะทำท่าเหมือนวิดพื้นเพื่อข่มขู่ศัตรูที่เข้ามาในอาณาเขตนั่นเอง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน เข้าชมสถานีวิจัยชาลส์ ดาร์วิน (The Charles Darwin   Research Station หรือ CDRS) ที่ได้จัดตั้งขึ้นโดย มูลนิธิชาลส์ ดาร์วิน เป็นหน่วยงานสำคัญที่ศึกษาด้านนิเวศวิทยาของหมู่เกาะ มีการวางแผนแม่บทเป็นครั้งแรก เพื่อคุ้มครองและจัดการอุทยานแห่งชาติกาลาปาโกสขึ้น โดยได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์และพืชในหมู่เกาะกาลาปาโกสจากกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) อีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง บริเวณเปอร์โต อโยร่า (Puerto Ayora) ศูนย์กลางของเกาะซานตาครูซ ซึ่งเป็นย่านโรงแรมที่พัก, ร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับเข้าสู่ ที่พักโรงแรม FINCH BAY GALAPAGOS ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

กาลาปากอส – หมู่เกาะบาร์โตโลมี (Bartolome Island)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่านสู่ หมู่เกาะบาร์โตโลมี (Bartolome Island) โดยการใช้เรือSea Lion Yacht เป็นหนึ่งใน 6 เกาะใหญ่ในหมู่เกาะกาลาปากอส (Galapagos Island) ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ เกาะบาร์โตโลมีลักษณะของภูมิประเทศตั้งอยู่บนภูเขาไฟที่ดับแล้ว มีต้นกระบองเพชรขึ้นอยู่ตาม+พื้นหินลาวา เดินทางถึงหมู่เกาะบาร์โตโลมี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว  (Bartolome viewpoint) ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามา และถ่ายภาพกับแท่งหินอันเป็นสัญลักษณ์ของเกาะนี้อีกด้วย เกาะแห่งนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ

เพนกวินแห่งกาลาปากอส (GALAPAGOS PENGUIN) นกเพนกวิน ที่อยู่บนเกาะกาลาปากอส คือ นกเพนกวินลาย หรือนกเพนกวินแจ็คแอส โดยจะมีลายพาดสีดำตรงหน้าอก ลายของแต่ละตัวจะต่างกันออกไปเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ คล้ายกับนิ้วมือของมนุษย์นั่นเอง

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นให้ท่านเลือกทำกิจกรรมดำน้ำชมมวลหมู่ปะการังใต้ทะเลสีสดใส บนชายหาดอันแสนบริสุทธิ์ของเกาะบาร์โตโลมี หรือเดินเล่นบริเวณอ่าวซูลิแวน (Sullivan Bay)  จนได้เวลาอันสมควร

15.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับเข้าสู่ ที่พักโรงแรม FINCH BAY GALAPAGOS ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

กาลาปากอส – หมู่เกาะเซาท์พลาซ่า (South Plaza Island)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่านสู่ เกาะเซาท์พลาซ่า (South Plaza Island) เป็นเกาะเล็กๆ ใกล้กับชายฝั่งของเกาะซานตาครูซ หนึ่งในหมู่เกาะกาลาปากอส เป็นเกาะที่เกิดจากการยกตัวของลาวาใต้เปลือกโลกในมหาสมุทรแปซิฟิก

เกาะแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่ของ อิกัวน่าทะเล (Marine Iguana) หลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ กินพืช จึงทำให้เกาะแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพืชพันธุ์ธรรมชาติมากมาย และจะเปลี่ยนสีตามฤดูกาล เดินทางถึง เกาะเซาท์พลาซ่า นำท่านเดินชมความสวยงามของเกาะ พร้อมเก็บภาพความประทับใจของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ และพลาดไม่ได้กับการจับภาพสัตว์ประจำเกาะอย่าง อิกัวน่าทะเล (Marine Iguana) ต้นแบบที่แท้จริงของก๊อตซิลล่า อีกัวน่าทะเลบนเกาะกาลาปากอสเป็นอีกัวน่าชนิดเดียวในโลกที่อยู่ในทะเล ส่วนใหญ่จะมีสีดำคล้ำทั้งตัว

เวลาว่างก็มักจะขึ้นมานอนอาบแดดกันเป็นกลุ่มอยู่บนโขดหินตามแนวชายหาด ที่พิเศษกว่านั้นคือ อีกัวน่าทะเลเหล่านี้ไม่กินแมลง กลับกินเฉพาะพืช สาหร่าย ตระไคร่น้ำเท่านั้น อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายภาพความสวยงามของสัตว์หายาก และพืชพันธุ์หลากสีที่แต่งแต้มสีสันให้กับเกาะแห่งนี้ดูมีชีวิตชีวายิ่งนัก

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นให้ท่านเลือกทำกิจกรรมดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นที่ Punta Carrión หรือเดินเล่นบริเวณอ่าวเนื่องจากเกาะนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของแมวน้ำกาลาปากอส ตามเส้นทางเดินท่านจะได้พบสัตว์มากมายอาทิ นกทะเลกำลังจับปลา, อิกัวน่าบก สีเหลือง/น้ำตาล กำลังกินต้นกระบองเพชรเป็นอาหาร และอิกัวน่าทะเล กำลังนอนอาบแดด เป็นต้น จนได้เวลาอันสมควร

15.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับเข้าสู่ ที่พักโรงแรม FINCH BAY GALAPAGOS ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

กาลาปากอส – หมู่เกาะซานตาเฟ่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่านสู่ เกาะซานตาเฟ่ (Santa Fe Island)

หรือที่รู้จักในนามเกาะแบร์ริ่งตัน (Barrington Island) ซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ใจกลางของหมู่เกาะกาลาปากอส เกาะซานตาเฟ่ได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาหมู่เกาะกาลาปากอส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพียง2 ช.ม.จากเกาะซานตาครูซ เป็นถิ่นอาศัยของอิกัวน่าบกสายพันธุ์เฉพาะบนเกาะแห่งนี้เท่านั้นสันนิษฐานจากหินภูเขาไฟอายุกว่า 4 ล้านปีที่พบในหมู่เกาะแห่งนี้ เกาะแห่งนี้ปรากฏพืชพันธุ์มากมายทั้งต้นกระบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์ และเป็นเกาะอันเป็นที่อยู่ของสัตว์หลากหลายพันธุ์ทั้ง อิกัวนา,หนูข้าวซานตาเฟ่ (Santa Fe Rice Rat) และยังเป็นที่อยู่ของฝูงสิงโตทะเล อิสระให้ท่านเดินชมและบันทึกภาพความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของหมู่เกาะซานตาเฟ่หนึ่งในหมู่เกาะกาลาปากอสที่เก่าแก่ที่สุดGalapagos sea lions สิงโตทะเล เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมไม่กี่ชนิดที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้ ด้วยเสียงร้องที่ดัง นิสัยขี้เล่น และความคล่องแคล่วที่สง่างามในน้ำทำให้สิงโตทะเลเป็น “เพื่อนผู้ต้อนรับ” แห่งหมู่เกาะที่สามารถพบได้ในแต่ละเกาะของหมู่เกาะกาลาปากอส

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นให้ท่านเลือกทำกิจกรรมดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นบริเวณ Santa Fe’s Bay (Barrington Bay) ที่นี่ยังเป็นแหล่งสัตว์โลกใต้ทะเล อาทิ เต่าทะเล, ปลากระเบน, แมวน้ำ ฝูงปลานานาชนิด และปะการังหลากสีตามแนวโขดหินอีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร 

15.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับเข้าสู่ ที่พักโรงแรม FINCH BAY GALAPAGOS ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

กาลาปากอส – เกาะซีมัวร์เหนือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนําท่านสู่ นอร์ธ ซีมัวร์ (North Seymour) เกาะเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะซานตาครูซใช้เวลาเดินทางเพียง45 นาทีนับเป็นเกาะที่นักท่องเที่ยวชุกชุมที่สุดในหมู่เกาะกาลาปากอส เนื่องจากอยู่ใกล้ที่ตั้งของสนามบินบัลทรา และเกาะซานตาครูซ นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่ของนกบูบี้หลากหลายสายพันธุ์ ทั้งนกบูบี้ตีนสีฟ้า, บูบี้หน้ากาก และบู้บี้ตีนสีแดงอีกทั้งยังเป็นที่อยู่ของ ฝูงสิงโตทะเลตัวผู้ ที่ส่งเสียงร้องข่มขวัญเพื่อต่อสู้แย่งชิงความเป็นใหญ่ และแย่งชิงตัวเมีย

นำท่านสํารวจเกาะเล็กๆแห่งนี้ ซึ่งบริเวณชะหง่อนผาของเกาะเป็นที่อยู่อาศัยของ นกโจรสลัด (Frigate birds) นกขึ้นชื่ออีกชนิดของกาลาปากอสและเป็นสัตว์ที่ต้องมาดูให้ได้ เนื่องจากนกโจรสลัดบนเกาะแห่งนี้ เป็นนกที่มีกระพุ้งแก้มสีแดง และสามารถพองตัวขยายขนาดได้ มีความแตกต่างจากนกโจรสลัดอื่นๆ ทั้งทางด้านพันธุกรรม และรูปร่างสัณฐาน เชื่อว่านกดังกล่าวไม่มีการแลกเปลี่ยนยีนกับนกโจรสลัดที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่มาเป็นเวลาหลายแสนปีแล้ว อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศของเกาะนอร์ธซีมัวร์ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนําท่านสู่ หาดบาแชส (Bachas Beach) อันเป็นอ่าวที่เรือรบสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาเกยตื้นที่นี่ นอกจากนี้บริเวณหาดทรายแห่งนี้ยังเป็นจุดว่ายน้ําที่ดีอีกแห่งของเกาะซานตาครูซ อีกทั้งยังเป็นที่อยู่ของอิกัวน่าทะเล นกฟลาเมนโก และยังเป็นอ่าวที่วางไข่ของเต่าทะเลเขียวอีกด้วย จากนั้นให้ท่านเลือกทำกิจกรรมดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นบริเวณ หาดบาแชส (Bachas Beach) จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร 

15.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับเข้าสู่ ที่พักโรงแรม FINCH BAY GALAPAGOS ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

 

กาลาปากอส – อิสระตามอัธยาศัย – กิโต้

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมอิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยบถในแบบฉบับของท่านตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

14.46 น. ออกเดินทางสู่ กรุงกิโต้ (QUITO) โดยสายการบิน LATAM เที่ยวบินที่ XL1416

17.49 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงกิโต้ (QUITO) เมืองหลวงของประเทศเอกวาดอร์

 *** ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง โดยประมาณ ***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม JW MARRIOTT QUITO ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

 

กิโต – ปิชินชา – อนุสาวรีย์แห่งใจกลางโลก – ชมเมือง – อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองปิชินชา (Pichincha) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองกิโตประมาณ26 กิโลเมตร อันเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์แห่งใจกลางโลก (Monument of the Middle of the World)เป็นอนุสาวรีย์ที่สูงประมาณ 30 เมตร สร้างขึ้นในปี 1979-1982 สําหรับเมืองปิชินชาแห่งนี้เป็นเมืองที่มีความสําคัญ เนื่องจากในปี 1736 เป็นเมืองที่ใช้เป็นสถานที่วัดละติจูดของเส้นอิเควเตอร์ และพิสูจน์สมมติฐานเรื่องโลกกลม (Meaure latitude at the Equator and prove the roundness of the Earth) โดยทีมนักวิทยาศาตร์ชาวเอกวาดอร์ นําทีมโดย เพโดร วินเซนต์ มอลโดนาโด (Pedro Vicente Maldonado) ในการพิสูจน์ และวัดละติจูดของเส้นอิเควเตอร์ นําท่านสัมผัสประสบการณ์การถ่ายภาพที่ละติจูด 00,00,00 ได้ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนําท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์อินทินันโซล่า (Intinan Solar Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงวิธีการวัดละติจูดเส้นอิเควเตอร์ในสมัยก่อน และ แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเทือกเขาแอนดิสตั้งแต่สมัย 500 BC ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตและภูมิปัญญาของนักวิทยาศาตร์ในสมัยก่อนในการหาจุดกึ่งกลางโลก ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกิโต         

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่าน เดินเที่ยวชมเมือง โดยเฉพาะสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลที่รายล้อมบริเวณรอบ Independence Square สถานที่ประกาศความเป็นอิสรภาพจากสเปนเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 1809, อาคารรัฐสภา (Presidential Palace), วังแห่งอาร์บิชอบ, มหาวิหารแห่งเมือง โบสถ์โรมันคาทอลิกที่สร้างขึ้นระหว่างปี 1562-1567 ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในทวีปอเมริกาใต้,โบสถ์และวิทยาลัยเยซูอิต ลา กอมปานญา (La Compañía)ซึ่งมีการตกแต่งภายในอย่างหรูหรา รังสรรค์ความงดงามโดย“สกุลช่างบาโรคแห่งกิโต้” ซึ่งผสมผสานศิลปะแบบสเปน.อิตาเลียน. มัวร์ (Moorish), เฟลมิช (Flemish) และศิลปะท้องถิ่นที่เข้ากันอย่างลงตัว จากนั้นนําท่าน ชมจัตุรัสซานฟรานซิสโก (San Francisco Square) หรือที่รู้จักในนาม El San Francisco จัตุรัสแห่งนี้เป็นที่ตั้งของโบสถ์และอารามของ เซนต์ ฟรานซิส (Church and Monastery of St. Francis) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16 สถาปัตยกรรมบริเวณจตุรัสแห่งนี้เป็นแบบโคโลเนียลละตินอเมริกา นําท่านชมความงามของอารามเซ็นต์ ฟรานซิส และ สถาปัตยกรรมโดยรอบบริเวณ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพสถานที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์แห่งชนชาติเอกวาดอร์ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน 

17.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย สายการบิน KLM เที่ยวบินที่ KL755

 *** บริการอาหารค่ำ และอาหารเช้าของวันถัดไปบนเครื่องบิน ***

10

วันที่สิบของการเดินทาง

 

อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) – กรุงเทพ ฯ

13.20 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบิน Schiphol กรุงอัมสเตอดัม

*** ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 13 ชั่วโมง 50 นาที  โดยประมาณ ***

17.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน KLM เที่ยวบินที่ KL875

11

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง

 

กรุงเทพ ฯ

10.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

*** ใช้เวลาในการเดินทางทั้งสิ้น 10 ชั่วโมง 50 นาที  โดยประมาณ ***