12 – 21 เมษายน 2563
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
อังกฤษ – เวลส์ – สก็อตแลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : อังกฤษ – เวลส์ – สก็อตแลนด์ 10 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 12 – 21 เมษายน 2563

ประเทศ : อังกฤษ – เวลส์ – สก็อตแลนด์

สายการบิน : การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910

ราคา : 129,800 บาท

เที่ยวอังกฤษ แบบกินหรู อยู่สบาย เดินทางครั้งเดียวครบทุกที่

ลอนดอน – สโตนเฮนจ์ – คาร์ดิฟ – บาธ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์  สตราทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – แมนเชสเตอร์  – สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด วินเดอร์เมียร์ – เอดินบะระ – ยอร์ค – บิสเตอร์ เอ้าท์เลท – ลอนดอน  ขึ้นกระเช้าลอนดอนอาย – ล่องแม่น้ำเทมส์ –  พระราชวังวินเซอร์ ท่องเที่ยวตามสไตล์เมืองผู้ดี เยือนเอดินบะระ เมืองหลวงแห่งสก๊อตแลนด์ กรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ ปราสาทคาร์ดิฟ ปราสาทแห่งเวลส์อายุกว่า 2,000 ปีที่งดงามควรค่าแก่การมาเยือน ลอนดอน เมืองหลวงที่ไม่เคยหลับใหลแห่งสหราชอาณาจักร เยือนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์  อาทิ หอคอยแห่งลอนดอน ชมมงกุฎเพชรอันล้ำค่าแห่งราชวงศ์อังกฤษ ขึ้นกระเช้าลอนดอนอาย แบบกรุ๊ปพิเศษด้วย PRIVATE CAPSULE ดื่มด่ำบรรยากาศการล่องแม่น้ำเทมส์ พลาดไม่ได้กับการช้อปปิ้งแบบจุใจที่บิสเตอร์ ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท และถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด ถนนช้อปปิ้งสุดชิค พักผ่อนกับโรงแรมที่มีมาตรฐานระดับ 4 ดาวในเมืองใกล้แหล่งช้อปปิ้ง ลิ้มลองอาหารขึ้นชื่อ  เมนูเป็ดย่าง GOLDMINE เนื้อนุ่มหนังกรอบ พร้อมการันตีความอร่อยแบบยกนิ้ว

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ลอนดอน

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D

เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG)

เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

ลอนดอน – สโตนเฮนจ์ – คาร์ดิฟ – ปราสาทคาร์ดิฟ

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910

07.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินฮีทโทรว์ กรุงลอนดอน เมืองหลวงประเทศอังกฤษ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สโตนเฮนจ์(STONEHENGE) (140 กิโลเมตร) วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษนับเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่า ทำไมสิ่งนี้จึงถูกสร้างขึ้นมาแต่จากลักษณะของการก่อสร้าง ทำให้ทราบว่าผู้ก่อสร้างต้องมีฐานอำนาจอยู่ไม่น้อย เพราะมีการขนหินสีฟ้ามาจากเวลส์ใช้ในการนี้ ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์ดิฟ (CARDIFF) (145 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศเวลส์และยังเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรืองอำนาจ เดินทางถึง เมืองคาร์ดิฟ

จากนั้นนำท่าน เข้าชมปราสาทคาร์ดิฟ (CARDIFF CASTLE) ที่มีประวัติความเป็นมาของเมืองคาร์ดิฟ เมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว ถ่ายรูปกับหอคอย และกำแพงที่อยู่รายล้อมปราสาท โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่ 1 ที่พวกโรมันได้เข้ามา จนกระทั่งถึงพวกนอร์มังในที่สุด ปราสาทคาร์ดิฟตกมาอยู่ในความครอบครองของขุนนางหลายตระกูล เป็นต้นมา จนกระทั่งถึงตระกูลบิวท์ (BUTE FAMILY) ซึ่งภายหลังตระกูลบิวท์ได้ตกแต่งปรับปรุงปราสาทคาร์ดิฟให้มีความงดงามมากขึ้น อาทิเช่น การตกแต่งปราสาทด้วยกระจกสีหินอ่อน การวาดภาพบนผนัง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  RADISSON BLU CARDIFF ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

คาร์ดิฟ – บาธ – โรมันบาธ – เบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – ชมเมือง สตราทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – ชมเมือง – แมนเชสเตอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (BATH) (90กิโลเมตร) ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปีมาแล้ว นำท่าน เข้าชมโรมันบาธ (ROMAN BATH) ที่ชาวโรมันมาสร้างไว้เป็นสถานที่อาบน้ำแร่ โดยอาศัยจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่จะมีน้ำไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง ถึงวันละประมาณ 1,250,000 ลิตร และมีความร้อนถึง 46 องศาเซลเซียสอิสระให้ท่าน เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (BOURTON ON THE WATER) (90 กิโลเมตร) เป็นหนึ่งใน Cotswold Village ที่มีชื่อเสียงในเมือง Gloucestershire ซึ่งบ้านที่นี่จะสร้างด้วยหินคอทสวอลด์ (Cotswold) ทั้งหมู่บ้าน เป็นเอกลักษณ์ และสวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Windrush เดินทางถึง เมืองเบอร์ตัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่  เมืองสตราทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (STRATFORD UPON AVON)(40 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆแต่งดงามริมฝั่งแม่น้ำเอวอน เดินทางถึง เมืองสตราทฟอร์ด อัพพอน เอวอน

 นำท่าน ชมบ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์  ซึ่งเป็นที่รวบรวมชีวประวัติ และผลงานทั้งหมดของเชคสเปียร์ และตัวบ้านยังคงเอกลัษณ์ของรูปแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ด ภายในเมืองอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งละคร  และวรรณกรรมที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมยิ่งนัก จนได้เวลาอันสมควร  

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) (195 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นอังกฤษ มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก และได้การยอมรับจากหลายฝ่ายว่าเป็นเมืองรองของสหราชอาณาจักร แมนเชสเตอร์เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ เป็นเมืองมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากทีมลูกหนัง โดยมีสโมสร ฟุตบอล 2 สโมสรได้แก่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หรือทีมปีศาจแดง และแมนเชสเตอร์ซิตี้ เดินทางถึง เมืองแมนเชสเตอร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม DOUBLETREE BY HILTON PICCADILLY ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

แมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือ – เอดินบะระ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่าน เข้าชมสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD) สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่เริ่มก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1909 พื้นสนามมีระบบระบายน้ำ และระบบทำความร้อน มีจำนวนที่นั่งทั้งสิ้น 67,000 ที่นั่งใช้เป็นสนามทำการแข่งขันในแมทช์สำคัญๆ มาแล้วอิสระให้ท่านชม และช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของทีมตามอัธยาศัย(หมายเหตุ : ในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน และวันแข่งขันจะไม่อนุญาตให้เข้าชม   โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) (135 กิโลเมตร) เมืองแห่งเขตเลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) ทางฝั่งตะวันตกของเกาะอังกฤษ ดินแดนที่เชื่อมต่อกันด้วยทะเลสาบและแม่น้ำ อีกทั้งยังมีทะเลสาบติดชายฝั่งทะเลที่มีทัศนียภาพ และธรรมชาติอันงดงาม เดินทางถึง เมืองวินเดอร์เมียร์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ล่องเรือ ชมความงดงามของหมู่บ้านริมทะเลสาบวินเดอร์เมียร์  พร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่ยังคงสภาพที่เป็นธรรมชาติไว้อย่างสมบรูณ์  ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่พอสมควร มีความยาวประมาณ 18 กิโลเมตร และส่วนกว้างที่สุดราวๆ 1 กิโลเมตรครึ่งคนอังกฤษเรียกกันว่า “ทะเลสาบริบบิ้น” ซึ่งเป็นทะเลสาบในลักษณะไม่กว้างนักแต่ยาวเหยียดคล้ายๆผ้าริบบิ้นที่ใช้ผูกของขวัญ ทะเลสาบวินเดอร์เมียร์เป็น 1 ใน 16 ทะเลสาบในบริเวณวนอุทยานแห่งชาติที่เรียกว่า เลคดิส-ทริคต์ (Lake District) ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษในเขตคัมเบรีย (Cumbria) และเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเอดินบะระ (EDINBURGH) (245 กิโลเมตร) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ เมืองท่าภาคตะวันออกของประเทศสก็อตแลนด์ หรืออีกนามหนึ่งว่า “กรุงเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ” เป็นเมืองหลวงแห่งแรกที่กษัตริย์ชาวสก็อตสร้างขึ้นจนครั้งหนึ่งเคยมีอิทธิพลครอบคลุมไปทั่วเกาะอังกฤษ และได้เคยเป็นนครหลวงของประเทศอังกฤษในอดีต เดินทางถึง เมืองเอดินบะระ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA EDINBURGH ROYAL TERRACE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เอดินบะระ – ปราสาทเอดินบะระ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่าน ผ่านชมรัฐสภาแห่งใหม่ของสกอตแลนด์ (เพิ่งแยกออกมาจากรัฐสภาของสหราชอาณาจักร) ตั้งอยู่บนถนนสายหลักของเอดินบะระคือ รอยัลไมล์ (The Royal Mile) ถนนสายประวัติศาสตร์ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเอดินบะระ มีความยาว และใหญ่ที่สุดในโลก  อีกทั้งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทเอดินบะระจึงทำให้การเดินทางไปยังปราสาทมีความสะดวกมาก นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเอดินบะระ โดยใช้เส้นทาง The Royal Mile  ผ่านชมพระราชวังโฮลี่รู้ด พระราชวังเก่าแก่ที่มีความงดงาม จากนั้น

นำท่าน เข้าชมปราสาทเอดินบะระ  (EDINBURGH CASTLE) ตั้งอยู่บนเนินเขาอันสง่างาม ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นในราวช่วงศตวรรษที่ 11-16 พร้อมชมนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเมืองเอดินบะระ เป็นโบราณสถานอันล้ำค่า และหวงแหนของชาวสก็อตทุกคน ปัจจุบันภายในปราสาท เป็นพิพิธภัณฑ์ และเป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ามากมาย จากนั้นนำท่านเข้าชมประวัติเกี่ยวกับวิสกี้ เครื่องดื่มประจำชาติของชาวสก็อตที่ THE SCOTCH WHISKY HERITAGE CENTRE ซึ่งเป็นศูนย์จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาแห่งวิสกี้ และชมกรรมวิธีในการผลิตตั้งแต่การบ่ม ต้ม กลั่น การชิม จนบรรจุขวดด้วยภาพจำลอง หุ่นแสดง และวีดีโอ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้น อิสระให้ท่านเดินเล่น หรือเลือกซื้อสินค้าย่านช้อปปิ้ง อาทิ ปริ๊นซ์สตรีท (Prince Street)ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตเมืองเก่าและเมืองใหม่ แวดล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และจอร์จสตรีท  (George Street) ที่มีร้านบูติกและบาร์มากมาย ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CROWNE PLAZA EDINBURGH ROYAL TERRACE ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เอดินบะระ – นั่งรถไฟสู่ เมืองยอร์ค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อนำท่านเดินทาง โดยการนั่งรถไฟสู่ เมืองยอร์ค (YORK)

09.33 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์ค (YORK) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของเขตอุทยานแห่งชาติ นอร์ธ ทัมเบอร์แลนด์

12.01 น.  เดินทางถึง เมืองยอร์ค

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชมเมืองโดยเดินขึ้นกำแพงเมืองยอร์ค ซึ่งท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองยอร์คจากบนกำแพงนี้กำแพงเมือง York จัดได้ว่ายังคงความสมบูรณ์เป็นระยะทางค่อนข้างยาวกว่ากำแพงเมืองไหนๆในอังกฤษ และบางช่วงของกำแพง เก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมันเสียด้วยซ้ำ แต่ละด้านของกำแพงมีประตู เมืองหลักๆที่เป็นทางเข้าออก ได้แก่ Bootham Bar, Monk Bar, Walmgate Bar และ Micklegate Bar ที่เมืองนี้ คำว่า Bar แปลว่า Gate คำว่า Gate ในที่นี้หมายถึงเหล็กกั้นประตูที่ใช้สำหรับเปิดให้ผู้คนสัญจรเข้าออกประตูที่มีความสำคัญที่สุด เห็นจะได้แก่ Micklegate Bar เพราะถือเป็นประตูสำหรับกษัตริย์และราชินีผ่านในสมัยก่อน แต่ในสมัยนี้เวลาจะเข้าออกเมือง York เพื่อไปสถานีรถไฟก็เดินลอดประตูนี้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่นชมเมืองที่แสนงดงามแห่งนี้ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม BW PREMIER COLLECTION DEAN COURT ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ยอร์ต – ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ BICESTER OUTLET – ลอนดอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  บิสเตอร์ เอ้าท์เลท  (BICESTER OUTLET)   (280 กิโลเมตร)  สวรรค์ของนักช้อปปิ้ง  เป็นเอ้าท์เลทที่รวมสินค้าแบรนด์เนม ราคาพิเศษมากกว่าร้อยแบรนด์ ทั้งร้านบูติก ร้านขายของเฉพาะอย่าง ซึ่งโดดเด่นและดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งจะทำให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของอย่างสะดวกจุใจและประทับใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ กรุงลอนดอน (LONDON) (100 กิโลเมตร) เมืองใหญ่ที่ให้ความสำคัญพื้นที่สีเขียว มี  สวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมืองหลายแห่ง สวนสาธารณะเหล่านี้มีต้นไม้นานาพันธุ์ตกแต่งด้วนน้ำพุ และรูปปั้นอย่างสวยงาม มีสระน้ำซึ่งมีนกเป็ดน้ำ และหงส์ว่ายวน เดินทางถึง กรุงลอนดอน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน GOLDMINE เมนูเป็ดย่างชื่อดัง เนื้อนุ่ม หนังกรอบ กุ้งมังกรสูตรดั้งเดิม รับประกันความอร่อยว่าดีกว่า FOUR SEASONS (ทดลองให้ลูกค้าทานมาแล้วทั้งสองร้าน ลูกค้าบอกว่า GOLDMINE อร่อยกว่าเยอะ!!)

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AMBA MARBLE ARCH ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า บริเวณถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด

8

วันที่แปดของการเดินทาง

ลอนดอนลอนดอนอาย – ล่องแม่น้ำเทมส์ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าลอนดอนอาย (LONDON EYE) ที่รู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) อีกทั้งยังเป็นชิงช้าสวรรค์ ที่ก่อสร้างด้วยโครงเหล็กค้ำข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย  เนื่องจากโครงสร้างทั้งหมดใช้โครงค้ำเหล็กรูปตัว A ในการให้บริการโดยใช้โครงค้ำเพียงแค่ด้านเดียวเท่านั้น ไม่เหมือนชิงช้าสวรรค์อื่นๆ ทั่วไปที่มีโครงค้ำสองข้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมาก โดยมีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ด้วยความสูงต่อรอบและการหมุนเคลื่อนอย่างเชื่องช้าในแต่ละรอบนั้น ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับมุมต่างๆ ของวิวที่อยู่เหนือพื้นดิน และมีเวลาเหลือเฟือที่จะเก็บภาพความประทับใจต่างๆ ได้อย่างจุใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน ล่องแม่น้ำเทมส์ (Thames Cruise) ชมทิวทัศน์สองฝากฝั่งแม่น้ำเทมส์ ซึ่งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน ซึ่งถือเป็นการท่องเที่ยวลอนดอนที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่ง สวยงามอีกแบบหนึ่ง เมื่อมองจากจุดกลางแม่น้ำ จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมกรุงลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก

นำท่าน ผ่านชมโบสถ์เซนต์ปอลล์ ฝีมือการออกแบบของเซอร์คริสโตเฟอร์ เรน สถาปนิกชื่อดังของอังกฤษ มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมและเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์  เป็นมหาวิหารที่ใช้ในพระราชพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าฟ้าชายชาส์ลกับเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งเวลส์ ทั้งยังเป็นที่ฝังศพของคนสำคัญชาวอังกฤษ

ผ่านชม จัตุรัสพิคคาเดลลี่ ย่านโซโห หอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON) อันสง่างามริมฝั่งแม่น้ำเทมส์

หอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN)

และทาวเวอร์บริดจ์ (TOWER BRIDGE) สัญลักษณ์ที่สำคัญของประเทศอังกฤษ

ถ่ายภาพความงามอันตระการตาของ พระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (BUCKINGHAM PALACE) มหาวิหารเวสท์มินเตอร์ (WESTMINSTER ABBEY) สถานที่ประกอบพระราชพิธีศพของเจ้าหญิงไดอาน่า ** หอนาฬิกาบิ๊กเบนจะทำการผ่านชม เนื่องจากอยู่ในช่วงซ่อมแซมบูรณะ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร BURGER & LOBSTER

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม AMBA MARBLE ARCH ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า บริเวณถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

ลอนดอนช้อปปิ้งถนนอ๊อกซ์ฟอร์ดพระราชวังวินเซอร์ – กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งแบบจุใจที่ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford Street) ที่ตั้งของห้างเซลฟริดเจซ (Selfridges), มาร์ค & สเปนเซอร์(Mark & Spencer) และร้านค้าชื่อดังอีกมากมาย ตัดกับถนนนนิวบอนด์ ถนนรีเจ้นท์ ถนนคาร์นาบายและมาเบิลอาค   ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนม บาร์ ร้านขายของต่างๆ มากมาย ฯลฯ ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่าน ชมพระราชวังวินเซอร์ (WINDSOR CASTLE) เป็นพระราชวังที่ประทับสำหรับการพักผ่อนสุดสัปดาห์ของพระราชินีอังกฤษ พระราชวังนี้เป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสร้างมากว่า 900 ปีแล้ว พระราชวังนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชมด้านในส่วนที่อยู่รอบๆกำแพง แต่น่าเสียดายที่ห้ามถ่ายรูป ส่วนที่เปิดให้ชมเป็นห้องต่างๆสำหรับการใช้งานในวาระต่างๆ แต่ที่แตกต่างจากพระราชวังอื่นก็ตรงที่มีข้าวของเครื่องใช้ อาวุธ ตลอดจนของกำนัลจากประเทศต่างๆให้ชม และมีของกำนัลจากรัชกาลที่ 6 ของไทยด้วย  ข้าวของเหล่านี้แทบจะไม่มีให้ชมที่พระราชวังอื่น ซึ่งอาจจะเป็นเพราะประเทศเหล่านั้นแพ้สงคราม ถูกขนย้ายไปหมดแล้ว หรือระบบพระเจ้าแผ่นดินไม่มีแล้ว กระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

21.25 น.  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917

10

วันที่สิบของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

15.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคา กรณีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

เนื่องจากกฎหมายของประเทศอังกฤษ  ห้ามมิให้มีการเสริมเตียงในห้องพักคู่ ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการห้อง

Triple (ห้องสำหรับผู้ใหญ่ 3 ท่าน) จะต้องพักเป็นห้องเตียงคู่และห้องเตียงเดี่ยว เท่านั้น

อัตรานี้รวม       ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ปอนด์ / คน / วัน
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % /

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                  ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 14 วัน

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ        ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • กระเป๋าใบใหญ่ และกระเป๋าใบเล็กที่ถือติดตัวไปกับลูกค้า หากเกิดกรณีเสียหายหรือสูญหาย

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือสูญหายนั้น

การยกเลิก        ·  ยกเลิกก่อนการเดินทางมากกว่า 20 วันทำการ เก็บ 50% ของเงินมัดจำ

 • ยกเลิกก่อน    15-20     วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน  8-14     วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    1-7      วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

การโอนเงิน       ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

*** ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุการณ์ทางการเมือง, สภาพดินฟ้าอากาศ, การปฏิเสธการเข้าเมือง ทั้งนี้บริษัทจะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating