25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม , 7 – 15  สิงหาคม 2561
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
สวีเดน
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : เจาะลึกเมืองเล็กเมืองน้อยที่สวยงามริมชายฝั่งทะเลเหนือ CROWN OF SWEDEN 9 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 25 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม , 7 – 15  สิงหาคม 2561

ประเทศ : สวีเดน

สายการบิน : สายการบินไทย (TG) 

ราคา  149,800 บาท 

เจาะลึกเมืองเล็กเมืองน้อยที่สวยงามริมชายฝั่งทะเลเหนือสัมผัสอุณหภูมิอากาศ 12°- 21° ที่เย็นสบายๆ ในฤดูร้อนแถบสแกนดิเนเวีย

สต็อกโฮม – เออเรบลู – ลิดโคปิง – เกาะสโมเก้น – กอเทนเบิร์กฮาล์มสตา – เกาะก็อตแลนด์ – วิสบี – สต็อกโฮม

ชมปราสาทเก่าแก่ริมแม่น้ำสัญลักษณ์แห่ง เมืองเออเรบลูสัมผัสวิถีชีวิตหมู่บ้านประมงหลากสีสันแบบ Colurful บนเกาะสโมเก้น กิจกรรมสุด Exclusive !! Crayfish & Crab Safari พร้อมกับลิ้มรสชาติอาหารมื้อพิเศษ จากแหล่งอาหารทะเลที่ดีที่สุดในแถบชายฝั่งทะเลเหนือ ล่องเรือชมเมืองเก่ากอเทนเบิร์ก ย้อนรอยความงามแห่งศตวรรษที่ 17 สู่ ก็อตแลนด์ เกาะสวรรค์แห่งสแกนดิเนเวีย ชมมรดกโลกเก่าแก่ ณ เมืองวิสบี

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – สต็อกโฮม (สวีเดน)

21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

สต็อกโฮม – ชมเมือง – เออเรบลู – ชมเมือง – เออเรบลู

01.10 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงสต็อกโฮม (Stockholm) โดยเที่ยวบินไทย เที่ยวบินที่ TG 960

07.00 น. เดินทางถึง สนามบินกรุงสต็อกโฮม (Stockholm) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเข้าสู่ กรุงสต็อคโฮล์ม เมืองหลวงของประเทศสวีเดนซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบมาร์ลาร์จนได้รับสมญานามว่าเป็น นครแห่งน้ำหรือเวนิซแห่งยุโรปเหนือหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

จากนั้นนำท่าน ผ่านชม เมืองเข้าชมศาลาว่าการเมือง (CITY HALL) ซึ่งออกแบบโดยR.OXTBERGสร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ. 1911-1923 ในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เลี้ยงรับรองแขกสำคัญของประเทศและใช้เป็นสถานที่ๆจัดงานรับรางวัลโนเบลในทุกๆปี

นำท่านชม ย่านเมืองเก่าที่มีโบสถ์เก่าแก่ชื่อ (STORKYRKAN) ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของสต็อคโฮลม์ สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ภายในโบสถ์มีรูปแกะสลักด้วยไม้ชื่อว่าเซนต์ จอร์จกับมังกรตั้งอยู่ รูปแกะสลักชิ้นนี้กษัตริย์ STENSTURE THE ELDERโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของสวีเดนที่มีต่อเดนมาร์ก โดยในหนังสือเล่มหนึ่งได้กล่าวว่าเซนต์ จอร์จ หมายถึง สวีเดนส่วนมังกรหมายถึง เดนมาร์ก กระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า(VASA MUSEUM)เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที่กษัตริย์กุสตาฟที่ 2รับสั่งให้สร้างเป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในสมัยนั้น แต่เพียง 20 นาทีที่ลงน้ำเรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเลมากกว่า 300ปี ถึงสามารถกู้ขึ้นมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยต้องนำชิ้นส่วนหลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำแถบนั้นมาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์ แต่ก็สามารถสร้างขึ้นมาจนกลายเป็นสถานที่ที่น่าสนใจที่สุดในกรุงสต็อคโฮล์มจวบจนถึงปัจจุบัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเออเรบลู (Orebro)(100กิโลเมตร)เมืองป้อมและปราสาทริมแม่น้ำอันเป็นเอกลักษณ์ของเมือง เมืองเออเรบลูนั้นตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของทะเลสาบเยลมาเรน เป็นอีก 1 เมืองที่มีชื่อเสียงของสวีเดน จากนั้น

นำท่านเข้าชม ปราสาทเออเรบลู (Orebro Castle) ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะเล็กๆ ริมแม่น้ำสวาร์ตานซึ่งเป็นปราสาทหรือป้อมปราการในยุคสมัยกลาง ที่มีอายุมากกว่า 700 ปี สร้างขึ้นครั้งแรกในราชวงศ์วาซา (Royal Family Vaza) โดยหอคอยถือว่าเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ห้องพักบางห้องของปราสาทถูกใช้เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนจากโรงเรียน Karolinska นำท่านเดินชมความยิ่งใหญ่ของตัวปราสาท และเมื่อมองจากสะพานข้ามแม่น้ำสวาร์ตานจะได้ภาพถ่ายที่สวยงามมาก

จากนั้นนำท่านเดินชม ย่านเมืองจำลองวาดเคอพิง (Wadkoping) ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นและสะดุดตานั้นก็คือ บ้านไม้เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18-19 ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์รวมของอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองเออเรบลู และมีลักษณะสวยงามโดยเฉพาะตัวอาคารสร้างจากไม้และทาสีสีแดงหรือสีอิฐ เมื่อเวลาสะท้อนกับผืนน้ำจะให้ภาพที่สวยราวกับภาพวาดเลยทีเดียว อิสระให้ท่านเดินชมจนได้เวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Scandic Grand Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เออเรบลู – ลิดโคปิง –ชมเมือง– เกาะสโมเก้น

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิดโคปิง (Lidkoping) (160 กิโลเมตร) ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนใต้ของทะเลสาบวาเนินเป็นแหล่งกำเนิดยุคกลางและได้รับการแต่งตั้งในปี ค.ศ. 1446

จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทลัคโก้ (Lacko Castle) ซึ่งถือว่าเป็นปราสาทที่มีมนต์เสน่ห์เมื่อมองไปยังตัวปราสาทจะพบกับความสวยงามราวกับปราสาทในเทพนิยาย เป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของสวีเดน ที่ตั้งตะหง่านอยู่ริมทะเลสาบวาเนิน มีประวัติที่ยาวนานและความเก่าแก่นับ 700 ปี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะสโมเก้น (Smogen) (150 กิโลเมตร) เป็นเกาะชายฝั่งทะเลตะวันตกของสวีเดน ย่านแถบนี้เรียกว่า “เวสตรา เยอตาลันด์ Västra Götalands län” ซึ่งเป็นทั้งหมู่บ้านชาวประมง, ท่าเรือประมง, ท่าเรือยอร์จ และสถานที่พักตากอากาศยอดนิยมในช่วงฤดูร้อนของชาวสแกนดิเนเวียและแถบอื่นในยุโรป

นำท่านชมหมู่บ้านบนเกาะสโมเก้น (Smogen) สโมเก้นมีสภาพชายฝั่งที่เป็นโขดหินแกรนิต และเขาหัวโล้นที่ไม่มีต้นไม้ มีหน้าผาที่เป็นหิน  ทั้งหมด อยู่ติดริมทะเล สถานที่พักตากอากาศที่ส่วนใหญ่ทำด้วยไม้ บ้านแต่ละหลังทาสีสันสดใสสวยงาม ทั้งสีน้ำตาล, แดง, เหลือง และ ฟ้า สโมเก้นจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก ที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศสวีเดนจึงเหมาะแก่การมาท่องเที่ยวในฤดูร้อนที่สุด

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotell Kungshamn Smogen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เกาะสโมเก้น – กิจกรรม Crayfish & Crab Safari กอเทนเบิร์ก ชมเมือง – ล่องเรือชมเมืองเก่า – กอเทนเบิร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงและแล่นเรือผ่านชมทัศนีย์ภาพริมชายฝั่ง นำท่านสนุกสนานกับ กิจกรรม Crayfish & Crab Safariท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์สุด Adventure กับการจับปูทะเล (Crab) และ การจับกุ้งเครย์ฟิชหรือกุ้งก้ามแดง (Crayfishg, Crawfish)

หน้าตาจะคล้ายกับกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย แต่สีสันจะโดดเด่นเหมือนกุ้งล็อบสเตอร์ ซึ่งกุ้งเครย์ฟิชเป็นที่นิยมและพบได้ในแถบน่านน้ำของยุโรปจนเกิดเป็น เทศกาลแห่งการกิน Crayfish ที่ถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกโดยกลุ่มชนชั้นสูงในสวีเดนตั้งแต่ศตวรรษที่ 15 และได้รับความนิยมไปทั่วประเทศสวีเดนและประเทศในกลุ่มนอร์ดิกในเวลาต่อมา หลังจากกิจกรรม Crayfish & Crab Safari ให้ท่านได้ลิ้มชิมรสชาติของกุ้งเครย์ฟิชและปูสดๆ จากทะเลสวีเดน ที่นำมาปรุงอาหารมื้อกลางวันสุดพิเศษสำหรับท่าน !!

 

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอเทนเบิร์ก (Gothenburg) (120 กิโลเมตร) หรือ เยอเตอบอร์ย เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า “Little London” เมืองต้นกำเนิดแบรนด์รถชื่อดังอย่าง วอลโว(Volvo)  เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศสวีเดน และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 5 ของกลุ่มนอร์ดิก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสวีเดน เมืองตั้งอยู่ปากแม่น้ำเยอตาซึ่งเป็นที่ลุ่มน้ำไหลกลับสู่ทะเลที่ใหญ่ที่สุดในแถบสแกนดิเนเวีย กอเทนเบิร์กเป็นเมืองท่าทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนอร์ดิก มีการทำประมงส่งรถยนต์และผลิตภัณฑ์ไม้เป็นสินค้าออก

นำท่านชม จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท์ (Gustav Adolf’s) ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จตุรัสนี้เคยเป็นที่รู้จักในชื่อของ Stortorget ซึ่งแปลได้ตรงตัวว่า “จัตุรัสใหญ่” แต่ภายหลังเมื่อมีการนำรูปปั้นขนาดใหญ่ของกษัตริย์กุสตาฟ อดอฟท์ (Gustavus II Adolphus) มาตั้งไว้ในปี 1854 เพื่อความสมพระเกียรติจึงเปลี่ยนชื่อจตุรัสตามชื่อของกษัตริย์กุสตาฟ อดอฟท์ จตุรัส แห่งนี้เป็นจุดที่เหมาะสำหรับการนั่งดื่มกาแฟนั่งพักสบายๆ หรือเดินชมถนนที่สำคัญรอบๆจัตุรัส ทั้งถนน Kopmansgatan ที่อยู่ทางเหนือและถนน Norra Hamngatan  ที่อยู่ทางใต้ ส่วนถนน Ostra Hamngatan นั้นอยู่ทางตะวันออก โดยมีถนน Torggatan ขนาบอีกข้างทางด้านทิศตะวันตก

จากนั้นนำท่านชม ศาลากลางเมือง (Kronhuset) อาคารสไตล์ดัตช์ที่มีความเก่าเเก่และสวยงาม เป็นศูนย์กลางของงานฝีมือชั้นสูง ด้านในนั้นเป็นพิพิธภัณฑ์ ส่วนด้านหลังจะเป็นห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยที่ชื่อว่า Nordstan นำท่านเดินเล่น จัตุรัสโกตา (Götaplatsen) อีกหนึ่งจัตุรัสหลักของเมืองโกเทนเบิร์ก เป็นที่ตั้งของรูปปั้นโพไซดอน ด้านหลังเป็นถนน Avenyn ที่เต็มไปด้วยร้านค้าและบาร์ อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งจนได้เวลาอันควรแก่เวลา

นำท่าน ล่องเรือชมเมืองเก่า (The Paddan Tour) ล่องชมความงามของเมืองโกเธนเบิร์กในมุมมองจากริมน้ำเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการชมเมือง เรือจะนำผ่านชมสถานที่ต่างๆตามเส้นทางเมืองเก่า

ลอดไปใต้สะพานกว่า 20 แห่ง คลองแห่งนี้เกิดในศตวรรษ ที่ 17 ท่านจะได้สัมผัสประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างเมืองโกเธนเบิร์ก จากนั้นจะนำท่านล่องออกไปชมท่าเรือและอู่ต่อเรือแบบดั้งเดิม

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Radisson Blu Riverside Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

กอเทนเบิร์ก – ฮาล์มสตา – ชมเมือง – ออการ์ชามน์

เช้า รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮาล์มสตา (Halmstad) (150 กิโลเมตร) บริเวณปากแม่น้ำนิสสัน ในจังหวัดฮาแลนด์ ชายฝั่งตะวันตกของประเทศสวีเดน เป็นเมืองท่า เมืองมหาวิทยาลัย และเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญ นำท่านชม จตุรัสกลางเมือง (Storgatan) ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเป็นย่านที่มีทั้ง ร้านขายของที่ระลึก, ร้านอาหาร และ คาเฟ่ มีอาคารบ้านเรือนที่สีสันสวยงามแปลกตา

นำท่านเข้าชม ปราสาทฮาล์มสตา (Halmstad Castle) ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำนิสสัน ที่สร้างให้แก่กษัตริย์คริสเตียนที่ 4 สถาปัตยกรรมของปราสาทเป็นแบบฉบับของยุคที่รู้จักกันในชื่อ “Christian IV Renaissance” ปราสาทที่ชวนให้นึกถึงบ้านของชาวเดนมาร์กในปัจจุบัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองออการ์ชามน์ (Oskarshamn) (260 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม โรงแรม Clarion Collection Hotel Post ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ออการ์ชามน์ – วิสบี (เกาะก็อตแลนด์) – ชมเมือง – วิสบี

เช้า  รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.20 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวิสบี (Visby) (80 กิโลเมตร) โดยเรือเฟอร์รี่

 

นำท่านเดินทางถึง เมืองวิสบี (Visby) ตั้งอยู่บน เกาะก็อตแลนด์ (Gotland) ที่ได้รับขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งการค้าสแกนดิเนเวีย” เมืองอารยธรรมเก่าแก่ของชาวไวกิ้ง ก่อตั้งขึ้นในสมัยยุคกลาง (Middle Age) ตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมการสร้างเมือง อาทิ กำแพงเมืองเก่า, วิหาร และซากปรักหักพังของโบสถ์ จึงได้รับการยกย่องจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลก นอกจากจะเป็นเมืองที่เงียบสงบและมีกลิ่นไอของเมืองเก่าแล้ว ในเวลาเดียวกันก็คึกครื้นไปด้วยท่าเรือที่พลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาจอดตลอดทั้งวัน และเป็นที่นิยมจากนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าร้อน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม เมืองฮันเซียติก (Hanseatic Town of Visby) เมืองเก่าแก่และมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับชาวไวกิ้ง ที่อาศัยอยู่บนเกาะก็อตแลนด์ จากนั้นนำท่านชม จตุรัสเมืองเก่า (Stora torget, Main squre visby) จตุรัสที่รอบๆด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่มีความคลาสสิคตัวอาคารจะเป็นสีขาวหรือสีเหลือง  และหลังคาจะเป็นสีส้ม ลักษณะคล้ายกันเกือบทั่วทั้งบริเวณ และ กลางจตุรัสจะมี ร้านอาหาร, คาเฟ่ และ ร้านขายของที่ระลึก ให้ความรู้สึกของเมืองเก่าแต่แฝงไปด้วยความคึกครื้นซึ่งเป็นเสน่ห์อีกแบบของย่านจตุรัสเมืองเก่า

นำท่านชม โบสถ์เมืองวิสบี (Visby Cathedral) ถือว่าเป็นโบสถ์ที่สำคัญและเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองวิสบี เมื่อเดินทางมาถึงเมืองวิสบีจะสามารถสังเกตเห็นโบสถ์แห่งนี้ได้จากระยะไกล จากนั้นนำท่านชม โบสถ์เซนนิโคไล (St.Nicolai) ในปัจจุบันนั้นกลายเป็นซากปรักหักพังแต่ยังคงความมีเสน่ห์ จึงกลายเป็นโบสถ์เก่าแก่ในสมัยศวรรษที่ 13 ที่สวยงามจนถึงปัจจุบัน และในช่วงฤดูร้อนโบสถ์แห่งนี้ยังใช้เป็นที่จัดแสดงคอนเสิร์ตอีกด้วย อาทิ เทศกาลดนตรี Gotland Chamber Music Festival

นำท่านชม กำแพงหิน (Ringmuren, Visby Town Wall) มีลักษณะเป็นกำแพงหินวงกลม ที่สร้างล้อมรอบเมืองไว้เพื่อป้องกันการรุกรานศัตรู โดยกำแพงนั้นล้อมรอบความยาวถึง 3.4 กิโลเมตร ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจหลักๆของเมืองวิสบีที่ห้ามพลาด

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  Clarion Hotel Wisby ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

วิสบี – ท่าเรือ (นีนาสชามน์) – สต็อกโฮม – ช้อปปิ้ง – สต็อกโฮม

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

11.30 น.  นำท่านเดินทางกลับสู่ชายฝั่ง เมืองนีนาสชามน์ (Nynashamn) (160 กิโลเมตร) โดยเรือเฟอร์รี่

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงสต็อกโฮม (Stockholm) (60 กิโลเมตร)

นำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณย่านเซอเกิลส์ (SERGELS TORG) ย่านศูนย์กลางของเมืองหลวงสต็อคโฮลม์ ช้อปปิ้งสินค้าและของที่ระลึกที่ ห้างสรรพสินค้า NK ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือและบริเวณถนนDROTTNINGGATAN ถนนคนเดินที่มีร้านค้ามากมาย

  

และเป็นถนนช้อปปิ้งหลักของเมืองสต็อคโฮลม์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก  Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

สต็อกโฮม – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

11.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงสต็อกโฮม

14.30 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

05.50 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

*** เนื่องจากโรงแรมในยุโรปมีห้อง TRP ค่อนข้างน้อย ถ้าเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน

แนะนำให้เปิด 2 ห้องจะดีกว่า (TWN+ SGL) ***

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 50,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

 

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period ทางโรงแรม, สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์ และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับในเงื่อนไข และรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***