11 – 21 สิงหาคม 2565
วันเดินทาง
ฟินน์แอร์ (AY)
สายการบิน
กรีนแลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : COOL SUMMER GREENLAND – ICELAND 11 วัน (TG/FI)

กำหนดการเดินทาง :  11 – 21 สิงหาคม 2565

ประเทศ : GREENLAND – ICELAND

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา :  299,800 บาท

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ

22.00.น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ จะคอยให้การต้อนรับ และ

อำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพ – โคเปนเฮเก้น – เรคยาวิก – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – เพอร์แลน

01.20  น. ออกเดินทางสู่ กรุงโคเปนเฮเก้น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950

07.40 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เดินทางถึง สนามบินกรุงโคเปนเฮเกน (COPENHAGEN) ประเทศเดนมาร์ก

*** อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ภายในบริเวณเล้าจ์ของสนามบิน ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกคอยบริการ อาทิ อาหารว่าง และเครื่องดื่มหลากหลาย, ห้องคอมพิวเตอร์ พร้อมบริการ ฟรีอินเตอร์เน็ต เพลิดเพลินกับหนังสือพิมพ์ และนิตยสารชั้นนำที่มีไว้คอยบริการ ได้เวลาอันสมควร *** 

เที่ยง  *** อิสระอาหารกลางวันภายในภัตตาคารบริเวณสนามบิน  มอบเป็น CASH BACK ท่านละ 30 ยูโร ***

14.10  น. ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก โดย สายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI 205

15.25  น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเคฟลาวิก (KEFLAVIK INTL AIRPORT) เพื่อนำท่านสู่ เมืองเรคยาวิก (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุด โดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เรียบร้อยแล้ว

*** เวลาที่เมืองเรคยาวิกช้ากว่าโคเปนเฮเก้น 2 ชั่วโมง *** 

เรคยาวิก (REYKJAVIK)

เรคยาวิก เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ในภาษาไอซ์แลนดิกแปลว่า “The bay of smoke” และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั่วโลกเหนือมากที่สุด  ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เมืองเรคยาวิกในปี พ.ศ. 1413 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 2329 และเนื่องด้วยความร้อนจากภายใต้พื้นโลกนั้นแสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนที่นี่ในรูปแบบของบ่อน้ำร้อน ทำให้เมืองทั้งเมืองถูกปกคลุมไปด้วยหมอกและไอน้ำจากความร้อนใต้พื้นดิน ทำให้ประเทศไอซ์แลนด์นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังจากธรรมชาติที่ยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี

นำท่าน ชมเมืองเรคยาวิก ถ่ายภาพความงามของโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja)

โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยาเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ตัวโบสถ์มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิส เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี1945 แล้วเสร็จปี ค.ศ.1986 บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์

จากนั้นนำท่าน เดินเล่นชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าของฝาก ของที่ระลึกบริเวณ ถนนคนเดิน Laugavegur

ถนนคนเดิน Laugavegur

ถนนคนเดินที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ที่สุดของเมือง Laugavegur มีความหมายว่า ”wash road” เนื่องจากอดีตเคยเป็นเส้นทางเดินสู่ บ่อน้ำพุร้อน โดยหญิงสาวในสมัยก่อนของกรุงเรคยาวิคจะเดินทางไปซักล้างเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มโดยใช้เส้นทางสายนี้ ปัจจุบันเป็นแหล่งช้อปปิ้งแหล่งรวมของห้างสรรพสินค้าและ ร้านเสื้อผ้าบูติคมากมาย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เพอร์แลน (PERLAN) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขา มีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชั้น จากพื้นดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐานที่มองเห็นได้ ในระยะไกลโดดเด่น Perlan ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Pearl ที่แปลว่า อ่าว ซึ่งการสร้างสถานที่แห่งนี้จะให้หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคจาวิก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม FOSSHOTEL REYKJAVIK หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เรคยาวิก – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ ชมรอยแยกเปลือกโลก  น้ำตกกูลฟอสส์ – น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ – บลู ลากูน – เรคยาวิก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก


จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (THINGVELLIR NATIONAL PARK) อยู่ทางด้านตะวันออกของเรคยาวิคเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไอซ์แลนด์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1928 ถูกขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่าให้เป็นสถานที่อันเป็นมรดกของชาวโลกในปี ค.ศ. 2004 นอกจาก Thingvellir จะมีรอยแตกแยกของแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก (The Mid-Atlantic Rift) แล้ว ยังมีภูเขา ทุ่งลาวา

หุบผา ถ้ำ ลำธาร น้ำตก และทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชมรอยแตกของเปลือกโลกที่กว้างขึ้นในแต่ละปี เนื่องจากมีการเคลื่อนตัวแยกออก จากกันอยู่ตลอดเวลา พร้อมชมร่องรอยอาคารรัฐสภาอันเก่าแก่ตั้งแต่ปี 930 อิสระให้ท่านถ่ายภาพ และชมความงดงามตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกกูลฟอสส์ (GULLFOSS) น้ำตกที่ได้รับการ กล่าวขานว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในไอซ์แลนด์ และอาจจะกล่าวได้ว่าสวยงามกว่าน้ำตกไนแองการ่าอีกด้วยเป็นน้ำตกมีชื่อแห่งหนึ่งในจำนวนสถานที่  ท่องเที่ยวๆ หลายแห่งของประเทศนี้ และยังจัดว่าเป็นหนึ่งใน 3ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ใน “วงกลมทองคำ” (Golden Circle) ที่เมื่อผู้มาเยือนไอซ์แลนด์ต้องไม่พลาดที่จะ

มาท่องเที่ยว เมื่อละอองน้ำปะทะกับแสงแดดแล้วจะสะท้อนแวววาวออกมาเป็นสีทองอร่าม และปรากฏเป็นรุ้งกินน้ำให้พบเห็นแก่ผู้มาท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นภาพที่อลังการสวยงามสมคำเล่าลือ

จากนั้นนำท่านชม น้ำพุร้อนกีย์เซอร์ (GEYSIR)น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ำพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่ในปัจจุบันยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาทีนับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาด

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สกาย ลากูน (SKY LAGOON)

Sky Lagoon ตั้งอยู่บริเวณอ่าวคาร์สเนส ห่างจากตัวเมืองเรคยาวิกเพียงไม่กี่นาที ท่านพักผ่อนสามารถ

แช่น้ำในบ่อร้อนที่ให้บรรยากาศราวกับปล่องภูเขาไฟ พร้อมวิวท้องน้ำสุดลูกตาของมหาสมุทรแอตแลนติก แบบไร้สิ่งใดขว้างกั้น นอกจากบ่อน้ำร้อนแบบอินฟินิตี้พูลที่มีความยาวกว่า 70 เมตรแล้ว ที่นี่ยังมีห้องอบไอน้ำ ซาวน่า และบาร์น้ำ ไว้บริการอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านดินทางกลับสู่ กรุงเรคยาวิก (REYKJAVIK) เพื่อนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก FOSSHOTEL REYKJAVIK ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เรคยาวิก – แคงเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

08.00  น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเรคยาวิก

10.30  น. เดินทางสู่ เมืองแคงเกอร์ลุสซวก (กรีนแลนด์) โดยสายการบิน Air Iceland เที่ยวบินที่ NY631

15.30  น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองแคงเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq) แห่งเกาะกรีนแลนด์ (GREENLAND) ดินแดนน้ำแข็งที่เต็มไปด้วยความสวยงาม

*** เวลาที่เมืองแคงเกอร์ลุสซวกช้ากว่าเมืองเรคยาวิก 3 ชั่วโมง *** 

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่านเช็คอินสู่ เรือ Albatros Expedition MV Ocean Atlanticหนึ่งในเรือสำรวจชั้นนำในเครือ Albatros Expeditions ซึ่งมีความแข็งแรงและปลอดภัยสูงสุด สามารถล่องได้ทั้งบริเวณขั้วโลกเหนือ/ใต้ Arctic และAntarctica บนเรือมีพนักงานบริการ และไกด์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา สะดวกสบายด้วย Lounge บริการชา/กาแฟ และขนมต่างๆ ห้องอาหารนานาชาติ ห้องบรรยาย ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ดาดฟ้าสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งเรือ Zodiacs เรือยางที่จะพาท่านท่องเที่ยวกรีนแลนด์อย่างใกล้ชิดและเป็นมิตรกับธรรมชาติ ห้องพักบนเรือออกแบบอย่างทันสมัยมีห้องน้ำในตัว  สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นภายในเคบิน รวมถึงเสื้อชูชีพ ระบบคีย์การ์ดเพื่อความปลอดภัยของท่าน

*** ในวันนี้ทางเรือจะจัดกิจกรรม ให้ข้อมูลเรื่องเรือ โปรแกรมทัวร์ตลอดจนการซักซ้อมเรื่องความปลอดภัยระหว่างเดินทาง ***

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเรือ ALBATROS EXPEDITIONS ในห้องพักแบบ TYPE C ประเภท

WINDOW CABIN หน้าต่างสี่เหลี่ยม ห้องพักตู่แบบมีหน้าต่าง มองเห็นวิวทะเล

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

แคงเกอร์ลุสซวก – ซิซิเมียท – ภูเขา Nasaasaaq

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือเรือเทียบท่า เมืองซิซิเมียท (SISIMUIT) เป็นเมืองแห่งสีสันที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกรีนแลนด์

เมืองซิซิเมียท (SISIMUIT)เมืองที่มีประชากรเพียง 5,598 คน ตั้งอยู่บริเวณภาคกลาง-ตะวันตกของประเทศตามแนวชายฝั่ง บริเวณช่องแคบเดวิส และเป็นแหล่งอารยธรรมอายุกว่า4,000 ปี ที่ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวอินุอิต (Inuit)

นำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสัน เลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองที่น่าสนใจ และให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อันเป็นความแปลกใหม่ทีน้อยคนนักจะได้สัมผัส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ

บ่าย นำท่าน สนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้งของเมืองนี้ที่ผสมผสานสาระความรู้ และความสนุกสนาน เข้าด้วยกัน

นำท่านชมเส้นทางธรรมชาติของเมืองโดยการ Hiking ณ ภูเขา Nasaasaaq ท่านสามารถชื่นชมกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ที่หาไม่ได้บนโลกใบนี้นอกจากที่นี่เท่านั้น ได้ง่ายๆโดยการเดินเท้า ชมความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่ไม่มีการปรุงแต่งใดๆ และเก็บผลเบอร์รี่ป่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติตลอดเส้นทางจนกระทั่งถึงจุดชมวิวบนเนินเขา ให้ท่านถ่ายภาพความสวยงามอันน่าประทับใจนี้ตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ Albatros Expedition MV Ocean Atlantic

6

วันที่หกของการเดินทาง

ซิซิเมียท – เคเคอร์ตาร์ซวก – ธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

