สายการบินดรุกแอร์
สายการบิน
ภูฏาน
ประเทศ

ทัวร์เอเชีย : มนต์เสน่ห์แห่งภูฏาน 6 วัน (KB) 

กำหนดการเดินทาง :

ประเทศ : ภูฏาน

สายการบิน : สายการบินดรุกแอร์

ราคา :  

พาโรซอง – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – ทิมพู – ตาชิโชซอง – สำนักสงฆ์ตัมชู อนุสรณ์สถานโชเตน – วัดชันกังคา – โดชูล่าพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคา – หลวงพ่อสัจธรรม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฎาน – วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร (วัดทักซัง) – พาโรสตรีท – วัดคิชูลาซัง 

พิชิตเส้นทางวัดถ้ำพยัคฆ์เหิร หรือ วัดทักซัง ความงามในม่านหมอกหิมาลัย พิเศษสำหรับท่าน !! ใส่ชุดประจำชาติของภูฏานเที่ยวชมเมืองทิมพูยลโฉมเมืองพาโร เมืองสมญานามป้อมปราการแห่งอัญมณีอลังการป้อมปราการสวยที่สุดในภูฏานแห่ง เมืองพูนาคาราชธานีเก่าแก่ การันตี !! ที่พักสุดหรูสไตล์ภูฏานมาตรฐานระดับ 4-5 ดาว พร้อมวิวทิวทัศน์ที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งภูฏานพิเศษ !! เสริมเมนูอาหารไทย

 

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

 

พาโรซอง – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – ทิมพู – ตาชิโชซอง – สำนักสงฆ์ตัมชู อนุสรณ์สถานโชเตน – วัดชันกังคา – โดชูล่าพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคา – หลวงพ่อสัจธรรม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฎาน – วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร (วัดทักซัง) – พาโรสตรีท – วัดคิชูลาซัง 

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – พาโร – พาโรซอง – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – ทิมพู

02.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินดรุกแอร์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

05.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองพาโร (PARO) ประเทศภูฏาน โดยเที่ยวบินที่  KB141

08.35 น. เดินทางถึง สนามบินพาโร ประเทศภูฏาน  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองพาโร (PARO) ประเทศภูฏาน เป็นประเทศเล็กๆที่เป็นดินแดนรวมแหล่งอารยธรรมต่างๆในอ้อมกอด  แห่งขุนเขาหิมาลัย เป็นประเทศที่พุทธศาสนาแบ่งบานอยู่ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัย ประชาชนชาวภูฏานมีธรรมมะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ประชาชนดำรงชีวิตกันอยู่อย่างเรียบง่ายไม่วุ่นวาย และความสุขของคนภูฏานวัดกันที่ใจความสุขอยู่ที่จิตใจที่มีแต่รอยยิ้ม และความเป็นมิตรแก่ผู้คนทั้งโลก ทุกท่านจะได้สัมผัสบ้านเมืองที่ เมืองพาโรซึ่งเป็น  เมืองที่ถูกโอบอยู่ในวงล้อมของขุนเขา บนระดับความสูง 2,280 เมตร มีแม่น้ำปาชูไหลผ่านอาคารบ้านเรือนจะเป็นสไตล์ภูฏานแท้ กรอบหน้าต่างไม้ลวดลายสีสันสดใส

นำทุกท่านเข้าชม พาโรซอง (PARO DZONG) หรือ รินปุงซอง (RINPUNG DZONG) ตั้งอยู่ที่เมืองพาโรซึ่งเป็นเมืองแห่งแรกที่คุณมาถึงเมื่อมาเที่ยวภูฏาน ทันที่ที่ก้าวลงจากเครื่องบิน คุณจะสามารถมองเห็นพาโรซองตั้งสง่าอยู่บนเนินเขา รินปุงซอง แปลว่า “ป้อมอัญมณี” ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ได้สร้างและต่อเติมจนใหญ่โตในปี ค.ศ.1646 จากนั้นเกิดเหตุเพลิงไหม้ และสร้างขึ้นมาใหม่ตามแบบเดิมทุกอย่างด้วยเงินจาก

ราษฎรพา โรซองได้ชื่อว่าเป็นซองที่มีรูปทรงสวยที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน มีความแข็งแรงและป้องกัน ข้าศึกมาได้หลายครั้งมีสีขาวโดดเด่นด้านในซองประดับด้วยภาพเขียนต่างๆที่สวยงามและภาพเขียนเก่าแก่หลายภาพมีหอกลาง 5 ชั้น ตั้งอยู่กลางลานอเนกประสงค์ ข้างนอกเป็นลานประลองการยิงธนู ลานอเนกประสงค์เป็นที่จัดการแสดงระบำหน้ากากเซชูเป็นประจำทุกปี ทางตะวันออกของซองมีสะพานข้ามแม่น้ำพาโร ชื่อว่า สะพานยามิซัม สร้างขึ้นมาใหม่แทนสะพานเดิมที่ถูกน้ำท่วมสะพานแห่งนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของสถาปัตยกรรมภูฏานและถูกใช้ในฉากภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด เรื่อง LITTLE BUDDHA เป็นอีกจุดที่ควรถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นเดินทางอีกไม่ไกลนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวบรวมหน้ากากศิลปะแบบพุทธมหายาน นิกายตันตระ ภาพพระบฏ อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ รวมถึงจัดแสดงความหลากหลายทางธรรมชาติอันสมบูรณ์ของประเทศเพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักภูฏานมากขึ้น ตรงข้ามกับอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นอาคารทรงกลมสีขาว เรียกว่า ตาซอง (TA DZONG) หรือ หอคอย เดิมใช้เป็นหอสังเกตุการณ์ข้าศึกศัตรู เนื่องจากตัว DZONG สร้างอยู่บนเนินสูง สามารถมองวิวตัวเมืองพาโรได้ครอบคลุม

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ เมืองทิมพู (THIMPHU) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร) เป็นเมืองหลวงของภูฏานมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1961 ในสมัยท่านซับดรุง งาวัง นัมเยล เดินทางมาเผยแพร่ศาสนาพุทธในภูฏาน เมื่อทิมพูได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงแล้ว จึงมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นจนในปัจจุบันทิมพูมีประชากรมากกว่า 50,000 คน เมืองทิมพูตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำวัง- WANG CHHU (CHHU แปลว่า น้ำ) ในเมืองมีถนนหลายสายตัดขนานไปกับแม่น้ำ และมีถนนเล็กๆแคบๆ อีกหลายสายแยกไปตามจุดๆต่างๆในเมือง ถนนเหล่านี้เป็น เส้นทางคดเคี้ยวไปตามบ้านเรือน และวกวนขึ้นเนินไปยังอาคารทำเนียบรัฐบาลที่ตั้งเด่นอยู่บนเนินเขาในเขตมอติธัง (MOTITHANG) ถิ่นคนรวยภูฏานย่านใจกลางเมืองทิมพู มีถนนหลายสายตัดผ่านไปยังศูนย์การค้า ZANTO PELRI SHOPPING COMPLEX อันเป็นที่ชุมนุมของร้านค้าและร้านอาหาร นับเป็นย่านชุมชนใหม่ในเมืองหลวงของภูฏาน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเดียวในโลกที่ไม่มีแม้แต่สัญญาณไฟจราจร(ยังใช้ตำรวจจราจรให้สัญญาณมือตรงทางแยกใหญ่ซึ่งมีอยู่เพียง 2 แห่ง) ถนนสายหลักของทิมพู คือ ถนน NOIZINE LAM (LAM แปลว่า ถนน) ที่มีเส้นทางตัดผ่านกลางเมือง สองข้างทางบนถนนสายนี้เป็นที่ตั้งร้านค้าขนาดเล็กของชาวภูฏานและชาวอินเดีย   

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ RESTAURANTS AT Ramada Valley Thimphu

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ramada Valley Thimphu ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

ทิมพู – ตาชิโชซอง – สำนักสงฆ์ตัมชู – อนุสรณ์สถานโชเตน – วัดชันกังคา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเข้าชม ทิมพูซอง (THIMPHU DZONG) หรือ ตาชิโชซอง (TASHICHO DZONG) ตาชิโชซองเป็น สัญลักษณ์สำคัญของเมืองหลวงทิมพู สถาปัตยกรรมเชิงเขาที่งดงามแห่งนี้ สมัยก่อนเป็นของท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล เนื่องจากท่านซับดรุงได้ปราบลามะห้านิกายภายใต้การนำของนิกายฮาปาได้สำเร็จในปลายทศวรรษ 1630 ท่านซับดรุงได้ตั้งชื่อป้อมนี้ว่า ตาชิโชซอง แปลว่า ป้อมแห่งศาสนาอันเป็นมงคล ปัจจุบันใช้เป็นอาคารที่ทำการของรัฐบาล สำนักราชเลขาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง ท้องพระโรง และคณะกรรมการบริหารปกครองเมืองทิมพู ภายในแยกเป็นกลุ่มอาคารเขตสังฆาวาส เขตฆราวาส และลานอเนกประสงค์ มีหอกลางสูงสามชั้น ทิมพูซองเป็นที่ประกอบพิธีสำคัญ ที่พำนักสงฆ์ และประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ ในอดีตเคยเกิดเพลิงไหม้หลายครั้งจึงถูกทิ้งร้าง จนกระทั่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก เสด็จขึ้นครองราชย์ และย้ายเมืองหลวงมาที่เมืองทิมพู จึงทรงสั่งให้ฟื้นฟูก่อสร้างขึ้นมาใหม่จนใหญ่โตตามกรรมวิธีโบราณทุกอย่าง และสร้างลานกว้างเพื่อรองรับผู้คนมาเข้าร่วมงานเทศกาลยิ่งใหญ่ประจำปี ภายในป้อมปราการประดับด้วยภาพนูนสูงสลักและจิตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นท้าวจตุโลกบาล เทพเจ้า เทพธิดา พระพุทธเจ้า สัตว์ในเทพนิยาย วงล้อแห่งชีวิต และประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญ     

จากนั้นนำท่านชม สำนักสงฆ์ตัมชู (TAMCHOE MONASTERY) คือ จุดชมวิว ตรงจุดบรรจบของแม่น้ำปาโรชูกับแม่น้ำทิมพูชู คือสำนักสงฆ์ตัมชู หรือวัดเขายอดอาชา จะตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายท่ามกลางทิวทัศน์ที่มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกัน ท่านลามะทังทนเกลโป ซึ่งเป็นผู้สร้างวัดนี้ขึ้นพร้อมสะพานเหล็กอีกสายหนึ่งขึ้นที่นี่ แต่สะพานถูกน้ำพัดทำลายลงในปี ค.ศ. 1969 สะพานที่เห็นในปัจจุบันเป็นของที่ใช้โซ่เหล็กสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 2005 โดยเลียนแบบสะพานสายเดิม และแวะถ่ายรูปกับเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นเจดีย์แบบทิเบต ภูฏาน และเนปาลที่ ด่านชูซอม (Chuzom)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตราคาร

บ่าย นั้นนำท่านเข้าชม อนุสรณ์สถานแห่งชาติโชเตน (NATIONAL MEMORIAL CHORTEN) หรือที่เรียกอีกชื่อว่า อนุสรณ์สถานทิมพู เป็นสถาปัตยกรรมแบบภูฏาน สร้างขึ้นในปี 1974 เพื่อถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก กษัตริย์รัชกาลที่ 3 ของภูฏาน โดยได้รับการอุปถัมภ์จากพระราชินีอาชิ พุนโช โชเด็น วังชุก พระราชมารดาของพระองค์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติถือว่าเป็นจุดสังเกตอันโดดเด่นของเมืองทิมพูด้วยยอดทรงกรวยสีทอง ภายในใช้เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิ และมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ มีรูปปั้นของท่านคุรุ รินโปเช (นักบวชที่ชาวภูฏานเคารพนับถือมาก) และรูปปั้นของซับดรุง งาวังนัมเกล(ผู้รวบรวมภูฏานเป็นหนึ่งเดียว)ชาวภูฏานเชื่อว่าใครที่เข้าไปสักการะจะต้องเดินเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเพื่อความเป็นสิริมงคล หากมาที่เมืองทิมพู อนุสรณ์สถานแห่งนี้จะถูกจัดไว้ในโปรแกรมทัวร์ของคุณ เพราะนอกจากจะเป็นสถานที่สำคัญของเมืองหลวงแล้ว  ภายในอนุสรณ์สถานคุณจะได้ซึมซับบรรยากาศของชาวเมืองทั้งคนหนุ่มสาวจนถึงคนสูงอายุที่มี  วัฒนธรรมภูฏานยึดเหนี่ยวด้วยศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ทางบริษัทได้จัดเตรียมชุด “ คีรา”  และ  “โค” ชุดประจำชาติของภูฏานให้ท่านได้สวมใส่เที่ยวในเมืองทิมพู

นำท่านเข้าชม วัดชันกังคา (Changnagkha Lhakhang) วัดของลามะ “เทวะผู้บ้าคลั่ง” เป็นวัดที่อยู่บนสันเขาเหนือเมืองทิมพู ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโมติตัง กำแพงสีขาวของวัดเป็นจุดเด่นที่มองเห็นได้แต่ไกล วัดชันกังคาเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สุดในเมืองทิมพู พระลามะทิ  เบตเป็นผู้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15 โดยลูกหลานของท่านพะโจ ดรุ๊กกอม ชิโป พระประธานของวัดคือ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร งานจิตรกรรมฝาผนังที่ฝั่งตรงข้ามกับประตูทางเข้ามีความพิเศษอยู่ที่ภาพของท่านซังปา กาเร เยเช โดร์จี ผู้ตั้งนิกายดรุ๊กปะขึ้นในทิเบต วัดแห่งนี้ได้รับการบูรณะขึ้นในปี ค.ศ.1998-1999 สมัยก่อนวัดทำหน้าที่เป็นทั้งอารามและป้อมปราการที่มีไว้สำหรับป้องกันการบุกรุกของข้าศึกศัตรูที่มารุกรานภูฏาน ลานอเนกประสงค์ของวัดเป็นจุดชมวิวทิมพูสำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวภูฏานได้เป็นอย่างดี

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ  ณ RESTAURANTS AT Ramada Valley Thimphu

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Ramada Valley Thimphu ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ทิมพู พูนาคา – โดชูล่าพาส – วัดชิมิลาคัง – พูนาคาซอง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม   

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพูนาคา (PUNAKHA) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร) เป็นเมืองหลวงเก่าของภูฏาน จนถึงปี ค.ศ.1955 ก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปที่เมืองทิมพู ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ ของทุ่งนาขั้นบันไดและดอกไม้ที่บานตลอดเส้นทางสวยงามเป็นอย่างมาก ผ่านชม ป้อมซิมโตคาซอง สร้างในปี ค.ศ.1629 ป้อมแห่งนี้มีชัยภูมิที่ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งเมืองทิมพู ถือเป็นป้อมปราการแห่งแรกที่ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล สร้างขึ้น เมืองพูนาคาอยู่ระดับความสูง 1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทำให้เมืองพูนาคามีอากาศอบอุ่นกว่าเมืองพาโรและเมืองทิมพู ระหว่างทางนำท่านแวะชม โดชูล่าพาส หรือ ช่องเขาศิลา (DOCHULA PASS) จุดชมวิวชมความงามของ เจดีย์ดรุกวังเยลลาคัง สถูปแห่งชัยชนะ ชม108 สถูป อนุสรณ์สถานที่มีต่อกองกำลังกลุ่มหัวรุนแรงที่ยึดพื้นที่ทางภาคใต้ของภูฏาน ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,150 เมตร จากระดับน้ำทะเล พร้อมดื่มด่ำธรรมชาติทิวทัศน์ของภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตกอันตระการตา และยอดเขาต่างๆเรียงรายกัน รวมไปถึงยอดเขาที่สูงที่สุดอย่างจูโมฮารี

จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดชิมิลาคัง (CHIMI LHAKHANG) ตั้งอยู่ที่เมืองพูนาคา วัดชิมิอยู่บนเนินเขา ถูกค้นพบในปี 1499 โดยพระงาหวัง ซอคเยล คนภูฏานเชื่อว่าหากไม่ประสบความสำเร็จเรื่องคู่ครอง จะต้องมาแสวงบุญที่นี่ วัดแห่งนี้ยังมีความศักดิ์สิทธิ์เรื่องการมาขอพรให้ตั้งครรภ์มีลูกด้วย ชาวภูฏานเชื่อว่าเมื่อมีลูกเกิดได้ 3 วัน ให้มาขอพรและขอชื่อจากวัดนี้จะเป็นสิริมงคล ชื่อที่จะได้รับส่วนใหญ่คือ คิลเลย์ หรือชิมิ หรือถ้ามีลูกอ่อน สามารถขอให้ลูกหน้าตาดีได้ด้วย โดยมักจะนำเหล้า น้ำมันเนยใส่ตะเกียง และธูปเทียนมาถวายรูปปั้นท่านดรุกปา คินเลย์ในวัด ชาวบ้านนิยมคนเรียกวัดแห่งนี้ว่า ดรุกปา คินเลย์ ลาคัง สร้างเพื่อถวายแด่ท่านดรุกปา คิลเลย์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม พูนาคาซอง (PUNAKHA DZONG) ป้อมปราการประจำเมืองพูนาคา ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโพและแม่น้ำโม สร้างในปี ค.ศ.1637 โดยท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล เป็นซองก์เก่าแก่แห่งที่ 2 ของภูฏานมีชื่อเต็มว่า Pungthang Dechen Phodrang ซึ่งมีความหมายว่า “พระราชวังแห่งความสุขสำราญ” เป็นที่ประทับของพระสังฆราชในฤดูหนาว เนื่องจากพูนาคามีอากาศไม่หนาวเย็นจนเกินไป เคยเป็นเมืองหลวงของภูฏานนานถึง 300 ปี ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการบริหารปกครองเขตพูนาคา องค์กรสงฆ์ส่วนกลางจะย้ายมาที่นี่นาน 6 เดือนเต็มในฤดูหนาวเนื่องจากพูนาคาซองอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,350 เมตร ต่ำกว่าเมืองทิมพูที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,400 เมตร จึงมีภูมิอากาศอบอุ่นกว่า พูนาคาซองใช้เวลาสร้าง 1 ปี มีขนาดกว้าง 180 เมตร ยาว 72 เมตร มีหอกลาง สูง 6 ชั้น มีการสร้างสะพานแขวนข้ามแม่น้ำแทน สะพานเดิมที่พังไป พูนาคาซองเกิดเหตุเพลิงไหม้และภัยธรรมชาติหลายครั้ง แต่ก็ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบของซองไม่ว่าจะเป็นเสา ภาพจิตรกรรม พระพุทธรูปดินเหนียว และรูปปั้นท่านซับดรุง มีความงดงามและสะท้อนฝีมือช่างของชาวภูฏานได้เป็นอย่างดี พูนาคาซองยังเป็นสถานที่จัดพิธีอภิเษกสมรสของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เพราะเมืองพูนาคาได้ชื่อว่า เมืองโรแมนติคของภูฏาน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตราคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Zhingkham resort punakha ระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

พูนาคา – ทิมพู – หลวงพ่อสัจธรรม – ที่ทำการไปรษณีย์ภูฎาน – พาโร

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ สู่ เมืองทิมพู (THIMPHU) (ระยะทาง 90 กิโลเมตร)

จากนั้นนำท่านสักการะหลวงพ่อสัจธรรม  (Buddha Point)  ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูฏาน และที่สุดในโลก ประดิษฐานอยู่บนเขาซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดของเมืองทิมพู ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2015 โดยฝีมือชาวไทย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่ พระมหากษัตริย์ Jigme Singye Wangchuck หรือพระราชบิดาของกษัตริย์องค์ปัจจุบันทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม ที่ทำการไปรษณีย์ภูฎาน (Bhutan Post Office) ภูฏานเป็นประเทศที่ผลิตดวงตราไปรษณียากรได้สวยงามประเทศหนึ่งของโลก

นักท่องเที่ยวสามารถซื้อแสตมป์เป็นที่ระลึกได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์แห่งนี้ โดยมีให้เลือกหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นรูปวิวธรรมชาติ เทือกเขาหิมาลัย หุบเขาและแม่น้ำ ทัศนียภาพน่าประทับใจ 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาโร (PARO) (ระยะทาง 60 กิโลเมตร)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก LE MERIDIEN PARO RIVERFRONT ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

พาโร – วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร (วัดทักซัง) – พาโรสตรีท 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านออกเดินทางสู่ วัดถ้ำพยัคฆ์เหิร หรือ วัดทักซัง (Taktsang Monastery) วิหารบนยอดสูงเฉียดฟ้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์หัวใจแห่งพุทธศาสนาของชาวภูฏาน สถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธามากที่สุดแห่งหนึ่งในเขตหิมาลัย ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1692 ณ ถ้ำที่องค์ท่านคุรุรินโปเช(Guru Rinpoche)ที่บำเพ็ญเพียรเพื่อปราบเหล่ามารและเผยแพร่พุทธศาสนาให้เบ่งบานไปทั่วดินแดนหิมาลัยนี้ ซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผาสูง กล่าวว่าท่านได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหน้าผาแห่งนี้เพื่อทำวิปัสสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่า ถ้ำเสือ (TIGER NEST) หลังจากที่  สำเร็จสมาธิแล้วท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้นชาวภูฏาน มีความเชื่อว่าครั้งหนึ่งในชีวิต จะต้องได้ขึ้นมาแสวงบุญ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเจริญก้าวหน้าของชีวิต การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ รถจะสามารถขึ้นได้แค่เนินเขาเท่านั้น จากนั้นทุกท่านสามารถเลือกเดินทางได้ 2 แบบ คือ เดินเท้า หรือ ขี่ม้า เท่านั้น (เนื่องจากปริมาณคนจูงม้าไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว จึงอาจทำให้เกิดอันตรายในการเดินทางได้) ขึ้นไปยังวัดเส้นทางเป็นเนินเขาและมีหน้าผาสูงชันราว 3,000 เมตรจากด้านล่าง แนะนำนักท่องเที่ยวค่อยๆ เดินขึ้นไปช้าๆ  ราว 2 ชม. จะถึงจุดพักครึ่งทาง พักดื่มน้ำชา กาแฟ จากนั้นเดินทางต่ออีกราว 1 ชม.ก็จะถึงสุดทางดินลูกรังสุดท้าย จากนั้นเส้นทางจะเปลี่ยนเป็นบันไดขึ้นลง 700 ขั้น สู่ยัง วัดทักซัง นำทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชมความงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างอย่างวิจิตรลงตัว

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย  นำทุกท่านเดินเท้าลงจากเขา (เนื่องจากไม่ควรนั่งม้าลงมาด้านล่าง เพราะทางลงเขามีความลาดชันจะเกิดอันตรายต่อตัวท่านเนื่องจาก)

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง พาโรสตรีท ซื้อของฝากของที่ระลึก อาทิ น้ำผึ้ง, นมผึ้ง ซึ่งเป็นออร์แกนิค 100% แยมผลไม้ต่างๆ อาทิ แยมส้ม, แยมมะม่วง, น้ำแอปเปิ้ล, ชาหอม ชาระบาย รวมไปถึง RED RICE ข้าวภูฏานที่มีชื่อเสียงเหมาะแก่ผู้ที่รักสุขภาพ แต่ของฝากที่เป็นหัตถกรรมของชาวภูฏานจะมีราคาสูงแต่มีความน่าสนใจเป็นงานหัตถกรรมที่ทำจากฝีมือชาวภูฏาน และไม่ได้นำเข้าจากประเทศอินเดีย รองเท้าที่เป็นงานฝีมือ และสินค้าจำพวกผ้าทอ ฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  LE MERIDIEN PARO RIVERFRONT ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

วัดคิชูลาซัง – พาโร – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเข้าชม วัดคิชูลาซัง (KYICHU LHAKHANG) วัดโบราณ มีความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน สร้างโดยกษัตริย์ทิเบต พระเจ้าซังเซน กัมโป เมื่อปี พ.ศ. 1212 วัดคิชูเป็นหนึ่งใน 108 วัด ที่พระเจ้าซังเซน กัมโป สร้างขึ้นตามความเชื่อว่าต้องสร้างวัดทั้งหมด 108 แห่งเพื่อตรึงนางยักษ์ที่นอนพาดเทือกเขาหิมาลัยไว้ซึ่งวัดคิชูเป็นส่วนที่ตรึงเท้าซ้ายของนางยักษ์ และอีกหนึ่งวัดในภูฏานที่สร้างในวันเดียวกันคือ วัดจัมปา เมืองบุมตัง ซึ่งตรึงหัวเข่าซ้ายของนางยักษ์

แม้จะเคยถูกไฟไหม้มาแล้วครั้งหนึ่ง วัดคิชูประกอบด้วยโบสถ์สองหลังประดิษฐานรูปสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพันเนตร มีรูปปั้นท่านคุรุรินโปเชสูง 5 เมตร ผนังด้านในวัดมีภาพท้าวจตุโลกบาล และเทพเก็นเย็น โดร์จี ดราดุล เทพในคติพื้นบ้านของชาวภูฏาน และยังมีจิตรกรรมภาพบุคคลสำคัญคือ ท่านคุรุรินโปเช ท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล พระเจ้าซังเซน กัมโป พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ เทพธิดาแห่งเทือกเขาหิมาลัย ภายในตัววิหารไม่อนุญาตให้เข้าไป ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโจโว หนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของภูฏาน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางถึง สนามบินพาโร เมืองพาโร (PARO) ประเทศภูฏาน 

16.00 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินดรุกแอร์ เที่ยวบินที่  KB120

21.50 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

***** ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ฯ มั่นใจไม่ผิดหวัง *****

 

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ แพคเกจทัวร์ยุโรป โปรแกรมทัวร์ยุโรป | EUROPE TOUR

ใช้เวลาวันหยุดของคุณในการท่องเที่ยวยุโรป เพลิดเพลินไปกับประวัติศาสตร์และการผจญภัย รวมถึงอาหารที่ดีเลิศรส ด้วยแพคเกจทัวร์ยุโรปที่แปลกใหม่ เส้นทางสายใหม่ หรือเส้นทางที่คุ้มค่ากับเวลาในการเดินทาง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในการทัวร์ยุโรป ไม่ว่าจะเป็น ทัวร์อิตาลีทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ทัวร์ฝรั่งเศสทัวร์เยอรมนีทัวร์ออสเตรียทัวร์อังกฤษทัวร์สก็อตแลนด์ทัวร์เบลเยี่ยมทัวร์เนเธอร์แลนด์ทัวร์กรีซทัวร์นิวซีแลนด์ทัวร์เวลส์ เป็นต้น

รวมถึงประเทศแถบ ทัวร์สแกนดิเนเวีย ทัวร์บอลติก อย่างเช่น ทัวร์สวีเดนทัวร์ฟินแลนด์ทัวร์นอร์เวย์ทัวร์เดนมาร์กทัวร์ไอซ์แลนด์, ทัวร์ลัตเวีย, ทัวร์เอสโตเนีย

จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในการเดินทางของเร้นจ์ฯ เราจึงมั่นใจในคุณภาพทุกการเดินทาง ทัวร์ยุโรปของเราจะแนะนำอีกมุมมองของโลกด้วยวัฒนธรรมใหม่ จากการสำรวจสถานที่ใหม่ๆ อยู่เสมอ ค้นหาการพักผ่อนในวันหยุดสุดพิเศษของคุณด้วยทัวร์ยุโรประดับคุณภาพของเรา

เราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องทัวร์ยุโรป ทัวร์ต่างประเทศ ประสบการณ์กว่า 20 ปี

“ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ฯ มั่นใจไม่ผิดหวัง”

หมายเหตุ       : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ 15 US / คน / วัน
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 20 US / คน / วัน
 • ค่าทิปยกกระเป๋าพนักงานรถบรรทุกกระเป๋า 40 US / 6 วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

 

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

 

 

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

 

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***