28 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2562
วันเดินทาง
คาเธย์แปซิฟิก (CX)
สายการบิน
แคนาดา
ประเทศ

ทัวร์อเมริกาเหนือ : CANADA-WEST AMERICA 14 วัน (CX)

กำหนดการเดินทาง : 28 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2562

ประเทศ : แคนาดา , อเมริกา

สายการบิน : สายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 750/810

ราคา : 298,800 บาท

กรุ้ปพิเศษ! จัดปีละครั้งเท่านั้น สวยที่สุดในเส้นทางนี้…รับจำนวนจำกัด

แคนาดา อเมริกาตะวันตก 2 ประเทศ 5 รัฐ 2 เมืองใหญ่ 7 อุทยานแห่งชาติ แวนคูเวอร์ – เกาะวิคตอเรีย – คัลการี – อุทยานแห่งชาติบามฟ์ – อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ อุทยานแห่งชาติโยโฮ – อุทยานแห่งชาติกลาเซียร์ – เกรทฟอลล์ – อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตัน – แจคสันโฮล – ซาน ฟรานซิสโก เส้นทางสายธรรมชาติ เยือน 7 อุทยานแห่งชาติยอดนิยมของแคนาดาและอเมริกาตะวันตก สัมผัสความงดงามและความยิ่งใหญ่ของ 3 อุทยานแห่งชาติในเขตเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้ เยือนอุทยานแห่งชาติกลาเซียร์ ความงามของภูเขา ทุ่งหญ้าอันไพน์และทะเลสาบอันสวยงาม นั่งรถบัสแดง RED JAMMERS อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ชมอุทยานแห่งชาติกลาเซียร์ แหล่งน้ำแร่ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก GIANT SPRINGS STATE PARK เมืองเกรทฟอลล์ เต็มอิ่มกับการเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก กับความหลากหลายของธรรมชาติ และความสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ ชมอุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตัน ความงดงามของภูมิประเทศอันน่าค้นหา ส่งท้ายอย่างน่าประทับใจ กับนครมหาเสน่ห์ ซานฟรานซิสโก พร้อมช้อปปิ้งอย่างจุใจ

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – แวนคูเวอร์ – ชมเมือง

08.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M สายการบิน คาเธย์ แปซิฟิก เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

11.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองแวนคูเวอร์ โดย สายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 750/810

 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง 15.00 – 16.15) ***** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *****

13.30 น. เดินทางถึง เมืองแวนคูเวอร์ (VANCOUVER) มลรัฐบริติชโคลัมเบีย (BRITISH COLUMBIA) ประเทศแคนาดา นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมืองแวนคูเวอร์ แห่งรัฐบริติชโคลัมเบีย ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามมาก แวนคูเวอร์เมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาตะวันออก เป็นเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม น่าประทับใจและติดอันดับเมืองที่สวยงามเมืองหนึ่งของโลก

นำท่านเดินทางสู่ สะพานคาปิลาโน่ (CAPILANO SUSPENSION BRIDGE) สะพานแขวนที่มีความยาวถึง 450 ฟุต และมีความสูงจากระดับของแม่น้ำคาพิลาโน่ ที่อยู่เบื้องล่างถึง 230 ฟุต สะพานแขวนแห่งนี้แข็งแรงมากสามารถรองรับเครื่องบินรบจำนวน 10 ลำได้ในคราว

เดียวกัน ขณะที่ท่านเดินข้ามเหวลึกนั้น จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนกำลังบินร่อนอยู่กลางหุบเขา 

เมื่อท่านเดินข้ามสะพานไปอีกด้าน ท่านจะได้พบกับป่าไม้แบบเขตร้อนชื้นซึ่งมีแม่น้ำ “คาปิลาโน่”ไหลเชี่ยวกรากอยู่เบื้องล่างที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์นานาชนิด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สแตนลีย์ พาร์ค (STANLEY PARK) หนึ่งในสวน  สาธารณะของแวนคูเวอร์ที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่สองของเขตอเมริกาเหนือ ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับ เสาโทเทม (TOTEM POLE) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวพื้นเมืองแคนาดาเพื่อเป็นที่ระลึก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHERATON VANCOUVER WALL CENTER : 1088 Burrard St, Vancouver, BC V6Z 2R9, Canada. TEL : +1 604-331-1000. https://www.marriott.com/hotels/travel/yvrws-sheraton-vancouver-wall-centre/

2

วันที่สองของการเดินทาง

แวนคูเวอร์ – เกาะวิคตอเรีย – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาการของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซอร์วาสเซน (TSAW WASSEN) นำท่านล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่ เกาะวิคตอเรีย (VICTORIA) เมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย จากนั้นนำท่านชม  สวนบูชาร์ด (BUTCHART GARDEN) นำท่านชมสวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านชมสวนบุปผชาตินานาพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลก นำมาตกแต่งหลากหลายสไตล์ บนเนื้อที่กว่า 35 เอเคอร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาชังเค่นอิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกหรือบันทึกภาพที่สวยงามภายในสวนบูชาร์ดตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมเมืองวิคตอเรีย ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับขนานนามว่าเป็น เมืองแห่งสวน (CITY OF GARDEN) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของบริติชโคลัมเบีย รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา

นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (BRITISH COLUMBIA PARLIAMENT BUILDINGS) โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองวิคตอเรีย อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1893 – 1896 จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับรูปปั้นพระนางเจ้าวิคตอเรีย แห่งประเทศอังกฤษ ก่อนนำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ กลับสู่แวนคูเวอร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SHERATON VANCOUVER WALL&CENTRE

3

วันที่สามของการเดินทาง

แวนคูเวอร์ – คัลการี – บามฟ์

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง (PACKED BREAKFAST)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

10.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองคัลการี โดย สายการบินแอร์แคนาดา (AIR CANADA) เที่ยวบินที่ AC 208

12.26 น. เดินทางถึง เมืองคัลการี (CALGARY) มลรัฐอัลเบอร์ต้า (ALBERTA) เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า และเป็นเมืองหน้าด่านสู่ เทือกเขาร็อกกี้ ภูมิประเทศของรัฐนี้จะประกอบไปด้วย เทือกเขาร็อคกี้ อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่อันกว้างใหญ่ อุทยานแห่งชาติบามฟ์ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะซึ่งมีเนื้อที่ขนาดใหญ่เท่ากับ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ทั้งประเทศ เมืองคัลการีเป็นเมืองคาวบอยที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน STAMPEDE หรือเทศกาลคาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในโลก และที่สำคัญรัฐอัลเบอร์ด้า ยังมีอุตสาหกรรมที่ได้จากทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งสร้างความร่ำรวยให้แก่รัฐอย่างมากมายคือ การขุดน้ำมันดิบ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติบามฟ์ (BANFF NATIONAL PARK) (130 กิโลเมตร) เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกและมีชื่อเสียงมากที่สุดของแคนาดา จากนั้นนำท่านอิสระให้ท่านชม ตัวเมืองบามฟ์ (BANFF TOWN) ซึ่งตั้งอยู่ริมเส้นทางสาย TRANS CANADA HIGHWAY เมืองสำคัญ 2 เมืองในบริเวณนี้ คือเมืองบามฟ์ และเมืองเลคหลุยส์ เมื่อปี ค.ศ. 1841 สมัยนั้นยังไม่มีใครรู้จัก ดินแดนแถบนี้เลย จนถึงปลายปีค.ศ.1880 ได้มีการก่อสร้างทางรถไฟข้ามทวีปสาย CANADIAN PACIFIC RAILWAY คนงานก่อสร้างได้มา  เห็นความงดงามของธรรมชาติที่เป็นดินแดนแห่งภูเขาที่สวยงามนี้ จึงนำไปเล่าลือถึงความงดงามของภูมิประเทศ บน เทือกเขาร็อกกี้และต่อมาได้มีการค้นพบบ่อน้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถันมากมายในบริเวณนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้นายทุนเข้ามาหาประโยชน์จากน้ำพุร้อนซึ่งเป็นทรัพยากร ธรรมชาติ รัฐบาลบริติชโคลัมเบียจึงประกาศจัดพื้นที่ 10 ตารางไมล์ของเทือกเขาซัลเฟอร์นี้เป็นเขตอุทยานเทือกเขาร็อกกี้ (ROCKY MOUNTAIN PARK) อิสระให้ท่านเดิน ชมเมืองบามฟ์ เมืองเล็กๆน่ารัก ท่านสามารถซื้อของฝากและของที่ระลึก หรือนั่งเล่นชื่นชมบรรยากาศของย่านใจกลางเมืองเล็กๆแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก THERIMROCK RESORT : 300 Mountain Ave, Banff, AB T1L 1J2, Canada. TEL : +1 403-762-3356. http://www.rimrockresort.com/