เรือเทียบท่า เมืองเคเคอร์ตาร์ซวก  (QEQERTARSUAQ)เคเคอร์ตาร์ซวก (QEQERTARSUAQ) เป็นเมืองท่าเรือ และเมืองในเทศบาลเกเกร์ตาลิก ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางทิศใต้ของเกาะดิสโก ทางทิศตะวันตกของเกาะ กรีนแลนด์ เมืองนี้ถูกก่อตั้งในปี ค.ศ. 1773มีประชากรราว 800 คนนี้ที่เรียกได้ว่า ดำรงชีวิตอยู่ใกล้ ขั้วโลกเหนือ มากที่สุดท่านสามารถเก็บภาพประทับใจได้ตลอดเส้นทางริมชายฝั่งทะเลที่มีเกาะแก่ง และไอซ์เบิร์กที่สวยงามยิ่งนัก จากนั้นนำท่าน สัมผัสกับประเพณีการต้อนรับของคนในท้องถิ่นที่เรียกว่า TRADITONAL KAFFEMIK เป็นประเพณีการต้อนรับที่เรียบง่าย แต่แฝงด้วยความอบอุ่นของคนในท้องถิ่น เป็นวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่ท่านควiรได้สัมผัส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia) หรือรู้จักกันในชื่อ “EGI” โดยเรือ ALBATROS EXPEDITIONSอิควิป เซอร์เมีย (Eqip Sermia)กล่าวได้ว่าเป็นธารน้ำแข็งเก่าแก่อายุหลายหมื่นปีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพียงแห่งเดียว ที่มนุษย์สามารถ เข้าไปชมได้อย่างใกล้ชิดที่สุด จัดเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2004  เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกที่น่าตื่นตาตื่นใจ ซึ่งก้อนน้ำแข็งจำนวนมหาศาล ไหลลงทะเลทาง อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด (Ilulissat Icefjord) ถือได้ว่าเป็นที่สุดของธารน้ำแข็งทางฝั่งตะวันตกของ กรีนแลนด์ เป็นปากทางสู่ทะเลของ ธารน้ำแข็ง Sermeq Kujalleq ซึ่งเป็นหนึ่งในธารน้ำแข็งที่ไหล เร็วที่สุดในโลก19 เมตรต่อวัน และนอกจากนั้น ธารน้ำแข็งนี้ยังมีการเคลื่อนตัวมากที่สุดในโลกอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองที่มีสัสันอันเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นสวยงามด้วยอาคารบ้านเรือนที่มีสีสันเลาะเลียบไปตามไหล่เขาที่รังสรรค์โดยธรรมชาติไว้อย่างงดงาม เพลิดเพลินกับวิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองที่น่าสนใจ และให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง อันเป็นความแปลกใหม่ทีน้อยคนนักจะได้สัมผัสธารน้ำแข็งแห่งนี้ทำให้น้ำแข็งเกิดการแตกตัวถึง 35 ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อปี หรือ 10% ของน้ำแข็งในกรีนแลนด์ ทั้งหมด และมากกว่า ธารน้ำแข็งอื่นๆ รอบแอนตาร์กติกา เสียงของการแตกตัวของน้ำแข็ง เปรียบเสมือนเสียง ระเบิดดังกึกก้อง เคลื่อนตัวเบียดเสียดกลายเป็นก้อนน้ำแข็งน้อยใหญ่ลอยล่องอยู่กลางทะเล เชื่อกันว่าก้อนน้ำแข็ง มหึมา ที่เรือไททานิกชนจน อัปปางก็มีแหล่ง กำเนิดมาจากที่นี่ ในช่วง

ล่องเรือกลับสู่ฝั่ง ท่านจะได้ฟังเสียงการแตกตัวของน้ำแข็ง และเพลิดเพลินกับการนั่งชมก้อนน้ำแข็งไหลลงทะเล ในอ่าวดิสโก โดยปกติบริเวณอ่าวดิสโกจะมีวาฬอาศัยอยู่ถึง 15 สายพันธุ์ แต่ในฤดูร้อนท่านอาจได้พบกับMinke whale Fin whale และ Humpback whale มาอวดโฉมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวก็เป็นได้ในช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ท่านจะได้ชมแสงสีส้มแดงกระทบกราบเรือ และไอซ์เบิร์กอันเป็นภาพที่สวยงามที่ท่านสามารถชมได้เฉพาะที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ Albatros Expedition MV Ocean Atlantic

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ธารน้ำแข็งอิควิป เซอร์เมีย – อิลลูลิแซท

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือเรือเทียบท่า เมืองอิลลูลิแซท (ILULISSAT) เมืองหลักในดิสโก้ เบยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน ดิสโก้ เบย์ (DISKO BAY)เมืองอิลลูลิแซท (ILULISSAT)ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของกรีนแลนด์ สถานที่เช็คอินยอดฮิตของนักท่องเที่ยว ที่เรียกได้ว่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนกรีนแลนด์มากขึ้นทุกปีการเยี่ยมชม อิลลูลิแซท

ไอซ์ฟยอร์ด (ILULISSAT ICEFJORD) ถูกจัดให้เป็นมรดกโลกโดย องค์การยูเนสโก ตั้งอยู่ห่างจากอาร์กติก เซอร์เคิลทางตอนเหนิอประมาณ 250 กิโลเมตรเหนือ ทางปากอ่าว ของทะเล Sermeq Kujalleq ซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่ธารน้ำแข็งของกรีนแลนด์ ที่ไหลลงสู่ทะเล การเยี่ยมชม อิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด ถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปก่อนตายให้ได้

ล่องเรือเที่ยวชมเอิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือเที่ยวชมเอิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ดอันเป็นกิจกรรมไฮไลท์ที่ท่านไม่ควรพลาด และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ ในเมืองอิลลูลิแซท ชมความงดงามของไอซ์เบิร์ก ธารน้ำแข็ง และรูปร่างที่สลับซับซ้อนของภูเขาน้ำแข็งอันเป็นภาพที่งดงามยิ่งนัก เมืองอิลลูลิแซท เมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ กรีนแลนด์ และมีประชากรราว 4,500 คน ในฤดูร้อนท่าน สามารถชม ปรากฏการณ์พระอาทิตย์เที่ยงคืนได้ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม อีกทั้งยังเป็นถิ่นที่อยู่ของหมู่ปลาวาฬ ซึ่งในช่วงเวลานี้ท่านอาจจะมีโอกาสได้เห็นเหล่าปลาวาฬว่ายวนอยู่รอบตัวก็เป็นได้ อันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์น่าประทับใจที่ควรจดจำ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ

บ่าย  จากนั้นนำท่าน เดินชมธารน้ำแข็งบริเวณ Sermermiut (Hiking The World Heritage Trail)

ชมธารน้ำแข็งบริเวณ Sermermiut

นำท่าน เดินชมธารน้ำแข็งบริเวณ Sermermiut (Hiking The World Heritage Trail) การเดินเทรล (Trail) ในระดับง่าย เหมาะกับทุกท่านที่สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นกิจกกรมที่ได้รับความสนใจมากที่สุด การเดินไปรอบเมืองสู่ เส้นทางเดินตัดภูเขา ทะลุผ่านไปlสู่ปากอ่าว ตามเส้นทางสะพานไม้ที่ทอดยาวสู่ภาพประติมากรรมอันน่าทึ่งของอิลลูลิแซท ไอซ์ฟยอร์ด (Illulissat Ice fjord)ตรงเบื้องหน้า ภูเขาน้ำแข็งขาวโผลนตั้งตระหง่านทอดแนวยาวคู่ขนานกับชายฝั่งสุดลูกหูลูกตา สวยงามอลังการสมกับที่กล่าวขานว่าเป็น Capital of Iceberg แห่งกรีนแลนด์โดยความพิเศษของเมืองนี้ คือ ท่าน สามารถมองเห็นก้อนน้ำแข็ง (Iceberg) ได้แทบทุกจุดของเมือง ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยการเที่ยวชมเมืองโดยการขึ้นเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินเล็ก เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของเมืองนี้ เมื่อมองวิวทิวทัศน์จากมุมสูง ภาพของอ่าวดิสโก้เบย์ที่ท่านเห็นนั้นจะงดงามราวภาพวาดชั้นดี และเป็นประสบการณ์การ ท่องเที่ยวที่ท่านจะต้องจดจำไปอีกนานแสนนาน ใช้เวลาประมาณ 40 นาที เครื่องบินเล็ก หรือเฮลิคอปเตอร์ 1 ลำ สามารถรับผู้โดยสารได้ไม่เกิน 5 ท่าน

คิดราคาท่านละ —-> 15,000 บาท

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ Albatros Expedition MV Ocean Atlantic

8

อิลลูลิแซท – อิททิลิค –  หมู่บ้านซาร์ฟานงึด

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

เรือเทียบท่า เมืองอิททิลิค (ITILLEQ) เมืองทางตอนกลางชายฝั่ง ตะวันตกของกรีนแลนด์เมืองทางตอนกลางชายฝั่ง ตะวันตกของกรีนแลนด์เป็นเมืองที่อยู่ เหนือเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลเพียง 2 กิโลเมตร

บนช่องแคบเดวิส (Davis Strait) เป็นเมืองที่มีประชากรอยู่เพียงร้อยกว่าครัวเรือน แต่แฝงไปด้วยธรรมชาติ และความสวยงามของ ทุ่งหญ้าสลับธารน้ำแข็ง ก้อนน้ำแข็งและบ้านเรือนหลากสีแห่งกรีนแลนด์ อิสระให้ท่านเพลิดเพลิน กับกิจกรรมหลากหลายบนเรือ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของเรือ

บ่าย นำท่าน ลงเรือโซดิแอค (ZODIAC BOAT) เพื่อนำท่านสู่ หมู่บ้านซาร์ฟานงึด (Sarfannguit)

หมู่บ้านซาร์ฟานงึด (Sarfannguit)

ด้วยความเป็นมิตรของคนในท้องถิ่น ท่านสามารถชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ยังคงรักษาประเพณีการแต่งกาย และวิถึชีวิตแบบดั้งเดิมที่ยังเห็นได้อยู่จวบจนปัจจุบัน และยังสามารถเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึกที่จัดจำหน่ายโดยชาวบ้านได้อีกด้วย เพลิดเพลินกับทัศนียภาพ และวิวทิวทัศน์ในอีกมุมมองหนึ่งที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว ตัดกับบ้านเรือนสีสันสวยงามจนไม่อาจละสายตา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของเรือ

อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยบนเรือ Albatros Expedition MV Ocean Atlantic

9

อิททิลิค – แคงเกอร์ลุสซวก – เรนเดีบร์ กลาเซียร์ – ชมเมือง – เรคยาวิก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของเรือ

เรือเทียบท่า เมืองแคงเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq)

เมืองแคงเกอร์ลุสซวก (Kangerlussuaq)

นำท่านทำกิจกรรมอีกหนึ่งไฮไลท์ก่อนอำลากรีนแลนด์นั่นคือ การตะลุยส่องสัตว์อาร์คติก และชมธารน้ำแข็งมรดกโลก Reindeer Glacier โดยรถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4x4WD ตะลุยไปบนถนนออฟโร้ดในบรรยากาศแบบทุ่งหญ้าทุนดรา เพื่อเสาะหาสัตว์ประจำถิ่น อาทิ กวางเรนเดียร์ (Reindeer) วัวมัสก์อ็อกซ์ (Musk Ox) สุนัขจิ้งจอกขั้วโลก (Polar fox) กระต่าย รวมถึงนกสายพันธุ์ต่างๆ เป็นต้น

จากนั้นนำท่าน ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันบริสุทธิ์แห่งนี้เป็นการทิ้งท้ายโดยการเดินเเทรล (TRAIL) แบบสั้นๆขนานไปกับวิวทิวทัศน์ของธารน้ำแข็งขนาดยักษ์ ตั้งตระหง่านตัดกับเส้นขอบฟ้าที่สวยงามราวภาพวาดชั้นดี ให้ท่านได้เก็บภาพความทรงจำที่น่าประทับใจนี้ พร้อมชมความสวยงามของทิวทัศน์ที่มีลักษณะแบบทุนดราอันมีสีสันในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่าน ชมเมืองแคงเกอร์ลุสซวก เมืองที่ท่านจะต้องเพลิดเพลืนไปกับความงดงามทางธรรมชาติ และบ้านเรือนที่สดใส สวยงาม แปลกตา ควรค่าแก่การเที่ยวชมเป็นการปิดท้ายโปรแกรม ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบ BBQ

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน อำลาเกาะใหญ่อันดับ 1 ของโลก

15.00 น. เดินทางสู่ สนามบินเมืองเคฟลาวิก โดย สายการบิน Iceland Air เที่ยวบินที่ FI 1350

19.30 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองเคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม PARK INN BY RASISSON KEFLAVIK ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

10

 เรคยาวิก – แฟรงค์เฟิร์ท – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

10.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ท โดย สายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI 522

16.30 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ท ประเทศเยอรมนี

20.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

11

 กรุงเทพฯ

12.30 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..