เดือนตุลาคม 2564
วันเดินทาง
สายการบินเอมิเรตส์
สายการบิน
สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์
ประเทศ

ทัวร์เอเชีย : DUBAI EXCLUSIVE x WORLD EXPO 6 วัน (EK)

กำหนดการเดินทาง : เดือนตุลาคม 2564

ประเทศ : สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์

สายการบิน : สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 375

ราคา 

ดูไบ – พิพิธภัณฑ์ดูไบ – อาบูดาบี – GRAND MOSQUE – สวนสนุกเฟอร์รารี่ นิทรรศการ WORLD EXPO 2020 – เดอะปาล์มไอซ์แลนด์ กิจกรรมตะลุยทะเลทราย – ตึกเบิร์จคาลิฟา เยือนมหานครแห่งความมั่งคั่ง สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ใช้ชีวิตอย่างหรูหราล้ำสมัยแบบมหาเศรษฐี สัมผัส กรุงอาบูดาบี เมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สวรรค์แห่งทะเลทราย เข้าชมนิทรรศกาลระดับโลกสุดพิเศษ 5 ปีมีครั้งเดียว WORLD EXPO 2020 ชมสุดยอดโครงการ THE PALM ISLANDS การถมทะเลทราย เปลี่ยนเป็นสิ่งก่อสร้างอันน่ามหัศจรรย์ สนุกสนานไปกับกิจกรรมตะลุยทะเลทราย (SAND DUNE) พร้อมพักผ่อนในโรงแรมเขตทะเลทราย ห้ามพลาด! ขึ้นตึกสูงที่สุดในโลก ตึกเบิร์จคาลิฟา ชมวิวนครดูไบจากมุมสูง ชั้น 148 ปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งอย่างจุใจในดูไบมอลล์ แหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ดูไบ – พิพิธภัณฑ์ดูไบ – ชมเมือง

06.30 น.  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

09.30 น. ออกเดินทางสู่ นครดูไบ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 375

13.15 น. เดินทางถึง นครดูไบ (DUBAI) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UNITED ARAB EMIRATES) เมืองแห่งความมหัศจรรย์ เพราะจากเดิมที่เป็นดินแดนทะเลทรายอันแห้งแล้ง ได้มีการพัฒนาจนมาสู่การเป็นดินแดนแห่งความมั่งคั่งในการค้าบริการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์กลางธุรกิจและการท่องเที่ยวของตะวันออกกลาง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ดูไบ (DUBAI MUSEUM) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัยที่สุดในตะวันออกกลาง สร้างเมื่อศตวรรษที่ 19 บูรณะครั้งล่าสุดปี 1970 เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่สำคัญของอาหรับโบราณ

ตั้งแต่ความเป็นอยู่ของเบดูอิน การงมมุกใน  ทะเลก่อนการค้นพบน้ำมัน การค้นพบงานศิลปะภายในหลุมฝัง  ศพที่ AL QUSAIS ซึ่งมีอายุมากกว่า 4,000 ปี ให้ท่านได้ประทับใจกับการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาวอาหรับโบราณผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพด้านนอกกับ สุเหร่าจูไมร่า (JUMEIRAH MOSQUE) สุเหร่าคู่บ้านคู่เมืองของดูไบ สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง ได้ชื่อว่าเป็นสุเหร่าที่สวยงามมากที่สุดในแถบนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHERATON DUBAI CREEK ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

ดูไบ – อาบูดาบี – GRAND MOSQUE โรงแรม EMIRATES PALACE– สวนสนุกเฟอร์รารี่

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาการของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงอาบูดาบี (ABU DHABI) (140 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมืองที่มีความเขียวขจีท่ามกลางตัวเมืองที่ทันสมัย จึงได้รับสมญานามว่า GARDEN OF THE GULF และยังได้รับการย่องว่าเป็นสวรรค์แห่งทะเลทรายอีกด้วย เดินทางถึงกรุงอาบูดาบี

นำท่านเข้าชม สุเหร่า GRAND MOSQUE สุเหร่าที่มีความงดงามที่สุดในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งตั้งเด่นตระหง่านอยู่กลางใจเมือง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก และใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 10 ปี

ภายในสุเหร่ามีพรมผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด 5,627 ตารางเมตร และมีโคมไฟขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มูลค่ากว่า 30 ล้านดอลล่าร์  ทำด้วยทองคำและทองแดง

นำเข้าจากประเทศเยอรมนี ***การเยี่ยมชมมัสยิด จำเป็นต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อกล้าม ทั้งผู้ชายและผู้หญิง โดยเฉพาะผู้หญิงต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่มีความยาวคลุมถึงระดับข้อมือและข้อเท้า ปกปิดไหล่และทรวงอกให้มิดชิด ต้องมีผ้าคลุมผม และต้องถอดรองเท้าก่อนเข้ามัสยิด***

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงแรม EMIRATES PALACE โรงแรมสุดหรูระดับ 7 ดาว อันเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง Sex and The City 2 ซึ่งตกแต่งได้อย่างหรูหราสวยงาม ให้ท่านได้เดินชมความงดงามของโรงแรม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายใน EMIRATES PALACE

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ สวนสนุกเฟอร์รารี่ (FERRARI WORLD) สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ของกรุงอาบูบี ภายในเป็นทั้งโรงแรม

สวนสนุก สนามแข่งรถ และพิพิธภัณฑ์ มีความโดดเด่นอยู่ที่หลังคาสีแดงซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวถังรถเฟอร์รารี่ของ GT สวนสนุกแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อบ่งบอกความเป็นเลิศ ทั้งทางด้านผลงานและ  นวัตกรรมใหม่ๆ

ตั้งแต่ทางเข้าประตูสู่ด้านใน  ถูกสร้างและตกแต่งแบบเฟอร์รารี่ทั้งหมด และมีเครื่องเล่นกว่า 20 ชนิด อิสระให้ท่านเพลิดเพลินสนุกสนานภายในสวนสนุกเฟอร์รารี่ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ นครดูไบ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHERATON DUBAI CREEK ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ดูไบ – WORLD EXPO 2020

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมหลังอาหารเช้า

นำท่านเข้าชมนิทรรศการระดับโลก WORLD EXPO 2020 เป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมและนวัตกรรมของแต่ละประเทศในโลก งาน WORLD EXPO ถูกจัดขึ้นทุกๆ 5 ปี และในปี 2020 มีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นเจ้าภาพ ระยะเวลาจัดงานทั้งหมด 173 วัน มีประเทศต่างๆเข้าร่วมจัดแสดงทั้งในร่มและกลางแจ้งกว่า 192 ประเทศ มีการแสดงโชว์หมุนเวียนกันตลอดทั้งวันกว่า 60 การแสดง ภายในงานมีภัตตาคารและร้านอาหารกว่า 200 ร้านค้า

เที่ยง อิสระรับประทานกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย อิสระให้ท่านเดินชมนิทรรศการต่างๆภายใน WORLD EXPO 2020 ตามอัธยาศัย ภายในพื้นที่กว่า 1.083 เอเคอร์ มีการจัดแสดงทั้งในส่วนศิลปวัฒนธรรม อาหาร สถาปัตยกรรม นวัตกรรมของแต่ละประเทศในรูปแบบพาวิลเลี่ยน จนกระทั่งได้เวลานัดหมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHERATON DUBAI CREEK ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ดูไบ – WORLD EXPO 2020 – ช้อปปิ้ง – กิจกรรมตะลุยทะเลทราย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้า นำท่าน เข้าชมนิทรรศการระดับโลก WORLD EXPO 2020 ในพื้นที่กว่า 1,083 เอเคอร์ มีเวลาให้ท่านเข้าชมพาวิลเลี่ยนที่สนใจ ทั้งในรูปแบบในร่ม และกลางแจ้ง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง อิสระรับประทานกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย นำท่านกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พร้อมกับการผจญภัยในทะเลทราย และทำการเช็คเอาท์

จากนั้นนำท่านขึ้นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ (4WD) เริ่มต้น ทัวร์ตะลุยทะเลทราย (DESERT TOUR) พร้อมคนขับที่มีประสบการณ์ ท่านจะได้สนุกสนานและตื่นเต้นหวาดเสียวกับประสบการณ์แปลกใหม่ในการนั่งรถตะลุยไปบนเนินทรายสูงต่ำสลับกันไป จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมกลางทะเลทราย BAB AL SHAMS ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า ให้ท่านได้สัมผัสที่พักสไตล์เบดูอินแท้ๆ พร้อมดื่มด่ำกับวิวทะเลทรายอันสวยงาม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบ ARAB BUFFET AND BBQ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก พร้อมชมการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ BELLY DANCE SHOW ที่จะทำให้ท่านต้องตกหลุมรักและประทับใจไม่รู้ลืม

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ดูไบ – ATLANTIS THE PALM – ตึกเบิร์จคาลิฟา – ช้อปปิ้ง – สนามบิน

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นั่งรถไฟ MONORIAL ที่จะนำท่านข้ามทะเลอันกว้างใหญ่พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของนครดูไบอันมั่งคั่ง สู่ โครงการเดอะปาล์มไอซ์แลนด์

(THE PALM ISLAND) เป็นโครงการสุดอลังการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยการถมทะเลทรายเป็นเกาะเทียมที่สร้างเป็นรูปต้นปาล์ม 3 เกาะ มีทั้งโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ตเม้นต์ ร้านค้า ภัตตาคาร รวมทั้งสำนักงานต่าง ๆ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่ 8 ของโลก

นำท่านชม  ความยิ่งใหญ่อลังการ  ของ  โรงแรม ATLANTIS THE PALM

ให้ท่านได้เข้าชม THE LOST CHAMBER เป็นตู้ปลาขนาดยักษ์ ความสูงกว่า 10 เมตร

ที่ได้รวบรวมปลานานาชนิดจากท้องทะเล อาทิ ฉลามวาฬ ปลาทูน่า และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งตามอัธยาศัยภายในโรงแรม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม ATLANTIS

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกเบิร์จคาลิฟา (BURJ KHALIFA) ตึกที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 828 เมตร มีทั้งหมด 160 ชั้น ออกแบบโดยนายเอเดรียน สมิธ สถาปนิกจากชิคาโก ซึ่งคณะจะได้มีโอกาสขึ้นลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกคือ 18 เมตร ต่อวินาที หรือ 65 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง โดยตึกนี้ออกแบบตบแต่งภายในโดย GIORGIO ARMANI โครงสร้างอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความแข็งแรงมาก นำท่านขึ้นลิฟท์สู่เพื่อชมวิวนครดูไบจากมุมสูงแบบ 360 องศาสู่ จุดชมวิวชั้น 148 จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดูไบมอลล์ (THE DUBAI MALL) แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ภายนอกมีตู้ปลาขนาดยักษ์ที่รวบรวมพันธุ์ปลานานาชนิด

นอกจากเป็นแหล่งช้อปปิ้งแล้วดูไบมอลล์ยังมีน้ำพุที่สวยงามมากอีกด้วย ให้ท่านได้อิสระในการช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้านานาชนิด จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  RED LOBSTER บริการท่านด้วยเมนู กุ้งล็อบสเตอร์ พร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเลิศ!

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

22.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 374

6

วันที่หกของการเดินทาง

กรุงเทพ

07.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..