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

บามฟ์ – อุทยานแห่งชาติแจสเปอร์ – GLACIER SKYWALK ทะเลสาบหลุยส์ – อุทยานแห่งชาติโยโฮ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางลัดเลาะไปตามเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้สู่ จุดชมวิว GLACIER SKYWALK (195 กิโลเมตร) เป็นทางเดินพื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา 35 เมตร และสูงจากพื้นดิน 280 เมตร สำหรับชมทิวทัศน์ของ  เทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้และธารน้ำแข็งอันสวยงาม ให้ท่านเดินสัมผัสความสวยงามของแนวเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติโยโฮ (YOHO NATIONAL PARK) (160 กิโลเมตร) หนึ่งอุทยานแห่งชาติในประเทศแคนาดาที่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตเทือกเขา

แคนาเดี้ยนร็อคกี้ (CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ในเขตรัฐบริติชโคลัมเบีย อุทยานแห่งชาติโยโฮเป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อมรดกโลกในกลุ่มอุทยานเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้ในกลุ่มอุทยานเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อกกี้

นำท่านชม ทะเลสาบมรกต (EMERALD LAKE) ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่มีความสวยงาม และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติโยโฮ ชมความงามของทะเลสาบมรกตซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาวพร้อมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ สะพานหินธรรมชาติ  (NATURAL BRIDGE) ชม น้ำตก TAKAKKAW อีกหนึ่งน้ำตกที่มีความงดงามและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในแคนาดา โดยน้ำตกนั้นมีความสูงประมาณ 384 เมตร (1,260 ฟุต) โดยในยามที่ละอองน้ำกระทบแสงแดดจะก่อเกิดเป็นสายรุ้งที่งดงามมากอีกด้วย และชม อุโมงค์รถไฟ SPIRAL TUNNEL เป็นอีกจุดสำคัญในอุทยานแห่งชาติโยโฮ อุโมงค์รถไฟที่มีลักษณะวกวนเป็นรูปก้นหอยอยู่บนภูเขา โดยเฉพาะตอนมีรถไฟผ่านมา สร้างความประหลาดใจให้แก่นักท่องเที่ยวได้ไม่น้อย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบหลุยส์ (LAKE LOUISE)  (10 กิโลเมตร) เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของรัฐอัลเบอร์ต้า ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติบามฟ์ (BANFF NATIONAL PARK) ชมความงดงามของทะเลสาบหลุยส์ ซึ่งมีลักษณะเป็นลานน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว และจะมีที่มีสีเขียวมรกตในช่วงอากาศอบอุ่นและฤดูร้อน ล้อมรอบด้วยสวนสน และเทือกเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี จนกระทั่งชาวยุโรปที่เข้ามาสำรวจเพื่อวางทางรถไฟเมื่อปี 1882 โดยการนำของ TOM WILLSON ได้มาพบทะเลสาบแห่งนี้และบริเวณนี้ เดิมเป็นเมืองชนบทที่อยู่ต่ำกว่าทะเลสาบ เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่คนงานสร้างทางรถไฟใช้เป็นที่พักในสมัยนั้น ชื่อว่า HOLY CITY และต่อมาในปี 1914 จึงได้ชื่อใหม่ว่า LAKE LOUISE เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าหญิงหลุยส์ คาโรไลน์ อัตเบอร์ตา พระธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย เนื่องจากเจ้าหญิงได้ติดตามพระสวามีซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการของอังกฤษมาอยู่ ในแคนาดา ทะเลสาบหลุยส์ อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,730 เมตร  แวดล้อมด้วยเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขา น้ำในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกต จึงได้ชื่อว่า ทะเลสาบมรกต มีผิวน้ำนิ่งที่เรียบใสราวกับกระจกสะท้อนเงาของขุนเขาและธารน้ำแข็ง  ที่อยู่สูงขึ้นไปเป็นภาพที่งดงามสุดพรรณนา ทะเลสาบแห่งนี้เป็นจุดตั้งต้นของการปีนเขาเพื่อขึ้นไปดูธารน้ำแข็ง หรือไปชมทะเลสาบเล็กๆ  รายล้อมด้วยเทือกเขางดงาม อิสระให้ท่านชมความงามของทะเลสาบหลุยส์จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก THE RIMROCK RESORT

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

บามฟ์– ชมเมือง นั่งกระเช้าขึ้นสู่เทือกเขาซัลเฟอร์ – คัลการี – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเพื่อเดินทางขึ้นสู่ เทือกเขาซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN) ภูเขาสูงที่เป็นจุดกำเนิดของบ่อน้ำร้อนในอุทยานแห่งชาติ เมื่อฝนตกลงที่ยอดเขาน้ำฝนจะไหลผ่านชั้นกำมะถันลงไปรวมกันในทางน้ำใต้ดินที่ได้รับความร้อนจากใต้โลก เมื่อสะสมมาก เข้าน้ำที่ไหลออกมาจากพื้นดินใต้ภูเขาจะกลายเป็นน้ำร้อนซึ่งบางแห่งไม่มีทางน้ำไหลทำให้น้ำร้อนใต้ดินพุ่งออกมาตามรอยปริแตกของชั้นหินกลายเป็นน้ำพุร้อนขึ้นมา

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN GONDOLA LIFT) ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,285 เมตร บนยอดเขามีทางเดินไปยังส่วนที่สูงที่สุดของยอดเขาคือยอดแซนซัน (SANSON PEAK) ความสูง 2,337 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระหว่างทางเดินไปยังยอดเขามีจุดชมวิวอยู่เป็นระยะและมีป้ายให้ความรู้เรื่องสัตว์ป่าในท้องถิ่นกับธรรมชาติที่เห็นอยู่รอบตัวและจุดชมวิวแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาร็อกกี้ และทะเลสาบมรกตอันงดงามอีกด้วย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคัลการี (CALGARY) (185 กิโลเมตร) เมืองเศรษฐกิจมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และน้ำมัน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้าและใหญ่เป็นอันดับสามของแคนาดา นำท่าน ผ่านชมเมืองคัลการี เมืองที่มีความสมบูรณ์ในด้านวัฒนธรรมและความเจริญในด้านต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SHERATON CAVALIER CALGARY : 2620 32 Ave NE, Calgary, AB T1Y 6B8, Canada. TEL : +1 403-291-0107. https://www.marriott.com/hotels/travel/yycsc-sheraton-cavalier-calgary-hotel/

6

วันที่หกของการเดิน

คัลการี – อุทยานแห่งชาติกลาเซียร์ – ชมอุทยาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติกลาเซียร์ (GLACIER NATIONAL PARK) (290 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ในรัฐมอนทานา (MONTANA) ทางฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา อุทยานแห่งธารน้ำแข็งและทุ่งหญ้าอัลไพน์ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ ภูเขา และทะเลสาบที่งดงาม นั่นจึงทำ  ให้อุทยานแห่งชาติกลาเซียร์กลายเป็นสวรรค์ของคนที่รักการท่องเที่ยวผจญภัย รวมไปถึงการเป็นที่ตั้งของโรงแรมรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงอีกจำนวนหลายแห่งซึ่งเปิดบริการในช่วงอากาศอบอุ่นและฤดูร้อน สำหรับพืชพันธุ์และสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติกลาเซียร์นั้นส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสาย  พันธุ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวก หมี แพะภูเขา  ที่เป็นสัญลักษณ์ของอุทยาน แมวป่า และนกอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่พบได้มาในเขตอุทยาน สำหรับการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ สามารถมาได้ทั้งในช่วงฤดูร้อนและช่วงฤดูหนาว แต่อุทยานจะมีความงด  งามมากที่สุด  ในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากว่าในฤดูนี้ทั่วทั้งอุทยานจะถูกปกคลุมไปด้วยเหล่าดอกไม้ป่าหลากหลายสายพันธุ์ ที่จะแข่งขันกันเบ่งบานอวดความสวยงามให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก แต่ที่พลาดไม่ได้ก็คงจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไปตามถนนโกอิ้งทูเดอะซัน (GOING-TO-THE-SUN ROAD) ถนนเพียงสายเดียวที่ถูกสร้างพาดผ่านใจกลางอุทยานแห่งชาติ โดยถนนถูกตั้งชื่อตามภูเขาที่มีชื่อเดียวกันนอกจากนี้ยังเคยถูกใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายเรื่อง เช่น THE SHINING, BLADE RUNNER และสุดท้ายคือ FORREST GUMP

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ชมอุทยานโดยรถบัสแดง (RED BUS TOUR) ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของการเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติกลาเซียร์ เป็นรถ RED JAMMERS ผลิตในปี 1936 ซึ่งได้รับการดูแลรักษาอย่างดีและนำมาใช้เป็นรถสำหรับนำเที่ยวภายในอุทยาน ซึ่งรถบัสแดงพร้อมไกด์ท้องถิ่นจะนำท่านผ่านไปยังจุดที่น่าสนใจต่างๆภายในอุทยานแห่งชาติกลาเซียร์ พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมา จากนั้นนำท่านแวะเพื่อเก็บภาพความประทับใจ รถบัสแดงจะนำท่านขับไปตามถนนเส้นหลักเพียงสายเดียว GOING-TO-THE-SUN ROAD ที่พาดผ่านใจกลางอุทยานแห่งชาติ พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม GLACIER PARK LODGE : 499 MT-49, East Glacier Park, MT 59434, United States of America. Tel : +1 406-892-2525. https://www.glacierparkcollection.com/lodging/glacier-park-lodge/

7

วันที่เจ็ดของการเดิน

อุทยานแห่งชาติกลาเซียร์ – เกรทฟอลล์ – GIANT SPRINGS STATE PARK

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านขับรถชมวิวภายในอุทยานแห่งชาติกลาเซียร์ และแวะถ่ายภาพในจุดชมวิวต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกรทฟอลล์ (GREAT FALLS) (255 กิโลเมตร) เมืองแห่งการผลิตพลังงานไฟฟ้า (ELECTRIC CITY) มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของรัฐมอนทานา เนื่องจากมีแม่น้ำถึง 2สายไหลมารวมกัน ทั้งแม่น้ำมิสซูรี (MISSOURI) และแม่น้ำซัน (SUN RIVER) ทำให้เมืองเกรทฟอลล์เป็นอีกเมืองสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้แล้วยังเป็นเมืองที่ MERIWETHER LEWIS และ WILLIAM CLARK นักสำรวจยุคบุกเบิกของอเมริกาได้เดินทางผ่านเมืองเกรทฟอลล์เพื่อเดินทางศึกษาสำรวจดินแดนใหม่ ทำให้เมืองเกรทฟอลล์แห่งนี้ ไม่เป็นเพียงแต่เมืองแห่งการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ยังเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอีกด้วย จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองเกรทฟอลล์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม LEWIS AND CLARK NATIONAL HISTORIC TRAIL INTERPRETIVE CENTER ศูนย์จัดแสดงและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางสำรวจดินแดงใหม่ของ MERIWETHER LEWIS และ WILLIAM CLARK นักสำรวจชาวอเมริกันรุ่นบุกเบิก ในปี 1804 ที่เริ่มทำการสำรวจดินแดนจากฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือเพื่อสำรวจชายฝั่งชายฝั่งของมหาสมุทรแปซิฟิก ค้นหาต้นแม่น้ำ MISSISSIPPI และต้นแม่น้ำ COLUMBIA อีกทั้งยังต้องค้นหาสัตว์ดึกดำบรรพ์อีกด้วย ภายในส่วนจัดแสดงจะบอกเล่าเกี่ยวกับการเดินทางของคณะสำรวจและกิจกรรมต่างๆ ให้ท่านได้ศึกษาข้อมูลของการสำรวจดินแดนใหม่ในอดีต จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ GIANT SPRINGS STATE PARK ถูกค้นพบโดยคณะสำรวจของ LEWIS และ CLARK ในปี 1805 ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน้ำแร่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และภายใน STATE PARK แห่งนี้ยังมีแม่น้ำ ROE ซึ่งได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นแม่น้ำที่สั้นที่สุดในโลกอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นและพักผ่อนภายในสวน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม SPRINGHILLS SUITES GREAT FALLS : 421 3rd St NW, Great Falls, MT 59404, United States of America. TEL : +1 406-952-4444. https://www.marriott.com/hotels/travel/gtfsh-springhill-suites-great-falls/

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เกรทฟอลล์ – อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน – ชมอุทยาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน (YELLOWSTONE NATIONAL PARK) (360 กิโลเมตร) อุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลก ที่ตั้งอยู่ต้นสายของแม่น้ำเยลโล่ว์สโตน หรือ HIDATSA ที่แปลว่าหินสีเหลือง ตามภาษาชาวอินเดียแดง เผ่า MINNETAREE ที่พบหินสีเหลืองอยู่โดยรอบแม่น้ำสายนี้ และถูกนำมาใช้เป็นชื่อของอุทยานแห่งชาติ ในปี 1872 ปัจจุบันมีเนื้อที่ครอบคลุมถึง 3 รัฐ (ไอดาโฮ, ไวโอมิ่ง และ  มอนทาน่า) บนเนื้อที่ทั้งหมด 2,219,789 เอเคอร์ มีสัตว์สายพันธุ์  ต่างๆมากกว่า 400 สายพันธุ์  อาทิเช่น กวางมูส หมี  และหมาป่า เป็นต้น พันธุ์ไม้มากกว่า 1,000 สายพันธุ์ นอกจากนี้ยังตั้งอยู่ในเขต SUPER VOLCANO ที่เคยเกิดการปะทุมาแล้ว 3 ครั้ง (ครั้งสุดท้าย 640,000 ปีก่อน) จึงทำให้พื้นที่แห่งนี้เกิดความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากการสะสมและทับซ้อนของลาวาและขี้เถ้าจากการระเบิดของภูเขาไฟจึงทำให้มีแร่ธาตุที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก และยังให้มีทัศนียภาพที่งดงามอีกด้วย จึงทำให้อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว จนกระทั่งเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม แมมมอธฮอตสปริง (MAMMOTH HOT SPRINGS TERRACES) แหล่งน้ำพุร้อน  กว้างใหญ่ที่ไหลพาแร่ธาตุจากใต้พื้นโลกค่อยๆไหลลงมาเป็นน้ำตกจนเกิดการสะสมของหินปูนกลายเป็นชั้นลดหลั่นกันลงมาอย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำพุร้อนนอร์ริส (NORRIS GEYSER BASIN) บ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดและเปลี่ยนแปลงบ่อยที่สุดในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตนที่มีความยาวประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งทุกท่านจะได้เดินชมบ่อน้ำพุร้อน PORCELAIN และบ่อน้ำพุร้อนBACK ที่อยู่ในเขตบ่อน้ำพุร้อนนอริสซึ่งท่านจะได้เห็นทัศนียภาพอันงดงามทางธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของสีของ  ธรรมชาติที่รายล้อมอยู่โดยรอบบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้

จากนั้นนำท่านชม แกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลว์สโตน (GRAND CANYON OF YELLOWSTONE) หุบเหวที่เกิดจากการแยกตัวของพื้นโลก อันมีสาเหตุจากภูเข้าไฟระเบิด การเคลื่อนตัวของน้ำแข็ง ในยุคที่น้ำแข็งละลาย จึงทำให้ปัจจุบันนี้แม่น้ำเยลโล่ว์สโตนไหลผ่านกว่า 38 กิโลเมตรเลยทีเดียว นำท่านชมความงดงามของแม่น้ำเยลโลว์สโตน (YELLOW STONE RIVER) เป็นหนึ่งในสาขาของแม่น้ำมิสซูรี่  มีความยาวประมาณ 1,114 กิโลเมตร นอกจากนี้ผิวน้ำบริเวณน้ำตกนั้นจะถูกเคลือบด้วยน้ำแข็ง สลับไปด้วยสีสันสวยงามของผาหินสีแดงแกมน้ำตาลที่เต็มไปด้วยสีขาวของหิมะที่ค้างอยู่ตามซอกชั้นหลืบผา และสีเขียวเข้มเกือบดำของป่าสน จึงทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN WEST YELLOWSTONE : 315 Yellowstone Ave, West Yellowstone, MT 59758, United States of America. TEL :  +1 406-646-7365. https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/th/th/west-yellowstone/wysmt/hoteldetail

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน – ชมอุทยาน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านชม บ่อน้ำร้อนแกรนด์พริสมาติค (GRAND PRISMATIC SPRING) บ่อน้ำร้อนที่ถูกค้นพบโดย เฟอร์ดินาน แวนเดอเวียร์ เฮย์เด้น นักธรณีวิทยาชาวอเมริกันใน ปีค.ศ. 1871 เป็นบ่อน้ำร้อนรายล้อมไปด้วยสีสันของสายรุ้งรอบบ่อซึ่งเกิดจากการทับถมของแบคทีเรียและพืชเซลล์เดียว นอกจากนี้บ่อน้ำร้อนแห่งนี้ยังมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลกโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 110 เมตร ความลึกประมาณ 40 เมตร จากนั้นนำท่านชม LOWER GEYSER BASIN ซึ่งเป็นจุดรวมน้ำพุร้อนขนาดใหญ่อยู่หลายแห่ง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชม บ่อโคลนเดือด (FOUNTAIN PAINT POTS) บ่อโคลนเดือดที่เกิดจากไอร้อนที่เกิดจากแมกม่าในชั้นใต้ดินของผิวโลกที่ผสมผสานการดินโคลนในแถบนั้นจึงทำให้เกิดเป็นบ่อโคลนเดือดและเกิดสีแดง สีเหลืองและสีน้ำตาลตามสีของชั้นดินในแถบนั้น

จากนั้นนำท่านแวะชมจุดต่างๆที่น่าสนใจของอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน

จากนั้นนำท่านชม โอลด์เฟธฟูล เกย์เซอร์ (OLD FAITHFUL GEYSER) น้ำพุร้อนที่สามารถพุ่งสูงได้กว่า 100-200 ฟุต และจะพุ่งออกมาทุก 40 ถึง 120 นาที ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำพุร้อนที่มีความซื่อสัตย์ที่สุดแห่งหนึ่ง คือจะปะทุขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอ ประมาณ 21-23 ครั้งต่อวัน นานถึง 4 นาทีนับเป็นเวลากว่า 100 ปีมาแล้ว จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAY INN WEST YELLOWSTONE

10

วันที่สิบของการเดินทาง

อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน – อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตัน แจคสันโฮล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านผ่านชมจุดต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตัน (GRAND TETON NATIONAL PARK) (130 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาแกรนด์ทีตัน (GRAND TETON) ทางตอนเหนือของ รัฐไวโอมิ่งมียอดเขาทีตัน ที่มีความสูง4,197 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาและสูงเป็นอับดับ สองของสหรัฐอเมริกา ในอดีตนั้นเป็นสถานที่ นิยมอย่างมากสำหรับนักล่าสัตว์และหาของป่า จนกระทั่งประธานาธิบดีแฟงคลิน รูสเวลท์ได้ตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี ค.ศ. 1923 เพื่อรักษาพันธุ์ไม้ และพันธุ์สัตว์ป่าจำนวนมาก ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์อัน สวยงามของเทือกเขาทีตันที่สลับไปด้วยทิวป่าสนทึบ อันเป็นเอกลักษณ์ของป่าไม้ในประเทศ สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้หากท่านอาจจะได้พบเห็น สัตว์นานา ชนิดเช่น หมีดำ และกวาง เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านผ่านชม จุดท่องเที่ยวและจุดชมวิวต่างๆภายใน อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีตัน อาทิ TETON ROAD, MORMON ROW, ANTELOPE FLAT ROAD, SNAKE RIVER, JACKSON LAKE ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจในแต่ละจุดชมวิว จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแจคสันโฮล (JACKSON HOLE) (65 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOTEL TERRA JACKSON HOLE : 3335 Village Dr, Teton Village, WY 83025, United States of America. TEL : +1 307-201-6065. https://www.hotelterrajacksonhole.com/

11

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง

แจคสันโฮลสนามบิน – ซานฟรานซิสโก – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

12.43 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซานฟราสซิสโก โดย สายการบินเดลต้า เที่ยวบินที่ DL 2375/1241

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่ SALT LAKE CITY 13.48 – 15.00)

16.14 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก (SAN FRANCISCO) นครมหาเสน่ห์แห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ เมืองที่มีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากมหานครนิวยอร์ก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวยอดเขาทวินพีค (TWIN PEAK) เพื่อให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมือง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก PARC 55 SAN FRANCISCO-A HILTON HOTEL : 55 Cyril Magnin St, San Francisco, CA 94102, United States of American. TEL : +1 415-392-8000. https://www3.hilton.com/en/hotels/california/parc-55-san-francisco-a-hilton-hotel-SFOSFHH/index.html

12

วันที่สิบสองของการเดินทาง

ซานฟรานซิสโก – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองซานฟราสซิสโก แวะถ่ายรูปกับ สะพานโกลเดนเกต (GOLDEN GATE BRIDGE) สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก ออกแบบโดย นาย โยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์  เป็นหนึ่งในท็อปเท็นของสถานที่ท่องเที่ยวที่ MUST SEE เป็นสะพานที่ทอดยาวข้ามอ่าวตอนเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก  สร้างในสมัยประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์ เมื่อปี ค.ศ. 1933 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1937 ตอนกลางสะพานยาว 1,280 เมตร กว้าง 27 เมตร สูงกว่าระดับน้ำทะเล 67 เมตร อิสระให้ท่านเก็บภาพตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฟิชเชอร์แมนวาร์ฟ (FISHERMAN’S WHARF) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของซานฟรานซิสโกเป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพานโกลเด้นเกท ร้านอาหารแถวนี้จึงมีอาหารทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว ใกล้ๆ กันคือ SAN FRANCISCO PIER 39 ที่เต็มไปด้วยร้านขายของ ร้านอาหารขึ้นชื่อ และ มีการแสดงต่างๆ รวมถึงม้าหมุน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ดึงความสนใจให้กับผู้ที่มาเยือนท่าเรือแห่งนี้ นอกจากนี้ยังมี สิงโตทะเล ที่มานอนอาบแดดกันนับร้อยตัวในช่วงฤดูหนาว อิสระให้ท่านเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามบริเวณท่าเรือแห่งนี้ หรือจะเลือกซื้อของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารกลางวันจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก พรีเมี่ยม เอาท์เลต (SAN FRANCISCO PREMIUM OUTLET) ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ และมีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น Polo Ralph Lauren, Coach, Ray Ban, Tommy Hilfiger, GAP, Guess, American Eagle Outfitters, Timberland, Banana Republic, Calvin Klein, Samsonite และอื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

13

วันที่สิบสามของการเดินทาง

ซานฟรานซิสโก – กรุงเทพ

00.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดย สายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 851

**** บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *****

14

วันที่สิบสี่ของการเดินทาง

ฮ่องกง – กรุงเทพ

06.40 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง

08.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 705

10.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน

*** ในประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา ไม่มีบริการห้องพักแบบ 3 เตียง (TRIPLE) กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน ท่านจำเป็นต้องจองเป็นห้องพัก 2 ห้องเท่านั้น ***

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าแต่ละโรงแรม 1 ใบ/ท่าน/โรงแรม
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าวีซ่า / วีซ่าท่องเที่ยว (VISITOR VISA) เข้าประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 80,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

    (หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่า ก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

 

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้วหมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating