สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
สายการบิน
สก็อตแลนด์ ไฮแลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : เจาะลึก สก็อตแลนด์ ไฮแลนด์ 10 วัน (EK)

กำหนดการเดินทาง

ประเทศ : สก็อตแลนด์ ไฮแลนด์ 

สายการบิน : สายการบินเอมิเรตส์ (EK) 

ราคา

ดินแดนแห่งสุดยอดทัศนียภาพของ ทะเลสาบ แม่น้ำ และขุนเขา กับหลากหลายความสวยงามของธรรมชาติทางดินแดนตอนบนของสก๊อตแลนด์

ที่นักท่องเที่ยวแนวธรรมชาติตัวจริงต้องไม่พลาด!!!

เอดินบะระ – สเตอร์ลิง – ปราสาทสเตอร์ลิง – เซนต์ แอนดูรว์ –  มหาวิหาร เซนต์ แอนดูรว์ เพิร์ธ – พระราชวังสโคนน์ – ทะเลสาบ เนสส์ – ล่องเรือ – ปราสาท EILEAN DONAN – เกาะสกาย (Isle of Skye) เส้นทาง SKYFALL  –  ฟอร์ด วิลเลี่ยม –  นั่งกระเช้าขึ้นชม BEN NEVIS  – สะพาน เกลนฟินแนน GLEN COE– ลอช โลมอนด์ – เอดินบะระ – รอสลิน – โบสถ์ ROSSLYN CHAPEL – ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท

 *** สำหรับผู้ที่ค้นคว้าหาธรรมชาติ รักการเดินท่องเที่ยว พักผ่อนในเมืองชนบท โรงแรมเล็กๆไม่หรูหรา อาหารแบบพื้นเมือง ***

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

22.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เอดินบะระ – สเตอร์ลิง – ปราสาทสเตอร์ลิง

01.15 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินกรุงเอเธนส์ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 385/023

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ เวลา 04.45 – 07.55 น.)

13.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงเอดินบะระ สก๊อตแลนด์

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำทานเดินทางสู่ เมืองสเตอร์ลิง (STIRLING) (60 กิโลเมตร)  เป็นเมืองหลวงเก่าของสก็อตแลนด์ ซึ่งตั้งอยู่ล้อมรอบปราสาทสเตอร์ลิง พื้นที่นี้เป็นจุดเชื่อมระหว่าง Highland และ Lowland ของสก็อตแลนด์ ทำให้เมืองสเตอร์ลิงในสมัยก่อนนั้นถูกใช้เป็นเมืองศูนย์กลางทางการปกครอง การค้าขาย และอื่นๆอีกจำนวนมาก และถูกเรียกว่า Market Town ปัจจุบันเมืองสเตอร์ลิงกลายเป็นเมืองที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของรัฐบาลท้องถิ่น, การศึกษา,การค้าขาย และการอุตสาหกรรม รวมไปถึงบริษัทต่างๆ แหล่งช้อบปิ้ง ศูนย์ศิลปะและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมาย ทางด้านอุตสาหกรรม เมือง Stirling มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตโลหะเงิน โดยสกุลเงินของสหราชอาณาจักร หรือ ปอนด์สเตอร์ลิง ที่มีการใช้มาจนถึงทุกวันนี้ คือ ชื่อที่ถูกตั้งขึ้นตามโรงกษาปณ์ในเมืองสเตอร์ลิงที่เป็นแห่งแรกในการผลิตเหรียญกษาปณ์โดยใช้โลหะเงิน เดินทางถึง เมืองสเตอร์ลิง

จากนั้นนำท่าน เข้าชมปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) ตั้งอยู่บนเนินคาลเซิลฮิลล์ (Castle Hill) ซึ่งเป็นเนินที่เกิดจากหินภูเขาไฟโบราณ และล้อมรอบสามด้านด้วยผาสูงชันที่ทำให้เหมาะแก่การป้องกันตนเอง ตำแหน่งที่ดีทางยุทธศาสตร์ทำให้ที่ตั้งของปราสาทมีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคโบราณ ปราสาทสเตอร์ลิง เป็นปราสาทที่มีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรม ถือเป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และสำคัญที่สุดปราสาทหนึ่งของสกอตแลนด์  ปัจจุบันมีผู้มาเยี่ยมชมปราสาทถึงปีละ4 แสนคน สิ่งก่อสร้างหลักส่วนใหญ่สร้างมาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 และยังคงมีสิ่งก่อสร้างจากคริสต์ศตวรรษที่ 14 หลงเหลืออยู่บ้าง บริเวณส่วนที่ใช้ในการป้องกันด้านนอก ทางด้านตัวเมืองสร้างมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18  พระมหากษัตริย์ และพระราชินีแห่งสก๊อตแลนด์หลายพระองค์ได้รับการสวมมงกุฎที่สเตอร์ลิงแห่งนี้ รวมทั้งสมเด็จพระราชินีนาถแมรี่ที่ 1 แห่งสก๊อตแลนด์ ในปี ค.ศ.1543 อีกด้วย ได้เวลาสมควร  จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายภ่พกับอนุเสาวรีย์วอลเลซ (Wallace Monument)  เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่  วิ ลเลียม วอลเลซ (William Wallace)  วีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของสกอตแลนด์ ผู้นำการต่อต้านการครอบครองสก๊อตแลนด์โดยอังกฤษ ระหว่างสงครามอิสรภาพของสก๊อตแลนด์  อนุเสาวรีย์วอลเลซ ถูกสร้างขึ้นบนเนินเขาแอบบีเครก (Abbey Craig) เนินเขาที่มีความสูงประมาณ 111 เมตร (364 ฟุต) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองสเตอร์ลิง และได้มีการนำเรื่องราวของอัศวินผู้รักชาติชาวสก็อต “วิลเลียม วอลเลซ” มาสร้างเป็นภาพยนตร์ดังเรื่อง “BRAVE HEART” ที่นำแสดงโดย เมล กิ๊บสัน จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก STERLING HIGHLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

สเตอร์ลิง – เซนต์ แอนดูรว์ – มหาวิหาร เซนต์ แอนดูรว์ เพิร์ธ – ชมเมือง – พระราชวังสโคนน์ – พิทลอชรีย์ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์ แอนดูรว์ (ST.ANDREWS) (85 กิโลเมตร) เป็นเมืองชายทะเลที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออก เป็นเขตปกครองพิเศษของสก็อตแลนด์  และเป็นเมืองที่มีมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่สุดในสก็อตแลนด์ และเก่าแก่เป็นอันดับ 3 ของโลก นอกจากนี้ยังเป็นถิ่นกำเนิดกอล์ฟ (Home of Golf) และเป็นที่ตั้งของ สนามกอล์ฟเซนต์ แอนดรูว์ ที่มี่ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เดินทางถึง เมือง เซนต์ แอน ดูรว์   

จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหาร เซนต์ แอนดูรว์ (ST.ANDREWS CATHEDRAL) ที่ทิ้งให้เห็นร่องรอยประวัติศาสตร์เป็นซากกำแพงหินปรักหักพังบริเวณทุ่งโล่งกว้างริมทะเล ที่หลงเหลือไว้เป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์และที่มาของสกอตแลนด์อันเก่าแก่ แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารแห่งนี้

จากนั้นเข้าชม ปราสาทเซนต์ แอนดรูว์ (ST.ANDREWS CASTLE) อดีตเคยเป็นที่ประทับของบิช็อปสร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1200 แต่ถูกทำลายเนื่องจากการปฏิรูปศาสนา จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเพิร์ธ (PERTH) (60 กิโลเมตร)  ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางของสก๊อตแลนด์บริเวณริมฝั่งแม่น้ำ TAY เดินทางถึง เมืองเพิร์ธ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเพิร์ธ เพิร์ธเป็นอีกหนึ่งเมืองสำคัญของประเทศสกอตแลนด์ เป็นเมืองเล็กๆสงบเงียบ มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึงแสนคน นำท่านเดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูป จากนั้นอิสระท่านเลือกซื้อสินค้า จากย่านช้อปปิ้งใจกลางเมืองเพิร์ธ เป็นของขวัญของฝากจากสกอตแลนด์ จนได้เวลาสมควร

จากนั้นนำท่าน เข้าชม พระราชวังสโคนน์ (SCONE PALACE) ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1808 ด้วยหินทรายสีแดง โดยมีหลังคาปราสาทเป็นสไตล์คลาสสิกของรูปแบบกอธิคจอร์เจีย ชื่อ SCONE นั้นมาจาก Scone Stone ซึ่งเป็นหินที่กษัตริย์เป็นผู้ครอบครอง ประมาณว่าเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ อิสระท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองพิทลอชรีย์ (PITLOCHRY) (50 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนไหล่เขาอันสวยงามล้อมรอบไปด้วยบ้านเรือนสร้างด้วยหินแบบวิคตอเรียน และทิวทัศน์แบบชนบทของสก๊อตแลนด์ในอ้อมกอดของขุนเขาริมแม่น้ำ TUMMEL เดินทางถึง เมืองพิทลอชรีย์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ATHOLL HOTEL หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

พิทลอชรีย์ – ทะเลสาบเนสส์ – ล่องเรือไคล์ ออฟ ลอชลาช – ปราสาท EILEAN DONAN

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเนสส์ (LOCH NESS) (165 กิโลเมตร) ลอชเนสส์ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงของสกอตแลนด์ จากเรื่องเล่าตำนานของ เนสซี่ (NESSIE) สัตว์ประหลาด ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ Loch Ness รูปร่างคล้ายไดโนเสาร์มีคอยาว ลำตัวใหญ่มหึมาที่มีคนอ้างว่าถ่ายรูปตัวเนสซี่ได้ในปี ค.ศ. 1934  ทำให้เป็นเรื่องที่โด่งดังไปทั่วโลก ทำให้ Loch Ness กลายเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวที่มา Highlands นิยมมาเที่ยวกันมากที่สุด แต่จริงๆ แล้ว ลอชเนสส์ก็เป็นเพียงทะเลสาบธรรมดาๆ เหมือนกับทะเลสาบอีกมากมายใน Highlandsแต่สิ่งที่โดดเด่นคือ ปราสาท URQUHART ปราสาทโบราณเก่าแก่ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเนสส์ นั่นเอง เดินทางถึง ทะเลสาบเนสส์ นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบเนสส์ ผ่านชมปราสาท URQUHART ซึ่งเคยเป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสกอตแลนด์ ตั้งอยู่ทางใต้ของ Inverness ริมทะเลสาบ Loch Ness แต่ปัจจุบัน Urquhart Castle นั้นเหลือเพียงแค่ซากของปราสาทเท่านั้น เนื่องจากถูกทำลายลงในปี 1692 ถึงแม้ว่าปราสาทจะถูกทำลายลงไปแล้ว แต่ก็ยังถือว่าเป็น Landmark ที่สำคัญของทะเลสาบนี้ จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ไคล์ ออฟ ลอชลาช (KYLE OF LOCHLASH) (120 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านถ่ายภาพกับปราสาท EILEAN DONAN CASTLE ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ตรงจุดบรรจบของทะเลสาบ 3 แห่ง Loch Duich, Loch Long และ Loch Aish ปราสาทนี้เป็นหนึ่ง ในปราสาทของสกอตแลนด์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยถูกใช้เป็นป้อมปราการในการรบ แต่สุดท้ายก็ถูกทำลายลงในสมัย Jacobite Risings เช่นกัน ตัวปราสาทดั้งเดิมสร้างตั้งแต่ปี 1230 เพื่อป้องกันการรุกรานของพวกไวกิ้ง ปราสาทที่เห็นเพิ่งสร้างใหม่เมื่อเมื่อประมาณปี 1900 กว่า ไม่กี่ร้อยปีนี่เอง ปราสาท EILEAN DONAN ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงปราสาทเล็กๆ เมื่อเทียบกับปราสาทอื่นๆ ในสกอตแลนด์ แต่จุดเด่นของ Eilean Donan Castle นั้นคือ ที่ตั้งของปราสาทที่เป็นเอกลักษณ์และบรรยากาศรอบๆ  ปราสาทที่เงียบสงบและสวยงามมาก  ทำให้ Eilean Donan เป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามและถูกถ่ายรูปมากที่สุดในสกอตแลนด์ และยังได้รับการยอมรับว่าเป็น หนึ่งในปราสาทที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของโลก จนถูกนำไปใช้เป็นฉาก  ในภาพยนตร์เรื่อง “Highlander” และ เจมส์บอนด์ 007 ตอน “The world is not enough” ปราสาทของสกอตแลนด์ จะแตกต่างจากที่อื่นที่เราเคยพบเห็น ไม่มีความ  หรูหราฟุ่มเฟือยฉาบอยู่บนตัวปราสาท หรือแม้แต่ความอลังการทางสถาปัตยกรรม ถ้าเทียบกับปราสาทอื่น หากแต่จะเป็นความทะมึน น่าเกรงขาม และอรรถประโยชน์ที่มีอย่างมาก ความสะดวกต่อการใช้งานเป็นที่มั่นในการศึกสงคราม หรือการปกครอง อิสระให้ท่านชมความสวยงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก KYLE BESPOKE HOTEL หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ไคล์ ออฟ ลอชลาช – เกาะสกาย – พอร์ทรี – ฟอร์ด วิลเลี่ยม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะสกาย (ISLE OF SKYE) (80 กิโลเมตร) เกาะที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสก๊อตแลนด์  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญ แม้แต่คนอังกฤษยังตั้งเป้าว่าจะต้องไปให้ได้อย่างน้อยครั้งหนึ่ง ด้วยความงดงามของธรรมชาติที่สวยงามลึกลับ แปลกตา เหมือนดินแดนในเทพนิยาย ความยิ่งใหญ่ของภูผาและเนินเขาเขียวขจีตัดกับทะเลสีครามเข้ม และหมู่บ้านที่ถูกห้อมล้อมด้วยบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ด้วยประชากรที่อาศัยอยู่เพียง 9,000 คน ซึ่งยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีโบราณอย่างเคร่งครัดคำว่า “skye” นั้นแปลได้หลายภาษาด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นภาษาของชาวกาเอลิค นอร์ส และ อังกฤษแต่ความหมายก็ยังไม่แน่นอนด้วยกัน ยกตัวอย่างความหมาย เช่น เกาะรูปปีก เกาะรูปรอยบาก เป็นต้น อุตสาหกรรมหลักๆ ของที่นี่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางการท่องเที่ยว เกษตรกรรม ประมง และผลิตไวน์ชุมชนบนเกาะที่ใหญ่ที่สุด คือ เมืองพอร์ทรี ซึ่งคนในแถบนี้ทุกคนรู้จักกันดี เพราะมันเป็นเมืองท่าเรือที่สวยงามมาก เดินทางถึง เกาะสกาย

นำท่าน แวะถ่ายภาพกับน้ำตกจากผาที่สวยงามบริเวณ KILT ROCK AND MEALT FALLS กระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ THE OLD MAN OF STORR (15 กิโลเมตร) (The Storr หรือภาษาท้องถิ่น เรียกกัน An Stor) เป็นเสาหินที่โผล่ขึ้นจากพื้นยอดเขาที่ขรุขระ เป็นแนวโขดหินเรียงตัวกันอยู่บนที่ราบสูง มองเป็นทิวดูงดงาม และอลังการไปพร้อมๆ กัน โดยก้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดถูกเรียกว่า The Old Man of Storr ว่ากันว่าเป็นหินที่ดูรูปร่างหน้าตาเหมือนผู้ชายแก่  นำท่าน เดินเท้าขึ้นชม THE OLD MAN OF STORR  (ระยะทาง 7.6 กิโลเมตร ขึ้น-ลง)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพอร์ทรี (PORTREE)(15 กิโลเมตร) เป็นเมืองเล็กๆแต่ก็มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะสกาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการบริการหลักๆบนเกาะได้แก่ โรงเรียนมัธยม บริการขนส่งสาธารณะ โรงแรม และท่าเรือ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง และถ่ายภาพความงดงามเป็นเมืองที่มีสีสันน่ารักมากตามอัธยาศัย ถึงแม้เมืองนี้เป็นเมืองเล็ก แต่ออกแบบการวางเมืองได้อย่างลงตัว จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ เมือง ฟอร์ด วิลเลี่ยม (FORT WILLIAM) (175 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นเมืองค่อนข้างใหญ่ ที่นี่เป็นเมืองแห่งแรกในบริเทนที่มีไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังน้ำท้องถิ่นใช้ในช่วงแรกเริ่มของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ฟอร์ด วิลเลี่ยม ได้ชื่อว่าเป็น Outdoor Capital of UK เป้าหมายของคนส่วนใหญ่ที่มา Fort William คือ Glen Coe และ Ben Nevis เพื่อเดินป่า, ปีนเขา, ปั่นจักรยาน, ตกปลา, เล่นสกี ฯลฯ เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนรักกิจกรรมกลางแจ้ง ส่วนคนที่ไม่ได้อินกับกิจกรรมAdventure เหล่านี้ก็ชมวิวหรือถ่ายรูปกับธรรมชาติสวยๆได้ เดินทางถึง เมือง ฟอร์ด วิลเลี่ยม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  THE ALEXANDRA HOTEL หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ฟอร์ด วิลเลี่ยม – นั่งกระเช้า BEN NEVIS – สะพานเกลนฟินแนน – ฟอร์ด วิลเลี่ยม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้า NEVIS RANGE ขึ้นสู่ยอดเขา AONACH MOR ที่มีความสูง 2,300 ฟุต เพื่อชมยอดเขา BEN NEVIS ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น ภูเขาที่สูงที่สุดใน Britain (อังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลล์ และ ไอร์แลนด์) ที่นี่นอกจากจะเป็นภูเขาสูงไว้ให้ขึ้นไปดูทัศนียภาพข้างบนกันแล้วยังเป็นสถานที่ให้นักปั่นจักรยานเสือภูเขาทั้งหลาย มาปั่นผาดโผนกันด้วย เค้าจะพ่วงจักรยานไปกับ Cable car ขึ้นไปบนเขา เมื่อถึงด้านบนแล้วจะปั่นจักรยานลงมาจากเขา ซึ่งจะมีทางผาดโผนไว้ให้ และที่นี่ก็เป็นจุดเล่นสกีหลักๆ ของสก็อตแลนด์อีกด้วยหลังจากใช้เวลานั่ง Cable car ไม่นาน ก็ถึงปลายทาง แต่จุดนี้ยังไม่ใช่จุดที่สูงที่สุด

จากนั้นนำท่านเดินขึ้นเขากันต่ออีกซักนิด ท่านจะได้พบกับจุดชมวิวบนยอดเขาที่เป็นทิวทัศน์ที่งดงามของทะเลสาบ EIL และ ทะเลสาบ LENHHE ซึ่งสวยงามเกินคำบรรยาย (ใช้เวลาในการเดินประมาณ 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านกลับลงจากเขา   *** หมายเหตุ : การขึ้นกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากลมแรงหรือมีฝนตกหนัก ไม่สามารถขึ้นได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้นั่งกระเช้าเพื่อความปลอดภัย ****

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ จุดชมวิวบริเวณสะพาน เกลนฟินแนน (Glenfinnan Viaduct) (30 กิโลเมตร)สำหรับแฟนๆ HARRY POTTER นั้น Fort William เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟ หัวรถจักรไอน้ำจาโคไบต์ (Jacobite Stream Train) ที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง HARRY POTTER เป็น Hogwarts Express ของจริงวิวจริงอย่างในภาพยนตร์ รถไฟหัวรถจักรไอน้ำ จาโคไบต์นี้ ยังมีวิ่งอยู่ในปัจจุบัน ระหว่างเมือง Fort William ไปยังเมือง Malliag ซึ่งเป็นเมืองท่าทางทิศตะวันตกของสก็อตแลนด์ นักท่องเที่ยวส่วนมาก มักมาดักรอถ่ายรูปรถไฟกันที่สะพานแห่งนี้ นอกจากนี้ สะพานเกลนฟินเนน ที่สร้างข้ามหุบเขาเกลนฟินเนนที่งดงาม อันเป็นผลงานของ เซอร์ โรเบิร์ต แมคอัลไพน์ ยังถือเป็นสะพานในตำนานของไฮแลนด์อีกด้วย เนื่องจากเริ่มต้นสร้างขึ้นในช่วงปี 1897 โดยมีโครงสร้างเป็นเสาโค้ง 21 ต้น ทำจากคอนกรีตล้วนๆ ไม่เสริมเหล็ก มีความยาวประมาณ 416 หลา และสูง 100 ฟุต (ยาว 380 เมตร สูง 30 เมตร) นับว่าเป็นการก่อสร้างที่ท้าทายมากในยุคนั้น สะพานเสร็จและเปิดใช้งานได้ในปี 1901 ซึ่งผ่านมากว่าร้อยปีแล้ว แต่ก็ยังคงแข็งแรงและใช้งานได้ดีอยู่ในปัจจุบัน

จากนั้นนำท่านชมภาพที่งดงามของ GLENFINNEN MONUMENT ที่มีฉากหลังทะเลสาบสีสวย และโตรกผาสูงเสียดฟ้าที่งดงาม จนได้เวลาสมควร จากนั้น

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมือง ฟอร์ด วิลเลี่ยม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  THE ALEXANDRA HOTEL หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ฟอร์ด วิลเลี่ยม – GLEN COE– ลอช โลมอนด์ – เอดินบะระ

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เส้นทางขับรถที่สวยที่สุดในสก๊อตแลนด์ที่หุบเขา GLEN COE (30 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นไฮไลท์ของนักท่องเที่ยวหลายคนใน Highlands คือ บริเวณหุบเขาต่าง ๆ หรือเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่า Glen ซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้ถ่ายภาพยนตร์ดังเรื่อง เจมส์ บอนด์ ตอน SKYFALL, GLEN COE เกิดจากการกัดเซาะของลมฝนและธารน้ำแข็งที่ทำกับหินที่เหลือจากการระเบิดของภูเขาไฟหลายร้อยล้านปีก่อนจนเกิดเป็นหุบเขารูปตัว U ที่รายล้อมด้วยภูเขาที่ดูโล้นๆมีต้นไม้เตี้ยๆและหญ้าขึ้นเป็นหย่อมๆภูเขาแถวนี้ไม่ได้ดูยิ่งใหญ่หรือสูงเสียดฟ้า แต่สภาพภูมิประเทศที่แปลกตาและดูย้อนยุคทำให้นึกถึงหนังยุคโบราณที่มีอัศวิน

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อเส้นทาง GLEN COE ระหว่างทางนำท่านลงเดิน แวะจุดชมวิวเพื่อชมสันเขา “THE THREE SISTERS” (Beinn Fhada, Gearr Aonach & Aonach Dubh) แถวนี้มีเส้นทางเดินเขาขึ้นไปยอดภูเขา Bidean nam Bian ที่ถูกจัดว่าเดินยาก เดินไกล สำหรับนักเดินป่า และ นักปีนเขา บริเวณนี้ตลอดเส้นทางจะมีแต่หุบเขาที่สวยงาม แทบจะไม่มีบ้านคน ไม่มีโรงแรม  ไม่มีปั๊ม น้ำมัน ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ เมื่อเจอหมู่บ้าน Glen Coe เล็ก ๆ ก็เหมือนได้เจอกับโอเอซิส เพราะบริเวณนี้จะมีร้านอาหาร ที่พัก และคาเฟ่ น่ารักๆ อาหารที่แนะนำสำหรับคาเฟ่ในสก็อตแลนด์ คือ scone แบบที่มีความพิเศษของที่นี่ คือ เป็น scone แบบคาว ใส่ชีส ถ้าไม่เคยกินก็จะว่าแปลกดี (ถ้าให้ดีต้องเป็นชีส cheddar จาก Lockerbie)

จากนั้น นำท่านเดิน trekking สู่ THE LOST VALLEY  ชมความงามตามธรรมชาติ จนได้เวลาสมควร

เที่ยง แวะพักรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลอช โลมอนด์ (LOCH LOMOND) (100 กิโลเมตร) (LOCH ในภาษาท้องถิ่น แปลว่า ทะเลสาบ) ลอช โลมอนด์ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในบริเทน และเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในสก็อตแลนด์ แม้ว่าที่นี่จะดังไม่เท่า LOCH NESS แต่ความสวยงามของที่นี่ก็คุ้มค่า และที่นี่ก็เป็นอุทยานแห่งชาติที่แรกของสก๊อตแลนด์ TROSSACHS NATIONAL PARK ดินแดนอันเต็มไปด้วยที่ราบป่า น้ำใส และยอดเขาสูงในสายหมอก เดินทางถึง ลอช โลมอนด์

นำท่าน ถ่ายรูปบรรยากาศริมทะเลสาบ ณ จุดชมวิว ที่ครั้งหนึ่งสมเด็จพระราชินีควีนอลิซา เบธเคยทรงทอดพระเนตรชมความงาม ณ ริมทะเลสาบแห่งนี้เมื่อครั้งปี ค.ศ.1879 อิสระท่านถ่ายรูปชมความงามของทะเลสาบโลมอนด์ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงเอดินบะระ (EDINBURGH) (130 กิโลเมตร) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ เมืองท่าทางภาคตะวันออกของประเทศสก็อตแลนด์ หรืออีกนามหนึ่งว่า “กรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ” เป็นเมืองหลวงแห่งแรกที่กษัตริย์ชาวสก็อตสร้างขึ้น จนครั้งหนึ่งเคยมีอิทธิพลครอบคลุมไปทั่วเกาะอังกฤษ และได้เคยเป็นนครหลวงของประเทศอังกฤษในอดีต เดินทางถึง กรุงเอดินบะระ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON EDINBURGH GROSVENOR หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เอดินบะระ – ปราสาทเอดินบะระ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเอดินบะระ โดยใช้เส้นทางรอยัลไมล์ ซึ่งเป็นถนนเก่าแก่ ผ่านชมอาคารบ้านเรือน และร้านค้าแบบโบราณ และเดินตามรอยเท้าของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ของสกอตแลนด์ อาทิเช่น พระราชินีแมรี่ แห่งสก๊อต แลนด์ และโรเบิร์ต หลุยส์ สตีเวนสัน   

ผ่านชมพระราชวังโฮลี่รู้ด พระราชวังเก่าแก่ที่มีความงดงาม

จากนั้นนำท่าน เข้าชมปราสาทเอดินบะระ  (EDINBURGH CASTLE) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอย่างโดดเด่นอันสง่างาม ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นในราวช่วงศตวรรษ ที่ 11-16 พร้อมชมนิทรรศการเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเมืองเอดินบะระ เป็นโบราณสถานอันล้ำค่าและหวง แหนของชาวสก็อตทุกคน ปัจจุบันภายในปราสาท เป็นพิพิธภัณฑ์ และเป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ามากมาย จากนั้นนำท่าน เข้าชมประวัติเกี่ยวกับวิสกี้ เครื่องดื่มประจำชาติของชาวสก็อตที่ THE SCOTCH WHISKY HERITAGE CENTRE  ซึ่งเป็นศูนย์จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาแห่งวิสกี้ และชมกรรมวิธีในการผลิตตั้งแต่การบ่ม ต้ม กลั่น การชิม จนบรรจุขวด ด้วยภาพจำลอง หุ่นแสดง และวีดีโอ จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือเลือกซื้อสินค้าย่านช้อปปิ้ง บริเวณปริ๊นซ์สตรีท (Prince Street) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่ แวดล้อมไปด้วยห้าง สรรพสินค้าชั้นนำที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และ จอร์จสตรีท (George Street) ที่มีร้านบูติก และ บาร์มากมาย   เซนต์แอนดรูสแควร์ และ มัลทรีวอล์ค เป็นย่านดีไซเนอร์ ให้ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม HILTON EDINBURGH GROSVENOR หรือเทียบเท่า

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เอดินบะระ – รอสลิน – โบสถ์ ROSSLYN – ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองรอสลิน (ROSLIN) (15 กิโลเมตร) เพื่อนำท่าน เข้าชมโบสถ์ ROSSLYN CHAPEL โบสถ์เล็กๆ ทางตอนใต้ของเอดินบะระในสกอตแลนด์ ซึ่งถ้าใครได้ดูหนังหรืออ่านนิยายเรื่องดัง “รหัสลับดาวินซี” (The Da Vinci Code) ของ แดน บราวน์  (Dan Brown) นักเขียนชาวอเมริกัน จะรู้จัก “ โบสถ์ปริศนาแห่งศาสนาคริสต์ ” แห่งนี้ดีซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลายๆท่าน อยากไปคลายปมปริศนารหัสลับที่ช่างโบราณแกะสลักไว้ตามผนังและหลังคาโบสถ์ทั้งหลัง  และที่ในตำนานกล่าวถึง The Holy Grail ที่ถูกซ่อนอยู่ในโบสถ์แห่งนี้ ซึ่งในประวัติศาสตร์ The Holy Grail นั้นคือ ถ้วยศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยซูใช้ดื่มไวน์ในระหว่างอาหารมื้อสุดท้าย (The last supper) ก่อนพระองค์จะถูกจับตรึงไม้กางเขนส่วน Dan Brown และนักวิชาการหลายคนกลับตีความไปว่า The Holy Grail คือ เลือดเนื้อเชื้อไขของพระเยซู และนาง Mary Magdalene ที่สืบสายเลือดและวงศ์ตระกูลมาถึงปัจจุบัน โบสถ์ Rosslyn แห่งนี้ทำด้วยหินทั้งหลังเหมือนโบสถ์ทั่วไป จะต่างกันก็ตรงรายละเอียดภายในที่ช่างสมัยก่อนแกะสลักเอาไว้จนลานตาเต็มทั้งหลัง ตั้งแต่เพดานอันสูงโปร่งเรื่อยลงมาจนถึงหน้าต่างเสาหินเล็กๆ ที่พยุงหน้าต่างไว้ แท่นบูชาตลอดจนผนังทั่วทั้งโบสถ์ถูกสลักลายไว้จนเกือบไม่เหลือที่ไว้ให้หายใจ เสาใหญ่ลายงดงามที่พยุงตัวโบสถ์ไว้มีอยู่สองต้นแต่ต้นที่สวยที่สุดนั้นคือเสาของช่างฝึกงาน (Apprentice Pillar) บริเวณฐานของเสาต้นนี้ ถูกแกะเป็นรูปมังกร 8 ตัว โดยมีใบองุ่นงอกออกจากปากของมังกรแต่ละตัว เลื้อยพันเสาทั้งต้นไว้โดยรอบ และก็กลายเป็นเสาแห่งตำนานในประวัติศาสตร์ จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ LIVINGSTON DESIGNER OUTLET (30 กิโลเมตร) แหล่งรวมสินค้าท้องถิ่นและสินค้า HIGH STREET BRAND ชั้นนำราคาพิเศษที่มีมากมายให้ท่านเลือกสรรถึง 70 กว่าร้านค้า อาทิ HUGO BOSS, G-STAR RAW, NEXT, TIMBERLAND, UNDER ARMOUR เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงเอดินบะระ

*** อิสระอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน มอบเป็น CASH BACK ท่านละ 20 ปอนด์ ***

21.25 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 024/372

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ เวลา 08.00 – 09.40 น.)

18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคา กรณีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

เนื่องจากกฎหมายของประเทศอังกฤษ  ห้ามมิให้มีการเสริมเตียงในห้องพักคู่ ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการห้อง

Triple (ห้องสำหรับผู้ใหญ่ 3 ท่าน) จะต้องพักเป็นห้องเตียงคู่และห้องเตียงเดี่ยว เท่านั้น

อัตรานี้รวม       ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ปอนด์ / คน / วัน
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @1ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

(หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period ทางโรงแรม, สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้)

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating