29 กันยายน – 03 ตุลาคม  2563
วันเดินทาง

ทัวร์ไทย :  CULTURAL HERITAGE OF MEKONG RIVER 5 วัน 4 คืน

กำหนดการเดินทาง :  29 กันยายน – 03 ตุลาคม  2563

จังหวัด : เชียงคาน- หนองคาย–บึงกาฬ–มุกดาหาร-นครพนม

สายการบิน : ไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE002

ราคา : 34,900 บาท

นำท่านเดินทางชมเมืองเก่าคลาสสิคริมโขง “เชียงคาน” ชมทัศนียภาพหนองคายบน  “Skywalk วัดผาตากเสื้อ” ชมศิลปะไทยอันเลื่องลือที่ทุกคนต้องมา ณ “พระธาตุนครพนม” ตระการตายิ่งใหญ่กับมหกรรม “พิธีไหลเรือไฟนครพนม” เต็มอิ่มกับ โรงแรม และภัตตาคาร พรีเมี่ยม คัดพิเศษ

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ-อุดรธานี-เลย-เชียงคาน-ปั่นจักรยานริมโขง

05.00.น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถวB เคาน์เตอร์

สายการบินไทยสมายล์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง*** บริการอาหารเช้าแบบ Snack box ที่สนามบิน ***

08.20น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 002

09.30น  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี รับสัมภาระ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอเชียงคาน (180 กิโลเมตร) จังหวัดเลย “เชียงคาน” บรรยากาศเมืองที่เนิบช้า ชุมชนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม วิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำโขง ชายขอบจังหวัดเลย ที่เปี่ยมไปด้วยวัฒนธรรม และการดำรงชีวิตแบบวิถีชาวบ้านที่น่าค้นหา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเลยดานัง

บ่าย จากนั้นให้ท่านได้เดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเชียงคานเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว จำนวนมาก ที่ตั้งของถนนคนเดินเชียงคานอยู่ บริเวณถนนสายล่าง ในตัวอำเภอเมืองเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนที่เลียบไปกับแม่น้ำโขง หรือที่เรียกว่า “ถนนชายโขง”มีเสน่ห์ด้วยบ้านเรือนไม้ในบรรยากาศแบบเก่าๆที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้มาเยือน บนถนนคนเดินเชียงคาน จะเต็มไปด้วย ที่พัก รีสอร์ท โฮมสเตย์ จำนวนมาก ตลอดแนวถนน มีร้านอาหาร และร้านกาแฟน่ารักหลายร้านเปิดให้บริการ

รายการแนะนำ ปั่นจักรยานชมวิวริมน้ำเชียงคานนั้นจะมีถนนเส้นเล็กๆ เลียบริมฝั่งโขง เหมาะอย่างยิ่งกับการปั่นจักรยานชมวิวริมฝั่งโขง โดยเฉพาะช่วงหลังสี่โมงเย็นเป็นต้นไป บรรยากาศ สองข้างทางมีความชิลลมเย็นๆ ปะทะหน้า ให้ความรู้สึกสดชื่นในแบบที่ท่านจะไม่มีทางได้สัมผัส หากไม่มาท่องเที่ยวณ ที่แห่งนี้ที่จุดนั่งพักชมวิวริมแม่น้ำโขง มองเห็นฝั่งลาว

*** ค่าจักรยานไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์ ***

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก Chiang Khan River Mountain Resort หรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

เชียงคาน-หนองคาย—วัดผาตากเสื้อ Skywalk  ตลาดท่าเสด็จ – สะพานมิตราภาพไทยลาว

รายการแนะนำ – ตักบาตรข้าวเหนียว อีกหนึ่งกิจกรรมที่ควรค่าอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่รักษาซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเชียงคาน โดยในทุกๆ เช้าตั้งแต่เวลาตีห้าเป็นต้นไป พระสงฆ์จะออกเดินบิณฑบาต ชาวบ้านจะนำข้าวเหนียว และอาหารมาใส่บาตร ซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถร่วมตักบาตรข้าวเหนียวด้วยกันได้ พร้อมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ยามเช้าของผู้คนเชียงคานอีกด้วย จนได้เวลาอันสมควร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย เพื่อนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว  Skywalk วัดผาตากเสื้อ  (125 กิโลเมตร) วัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง วัดแห่งนี้ไม่ได้เป็นแต่สถานที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงดงามตามธรรมชาติ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความงามอย่างไม่ขาดสาย ภายในวัดมองเห็นวิวของแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่ง โดยได้จัดทำ Skywalk ริมหน้าผาเป็นทางเดินกระจกใสรูปวงกลมสำหรับชมวิว หากมาเที่ยวในช่วงเช้าอาจมีโอกาสได้เห็นสายหมอกบางที่ลอยเหนือแม่น้ำโขงอีกด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ครัวบุญชูทาน เมนูขึ้นชื่อของทางร้าน —> ปลาน้ำโขง

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดท่าเสด็จ แหล่งขายของชุมชมติดริมแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นแหล่งรวมสินค้าเป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์จังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สินค้าโอท๊อป ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวกับเด็กมีเยอะมาก นอกจากนี้ริมถนนมีชัยใกล้กับตลาดท่าเสด็จ มีตึกแถวโบราณเรียงรายอยู่ บางอาคารยังอยู่ในสภาพดี ให้เดินชมและถ่ายภาพตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพคู่กับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ค่ำ รับประทานค่ำ ณ ครัวแม่แป๊ดริมน้ำโขง การันตีความอร่อยด้วยรางวัลชนะเลิศรายการครัวไทยสู่ครัวโลก

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม อมันตรา หนองคาย http://amantanongkhai.com/หรือเทียบเท่า

(โรงแรมมี ROOFTOP BAR ชมวิวยามค่ำคืน สามารถเห็นวิวสะพานมิตราภาพไทยลาว)

3

วันที่สามของการเดินทาง

หนองคาย-พระธาตุบังพวน–วัดอาฮง-หินสามวาฬ-นครพนม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุบังพวน  (25 กิโลเมตร) เจดีย์เก่าแก่ที่ต้องมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุสัตตมหาสถานโบราณครบ 7 สิ่ง หนึ่งในเดียวในโลก เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง ตามตำนานอุรังคธาตุกล่าวว่า ในสมัยพุทธกาลพื้นที่แห่งนี้คือ“ภูเขาลวง”ริมน้ำบางพวน (หรือภูลวง) เป็นที่อยู่อาศัยของพญานาค ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยังดินแดนแถบลุ่มน้ำโขง จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านออก  เดินทางสู่ วัดอาฮงสะดือแม่น้ำโขง (145 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้ำขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวที่มีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร วัดอาฮงศิลาวาส เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดบึงกาฬ ด้วยเหตุที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พื้นที่ติดกับแม่น้ำโขงเป็นแนวโค้งยาวประกอบกับมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องพญานาค ทำให้นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาที่วัดอาฮง และแก่งอาฮงอย่างไม่ขาดสาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารธาราแลนด์ไคสี

<< ร้านอาหารบรรยากาศเหมือนต่างประเทศ >>

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ หินสามวาฬ


(Three Rock Whale) (45 กิโลเมตร)  ว่ากันว่ามีอายุกว่า 75 ล้านปี ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดมหึมาวางเรียงกัน3 ก้อน มองไกลหรือมองจากภาพถ่ายทางอากาศ มีรูปร่างคล้ายปลาวาฬ พ่อ แม่ ลูก กำลังว่ายน้ำกันอย่างสนุกสนาน จึงเรียกกันว่า”หินสามวาฬ”เป็นจุดชมวิวที่สวยงามโดดเด่น อยู่ด้านตะวันออกภูสิงห์

เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า สามารถยืนชมทัศนียภาพของป่าภูวัว ห้วยบัง  บาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น้ำโขงและภูเขาเมืองปากกระดิ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเราสามารถเดินขึ้นไปยืนบนหินวาฬได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดนครพนม (170 กิโลเมตร)  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Oshinei Nakhon Phanom (โดย เชฟกระทะเหล็ก บุญธรรม)

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Fortune river view หรือเทียบเท่า

https://www.fortunehotelgroup.com/fortune-riverview-hotel-nakhon-phanom/th/

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

นครพนม – มุกดาหาร – วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ – หอแก้วมุกดาหาร  – ตลาดอินโดจีน – ชมประเพณีไหลเรือไฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำท่านชม วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ (110  กิโลเมตร) เป็นวัดเก่าแก่ มองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดมุกดาหาร แม่น้ำโขง และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ภายในบริเวณวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลอง สร้างขึ้นจากหิน  ทราย กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 1.8 เมตร และขณะนี้จังหวัดมุกดาหารยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคงเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เป็นพระพุทธรูปบางมารวิชัยบริเวณใกล้วัดมีร้านกาแฟบรรยากาศดีชื่อร้าน 

Jungle Space Cafe & Bistro เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ หอแก้วมุกดาหาร สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น ทรง 9  เหลี่ยมจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตของชาวบ้านพิพิธภัณฑ์ประวัติเมืองมุกดาหาร จัดแสดงวัตถุโบราณล้ำค่าของแผ่นดินนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองมุกดาหารวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองของชนสองฝั่งโขงชั้นบนสุด (ชั้น7)

เป็นหอพระประดิษฐานพระพุทธรูปนวมิ่งมงคลมุกดาหาร ท่านสามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามรอบตัวเมือง แม่น้ำโขงและฝั่งลาวได้แบบ 360 องศาตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารนัดพบริมโขง

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดอินโดจีน ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองมุกดาหาร  บริเวณถนนสำราญชายโขงบริเวณหน้าวัดศรีมงคลใต้ เป็นแหล่งรวมสินค้านำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านและสินค้าท้องถิ่น จำหน่ายทั้งราคาส่ง และปลีก ส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เซรามิค เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคและบริโภคต่างๆ นอกจากสินค้าที่นำเข้ามา จำหน่ายจากต่างประเทศแล้วยังมีสินค้าพื้นเมืองของชาวมุกดาหารมาจำหน่ายอีกด้วย เช่น ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ และสินค้าท้องถิ่นอื่นๆ จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่าน เดินข้ามมา ชมพิธีไหลเรือไฟอันยิ่งใหญ่ของจังหวัด นครพนม บางที่เรียกว่าลอยเรือไฟ

“   ล่องเรือไฟ” หรือ “ปล่อยเรือไฟ” ภาษาถิ่นจะเรียกว่า “ล่องเฮือไฟ” “ลอยเฮือไฟ” เป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนานิยมทำกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11(วันออกพรรษา) เป็นประเพณีโบราณของชาวอีสาน โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในแถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยมาจากคติความเชื่อว่า

คือ การบูชารอยพระพุทธบาท ที่ประทับไว้ริมฝั่งแม่น้ำมหานที ประเทศอินเดีย หรือการบูชาพระพุทธเจ้าที่เสด็จกลับมาสู่มนุษย์โลก หลังจากขึ้นไปเทศนาโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึง หรือที่เรียกว่า “วันพระเจ้าเปิดโลก”โดยผสมผสานกับคติความเชื่อท้องถิ่น ในการสักการะท้าวผกาพรหม การขอขมาและบูชาพระแม่คงคาตลอดจนการบูชาพญานาค การขอฝน และการสะเดาะเคราะห์ เผาความทุกข์ให้ลอยไปตามสายน้ำ

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Fortune river view หรือเทียบเท่า

https://www.fortunehotelgroup.com/fortune-riverview-hotel-nakhon-phanom/th/

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ตักบาตรข้าวเหนียว – มุกดาหาร – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองญาติ-ตลาดอินโดจีน นครพนม – หอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติฯนครพนม -กรุงเทพฯ

รายการแนะนำ-ตักบาตรข้าวเหนียว ที่วัดมหาธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล เริ่มตั้งแต่
05.30 – 07.00 น.

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ พระธาตุนครพนม (55 กิโลเมตร)  เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีวอก  และผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร ผลจากการ ขุดค้นทางโบราณคดี ลงความเห็นว่าพระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200–1400 ตามตำนานกล่าวว่าผู้สร้างคือ พระมหากัสสปะ พระอรหันต์ 500 องค์ และท้าวพระยาเมืองต่าง ๆ ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะ ของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอมและได้ทำการบูรณะเรื่อยมา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ดาวทองอาหารเวียดนาม

บ่าย จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ ตัวเมืองนครพนม เพื่อนำท่านแวะผ่านถ่ายรูปคู่ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์”บนเนื้อที่ 7 ไร่ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ประธานโฮจิมินห์ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2559 โดยภายในอนุสรณ์ฯ ประกอบไปด้วยซุ้มประตูอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์เป็นซุ้มที่มีการออกแบบผสมผสานระหว่างศิลปะแบบเวียดนามและไทย ซึ่งมีภาพศิลปะนูนต่ำสีสันสวยงาม เป็นรูปดอกไม้ประจำชาติเวียดนามคือ “ดอกบัว” และดอกไม้ประจำชาติไทยคือ ”ดอกราชพฤกษ์” (ดอกคูณ)จากนั้นนำท่าน เยี่ยมชมบ้านนายช่างเวียดนาม แวะจิบการแฟ ณ คาเฟ่ เดอ จังเกิ้ล นครพนม ถ่ายภาพและพักผ่อนจิบกาแฟย่ามบ่าย

15.00 น  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนครพนม

16.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3399

18.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพค่ะ…..

 

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating