4 – 10 ธันวาคม 2561
วันเดินทาง
จอร์แดน
ประเทศ

ทัวร์เอเชีย : CLASSIC JORDAN 7 วัน (RJ)

กำหนดการเดินทาง : 4 – 10 ธันวาคม 2561

ประเทศ : จอร์แดน

สายการบิน : รอยัลจอร์แดเนียล

ราคา : 83,800 บาท

อัมมาน – มาดาบา – เพตรา – วาดิรัม – เดดซี – อัจลุน – เจราช

“จอร์แดน” มหานครหลากวัฒนธรรมผสมผสานสีสันหลายยุคสมัย ยลโฉมนครที่สาบสูญในดินแดนทะเลทราย ณ เมืองเพตรา สวยสะดุดตานครศิลาสีกุหลาบ

สู่เมืองหลวงอัมมาน อดีตเมืองฟิลาเดลเฟีย ชมโรมันเธียเตอร์สถาปัตยกรรมแห่งจักรวรรดิโรมัน สัมผัสความมหัศจรรย์ของ ทะเลเดดซี ที่เค็มที่สุดในโลก และพักผ่อนใกล้ชิดวิวริมทะเลเดดซี ตามรอยโมเสส สู่เส้นทางแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าและต้นกำเนิดกระเบื้องโมเสค เมืองมาดาบามาถึงเมืองอาหรับ

ต้องไม่พลาด !! สนุกกับกิจกรรมท่องทะเลทรายสัมผัสวิถีชีวิตชาวเบดูอิน

Hilight!! พักแคมปิ้งท่ามกลางทะเลทรายวาดิรัมนอนเคียงดาวบนผืนทราย ณ หุบเขาแห่งพระจันทร์

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – อัมมาน (จอร์แดน)

21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าที่ 4  เคาน์เตอร์ S4-S9  

สายการรอยัลจอร์แดเนียล เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

อัมมาน – มาดาบา – ชมเมือง – เมาท์ เนโบ – เพตรา

00.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยเที่ยวบินที่ RJ 181

06.00 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินนานาชาติควีนอาเลีย เมืองอัมมาน (Amman) เมืองหลวงของประเทศจอร์แดน หรือ ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดนศูนย์กลางแห่งตะวันออกกลางที่มีการผสมผสานความเก่าแก่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างลงตัว หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาดาบา (MADABA) (50 กิโลเมตร) อดีตเส้นทางสำคัญสมัยโรมันดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเยรูซาเล็ม และเมืองแห่งเรื่องราวของโมเสสที่สำคัญทางหน้าประวัติศาสตร์ของศาสนายูดา, คริสต์ และอิสลาม ยังเป็นศูนย์กลางที่ขึ้นชื่อเรื่องการทำโมเสก เป็นศิลปะการตกแต่งด้วยชิ้นแก้ว, หิน, หรือกระเบื้องชิ้นเล็กๆ ซึ่งใช้ในการตกแต่งมหาวิหาร หรือในปัจจุบันใช้ประยุกต์ในการตกแต่งบ้านเรือน

นำท่านเข้าชม  โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ (Greek Orthodox Church Of Antioch) ชมไฮไลท์ของเมืองมาดาบา แผนที่อันศักดิ์ของชาวเยรูซาเล็มที่ตกแต่งโดยโมเสกสีต่างๆ จำนวนกว่า 2.3 ล้านชิ้น โดยเนื้อหาบนแผนที่นั้นจะแสดงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อาทิ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน, เยรูซาเล็ม, แม่น้ำจอร์แดน, ทะเลเดดซี, เขาไซนาย และ และอียิป

จากนั้นนำท่านเข้าชม เมาท์ เนโบ (Mount Nebo) หรือยอดเขาเมาท์เนบู สถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโมเสสซึ่งเป็นที่โมเสสเสียชีวิตปัจจุบันยังมีหลุมพระศพสถิตย์อยู่ ณ แห่งนั้น บนยอดเขาเนโบเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์แห่งโมเสส

ออกแบบเป็นไม้กางเขนซึ่งภายหลังกลายเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู ที่นี่ยังมี “โบสถ์แห่งเมาท์เนโบ” เป็นโบสถ์กรีก-ออร์ทอดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จสร้างในราวปี ค.ศ.600 ยุคของไบแซนไทน์ อันเป็นจุดที่ตั้งของภาพโมเสกโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ชมอนุสรณ์และยังเป็นสถานที่ที่พระสันตะปาปา จอร์นพอลที่ 2 เคยเสด็จมาอีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเพตรา (PETRA) (240 กิโลเมตร) เมืองที่ตั้งของ “นครเพตรา” สัญลักษณ์ของเมืองเพตรา ได้รับสมญานามว่า “ นครศิลาสีกุหลาบ The Road City ” ที่ได้รับสมญานามนี้เนื่องจากอาคารบ้านเรือนนั้นแกะสลักบนหินที่มีสีส้มและแดง คำว่าเพตรานั้นในภาษากรีกมีความหมายว่า “หิน”

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ Petra Marriott Hotel ท่านจะได้ลิ้มรสอาหารพร้อมกับวิวทิวทัศน์ท่ามกลางบรรยากาศหุบเขา

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Petra Marriott Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เพตรา – นครเพตรา – ทะเลทรายวาดิรัม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม นครเพตรา (Petra) สัมผัส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันน่าอัศจรรย์ นอกจากจะขนานนามว่า “ นครศิลาสีกุหลาบ The Road City ” ยังมีอีกฉายาว่า “ นครที่สูญหายไป The Lost City ” ชมความสวยงามดั่งมนต์สะกดที่ซ่อนตัวลึกลับอยู่ในหุบเขาวาดิมูซา ในอดีตนครเพตราคือนครแห่งการค้าขายที่มีขนาดใหญ่ เป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยไบแซนไทน์ ก่อนคริสตกาลถึง 400 ปี  โดยพวกบานาเทียน และถูกทิ้งล้างมานานกว่า  700 ปี จึงถูกค้นพบโดยนักสำรวจชาวสวิสเซอร์แลนด์ นายโจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ ในปี ค.ศ.1812 ต่อมาในปี ค.ศ.1985 นครเพตราจึงได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ และเคยใช้เป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดัง เรื่องอินเดียนน่า โจนส์ (Indiana Jones) ภาคที่ 3 ขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า”,Transformers: Revenge of the Fallen, The Mummy Returns ฯลฯ และยังได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร Smithsonian ให้เป็น “ 1 ใน 28 สถานที่ต้องไปเยือนก่อนตาย ” อีกด้วย

(สำหรับการเดินทางเข้าชมทางบริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านโดยการนั่งม้าทั้ง ไป-กลับ) ระหว่างทางที่เข้าชมท่านจะได้พบกับความแปลกตาของภูเขาที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำที่เกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อน ที่เรียกว่า ซอกหินซิค (The Siq) ที่มีระยะทาง 1.5 กม และจะสิ้นสุดปลายทางของช่องเขาก็จะพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ (EL-KHAZNEH / TREASURY) ลักษณะเป็นวิหารที่เจาะหน้าผาหินและแกะสลัก ความสูงถึง 40 เมตร ของภูเขาที่มีลักษณะเป็นภูเขาสีชมพูทั้งลูก โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมของอียิปต์และโรมัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RAM) (110 กิโลเมตร) หรืออีกชื่อเรียกว่า “หุบเขาแห่งพระจันทร์” (The Valley of the Moon) เชื่อว่าทะเลทรายแห่งนี้มีมนุษย์อาศัยก่อนคริสต์กาล 8,000 ปี และยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังฮอลลีวู๊ดชื่อดังเรื่อง “Lawrence of Arabia” 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ Sun City Camp Wadi Rum (Standard Camp) กับบรรยากาศแบบแคมปิ้งท่ามกลางทะเลทรายพร้อมกับท้องฟ้าที่มีแต่ดวงดาวระยิบระยับ

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม Sun City Camp Wadi Rum หรือเทียบเท่า (พัก Standard Camp)

***ท่านสามารถอัพเกรดเป็นห้องพักแบบ The Martian Tent ห้องพักสไตล์โดมกระจกท่านสามารถนอนมองดูดาวยามค่ำคืน สัมผัสความระยิบระยับของดวงดาวกลางทะเลทรายวาดิรัม ราคาอัพเกรดห้องพักตามรายละเอียดด้านล่าง***

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม Sun City Camp Wadi Rum หรือเทียบเท่า

ท่านสามารถสนุกกับกิจกรรมหลายประเภท อาทิ กิจกรรมขี่ม้า เป็นต้น

 

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

วาดิรัม – ทัวร์ทะเลทราย – ทะเลเดดซี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสนุกกับ  กิจกรรมทัวร์ทะเลทราย (Desert Tour In Wadi Rum) นำท่านตะลุยทะเลทรายที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เป็นทะเลทรายอันกว้างใหญ่และเงียบสงบมีผืนทรายสีส้มเม็ดละเอียดและจะเปลี่ยนสีไปตามสีของพระอาทิตย์ ในอดีตนั้นเคยเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศซาอุฯ ที่เดินทางไปยังประเทศซีเรีย และปาเสลไตน์ ในครั้งศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ ทะเลทรายแห่งนี้ ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของ  นายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล ผู้นำแห่งชาวอาหรับที่ร่วมรบขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกราน ต่อมาได้ใช้เป็นสถานที่จริงในการถ่ายทำภาพยนต์ฮอลลีวูดเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่กลางทะเลทราย และชมภาพแกะสลักต่างๆของชาวบานาเทียน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร มาอิน ฮอตสปริง (Ma’in Hot Spring)

บ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันให้ท่านผ่อนคลายไปกับการ แช่น้ำพุร้อน มาอิน ฮอตสปริง (Ma’in Hot Spring) ซึ่งมีสระว่ายน้ำกลางแจ้งและสปาซึ่งตั้งอยู่ใต้น้ำตกน้ำพุร้อนที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขา

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลเดดซี (Dead Sea) (30 กิโลเมตร)  ทะเลที่ได้ชื่อว่า “เค็ม” ที่สุดในโลก ที่สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ จึงถูกขนานนามว่าเป็น  ทะเลมรณะ ทะเลเดดซีนับว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากที่สุด เนื่องจากน้ำในทะเลเดดซีมีความหนาแน่นมาก และมีเกลือละลายอยู่ในน้ำถึง 25% จึงทำให้วัตถุต่างๆ สามารถลอยเหนือน้ำได้ แม้แต่คนที่ลงไปว่ายน้ำก็ไม่จมเช่นกัน เดินทางถึงที่พักให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Crowne Plaza Dead Sea ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เดดซี – อัจลุน – ปราสาทอัจลุน –  อัมมาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้าให้ท่านได้ ผ่อนคลายกับการแช่น้ำในทะเลเดดซี ซึ่งถ้ามาถึงจอร์แดนแล้วไม่ได้ลองสัมผัสการลอยน้ำในทะเลเดดซีก็ถือว่ามาไม่ถึงจอร์แดน เพื่อเป็นการพิสูจว่าทะเลที่มีความเค็มที่สุดในโลกแห่งนี้สามารถลอยตัวได้โดยที่ไม่จมจริงหรือไม่ ? และยังช่วยบำรุงผิวพรรณ

กิจกรรมที่น่าสนใจและฮิตไปทั่วโลกก็คือ การพอกโคลนทะเลเดดซี โคลนเดดซีเป็นโคลน ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความสวยความงาม เพราะเป็นโคลนจากทะเลน้ำเค็ม ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากหิมะละลายบนเทือกเขาสูงในประเทศซีเรียและจอร์แดนที่พาเอาดินโคลนบริสุทธิ์จากเทือกเขาไหลลงมารวมกันที่ทะเลเดดซีนี้นับพันๆปีและในที่พักยังมี กิจกรรมหลากหลายให้ท่านได้ผ่อนคลายจนสมควรแก่เวลา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัจลุน (Ajloun) (90 กิโลเมตร) ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองอัมมาน 

จากนั้นนำท่านชม ปราสาทอัจลุน (Ajloun Castle) ปราสาทอัจลุน หรือ ป้อมอัจลุน ซึ่งเป็นป้อมของชาวมุสลิมที่มีความสำคัญในยุคทำสงครามครูเสด ที่สร้างขึ้นโดยนักรบมุสลิม มีประวัติการสร้างที่ใกล้เคียงกับปราสาทเครัดที่ถูกตีแตกไปก่อนหน้านั้น

เนื่องจากปราสาทอัจลุนตั้งอยู่บนเนินเขาทำให้ศัตรูเข้าโจมตีได้ยาก ซึ่งการขึ้นชมปราสาทอัจลุนนั้นรถยนต์สามารถขับขึ้นไปได้จนถึงปราสาท ด้านบนปราสาทยังเป็นจุดที่สามารถชมวิวเมืองอัจลุนได้อีกด้วย

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัมมาน (Amman) (90 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Sheraton Amman Al-Nabil Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

อัมมาน – เจราช – ชมเมือง – อัมมาน – ชมเมือง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเจราช (Jerash) (60 กิโลเมตร) ที่ได้ชื่อว่าเป็น “เมืองโรมันโบราณ” (The Roman city of Jerash) หรือเป็นที่รู้จักกันในนามว่า “เมืองพันเสา” และ “ปอมเปอีแห่งตะวันออก” ใน อดีตเมืองเจราชเป็น 1 ใน 10 เมืองในอาณาจักรของโรมัน อดีตที่ผ่านมาได้เจอแผ่นดินไหวหลายครั้ง กระทั่งแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้เมืองถล่มอย่างราบคาบ จนกลายเป็นเมืองที่ถูกลืมไปเป็นพันปีจนถูกทิ้งร้างและมีผู้ขุดพบใน ค.ศ.1878 รัฐบาลจอร์แดนได้กลับมาฟื้นฟูบูรณะนครโรมันแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง 

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ถนนคาร์โดหรือ ถนนโคลอนเนด (collonaded street) ถนนสายหลักอันเก่าแก่แห่งเมืองนี้ ซึ่งบน  ถนนหลักเส้นนี้เต็มไปด้วยล่องรอยของการเดินทางผ่านของรถม้า ชม น้ำพุใจกลางเมือง (NYMPHAEUM) ซึ่งสร้างใน ปี ค.ศ. 191 เพื่ออุทิศแด่เทพธิดาแห่งขุนเขา ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเมืองแห่งนี้ จากนั้นมุ่งหน้าสู่ โอวัลพลาซ่า (Oval Plaza) ซึ่งเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์กันของชาวเมืองเจราช ที่ล้อมรอบด้วยเสาคอรินเทียม (Corinthium) กว่า  160 ต้น เสาเหล่านี้จึงกลายเป็นจุดถ่ายรูปที่ได้รับความนิยมอย่างมากแก่นักท่องเที่ยว จากนั้นนำท่านชม ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน ที่ถูกสร้างขึ้นหลังคริสตกาล 129 ปี เปรียบเสมือนเครื่องหมายแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน โดยประตูอยู่ทางทิศใต้ของเขตเมืองใหม่ นำท่านเข้าชม โรงละคร โรงละครอันยิ่งใหญ่ที่สามารถจุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน ซึ่งมีจุดเสียงสะท้อนตรงกลางโรงละคร สามารถทดสอบกับความอัศจรรย์นี้ได้ด้วยการพูดเพียงเบา ๆ ก็จะมีเสียงสะท้อนเข้ามาในหูของท่านอีกครั้ง และ

จากนั้นนำท่านเข้าชม เทวสถานอาร์ทีมิสแห่งเจราช (Temple of Artemis) เป็นสิ่งก่อสร้างอันสวยงามและมีความสำคัญต่อเมืองเก่า ที่ตกแต่งด้วยแผ่นหินอ่อน เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 12 เทวสถานอาร์ทีมิสก็ถูกเปลี่ยนเป็นป้อมสำหรับกองทหาร สมเด็จพระเจ้าบอลวินด์ที่ 2 แห่งเยรุซาเล็ม ยึดและเผาป้อมในปี ค.ศ. 1121 ถึง ค.ศ. 1122 ผนังภายในยังแสดงรอยความเสียหายที่เกิดจากเพลิงไหม้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอัมมาน (Amman) (50 กิโลเมตร) ในอดีตสมัยยุคการปกครองของจักรวรรดิโรมันเมืองอัมมานเคยมีชื่อว่า “ฟิลาเดลเฟีย” และปัจจุบันจึงกลายเป็นเมืองหลวงของประเทศจอร์แดน

จากนั้นนำท่านเข้าชมบริเวณ ป้อมปราการแห่งอัมมาน (Amman Citadel หรือ Jaba al-Qal’a) อันเป็นศูนย์กลางดั้งเดิมและเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่สำคัญของเมืองอัมมานมากมาย  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โบราณคดี (The Jordan Archaeological Museum) ด้านในจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือเครื่องใช้ รูปปั้น เมื่อครั้งสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงศตวรรษที่ 15 ที่มีความสำคัญทางด้านโบราณคดีในประเทศจอร์แดนจัดแสดงไว้ที่นี่ ชม วิหารเฮอร์คิวลิส (Temple of Hercules) หรือรู้จักกันในชื่อซากเสาหินแห่งเฮอร์คิวลิส ตั้งอยู่บนทำเลที่สวยมากของเมืองอัมมาน ถูกสร้างขึ้นในสมัยโรมัน ลักษณะเป็นเสาหินโรมันขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่อันเป็นเอกลักษณ์ของวิหารเฮอร์คิวลิส

จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงละครโรมัน (Roman Theater) อีกไฮไลท์หนึ่งของเมืองอัมมาน โรงละครที่มี ความเก่าแก่สมัยโรมันตั้งอยู่ใจกลางเมืองอัมมาน มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานสร้างในศตวรรษที่ 2 ลักษณะเป็นอัฒจรรย์ครึ่งวงกลมที่สามารถจุคนได้ถึง 6,000 คน ปัจจุบันเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอัมมาน

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร                

00.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติควีนอาเลีย เมืองอัมมาน (Amman)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อัมมาน – กรุงเทพฯ

03.15 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ RJ 180

15.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ     : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทาง น้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม    ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %  

 

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating