01 – 10 พฤษภาคม 2563
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
สวิตเซอร์แลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : เจาะลึกสวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน (TG) 

กำหนดการเดินทาง : 01 – 10 พฤษภาคม 2563

ประเทศ : สวิตเซอร์แลนด์

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ราคา : 144,800 บาท

<<< พิเศษ!!  พักค้างคืนที่โรงแรมสปา พร้อมแช่บ่อน้ำร้อนเพื่อสุขภาพ เมืองไซออน 2  คืน >>>ซูริค – ซุก – ล่องเรือ – หมู่บ้านแอพเพนเซล – จุดชมวิวหุบเขาอีเบนนาลพ์  – คูร์ รถไฟ BERNINA EXPRESS – เซนต์มอริทซ์ – อันเดอร์แมท – กลาเซียเอ็กซ์เพลส  บริก – ไซออน – เซอร์แมท – ยอดเขากอร์เนอร์กรัท– เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอ  รถไฟโกลเด้นพาส – กสตาดด์ – ยอดเขาสต๊อคฮอร์น – เบิร์น – สนามบินซูริค

<<< สะสมไมล์การบินไทย 50% >>>

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว Dเคาน์เตอร์ที่สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ซูริค – ชมเมือง– ช้อปปิ้ง – ซุก– ล่องเรือ – ช้อปปิ้ง

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970

07.50 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย

จากนั้นนำท่าน ชมย่านเมืองเก่า LINDERHOF ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง

สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง กรอส มุนเตอร์ (Grossmunste Church) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต (Limmat River) ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค ตามตำนานเล่าว่า กษัตริย์ Charlemagne ทรงสร้าง หอคอยสูง CHARLEMA ของมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 8 ตรงบริเวณหลุมฝังศพของ Saint Felix และ Saint Regula สองนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งถูกค้นพบณ ที่แห่งนี้ถัดไปไม่ไกลคือโบสถ์อีกแห่งหนึ่ง มีชื่อว่า PETERSKIRCHE หรือ ST.PETER’S CHURCH โดยด้านบนสุดของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์นั้นเป็นที่ตั้งของหน้าปัดนาฬิกาที่ติดอันดับ หน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก อีกด้วย โดยหน้าปัดนาฬิกาของโบสถ์มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8.7 เมตร และ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (FRAUMUNSTER ABBEY) ที่มีหน้าต่างกระจกสีอันสดใสสวยงาม ฝีมือออกแบบของศิลปินชื่อดัง ได้แก่ Giacometti และ Chagall กระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายที่ดีที่สุดในสวิสอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเป็นถนนที่ดีที่สุดใน ยุโรปด้วย อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย โดยสองฝั่งของถนนจะเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังมากมาย ทั้งของสวิสเองและจากนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหาร ขนมต่างๆอีกมากมาย บนสองฝั่งถนนจะมีต้นไม้ใหญ่ปลูกไว้ตลอดทางมีความร่มรื่นสามารถเดินช้อปปิ้งได้อย่างสบายใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก (ZUG)  (35 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเหนือของ  ทะเลสาบซุก บนที่ราบเชิงเขาและมีแม่น้ำ LORZE ไหลผ่าน ทำให้เมืองซุกมีทัศนียภาพอันงดงาม ผสมผสานกับเขตเมืองเก่าที่ยังคงสภาพความสมบูรณ์มาก อีกทั้งยังเป็นเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการคมนาคมแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันเมืองซุกถือเป็นเมืองที่รวยที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังมีการเรียกเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำที่สุดในโลกอีกด้วย ทำให้เป็นข้อได้เปรียบในเชิงการต่อรองทางธุรกิจ เมืองซุกยังติดหนึ่งในสิบเมืองที่สะอาดที่สุดในโลก จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองซุก

นำท่านเดินชม ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ที่ยังคงความสมบูรณ์อยู่มากจากสมัยยุคกลาง โดยเริ่มก่อตั้งในสมัยศตวรรษที่ 13 มีอาคารบ้านเรือนอันเก่าแก่แต่ยังคงความสวยงาม พื้นถนนที่ปูด้วยหิน ผนัง ตึกที่มีภาพวาดด้วยสีสันสดใส จัตุรัสน้ำพุโบราณประดับประดาด้วยรูปปั้น และหอนาฬิกาประจำเมืองซุกที่มีความสูงถึง 52 เมตร อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองซุก หรือช้อปปิ้งของที่ระลึก และสินค้าแบรนด์เนม ต่างๆภายในย่านเมืองเก่า จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ ชมความงามของ  ทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบซุก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู้ที่พักโรงแรม PARK HOTEL ZUG หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ซุก – หมู่บ้านแอพเพนเซล – จุดชมวิวหุบเขาอีเบนนาลพ์  – ตูร์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแอพเพนเซล (APPENZELL) (100 กิโลเมตร) ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐ Appenzell Innerrhodenเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการขนานนามว่า “ประตูสู่เทือกเขาแอลป์” เป็นหมู่บ้านชนบทเล็กๆน่ารัก ร่มรื่นและเงียบสงบที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณอยู่ บ้านเรือนก็ยังคงสไตล์ดั้งเดิม ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวด้วยจั่วหน้าบ้านลักษณะโค้งมน และหลังคาที่ทำจากกระเบื้องที่มีชื่อเสียง แถมยังมีสีสันและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง ภายในหมู่บ้านจะพบกับโบสถ์คริสต์เก่าแก่ที่ถูก สร้างขค้นเมือ่ปีค.ศ. 1071 ที่อุทิศให้กับ St. Maurice ปราสาทเก่าที่เป็นของตระกูล Sutter หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงมีการอนุรักษ์เทศกาลต้อนวัวอยู่ ของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของที่นี่จึงเป็นกระดิ่งคอวัวให้นักท่องเที่ยวซื้อติดไม้ติดมือกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึก อีกทั้งยังขึ้นชื่อในเรื่องชีสและเบียร์ที่รสชาติเยี่ยมยี่ห้อเดียวกับชื่อเมืองอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาอีเบนนาลพ์ (Ebenalp) อยู่ทางตอนเหนือสุดของ Alpstein และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,644 เมตร โดยการขึ้นกระเช้าจากสถานีในหมู่บ้าน Wasserauen (10 กิโลเมตร) เดินทางสู่ ยอดเขาอีเบนนาลพ์ (Ebenalp) สัมผัสบรรยากาศบนยอดเขาอันเงียบสงบ ในวันที่ท้องฟ้าเปิดจะเห็นชาวสวิสมากระโดนร่มกันจากบนยอดเขานี้ เดินทางถึงยอดเขาอีเบนนาลพ์ (Ebenalp) จากนั้นนำท่านเดินเท้าอีกประมาณ 15 นาที

เพื่อนำท่านสู่ จุดไฮไลท์ของการเดินทางที่ต้องการสัมผัสมนต์สเน่ห์แห่งเทือกเขาอย่างแท้จริงที่โรงแรม Aescher เป็นหนึ่งในภาพโปสการ์ดของสวิส ที่ถูกเผยแพร่มากที่สุดในโลก โรงแรมนี้มีลักษณะพิเศษต่างจากที่โรงแรมโดยทั่วไปเนื่องจากตัวโรงแรมนั้นจะตั้งอยู่ริมหน้าผา บนภูเขาสูง 1,454 เมตรซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวชื่นชอบ และทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เดินทางถึง โรงแรม Aescher 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารของโรงแรม

บ่าย อิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศ และดื่มดำกับวิวทิวทัศน์ที่เหนือคำบรรยาย อันเป็นประสบการ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ท่านควรมาสัมผัส และสูดอากาศให้เต็มปอดกับกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติแบบสวิสแท้ๆอิสระให้ท่านเดินเล่นบริเวณริมเขา หรือจะนั่งจิบกาแฟชมวิวสวยๆ ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางกลับสู่ สถานีกระเช้า เพื่อลงสู่ด้านล่าง และนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชต่อสู่  เมืองคูร์ (CHUR) (85 กิโลเมตร) เมืองเล็กริมฝั่งแม่น้ำไรน์ทางตะวันออกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสเสน่ห์ในสไตล์เมืองเก่าที่เรียบง่าย แต่สวยงาม ทั้งลวดลายบนประตู ลักษณะอาคารโบสถ์ หรือน้ำพุ โดยเฉพาะในย่านเมืองเก่า ซึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้บ่งว่าเมืองนี้ก่อตั้งราว 3,500-3,900 ปีก่อนคริสต์กาลทำให้คูร์เป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู้ที่พักโรงแรม ROMANTIK STERN CHUR หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

คูร์ ดาวอส – ชมเมือง – คูร์  – รถไฟ BERNINA EXPRESS  – เซนต์มอริทซ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดาวอส (DAVOS) (60 กิโลเมตร) เป็นเมืองรีสอร์ทที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป เมืองแสนคึกคักแห่งนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอีกด้วย เมืองนี้อยู่ในเทือกเขาแอลป์ ระหว่างภูเขา Plessur และภูเขา Albula อีกทั้งยังได้เป็นเจ้าภาพ จัดงาน World Economic Forum (WEF) ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีของทั่วโลก ในทุกๆปี เดินทางถึง เมืองดาวอส

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวของเมืองโดยรถราง Funicular Schatzalp ซึ่งด้านบนเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่บริเวณจุดชมวิวของเมือง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมธรรมชาติ และเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคูร์ เพื่อเดินทางโดย รถไฟ BERNINA EXPRESS สู่ เมืองเซนต์มอริทซ์

14.32 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอริทซ์ (ST.MORITZ) รถไฟท่องเที่ยวด่วนพิเศษ BERNINA EXPRESS รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการตั้งแต่ปีค.ศ.1990 มีเอกลักษณ์เป็นรถไฟสีแดงสด บนทางขนาดกว้าง1เมตร เป็นรถไฟด่วนพิเศษ แบบตู้โดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี

16.38 น. เดินทางถึง เมืองเซนต์มอริทซ์ (ST.MORITZ) เมืองตากอากาศ และศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในรัฐเกราบึนเดิน (Graubünden) เป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุด และอยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้งอีกด้วย

จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริทซ์ (LAKE ST.MORITZ) ซึ่งหากท่านมาในช่วงฤดูร้อนจะพบกับความงดงามของน้ำใสสีเขียวมรกต แต่ถ้าเป็นหน้าหนาว น้ำในทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมด โดยเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีการจัดการแข่งม้าในทะเลสาบอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรม LAUDINELLA หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เซนต์มอริทซ์ – นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กซ์เพลสสู่ เมืองบริก – ไซออน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (ANDERMATT) (230 กิโลเมตร) ในระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงามดุจภาพวาดของสวิสตอนกลาง เดินทางถึง เมืองอันเดอร์แมท

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

13.54 น. นำท่านเดินทางโดยรถไฟสายสำคัญ และสวยงามที่สุดเส้นทางหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นามว่า กลาเซียเอ็กซ์เพลส (GLACIER EXPRESS) ท่านจะได้ชื่นชมกับสายธาร และขุนเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามเกินคำบรรยาย

15.40 น. จนกระทั่งเดินทาง เมืองบริก (BRIG) เมืองเล็กๆ ซึ่งเป็นชุมทางใหญ่ของรถไฟกลางหุบเขา

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไซออน (SAILLON) (75 กิโลเมตร) เมืองอันเป็นที่ตั้งของบ่อน้ําร้อน Les Bains de Saillon

เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม DES BAINS DE SAILLON : Route du Centre Thermal 16,1913 Saillon. Tel : +41 (0)27 602 11 11.https://www.bainsdesaillon.ch/en/ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับบ่อน้ำร้อนภายในโรงแรม ที่มีอุณหภูมิอยู่ที่ 32-34 อาศาและท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศภายนอกแบบ 360 องศาได้อย่างไม่รู้เบื่อ หรือเลือกทำบริการสปา ทรีทเม้นต์ต่างๆของโรงแรม (ค่าบริการสปาทรีทเม้นต์ ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์) (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ สำหรับแช่บ่อน้ำร้อน) ตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

6

วันที่หกของการเดินทาง

ไซออน – เซอร์แมท – ยอดเขากอร์เนอร์กรัท เซอร์แมท – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – แทซ – ไซออน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทาง โดยรถโค้ช สู่ เมืองแทซ (TASCH) (95 กิโลเมตร)  เพื่อเปลี่ยนการเดินทาง โดยรถไฟ สู่ เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจ สวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,620 เมตรซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมัน เข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้า ที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับใจจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ จากนนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟ

จากเซอร์แมท สู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ผ่านธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามทั้งสองข้างทางสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,286 เมตร ที่นี่ท่านจะได้พบจุดที่สวยที่สุดของการชมยอดเขาต่างๆ และเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนไปกับบรรยากาศของเมือง ด้วยความที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆ ทำให้บ้านเรือนที่เกือบทุกหลังยังคงความเป็นสวิสแท้ๆทำด้วยไม้ และหิน หลังคาจั่ว มีปล่องควัน และหน้าต่างบานคู่ที่ทาสีตัดกับตัวตึก  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการพักผ่อนภายในเมืองเซอร์แมท ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทาง โดยรถไฟสู่ เมืองแทซ เพื่อเปลี่ยนการเดินทางโดยรถโค้ชกลับสู่ เมืองไซออน (95 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Les Bains de Saillon

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ไซออน – เจนีวา – ชมเมือง – โลซานน์ – ชมมือง – มองเทรอ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเจนีวา (GENEVA) (140 กิโลเมตร) เมืองสำคัญอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม

นำท่าน ชมกรุงเจนีวา อันงดงามที่รายล้อม ด้วยสวนสาธารณะ และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิสภาแรงงานโลก  องค์การกาชาดสากล นำท่าน ผ่านชม และแวะถ่ายรูปคู่กับตึกสหประชาชาติ

จากนั้นนำท่าน แวะชมพร้อมถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ น้ำพุเจทโด ที่สูงถึง 130 เมตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่งดงามริมทะเลสาบเจนีวา ท่านจะได้ชื่นชมกับบรรยากาศที่งดงาม และร่มรื่นสไตล์สวิสฝรั่งเศส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) (70 กิโลเมตร) ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิส อีกทั้งยังมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 4 เมื่อสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบแห่งนี้ เดินทางถึง เมืองโลซานน์ จากนั้นนำท่าน ชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ

ผ่านชมมหาวิทยาลัยแห่งโลซานน์ นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก ได้รับการก่อตั้งมาตั้งแต่ปีค.ศ.1540 นอกจากจะเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของชุมชนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วเมืองโลซานน์ยังเป็นที่ตั้งของ “ศาลฎีกา”ของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล มาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1915 ผ่านชมย่านช้อปปิ้งปลาซแชงฟรองซัวส์ มหาวิหารนอทเทรอดามอันเก่าแก่ เริ่มสร้างเมื่อปี 1718 และเป็นอาคารแบบโกธิคที่ความสวยงามติดอันดับยุโรปอีกด้วยมหาวิหารนอทเทรอดามอันเก่าแก่ เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1718 และเป็นอาคารแบบโกธิคที่ความสวยงามติดอันดับยุโรปอีกด้วย

นำท่าน แวะถ่ายรูป.หน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามองลงมาเห็นทิวทัศน์ของทะเลสาบที่สวยงาม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้น่าสนใจมาก และพื้นที่โดยรอบมีสวนต้นไม้ และสนามหญ้าที่น่ารื่นรมย์ มีม้านั่งให้พักผ่อนใต้ร่มไม้มองเห็นวิวที่งดงามของทะเลสาบ เนื่องจากเมืองโลซานน์ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ ทำให้ผู้คนจากเมืองไกลหลงใหลในเสน่ห์ และดึงดูดนักประพันธ์ นักปรัชญา เช่น วอล์แตร์ ดิกเค็นส์ ไบรอน และ ที เอส อีเลียต ให้มายังเมืองนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) (30 กิโลเมตร) เป็นเมืองพักตากอากาศที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป นำท่าน แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ อีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีตอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม EUROTEL RIVIERA หรือเทียบเท่า

8

มองเทรอ – รถไฟสายโกลเด้น พาส – กสตาดด์ ยอดเขาสต๊อคฮอร์น – เบิร์น – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.44 น.  นำท่าน สัมผัสกับทางรถไฟสายโรแมนติค โกลเด้น พาส (GOLDEN PASS LINE) ที่ขึ้นชื่อว่า สวยที่สุด และได้รับความนิยมมากที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ เส้นทางท่องเที่ยวในฝันที่มีทัศนียภาพเหนือคำบรรยาย ผ่านชมทัศนียภาพ ภูเขาทุ่งหญ้า และบ้านเรือนสไตล์สวิสที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

11.05 น. เดินทางถึง เมืองกสตาดด์ (GSTAAD) เมืองสกีรีสอร์ทเล็กๆราคาแพงอันดับต้นๆของยุโรป ที่บรรดานักท่องเที่ยว เศรษฐี ไฮโซคนดังทั้งหลาย อาทิ จูลี่ แอนดรูส์ (เดอะซาวด์ ออฟมิวสิค) อลิซาเบธ เทย์เลอร์, เจ้าฟ้าชายชาลส์, เจ้าหญิงไดอาน่า, ปารีส ฮิลตัน นิยมมาพักผ่อน ถนนกลางหมู่บ้านจึงมีแต่ร้านแบรนด์เนมดัง ทั้งร้านเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ รวมทั้งนาฬิกายี่ห้อดังสุดฮิตก็มารวมกันอยู่ที่นี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเออร์ลันบัค อิม ซิมเมนทอล (Erlencach im Simmental) (45 กิโลเมตร)

เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ จุดชมวิวของยอดเขาสต๊อคฮอร์น (STOCHORN) ยอดเขาที่ระดับความสูง 2,190 เมตรจากระดับน้ำทะเล ท่านสามารถมองเห็นวิวของเมืองทูน ทะเลสาบทูน และ แม่น้ำอาเร่ ได้แบบ 360 องศา ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์สุดสวยแบบไม่ต้องเบียดกับนักท่องเที่ยวมากมาย เนื่องจากเป็นจุดชมวิวแบบอันซีนที่น้อยคนนักจะได้มาสัมผัส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่งดงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (50 กิโลเมตร) เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป เดินทางถึง กรุงเบิร์น จากนั้นนำท่าน เที่ยวชมกรุงเบิร์น เมืองที่ได้รับตำแหน่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมที่องค์การยูเนสโกให้อนุรักษ์ไว้ นำท่าน ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านเสื้อผ้าบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ

ถ่ายภาพกับ นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลาและผ่านชม มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ALLEGRO BERN หรือเทียบเท่า

9

เบิร์น –สนามบินซูริค – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค (130 กิโลเมตร)

13.30 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

10

กรุงเทพ ฯ

05.30 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***