สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
ไอซ์แลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : COOL SUMMER ICELAND – GREENLAND 11 วัน (TG/FI/GL) 

กำหนดการเดินทาง :  11 – 21 สิงหาคม 2564

ประเทศ : ไอซ์แลนด์ กรีนแลนด์

สายการบิน : สายการบินไทย (TG/FI/GL)

ราคา : 279,800 บาท

 

THE WORLD’S LARGEST ISLAND
กรีนแลนด์ (GREENLAND) ดินแดนมหาสมุทรอาร์กติกเหนือสุดของโลก แดนหิมะตลอดปี มหัศจรรย์ของภูมิประเทศอันสวยงามเกินคำบรรยายด้วยผืนน้ำ แผ่นฟ้า และธรรมชาติที่งดงามในดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ ชม “แสงเหนือ” และ “ปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืน” บนเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลอันงดงาม  ในบางวันก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ลอยค้างอยู่บนฟากฟ้าอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ** อีกหนึ่งประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่นักเดินทางตัวจริงไม่ควรพลาด **

ท่องเที่ยวแบบเจาะลึกไอซ์แลนด์ 11 วัน (TG/FI)

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ

22.00.น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ จะ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพ – ออสโล – เรคยาวิก – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – เพอร์แลน

 

00.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954
07.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งสมัยก่อนเคยเป็นอาณานิคมใหญ่ของชุมชนชาวไวกิ้งโบราณ จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเหตุใดคนส่วนใหญ่ใน
แถบนี้จึงมีเชื้อสายไวกิ้งกันเกือบทั้งสิ้น

อิสระตามอัธยาศัย

*** อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในบริเวณเล้าจ์ของสนามบิน ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกคอยบริการ อาทิ อาหารว่าง และเครื่องดื่มหลากหลาย, ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมบริการฟรีอินเตอร์เน็ต เพลิดเพลินกับหนังสือพิมพ์ และนิตยสารชั้นนำที่มีไว้คอยบริการ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร ***

11.00 น. นำท่านเตรียมตัวเดินทางต่อสู่ กรุงเรคยาวิก (REYKJAVIK) ประเทศไอซ์แลนด์
13.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก โดย สายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI 319
14.40 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเคฟลาวิก (KEFLAVIK INTL AIRPORT) เพื่อนำท่านสู่
เมืองเรคยาวิก (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว *** เวลาที่เมืองเรคยาวิกช้ากว่าเมืองออสโล 2 ชั่วโมง ***

เรคยาวิก (REYKJAVIK)

เรคยาวิก เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ในภาษาไอซ์แลนดิกแปลว่า “The bay of smoke”และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั่วโลกเหนือมากที่สุด ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เมืองเรคยาวิกในปี พ.ศ. 1413 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง 

นำท่าน ชมเมืองเรคยาวิก ถ่ายภาพความงามของโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja)

โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา

เป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ตัวโบสถ์มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิส เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี1945 แล้วเสร็จปี ค.ศ.1986 บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย 

จากนั้นนำท่าน เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึกบริเวณ ถนนคนเดิน Laugavegur

ถนนคนเดิน Laugavegur

ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ที่สุดของเมือง Laugavegur มีความหมายว่า ”wash road”

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เพอร์แลน (PERLAN) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมือง

เพอร์แลน

เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขา มีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชั้น จากพื้นดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐานที่มองเห็นได้ ในระยะไกลโดดเด่น 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในเพอร์แลน

Dinner In Perlan

Perlan Restaurant ร้านอาหารที่พื้นหมุน 360 องศา ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศดินเนอร์ในขณะที่ฉากหลังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเท่า เป็นโรงแรม สูง 16 ชั้นอันทันสมัย ห่างจากถนนช้อปปิ้ง Laugavegur 200 เมตร

3

วันที่สามของการเดินทาง

เรคยาวิก – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ ชมรอยแยกเปลือกโลก น้ำตกกูลฟอสส์ – น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ – บลู ลากูน – เรคยาวิก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (THINGVELLIR NATIONAL PARK) อยู่ทางด้านตะวันออกของเรคยาวิค

อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์

เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1928 ถูกขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็นสถานที่อันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกกูลฟอสส์ (GULLFOSS) น้ำตกที่ได้รับการ กล่าวขานว่า เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวได้ว่าสวยงามกว่าน้ำตกไนแองการ่าอีกด้วย

น้ำตกกูลฟอสส์

เป็นน้ำตกมีชื่อแห่งหนึ่งในจำนวนสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็นหนึ่งใน 3ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ใน “วงกลมทองคำ” (Golden Circle) ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องไม่พลาดที่จะมาท่องเที่ยว ชื่อน้ำตกแห่ง Gullfoss มีความหมายว่า
น้ำตกทองคำ เนื่องจากเมื่อละอองน้ำปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏเป็นรุ้งกินน้ำให้พบเห็นแก่ผู้มาท่องเที่ยว

จากนั้นนำท่านชม น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ (GEYSIR)

น้ำพุร้อนกีย์เซอร์

น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ำพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่ในปัจจุบันยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาทีนับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บลู ลากูน (BLUE LAGOON)

บลู ลากูน

สถานที่อาบน้ำแร่ขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียงที่สุดในโลก เป็นบ่อน้ำร้อนที่มีแร่ธาตุต่างๆมากมาย ซึ่งช่วยรักษาผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง เดินทางถึง บลู ลากูน อิสระให้ท่านแช่ตัวในสระธรรมชาติ

ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง (มีชุดว่ายน้ำให้เช่าสำหรับท่านที่ไม่ได้เตรียมไปเอง) ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาภายในบลู ลากูน

LAVA IN BLUE LAGOON

ให้คุณได้ดินเนอร์ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติโดยรอบของบลูลากูน อันโรแมนติก พร้อมรับประทานอาหารคอร์สคุณภาพที่จะทำให้คุณได้หวนนึกถึงการพักผ่อนน้ำพุร้อนธรรมชาติแห่งนี้อีกครั้งอย่างแน่นอน

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเรคยาวิก (REYKJAVIK) เพื่อนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก FOSSHOTEL REYKJAVIK ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เรคยาวิก – แคงเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
08.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเรคยาวิก
10.30 น. เดินทางสู่ เมืองแคงเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) โดยสายการบิน Air Iceland เที่ยวบินที่ NY631
15.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองแคงเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) แห่งเกาะกรีนแลนด์ (GREENLAND) ดินแดนน้ำแข็งที่เต็มไปด้วยความสวยงาม
*** เวลาที่เมืองแคงเกอร์ลุสซวกช้ากว่าเมืองเรคยาวิก 3 ชั่วโมง ***
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่านเช็คอินสู่ เรือ Albatros Expedition MV Ocean Atlantic

Albatros Expedition MV Ocean Atlantic

หนึ่งในเรือสำรวจชั้นนำในเครือ Albatros Expeditions ซึ่งมีความแข็งแรงและปลอดภัยสูงสุด สามารถล่องได้ทั้งบริเวณขั้วโลกเหนือ/ใต้ Arctic และAntarctica บนเรือมีพนักงานบริการ และไกด์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา สะดวกสบายด้วย Lounge บริการชา/กาแฟ และขนมต่างๆ ห้องอาหารนานาชาติ ห้องบรรยาย  สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นภายในเคบิน รวมถึงเสื้อชูชีพ ระบบคีย์การ์ดเพื่อความปลอดภัยของท่าน

*** ในวันนี้ทางเรือจะจัดกิจกรรม ให้ข้อมูลเรื่องเรือ โปรแกรมทัวร์ตลอดจนการซักซ้อมเรื่องความปลอดภัยระหว่างเดินทาง ***

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ
พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ ALBATROS EXPEDITIONS ในห้องพักแบบ TYPE C ประเภท WINDOW CABIN หน้าต่างสี่เหลี่ยม ห้องพักคู่แบบมีหน้าต่าง มองเห็นวิวทะเล

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

แคงเกอร์ลุสซวก – ซิซิเมียท – ภูเขา Nasaasaaq

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ
เรือเทียบท่า เมืองซิซิเมียท (SISIMUIT) เป็นเมืองแห่งสีสันที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกรีนแลนด์

เมืองซิซิเมียท (SISIMUIT)

เมืองที่มีประชากรเพียง 5,598 คน ตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง-ตะวันตกของประเทศตามแนวชายฝั่ง บริเวณ ช่องแคบเดวิส และเป็นแหล่งอารยธรรมอายุกว่า 4,000 ปี ที่ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวอินุอิต (Inuit)
นำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ
บ่าย นำท่าน สนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งของเมืองนี้ที่ผสมผสานสาระความรู้ และความสนุกสนาน เข้าด้วยกัน

กิจกรรมแนะนำ : Nasaasaqq Hiking

นำท่านชมเส้นทางธรรมชาติของเมืองโดยการ Hiking ณ ภูเขา Nasaasaaq ท่านสามารถ ชื่นชมกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ที่หาไม่ได้ บนโลกใบนี้นอกจากที่นี่เท่านั้น ได้ง่ายๆโดยการเดินเท้า ชมความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆ และเก็บผลเบอร์รี่ป่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติตลอดเส้นทางจนกระทั่งถึงจุดชมวิว บนเนินเขา ให้ท่านถ่ายภาพความสวยงามอันน่าประทับใจนี้ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ
อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ Albatros Expedition MV Ocean Atlantic

6

วันที่หกของการเดินทาง

ซิซิเมียท – เคเคอร์ตาร์ซวก – ธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ เรือเทียบท่า เมืองเคเคอร์ตาร์ซวก (QEQERTARSUAQ)

เคเคอร์ตาร์ซวก (QEQERTARSUAQ)

เป็นเมืองท่าเรือ และเมืองในเทศบาลเกเกร์ตาลิก ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางทิศใต้ของเกาะดิสโก ทางทิศตะวันตกของเกาะ กรีนแลนด์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งในปี ค.ศ. 1773
มีประชากรราว 800 คน

จากนั้นนำท่าน ลงเรือโซดิแอค (ZODIAC BOAT) เพื่อขึ้นฝั่ง และ เที่ยวชมความน่ารักของเมืองเล็กๆแห่งนี้ที่เรียกได้ว่า ดำรงชีวิตอยู่ใกล้ ขั้วโลกเหนือ มากที่สุดท่านสามารถเก็บภาพประทับใจได้ตลอดเส้นทาง
ริมชายฝั่งทะเลที่มีเกาะแก่ง และไอซ์เบิร์กที่สวยงามยิ่งนัก จากนั้นนำท่าน สัมผัสกับประเพณีการต้อนรับของคนในท้องถิ่นที่เรียกว่า TRADITONAL KAFFEMIK เป็นประเพณีการต้อนรับที่เรียบง่าย แต่แฝงด้วย
ความอบอุ่นของคนในท้องถิ่น เป็นวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่ท่านควรได้สัมผัส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ
บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia) หรือรู้จักกันในชื่อ “EGI” โดยเรือ ALBATROS EXPEDITIONS

อิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia)

กล่าวได้ว่าเป็นธารน้ำแข็งเก่าแก่อายุหลายหมื่นปีที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกเพียงแห่งเดียว ที่มนุษย์สามารถ เข้าไปชมได้อย่างใกล้ชิดที่สุด จัดเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2004 เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งก้อนน้ำแข็งจำนวนมหาศาล ไหลลงทะเลทาง อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด (Ilulissat Icefjord) ถือได้ว่าเป็นที่สุดของธารน้ำแข็งทางฝั่งตะวันตกของ กรีนแลนด์  ธารน้ำแข็งแห่งนี้ทำให้น้ำแข็งเกิดการแตกตัวถึง 35 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี หรือ 10% ของน้ำแข็งในกรีนแลนด์ ทั้งหมด และมากกว่า ธารน้ำแข็งอื่นๆ รอบแอนตาร์กติกา เสียงของการแตกตัวของน้ำแข็ง เปรียบเสมือนเสียง ระเบิดดังกึกก้อง เคลื่อนตัวเบียดเสียดกลายเป็นก้อนน้ำแข็งน้อยใหญ่ลอยล่องอยู่
กลางทะเล เชื่อกันว่าก้อนน้ำแข็ง มหึมา ที่เรือไททานิคชนจนอัปปางก็มีแหล่งกำเนิดมาจากที่นี่ และเพลิดเพลินกับการนั่งชมก้อนน้ำแข็งไหลลงทะเล ในอ่าวดิสโก โดยปกติบริเวณอ่าวดิสโกจะมีวาฬอาศัยอยู่ถึง 15 สายพันธุ์ แต่ในฤดูร้อนท่านอาจได้พบกับ Minke whale Fin whale และ Humpback whale มาอวดโฉมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวก็เป็นได้ ในช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ท่านจะได้ชมแสงสีส้มแดงกระทบกราบเรือ และไอซ์เบิร์กอันเป็นภาพที่สวยงามที่ท่านสามารถชมได้เฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ
อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ Albatros Expedition MV Ocean Atlantic

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย – อิลลูลิแซท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ
เรือเทียบท่า เมืองอิลลูลิแซท (ILULISSAT) เมืองหลักในดิสโก้ เบย์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้มาเยือน ดิสโก้ เบย์ (DISKO BAY)

เมืองอิลลูลิแซท

ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของกรีนแลนด์ สถานที่เช็คอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยว ที่เรียกได้ว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนกรีนแลนด์มากขึ้นทุกปี การเยี่ยมชม อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด (ILULISSAT ICEFJORD) ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกโดย องค์การยูเนสโก ตั้งอยู่ห่างจากอาร์กติก เซอร์เคิลทางตอนเหนือประมาณ 250 กิโลเมตรเหนือ ทางปากอ่าว ของทะเล Sermeq Kujalleq ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ธารน้ำแข็งของกรีนแลนด์ ที่ไหลลงสู่ทะเล การเยี่ยมชม อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด ถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปก่อนตายให้ได้

ล่องเรือชมเอิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือเที่ยวชมเอิลลูลิแซท ไอซ์ฟอร์ด อันเป็นกิจกรรมไฮไลท์ที่ท่านไม่ควรพลาด ชมความงดงามของไอซ์เบิร์ก ธารน้ำแข็ง และรูปร่างที่สลับซับซ้อนของภูเขาน้ำแข็งอันเป็นภาพที่งดงามยิ่งนัก เมืองอิลลูลิแซท เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ กรีนแลนด์ 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ
บ่าย จากนั้นนำท่าน เดินชมธารน้ำแข็งบริเวณ Sermermiut (Hiking The World Heritage Trail)

ชมธารน้ำแข็งบริเวณ Sermermiut

นำท่าน เดินชมธารน้ำแข็งบริเวณ Sermermiut (Hiking The World Heritage Trail) การเดินเทรล (Trail) ในระดับง่าย เหมาะกับทุกท่านที่สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจมากที่สุด การเดินไปรอบเมืองสู่ เส้นทางเดินตัดภูเขา ทะลุผ่านไปสู่ปากอ่าว 

กิจกรรมแนะนำ : Helicopter Tour

การเที่ยวชมเมืองโดยการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ หรือเครื่องบินเล็ก เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของเมืองนี้ เมื่อมองวิวทิวทัศน์จากมุมสูง ภาพของอ่าวดิสโก้เบย์ที่ท่านเห็นนั้นจะงดงามราวภาพวาดชั้นดี และเป็นประสบการณ์การ ท่องเที่ยวที่ท่านจะต้องจดจำไปอีกนานแสนนาน ใช้เวลาประมาณ 40 นาที เครื่องบินเล็ก หรือเฮลิคอปเตอร์ 1 ลำ สามารถ
รับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 5 ท่านคิดราคาเพิ่มท่านละ —-> 15,000 บาท

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ Albatros Expedition MV Ocean Atlantic

8

วันที่แปดของการเดินทาง

อิลลูลิแซท – อิททิลิค – หมู่บ้านซาร์ฟานงึด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

เรือเทียบท่า เมืองอิททิลิค (ITILLEQ) เมืองทางตอนกลางชายฝั่ง ตะวันตกของกรีนแลนด์

เมืองอิททิลิค (ITILLEQ)

เมืองทางตอนกลางชายฝั่ง ตะวันตกของกรีนแลนด์เป็นเมืองที่อยู่ เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลเพียง 2 กิโลเมตรบนช่องแคบเดวิส (Davis Strait) เป็นเมืองที่มีประชากรอยู่เพียงร้อยกว่าครัวเรือน แต่แฝงไปด้วยธรรมชาติ และความสวยงามของ ทุ่งหญ้าสลับธารน้ำแข็

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ

บ่าย นำท่าน ลงเรือโซดิแอค (ZODIAC BOAT) เพื่อนำท่านสู่ หมู่บ้านซาร์ฟานงึด (Sarfannguit)

หมู่บ้านซาร์ฟานงึด (Sarfannguit)

ด้วยความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น ท่านสามารถ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงรักษาประเพณีการแต่งกาย และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ ยังเห็นได้อยู่จวบจนปัจจุบัน และยังสามารถเลือกซื้อ สินค้าท้องถิ่น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ Albatros Expedition MV Ocean Atlantic

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

อิททิลิค – แคงเกอร์ลุสซวก – เรนเดียร์ กลาเซียร์ – ชมเมือง – เรค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

เรือเทียบท่า เมืองแคงเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq)

เมืองแคงเกอร์ลุสซวก

นำท่านทำกิจกรรมอีกหนึ่งไฮไลท์ก่อนอำลากรีนแลนด์นั่นคือ การตะลุยส่องสัตว์อาร์คติก และชมธารน้ำแข็ง มรดกโลก Reindeer Glacier โดยรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4x4WD ตะลุยไปบนถนนอ๊อฟโร้ดในบรรยากาศแบบทุ่งหญ้าทุนดรา เพื่อเสาะหาสัตว์ประจำถิ่น อาทิ กวางเรนเดียร์ (Reindeer) วัวมัสก์อ็อกซ์ (Musk Ox) สุนัขจิ้งจอกขั้วโลก (Polar fox) กระต่าย รวมถึงนกสายพันธุ์ต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบ BBQ

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองแคงเกอร์ลุสซวก เมืองที่ท่านจะต้องเพลิดเพลินไปกับความงดงามทางธรรมชาติ และบ้านเรือนที่สดใส สวยงาม แปลกตา ควรค่าแก่การเที่ยวชมเป็นการปิดท้ายโปรแกรม ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน อำลาเกาะใหญ่อันดับ 1 ของโลก

*** อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย มอบเป็นเงินสดให้ท่านละ 30 ยูโร ***

19.30 น. เดินทางสู่ สนามบินเมืองเคฟลาวิก โดย สายการบิน Iceland Air เที่ยวบินที่ FI 1350

23.40 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PARK INN BY RASISSON KEFLAVIK ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

10

วันที่สิบของการเดินทาง

เรคยาวิก – แฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

11.00 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ท โดย สายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI 522

16.50 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมนี

20.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

11

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

12.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..