04 – 10 ธันวาคม 2562
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
จีน
ประเทศ

ทัวร์เอเชีย : CHINA Ancient Wonderland 7 Days (TG)

กำหนดการเดินทาง :  04 – 10 ธันวาคม 2562

ประเทศ : จีน

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา : 59,800 บาท

ทุกโรงแรม Confirm ตามรายการ

นำท่านเดินทางสู่ดินแดนมหัศจรรย์ เฉิงตู – ฉงชิ่ง “The Ancient Wonderland” พร้อมเยี่ยมชมดินแดนแห่งความโรแมนติกที่อุดมด้วยอารยธรรม และประวัติศาสตร์ อันยาวนาน  เข้าพักโรงแรมสุดเก๋ บรรยากาศหรู ที่จะทำให้การเดินทางในจีนของคุณเป็นการเดินทางที่น่าจดจำ  เที่ยวเมืองเก่า ธรรมชาติ  มรดกโลก และช้อปปิ้งพร้อมให้คุณสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับประเทศจีน จนคุณรู้สึกหรูหราตลอดการเดินทางแบบที่ไม่เคยมีทัวร์ใดจัดมาให้เพื่อคุณมาก่อน

**พร้อมนำท่านท่องเที่ยวท่ามกลางบรรยากาศดีที่สุดในการชมเมืองเฉิงตู และฉงชิ่ง (5-8 C°)**

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เฉิงตู – เอ๋อเหมยชาน

08.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (Thai Airway, TG) โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัท เร้นจ์ ฯ จะคอยให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับท่านก่อนขึ้นเครื่อง

10.15 น. ออกเดินทางสู่ เฉิงตู ประเทศจีน โดยสายการบิน การบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618

14.30 น. (เวลาท้องถิ่น) ท่านได้เดินทางถึง สนามบินเมืองเฉิงตู ประเทศจีน และหลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว บริษัท ฯ จะนำท่านเดินทางนำสู่เอ๋อเหมยชาน (เขาง้อไบ๊)
(160 กิโลเมตร) หนึ่งในเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ของจีน โดยถือว่าเป็นเขาที่ พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ตรัสรู้ และเป็นที่ตั้งของเหล่าวัดราชวงศ์หมิง และฉิงอันงดงามต่าง ๆ มากมายอีกด้วย

ค่ำ นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม “Le Meridien Emei Mountain” หรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

เอ๋อเหมยชาน – ยอดเขาทองคำ – เขาเอ๋อเหมย – วัดฮัวจ้างซื่อ – วัดว่านเหนียนซื่อ – วัดเป้ากั๋ว

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม

นำท่านเดินทางขึ้นเขาเอ๋อเหมยชาน (เขางอไบ๊) โดยเคเบิ้ลคาร์ (Cable Car) เพื่อขึ้นไปยัง ยอดเขาทองคำ (The Golden Summit) วัดทองคำบนเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ มีทั้งทัศนียภาพโดยรอบบนยอดเขาที่งดงามเป็นอย่างมาก และเมื่อรวมทัศนียภาพนั้นกับรูปปั้นทองคำ พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ไว้ด้วยแล้ว ยิ่งบรรยายเป็นคำพูดได้ยากเมื่อเห็นกับตาตัวเอง ที่สำคัญกว่านั้นคือความงามทางสถาปัตยกรรมของศรีษะ 10 หน้า ของรูปปั้น พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ที่แสดงถึงปณิธาณทั้ง 10 ประการของท่าน ทั้งนี้ชาวพื้นเมืองยังเชื่อด้วยว่า พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ได้บำเพ็ญสมาธิบนยอดเขาแห่งนี้  ทำให้เหมาะกับการเดินทางมาเพื่อท่องเที่ยว พร้อมทำบุญไปในตัวด้วยเป็นอย่างมาก

เที่ยง : นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย :  นำท่านขึ้นรถเดินทางชมเขา เอ๋อเหมยชาน โดยระหว่างทางท่านจะได้พบกับความสวยงาม และวัดโด่งดังมากมาย อย่างเช่น วัดฮัวจ้างซื่อ(Huazang Temple) และวัดว่านเหนียนซื่อ (Wannian Temple) ที่มีตำนานเล่าขานกันว่าได้เก็บฟันของพระพุทธเจ้า ขนาด 3.2 ซม. น้ำหนัก 6.5 กก. ไว้ โดยฟันนี้ได้ถูกนำมาที่วัดแห่งนี้โดยพระจากศรีลังกาในช่วงราชวงศ์หมิง อีกทั้งยังมีความเชื่อถึงเหล่ากบน้อยบริเวณสระน้ำทางด้านขวาของวัด ที่จะส่งเสียงร้องเป็นเพลงไพเราะในตอนเย็นอีกด้วย ซึ่งหลังจากได้ชมวัดต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัท ฯ

จะนำท่านชม ศาลาฉิงยิง (Qingying Pavillion) ที่พำนักพักผ่อนอันรื่นรมย์ตั้งแต่ยุคราชวงค์ถัง ผู้มีฉายาว่า “ศาลาแห่งเสียงบริสุทธิ์”  โดยฉายานี้นั้นได้มาเพราะตัวศาลาตั้งอยู่บนโขดหิน กลางลำธารที่ไหลเฉี่ยว ทำให้เมื่อได้พักผ่อนบนศาลาท่านจะได้ยินเสียงลำธาร และต้นไม้ที่ไหวพริวไปกับสายลม จนทำให้ท่านรู้สึกได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ท่านจะได้เดินทางต่อไปยัง วัดเป้ากั๋ว (Baoguo Temple) วัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เขาเอ๋อเหมย อีกทั้งยังเป็นเสมือนประตูสู่ภูเขา แห่งนี้ และเป็นศูนย์กลางพิธีกรรมทางศาสนาของบริเวณเขาเอ๋อเหมยอีกด้วย โดยวัดแห่งนี้ประกอบด้วยความงดงามทางสถาปัตยกรรมราชวงศ์หมิงอันหาค่ามิได้มากมาย และที่เด่นกว่านั้นคือ ระฆังยักษ์ ของวัดที่มีน้ำหนัก 10 ตัน ที่เมื่อตีครั้งใดก็สามารถได้ยินไกลออกไปเป็นอย่างมาก เท่านั้นยังไม่พอ ภายในวัดยังมีหอคอยทองแดงสูง 14 ชั้น ที่มีทั้งความงามภายนอก และมากด้วยรูปปั้นพระพุทธองค์ต่าง ๆ ไว้ภายในอีกด้วย เพราะเหตุนี้วัดแห่งนี้จึงเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา และได้สร้างความประทับใจให้กับนักบูชา และนักท่องเที่ยวมาหลายศตวรรษ

ค่ำ นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม “Le Meridien Emei Mountain” หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เอ๋อเหมยชาน – เล่อซาน – พระใหญ่เล่อซาน – เฉิงตู – ย่านควานไจ่เซี่ยงจื๋อ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองเล่อซาน เพื่อล่องเรือชม “พระใหญ่เล่อซาน“ (50 กิโลเมตร) โดยพระใหญ่
เล่อซานนี้เป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ของพระศรีอริยเมตไตรย หรือพระเมตไตรย ผู้ที่เราชาวพุทธเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ 5 และองค์สุดท้ายแห่งภัทรกัปนี้ ทั้งนี้รูปปั้นอันงดงามอลังการแห่งนี้ได้ถูกก่อสร้างขึ้นในยุคราชวงค์ถังในปี 713 โดยมีที่ตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำ 3 สาย (Min, Qinyi, Dadu) มาบรรจบกันในเมืองเล่อซาน ทำให้มีความสวยงามเป็นอย่างมาก จนขนาดที่ได้นำมาใช้ทั้งในหนัง และวรรณกรรมจีนมากมาย เช่น ฟงหวิ๋น ขี้พายุทะลุฟ้า ไม่เพียงเท่านี้ความงดงามของรูปปั้นยังรวมถึงสถาปัตยกรรมในการก่อสร้างรูปปั้นอีกด้วย เช่นระบบถ่ายเทน้ำที่แฝงตามตัวรูปปั้น อย่างตรงบริเวณหัว ลำตัว หรือ หลังหู ที่ทำหน้าสำคัญในการรักษารูปปั้น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันรูปปั้นแห่งนี้ได้ถูกบันทึกเป็นมรดกโลก โดย UNESCO ในปี 1996 และยังคงได้รับการดูแลรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญจาก UNESCO อีกด้วย

เที่ยง นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางกลับ เฉิงตู (160 กิโลเมตร)  เพื่อนำท่านชม สวนสาธรณธมหาชน เฉิงตู
(The People’s Park / Renmin Park) สวนสาธารณะที่ใหญ่ และเขียวขจีที่สุดภายในเมืองเฉิงตู พร้อมให้ท่านได้ เพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพงดงามรอบตัว และพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศคลาสสิกใน โรงน้ำชา ที่เป็นแลนด์มาร์ก (Landmark) พื้นเมือง ให้ท่านได้ผ่อนคลายจากการเดินทางทั้งวันอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านควานไจ่เซี่ยงจื่อ” (Kuan Zhai Alley) โดยย่านเมืองเก่าอนุรักษ์อันสำคัญแห่งนี้เคยเป็นที่พำนักของเหล่าทหาร มากกว่า 3,000 นาย ในยุคราชวงค์ ฉิง (Qing Dynasty) ทั้งนี้ในปัจจุบันย่านแห่งนี้ได้ผันแปรเป็นย่านเมืองเก่าที่รวบรวม ตรอกควาน (Kuan Alley) ตรอกไจ่ (Zhai Alley) และตรอกจิง (Jing Alley) ไว้ด้วยกัน ทำให้ย่านควานไจ่เซี่ยงจื่อเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของเมืองเฉิงตู่ ที่พร้อมจะให้ท่านได้สัมพัสกับสวน ร้านค้า ร้านกาแฟ โรงน้ำชา และวิลล่า ในทีมสไตล์ราชวงศ์ฉิง (Qing Dynasty) พร้อมกับปกคลุมท่านด้วยบรรยากาศสุดคลาสสิกตลอดการเดินชม และช้อปปิ้งในย่านเมืองเก่าแห่งนี้

ค่ำ นำท่านรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารฝรั่งเศษ

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม “The Ritz-Carlton, Chengdu หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เฉิงตู – วัดเหวินชู – ศูนย์วิจัยและเพาะพันธ์ุหมีแพนด้า – ด้าจู

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม

นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดเหวินชู (Wenshu Yuan Monastery) ที่มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า ในขณะที่กำลังดำเนินพิธีกรรมเผาศพพระอรหันต์ซีตู้อยู่นั้น ภาพของพระมัญชูศรีโพธิสัตว์ก็ได้ ปรากฏขึ้นมาเป็นเวลานาน เป็นเหตุให้คนพื้นเมืองเชื่อกันว่าพระอรหันต์ซีตู้นั้นเป็นพระมัญชูศรีโพธิสัตว์กลับชาติมาเกิด ทำให้วัดแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของสมาคมชาวพุทธในมณฑล
เสฉวนเลยทีเดียว และเหมาะกับการแวะมากราบไหว้ทำบุญกันเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในวัดแห่งนี้ยังประกอบด้วยผลงานอันมีค่ามากมายตั้งแต่ยุคราชวงศ์ถัง ให้ท่านได้ชมอีกด้วย

เมื่อถึงจากนั้นเ นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วิจัย และเพาะพันธุ์หมีแพนด้า (Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่ได้รับการแต่งตั้ง โดย องค์กรการท่องเที่ยวของสหประชาชาติ (World Tourism Organization) ให้เป็นหนึ่งในรีสอร์ตการท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของโลก โดยศูนย์วิจัย ฯ ได้จัดทำโปรแกรมทัวร์ที่ได้ผสมผสานความบันเทิง และความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ และสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยตนเองได้ ที่สำคัญกว่านั้นคือการได้พบกับเหล่าหมีแพนด้าผู้น่ารัก ให้คุณได้สัมพัส พร้อมถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดได้อีกด้วย

เที่ยง นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองด้าจู (230 กิโลเมตร) เมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา และเป็นที่ตั้งของผลงานแกะสลักหินสำคัญในช่วง ศตวรรษที่ 9 ถึง 13 ทั้งนี้นอกจากความสวยงาม และคุณภาพอันโดดเด่นในด้านศิลปะแล้ว งานแกะสลักหินของเมืองด้าจูยังสื่อถึงความสามารถ ความรู้ในด้านงานศิลปะศาสนา และความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของชาวเมืองในยุคนั้น โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดของงานแกะสลักหินเมืองด้าจูนั้นคือการที่งานแกะสลักหินเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความกลมเกลียว ปลองดอง ของศาสนาพุทธ ลัทธิเต๋า และลัทธิขงจื้อ ไว้เป็นสำคัญอีกด้วย

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ramada Plaza Chongqing West หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ด้าจู – ผาสลักหินแห่งด้าจู (มรดกโลก) – ฉงชิ่ง – เจี่ยฟางเป่ย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม

นำท่านออกเดินทางชมผมสลักหินแห่งด้าจู


(Dazu Rock Carvings) งานมรดกโลกที่ประกอบด้วยรูปปั้นหินประมาณ 50,000 รูป พร้อมด้วยอักษรจีนแกะสลักบนหินมากถึง 100,000 ตัว ซึ่งทั้งหมดนี้นอกจากจะมีอายุเป็นพันปีแล้ว ยังสื่อถึงอิทธิพลของศาสนาพุทธ ลัทธิขงจื้อ และลัทธิเต๋า ในศตวรรษที่ 7 (7th Century AD.) อีกด้วย

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง (100 กิโลเมตร)  เมืองท่าสุดโมเดิร์นที่มีการเติบโตในด้านเศรษฐกิจที่รวดเร็ว โดยตัวเมืองอยู่ภายในเขตฉงชิ่งที่เป็นหนึ่งในเขตสำคัญทางเศรษฐกิจของจีน อย่าง ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และเทียนจิน ทั้งนี้ตัวเมืองเคยถูกตั้งให้เป็นเมืองหลวงของประเทศจีนในสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อครั้งต้องเสียหนานจิงให้กับญี่ปุ่นไปในสงครามด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันฉงชิ่งเป็นเมืองท่า และจุดศูนย์กลางที่สำคัญในการเริ่มล่องเรือบนแม่น้ำแยงซี และการเดินทางไปชมอุทยานอนุรักษ์ UNESCO อันสวยงามอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ในตอนบ่ายบริษัท ฯ

จะนำท่านชมย่านเจี่ยฟ้างเป่ย “Jiefangbei Pedestrian Street” ย่านดังสุดโมเดิร์นที่เป็นที่ตั้งของ “Chongqing Timesquare” และเป็นย่านที่หรูหราที่สุดในจีนตะวันตก ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านต้องเดินทางมาให้ได้เมื่อท่านเดินทางมายังเมืองฉงชิ่ง โดยท่านจะได้รื่นรมย์ไปกับการช้อปปิ้ง ถ่ายรูป พักผ่อน ท่ามกลางร้านค้าแบรนด์เนมดัง ภายในบรรยากาศทั้งหรู และโมเดิร์นสุด ๆ

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม “Le Meridien Chongqing Nan’an” หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ฉงชิ่ง – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม

08.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอู่หลง (160 กิโลเมตร) เมืองที่มีประวัติอันยาวนานแห่งนี้เคยเป็นทางผ่านสำคัญสำหรับนักเดินทาง และเหล่าพ่อค้าโบราณ ที่เดินทางมาจากมณฑลเสฉวน เพื่อไปมณฑลเหอหนาน ซึ่งห่างจากตัวเมืองไปนั้น มีสะพานที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติอันสวยงาม รวมกับบรรยากาศรื่นรมย์รอบๆ สะพานด้วยแล้ว ทำให้เมืองอู่หลง และอุทยานแห่งชาติของเมืองได้สร้างความประทับใจให้กับนักเดินทางที่ หวังจะสัมพัสกับความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยามาหนักต่อหนักแล้ว โดยเมื่อท่านได้เดินมาถึงอู่หลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ท่านจะได้เดินทางชมระเบียงแก้ว (Wulong National Geological Park Glass Platform) เพื่อให้ท่านได้สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามตระการตาของเขตอุทยานอู่หลงทั้งหมด บนระเบียงแก้วที่ยื่นออกมาจากผา ทั้งนี้เพราะระเบียงแก้วโดยธรรมชาติแล้วอาจจะทำให้นักเดินทางกังวลถึงความปลอดภัยได้ ดังนั้นระเบียงแก้วแห่งนี้จึงถูกออกแบบมาให้ใช้แก้วแบบเสริม (Reinforced Glass)  และเมื่อนำมารวมการออกแบบวางโครงแล้ว ระเบียงแก้วนี้จึงสามารถรองรับน้ำหนักถึง 10 ตันต่อแผงแก้วเลยทีเดียว

เที่ยง นำท่านรับประทารทานอาหาร ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางลงลิฟท์แก้วเพื่อชม อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (Wulong Karst National Geology Park) สถานที่สุดงดงามเหนือคำบรรยาย สมบัติอันล้ำค่าที่ธรรมชาติได้สรรสร้างขึ้นมาด้วยตนเองแห่งนี้ ถือเป็นความมหัศจรรย์ทางธรณีวิทยาเลยก็ว่าได้ เพราะบริเวณแห่งนี้เกิดขึ้นเองโดยการที่พื้นผิวโลกเกิดการยกตัวขึ้น พร้อมกับการที่ได้ถูกกัดกร่อนโดยน้ำใต้ดินมาก่อนแล้วนั้น ทำให้บางส่วนที่ถูกยกขึ้นมานั้นเป็นรูปทรงสะพาน และบางส่วนเป็นหลุมคาสต์ขนาดใหญ่ ก่อเป็นเอกลักษณ์สามสะพานสวรรค์นั้นเอง

ซึ่งความงดงามของที่แห่งนี้นั้นได้ถูกบันทึกเป็นมรดกโลกรวมใน “South China Karst” โดย UNESCO ในปี 2007 หนึ่งเดียวในโลกที่มีผืนคาสต์ที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย ทั้งนี้อุทยานยังได้เคยถูกนำไปใช้เป็นหนึ่งในฉากสำคัญของหนังเรื่อง “Transformer : Age of Extinction” อีกด้วย ทั้งนี้ภายในหุบเขายังเป็นที่ตั้งของ

โรงเตี๊ยมโบราณ เทียนฟู (Tianfu Post House) สถานที่บรรยากาศที่ปกคลุมไปด้วยความคลาสสิก

หลายล้อมด้วยความอลังการของธรรมชาติ ที่ ๆ เคยเป็นจุดพักแรมของเหล่านักเดินทางที่ผ่านกาลเวลามาให้คุณในซึบซับกับบรรยากาศสุดคลาสสิก

นำท่านเดินทางกลับ เมืองฉงชิ่ง (160 กิโลเมตร)

ค่ำ นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม “Le Meridien Chongqing Nan’an” หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ฉงชิ่ง – เมืองโบราณฉือชี่โข่ว – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร โรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองโบราณ ฉือชี่โข่ว (Ciqikou Oldtown) เมืองที่มีประวัติยาวนานถึง 1,700 ปี สถานที่ซึ่งในช่วงราชวงศ์หมิง และฉิง มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในการผลิตเครื่องลายครามและถ้วยชาม (Porcelain) ทั้งนี้ตัวเมืองยังเคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญในทางการค้าอีกด้วย ดังนั้นการเดินทางมาเมืองโบราณแห่งนี้จะทำให้คุณรื่นรมย์ไปกับบรรยากาศคลาสสิก ในขณะที่คุณกำลังเดินชมร้านค้า หรือพักผ่อนในร้านชา เพื่อซึมซับบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกในเมืองโบราณแห่งนี้

เที่ยง นำท่านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

13.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เมืองฉงชิ่ง เพี่อเช็คอิน

16.05 น. เดินทางกลับ กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน การบินไทย
เที่ยวบินที่ TG 2685 (Operate by Thai Smile)

18.20 น. เดินทางถึง กรุงเทพ ฯ พร้อมจบการเดินทางครั้งนี้โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ       : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม       ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ / คน / วัน
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ทิปไกด์คนไทย
 • ค่าแปลเอกสารที่ได้รับรองจากสถานทูต

การจอง และชำระเงิน   กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                              ท่านละ 20,000 บาทสำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

*****กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ     ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60    วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30    วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14     วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7      วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***