11 – 22 เมษายน / 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2563
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ – เยอรมนี
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ – เยอรมนี 12 วัน (TG) 

กำหนดการเดินทาง : 11 – 22 เมษายน / 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2563

ประเทศ :  เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ – เยอรมนี

สายการบิน : การบินไทย (TG)

ราคา : 145,800 บาท

บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) –เกนท์–บรูจส์–แอนท์เวิร์ป–รอตเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)–เดลฟท์-กรุงเฮก หมู่บ้านกีธูร์น–อัมสเตอร์ดัม–อาเค่น (เยอรมนี)–โคเบลนซ์ –รูเดสไฮม์–แฟรงเฟิร์ต

เยือนแดนมรดกโลก เมืองบรูจส์ เวนิสแห่งเบลเยี่ยม และมนต์เสน่ห์อารยธรรมยุคกลาง ชมเมืองรอตเตอร์ดัม เมืองแห่งสถาปัตยกรรมของเนเธอร์แลนด์ และเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป นำท่านเพลิดเพลินกับความสดใสของดอกไม้นานาชนิด ณ สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ เที่ยวชมหมู่บ้านกังหันลมคินเดอร์ไดค์และซานส์ สคันซ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเนเธอร์แลนด์ UNSEEN! สัมผัสชีวิตที่สงบเรียบง่าย ณ หมู่บ้านกีธูร์น เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านไร้ถนน เยี่ยมชมควมงามของเมืองโคเบลนซ์ และรูเดสไฮม์ เมืองสวยระดับโลกแห่งลุ่มแม่น้ำไรน์ เข้าชมปราสาทเอลทส์ ปราสาทยุคกลางอายุเกือบ 1,000 ปี ที่มีความเก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดในยุโรป

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์

21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 2 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อน การเดินทาง

2

วันที่สองของการเดินทาง

บรัสเซลส์ – ชมเมือง – เกนท์ – ชมเมือง – บรูจส์

00.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 934

07.40 น. เดินทางถึง กรุงบรัสเซลส์ (BRUSSELS) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมและยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป อีกทั้งยังเป็นศูนย์บัญชาการกลางขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ นอกจากนี้บรัสเซลส์ยังเป็นที่ตั้งของนาโต (NATO) อีกด้วย ทำให้หลายประเทศมีสถานทูตในบรัสเซลส์ถึง 3 แห่ง คือ สถานทูตปกติของแต่ละประเทศ สถานทูตประจำสหภาพยุโรป และสถานทูตประจำนาโต เดินทางถึง กรุงบรัสเซลส์

นำท่าน ชมเมืองบรัสเซลส์ ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม (THE ATOMIUM) ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าๆสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธิค และนีโอกอธิค

ผ่านชมบริเวณ พระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม (THE ROYAL PALACE OF BRUSSELS) ถ่ายภาพกับ แมนาคิน พิส (MANNEKEN PIS) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนปัสสาวะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองถ่ายภาพกับ จัตุรัสกร็องด์ ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรปรอบจัตุรัสเป็นอาคารโบราณน่าสนใจทั้งสิ้น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร 

ถ่ายภาพกับ จัตุรัสกร็องด์ ปลาช (THE MEDIEVAL GRAND PLACE) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรปรอบจัตุรัสเป็นอาคารโบราณน่าสนใจทั้งสิ้น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท์ (GHENT) (60 กิโลเมตร) เมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในยุโรปเหนือ ถนนหนทางทั้งเมืองปูด้วยหินแบบโบราณ ในสมัยยุคกลาง เมืองเกนท์ได้ชื่อว่าเป็นนครที่สวยงามเป็นรองกรุงปารีสเพียงแห่งเดียวเท่านั้นนำท่าน ชมเมืองเกนท์

ผ่านชม ปราสาทท่านเคานท์ (CASTLE OF THE COUNTS) ป้อมปราสาทในยุคกลาง ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1180 เพื่อแสดงถึงความรุ่งเรืองในยุคสมัยของ PHILIP OF ALSACE และถึงแม้ว่าเบลเยี่ยมจะผ่านการรบและสงครามมามากมายแต่ปราสาทท่านเคานท์ยังคงความงดงามผ่านกาลเวลา และเป็นแห่ลงท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองเกนท์

นำท่านชม หอระฆังประจำเมือง (THE BELFRY) ที่สูงตระหง่านถึง 91 เมตร เป็นจุดเด่นของเส้นขอบฟ้า ที่ด้านล่างนั้นเป็น หอประชุมสงฆ์ (CLOTH HALL) ที่มีมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 15 และได้รับเกียรติเป็นมรดกโลกจาก UNESCO นำท่านเดินเล่นชม ถนน THE GRASLEI และ THE KORENLEI ถนนเก่าแก่ของเมืองเกนท์ เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในเมืองเป็นอาคารเก่าแก่ตั้งแต่สมัยยุคกลางเรียงรายอยู่สองฝั่งถนน

จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารเมืองเกนท์ (ST.BAVO’S CATHEDRAL) เป็นโบสถ์สไตล์กอธิคที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง ภายในมีการเก็บรักษาแท่นบูชาเกนท์ (GHENT ALTARPIECE) ผลงานชิ้นเอกของพี่น้องตระกูลฟาน เอค (VAN EYCK) สร้างไว้ตั้งแต่ปี  1432 เป็น 1 ในผลงานที่ฮิตเลอร์ต้องการมากที่สุด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (BRUGES) (50 กิโลเมตร) เมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็น เวนิสแห่งตอนเหนือ เป็นเมืองที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ของอารยธรรมในสมัยยุคกลาง จนรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองบรูจส์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม NH BRUGES หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

บรูจส์ – ชมเมือง – ล่องเรือ – แอนท์เวิร์ป – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองบรูจน์ เมืองหลวงของแคว้นฟลันเดอร์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่ง ของยุโรป ในอดีตบรูจส์เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเบลเยี่ยม  แต่เมื่อเมืองถูกปิดล้อมไม่มีทางออกทะเล จึงเสียความเป็นเมืองท่าให้แก่แอนต์เวิร์ป ซึ่งกลายมาเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของเบลเยี่ยม

นำท่านเยี่ยมชม ย่านใจกลางเมืองเก่า จัตุรัสมาร์ก (THE MARKT) ซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดค้าขายและที่จัดงานต่างๆของเมืองรวมถึง จตุรัสเบิร์ก (THE BURG) ลานกว้างหน้าบริเวณวังเก่าสไตล์กอธิคซึ่งกลายเป็นศาลาว่าการของเมืองในปัจจุบัน

ผ่านชมหอประชุมสงฆ์และถ่ายภาพกับ หอระฆังประจำเมือง (THE BELFRY) ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบรูจส์ มีความสูงถึง 83 เมตร และบันได 366 ขั้นเพื่อขึ้นสู่ยอดของหอระฆัง

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โบสถ์พระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ (BASILICA OF THE  HOLY BLOOD) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจส์ เป็นที่เก็บพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู นำท่านเข้าชมความงดงามและเก่าแก่ของโบสถ์ จนกระทั่งสมควรแก่เวลา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมเมืองบรูจส์ ชมความงดงามเมืองมรดกโลกที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ ท่านจะได้บรรยากาศแบบการล่องเรือในนครเวนิส ที่มีความงดงามแบบดั้งเดิมที่ได้อนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแอนท์เวิร์ป (ANTWERP) (110 กิโลเมตร) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของเบลเยี่ยม เป็นเมืองท่าสำคัญอันดับที่ 2 ของยุโรปและอันดับที่ 4 ของโลก ทุกๆปี มีเรือแวะจอดกว่า 16,000 ลำ ขนส่งสินค้ากว่า 100 ล้านเมตริกตันจากทั่วโลก เป็นเมืองธุรกิจค้าขายและผลิตอุตสาหกรรมต่างๆ ที่งดงามด้วยศิลปวัฒนธรรมเพราะเป็นเมืองที่ให้กำเนิดศิลปินชั้นนำของโลกที่ ช่วยกันรังสรรค์งานศิลปะให้กับเมืองต่อเนื่องมาหลาย 100 ปี สั่งสมไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าตามพิพิธภัณฑ์ อาคารสถานที่และสวนต่างๆ ทำให้มีสถาปัตยกรรม ประติมากรรม รูปเขียน และสวนประจำเมืองงดงาม จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองแอนท์เวิร์ป

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม VAN DER VALK HOTEL ANTWERP หรือระดับเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

แอนท์เวิร์ป–ชมเมือง–หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ (เนเธอร์แลนด์)–เดลฟท์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองแอนท์เวิร์ป เดินชม จัตุรัสโกรตมาร์ก (GROTE MARKT) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแอนท์เวิร์ป เป็นจุดศูนย์กลาง  ประวัติศาสตร์ของเมืองและยังเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (TOWN HALL) ซึ่งรายล้อมไปด้วยอาคารแบบหน้าจั่วสไตล์เรเนซองส์ ที่มีความงดงามไม่แพ้กรุงบรัส  เซลส์และเมืองบรูจส์เลยทีเดียว

จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งแอนท์เวิร์ป (CATHEDRAL OF OUR LADY) โบสถ์นี้งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิค ซึ่งถือได้ว่าเป็นโบสถ์  ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปโดยมีความสูง กว่า 400 ฟุต ภายในโบสถ์ถูกประดับประดาไปด้วยหน้าต่างกระจกสี รวมถึงภาพเขียนชิ้นเยี่ยมของศิลปินชื่อดังคือ ปีเตอร์ พอล รูเบนส์ (PETER PAUL RUBENS) อีกด้วย

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นและช้อปปิ้ง ณ ถนนแมร์ (MEIR) เป็นถนนคนเดินที่คึกคัก มีร้านรวงหรูหราสองฟากฝั่งถนน หรือเดินชม ลานคนเมืองเกรินปลาตส์ (GROENPLAATS) ที่ผู้คนนิยมมาพักผ่อนหย่อนใจ มีอนุสาวรีย์ท่าน รูเบนส์ ตั้งอยู่ตรงกลาง ศิลปินท่านนี้เป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของยุโรปและถูกขึ้นทำเนียบว่าเป็น จิตรกรที่ร่ำรวยที่สุดของยุโรป จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันคินเดอร์ไดค์ (KINDERDIJK) (100 กิโลเมตร) หมู่บ้านกังหันลม (WINDMILLS) ที่ขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเนเธอร์แลนด์ เป็นกลุ่มกังหันเก่าแก่เรียงรายเป็นทิวแถวบนทุ่งโล่งกว้างทั้งหมด 19 ตัว ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ในปี 1740 เพื่อใช้ในการผันน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ที่นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี 1997 ให้ท่านชมหมู่บ้านกังหันลมพร้อมเก็บภาพความประทับใจ จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเดลฟท์ (DELFT) (45 กิโลเมตร) อีกเมืองหนึ่งที่มีความสวยงามและสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเมืองนี้ในช่วงปี 1572-1584 เคยเป็นที่พำนักของเจ้าชายวิลเลี่ยมส์แห่งออเรนจ์พระบิดาแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ พระองค์ใช้เมืองเดลฟท์เป็นที่บัญชาการต่อสู้กับสเปน จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองเดลฟท์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก HAMPSHIRE HOTEL DELFT หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เดลฟท์ – ชมเมือง –รอตเตอร์ดัม – ชมเมือง – กรุงเฮก – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่าน ชมเมืองเดลฟท์ นำท่านเดินชม ย่านจัตุรัสกลางเมือง (MARKET SQUARE) ซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์เก่า (OLD CHURCH) ซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของเจ้าชายวิลเลี่ยมส์ จากนั้นนำท่านผ่านชม โบสถ์ใหม่ (NEW CHURCH) ซึ่งมีความสูงถึง 108 เมตร เป็นส  ถาปัตยกรรมแบบกอธิคตอนปลาย และยังเป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์แห่งเนเธอร์แลนด์ที่สำคัญทุกพระองค์

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองเดลฟท์ (CITY HALL) ศาลาว่าการที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศ  เนเธอร์แลนด์

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานเครื่องกระเบื้องเคลือบ (ROYAL DELFT FACTORY AND MUSEUM) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเลือกซื้อเป็นของที่ระลึกตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองรอตเตอร์ดัม (ROTTERDAM) (20 กิโลเมตร) เมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส (MAAS RIVER) และยังเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ชมเมืองรอตเตอร์ดัม ที่มีลักษณะต่างจากเมืองอื่นๆในเนเธอร์แลนด์ คือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่

นำท่านเข้าชม บ้านลูกเต๋าไคก์คูมูส (THE KIJK KUBUS THE CUBIC HOUSES) กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน

แวะถ่ายรูปกับ สะพานขาวอีราสมูส (ERASMUS BRIDGE) และสะพานแดงวิลเลมส์บรูก์ (WILLIEMS BRIDGE) 2 ใน 3 สะพานซึ่งเชื่อมเมืองสองฝั่งที่ถูก  คั่นกลางด้วยแม่น้ำมาสเข้าด้วยกัน

ถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการเมืองรอตเตอร์ดัม (CITY HALL OF ROTTERDAM) อาคารซึ่งรอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดยกองทัพของฮิตเลอร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก (THE HAGUE) (25 กิโลเมตร) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเนเธอร์แลนด์ รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัมและรอตเตอร์ดัม ปัจจุบันกรุงเฮก เป็นที่ตั้งของรัฐบาลดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และสภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองที่ประทับของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์อีกด้วยนำท่าน ชมเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาสมัยโบราณ (BINNENHOF) ที่กษัตริย์ในอดีตใช้เป็นที่ว่าราชการกับข้าราชสำนัก ภายในเป็นลานกว้างล้อมรอบด้วยอาคาร  ตรงกลางมีน้ำพุสีทองสวยงาม ซึ่งเป็นที่ประชุมของอัศวินในสมัยก่อน

จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ ศาลโลก หรือพระราชวังแห่งสันติภาพ (PEACE PALACE) เป็นที่เก็บรักษากฎหมายระหว่างประเทศ (SEAT OF INTERNATIONAL LAW) ที่ตั้งกองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร และเนติบัณฑิตยสถานแห่งกรุงเฮกและหอสมุดอันล้ำค่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม HILTON THE HAGUE หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

กรุงเฮก – เมืองจำลองมาดูโรดัม – หมู่บ้านกีธูร์น – อัมสเตอร์ดัม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าชม เมืองจำลองมาดูโรดัม (MADURODAM) เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมตั้งแต่ปี 1952 เป็นเมืองจำลองสิ่งก่อสร้างที่สำคัญของประเทศเนเธอร์แลนด์ ด้วยอัตราส่วน 1:25 โมเดลและยานพาหนะตามท้องถนน ส่วนใหญ่สามารถเคลื่อนที่ได้ ประกอบไปด้วย อาคารที่ทำการต่างๆ ปราสาท โบสถ์ สถานีรถไฟ ท่าเรือ สนามบิน คลอง ถนน พื้นที่เกษตรกรรม และอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เดินชมเมืองจำลองมาดูโรดัม พร้อมเก็บภาพความทรงจำ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN VILLAGE) (180 กิโลเมตร) เยือนเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านเล็กๆน่ารักที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ้าน

เป็นหมู่บ้าน UNSEEN ในเนเธอร์แลนด์สำหรับคนไทยเนื่องจากยังไม่มีทัวร์ไทยจัดไปมากจนกระทั่งเดินทางถึงหมู่บ้านกีธูร์น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ เอกลักษณะของที่นี่คือไม่มีถนนแม้แต่สายเ  ดียวในหมู่บ้าน แต่จะมีลำคลองล้อมรอบ และการคมนาคมทั้งหมดยังใช้การสัญจรทางน้ำ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้จะเป็นเรือทั้งแบบเรือพาย และเรือมีเครื่องยนต์ อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมหมู่บ้านตากอากาศอันเงียบสงบแห่งนี้ พร้อมเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งสมควรแก่เวลา

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (AMSTERDAM) (120 กิโลเมตร) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม MOVENPICK AMSTERDAM CITY CENTRE หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อัมสเตอร์ดัม–สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ–ซานส์ สคันส์– โวเลนดัม- อัมสเตอร์ดัม

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนพฤกษชาติเคอร์เคนฮอฟ (KEUKENHOF) (40 กิโลเมตร) ชมสวนดอกทิวลิป ซึ่งบานสะพรั่งหลากหลายสีสันตระการตาที่ยาวนับสิบกิโลเมตร ที่ท่านจะประทับใจไปอีกนาน ให้ท่านได้เดินเล่น และถ่ายรูปคู่กับดอกทิวลิป ที่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีในเรือนกระจกภายในสวนพฤกษชาติ

นอกจากนี้ยังมีดอกไม้เมืองหนาวแสนสวยงามน่ารัก เช่น ลิลลี่ ไฮเดรนเยีย ไฮยาซินน์ฯลฯอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเหล่าพฤกษชาติมากมาย พร้อมเก็บภาพความประทับใจจนเต็มอิ่ม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานส์ สคันส์ (ZAANSE SCHANS) (50 กิโลเมตร) หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน อดีตในหมู่บ้านนี้มีกังหันลมกว่า 800 ตัวที่ใช้ในงา  นอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะลดน้อยลงไปบ้างในปัจจุบันและได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้คนได้เข้าชม นอกจากหมู่บ้านซานส์ สคันส์ ยังมีโรงสาธิตวิธีการทำชีส และทำรองเท้าไม้ให้ท่านได้เข้าชม อิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโวเลนดัม (VOLENDAM) (25 กิโลเมตร) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตของชาวเมืองที่ยังคงมีการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม MOVENPICK AMSTERDAM CITY CENTRE หรือระดับเทียบเท่า

8

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อัมสเตอร์ดัม – ชมเมือง- ล่องเรือ – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองอัมสเตอร์ดัม เดินชม จตุรัสดัมสแควร์ (DAM SQUARE) เป็นศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2  และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ต (LOUISE BONAPARTE) เคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ

นำท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ (NATIONAL MONUMENT) เป็นสิ่งก่อสร้างรูปทรงกรวยสีขาว สูงประมาร 70 ฟุต สร้างขึ้นในปี 1956 เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้ที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝั่งตรงข้ามอนุสาวรีย์ยังมีอาคารเก่าแก่ที่สวยงามและสำคัญ คือ พระราชวังหลวง (KONINKLIJK PALEIS) สร้างขึ้นในปี 1655 เพื่อใช้เป็นที่ว่าการเมือง แต่ต่อมาในปี 1801 หลังจากที่เนเธอร์แลนด์ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส พระราชวังแห่งนี้กลายเป็นที่ประทับของพระเจ้าหลุยส์ โบนาปาร์ต (LOUISE BONAPARTE) น้องชายนโปเลียน โบนาปาร์ต (NAPOLEON BONAPARTE) จนถึงปี 1810 เมื่อฝรั่งเศสหมดอํานาจลงก็ยังคงใช้เป็นพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์เนเธอร์แลนด์ และในปี 1967 สมเด็จพระราชินีนาถจุเลียนาได้ทรงย้ายไปประทับอยู่ที่เมืองเฮกจึงมีการซ่อมแซมพระราชวังแห่งนี้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ล่องเรือเที่ยวกรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาคลองเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้ และอัมสเตอร์ดัมก็มีคลองจำนวนมากที่สุดในโลกด้วย (ประมาณ 100 คลองยาวรวมกัน 97 กม.) และมีสะพานข้ามคลอง 600 สะพาน สถานที่สำคัญน่าชมที่สุดของอัมสเตอร์ดัมเกือบทั้งหมดจะอยู่ริมคลองรวมทั้งคฤหาสน์บ้านช่องของคหบดีเก่าแก่ด้วย แม้กระทั่งตลาดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยังอยู่ริมคลอง จากนั้นนำท่าน แวะชมโรงงานเจียรนัยเพชรและอัญมณี ซึ่งเป็นงานฝีมือลือชื่อของเนเธอร์แลนด์มานานพร้อมกันนั้นท่านจะมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาเป็นกันเองจากโรงงานอีกด้วย

จากนั้น อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนกาลเวอร์สตราท (KALVERSTRAAT) ถนนช้อปปิ้งสายสําคัญของอัมสเตอร์ดัมอยู่ติดกับจตุรัสดัมสแควร์ ซึ่งรายล้อมไปด้วยร้านรวงของ BRAND NAME และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อหาเป็นของขวัญของฝากอย่างมากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม MOVENPICK AMSTERDAM CITY CENTRE หรือระดับเทียบเท่า

9

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อัมสเตอร์ดัม – อาเค่น (เยอรมนี) – ชมเมือง – โคเบลนซ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาเค่น (AACHEN) (235 กิโลเมตร) เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่สมัยโรมัน ตั้งอยู่ตะวันตกสุดของประเทศเยอรมนี ทางตอนเหนือของแม่น้ำไรน์ และเป็นจุดศูนย์กลางของยุโรปในสมัยศตวรรษที่ 9 ปัจจุบันเป็นเมืองที่งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สปา และมหาวิทยาลัยอันเก่าแก่ นอกจากนี้เมืองอาเค่น ยังได้ถูกยกย่องเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้อีกด้วย จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองอาเค่น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชมเข้าชม มหาวิหารอาเค่น (AACHEN CATHEDRAL) อันมีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นสถาปัตยกรรมแบบกอธิคผสมผสานกับแบบกาโล-โรมัน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 786 มหาวิหารแห่งนี้ยัง  เคยถูกใช้เป็นแต่งตั้งกษัตริย์ของเยอรมนีในอดีตหลายประองค์ ลานกว้างด้านหน้ายังใช้เป็นที่มอบรางวัล  คาร์ลแก่บุคคลที่ส่งเสริมสันติภาพในยุโรปทุกปี จากนั้นนำท่านชม เขตเมืองเก่าอาเค่น (AACHEN OLD TOWN) ผ่านชม ศาลาว่าการเมือง (RATHAUS) ผสมผสานสถาปัตยกรรมสไตล์กอธิคและบาร็อค จัตุรัส  เมืองเก่า (KATSCHHOF) จัตุรัสศูนย์กลางเมือง ใช้เป็นที่จัดงานสำคัญต่างๆ นอกจากนี้ในเขตเมืองเก่ายังมีร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านหนังสือ อีกมากมาย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินชมย่านเมืองเก่าตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโคเบลนซ์ (KOBLENZ) (160 กิโลเมตร) เมืองโบราณที่มีอายุกว่า 2,000 ปี โดยถูกสร้างขึ้น 8 ปีก่อนคริสตกาลในจักรพรรดินีโร ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ปากแม่น้ำ 2 สายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำโมเซล (MOSSELLE RIVER) และแม่น้ำไรน์ (RHINE RIVER) เมืองโคเบลนซ์จึงเป็นเมืองที่สำคัญในการค้าขายล่องเรือสินค้าต่างๆ อีกทั้งยังรายล้อมด้วยป้อมปราการเก่าแก่และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO อีกด้วย จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองโคเบลนซ์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม MERCURE KOBLENZ หรือระดับเทียบเท่า

10

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

โคเบลนซ์ – ชมเมือง– รูเดสไฮม์ – ชมเมือง – ไมนซ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองโคเบลนซ์ ถ่ายภาพกับ สามเหลี่ยมเยอรมนี (DEUTSCHES ECK) บริเวณที่แม่น้ำ 2 สายมาบรรจบกัน มีอนุสาวรีย์ของจักรพรรดิวิลเลี่ยมที่ 1 ทรงม้าตั้งอยู่ตรงกลาง

จากนั้นนำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำไรน์ เพื่อเดินทางสู่  ป้อมปราการเอียเรียนบรายทชไตน์ (EHRENBREITSTEIN FORTRESS) ป้อมปราการรูปสามเ  หลี่ยมที่มีผนังหนากว่า 20 ฟุตถูกสร้างขึ้นในต้นศตวรรษที่ 19 ตั้งอยู่บนภูเขาตั้งอยู่  ฝั่งตรงข้ามเมืองโคเบลนซ์ ในช่วงระหว่างปี 1817 – 1832 ป้อมปราการถูกใช้รักษาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์และแม่โมเซล ปัจจุบันถือว่าเป็นอีกหนึ่งป้อมปราการที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากแห่งหนึ่งของประเทศ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารสถาปัตยกรรมต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นในย่านเมืองเก่า พร้อมซื้อของที่ระลึกต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม ปราสาทเอลทส์ (ELTZ CASTLE) (35 กิโลเมตร) ปราสาทที่ถูกสร้างในยุคกลาง มีอายุกว่าเกือบ 1,000 ปี เริ่มสร้างในปี 1157 ถือเป็นปราสาทที่เก่าแก่และยังคงความสมบูรณ์มากที่สุดในยุโรป และไม่เคยถูกทำลายจากภัยของสงครามเลย อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การ UNESCO อีกด้วย เดิมปราสาทหลังนี้เป็นคฤหาสน์ของตระกูลเอลทส์ (ELTZ) ต่อมามีการต่อเติมให้เป็นป้อมปราการจนกลายเป็นที่พำนักของตระกูลเอลทส์ถึง 33 รุ่น ปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 70 เมตรเหนือแม่น้ำโมเซลนำท่านชมภายในปราสาทซึ่งมีการตกแต่งและเก็บรักษาข้าวของเครื่องใช้รวมไปถึงอาวุธต่างๆในสมัยยุคกลางไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองรูเดสไฮม์ (RUDESHEIM) (85 กิโลเมตร) เมืองขนาดเล็กมีประชากรเพียง 10,000 คนเศษ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำไรน์ เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีปร ะวัติการอยู่อาศัยมานานกว่า 2,000 ปี ทิวทัศน์เต็มไปด้วยไร่องุ่นนับพันไร่ ที่ปลูกจัดไว้เป็นแปลงบนไหล่เขาที่ราบกว้าง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตไวน์ชั้นดี มีปราสาทเก่าแก่อยู่หลายแห่ง บางแห่งอายุนับพันปี มีโบสถ์และอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ และธรรมชาติที่สวยงามดั่งภาพในนิยาย เดินทางถึง เมืองรูเดสไฮม์

ชมย่านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเมือง ชื่อว่า ดรอสเสลแกสเซ (DROSSELGASSE) เป็นเลนยาวเพียงร้อยกว่าเมตร แต่นับว่าเป็นหัวใจของเมืองรูเดสไฮม์ นำท่านถ่ายภาพกับอาคารไม้เก่าแก่ของเมืองรูเดสไฮม์ มีชื่อว่า KLUNKHARDSHOF ที่เป็นอาคารไม้ลายสวยงามที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จากนั้นอิสระท่านเดินเล่นชมเมืองจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไมนซ์ (MAINZ) (40 กิโลเมตร) เมืองหลวงของรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่าสองพันปี ที่ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไรน์ (Rhine River) ปัจจุบันไมนซ์ถือว่าเป็นเมืองมหาวิทยาลัยและศูนย์กลางการค้าเหล้าไวน์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเยอรมนี เดินทางถึง เมืองไมนซ์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม HYATT REGENCY MAINZ หรือระดับเทียบเท่า

11

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ไมนซ์ – แฟรงเฟิร์ต – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงเฟิร์ต (FRANKFURT) (45 กิโลเมตร) เมืองที่ได้รับการพัฒนาจนกลายมาเป็นเมืองนานาชาติ เนื่องจากมีทำเลที่ตั้งเป็นเสมือนเส้นตัดกันของถน น รถไฟ และเครื่องบินที่สำคัญๆ เป็นที่ตั้งของโลกทางด้านเศรษฐกิจ ตึกสูงระฟ้าที่มีธนาคารต่างชาติและสถาบันการเงินต่างๆตั้งอยู่ อาทิ ธนาคารบุนเดส สถาบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศเยอรมนีรวมไปถึงสถาบันทางการเงินชั้นแนวหน้ามากมาย เดินทางถึง เมืองแฟรงค์เฟิร์ท

นำท่านชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ท บริเวณ จัตุรัสรือเมอร์(ROMERBERG) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (THE ROMER) ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ที่เรียกว่า ออสไซเล่อ (OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของน้ำพุแห่งความยุติธรรม(GERECHTIGKEITSBRUNNEN) ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน ได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายบริเวณถนนสายช้อปปิ้ง  ย่านถนนซายล์ (ZEIL) ถนนสายช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดของประเทศเยอรมนีที่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมายอิสระรับประทานอาหารเย็น ภายในสนามบินตามอัธยาศัย (คืนเงินสดท่านละ 20 EUR)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองแฟรงเฟิร์ต

20.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

12

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ

12.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 

 

หมายเหตุ       : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   

 

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating