18-24 ตุลาคม 2562
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
ญี่ปุ่น
ประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น AUTUMN IN JAPAN 7 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง :  18 – 24 ตุลาคม 2562

ประเทศ : ญี่ปุ่น

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา :  89,800 บาท

โตเกียว – นิกโก้ – ไอสึวากามัตสึ – ซาโอะ – เซนได – มัตสึชิม่า – โตเกียว

สัมผัสความงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีอันเลื่องชื่อของภูมิภาคโทโฮคุ เยือนเมืองนิกโก้ มรดกโลกทางวัฒนธรรม และสัมผัสวิถีชีวิตชาวญี่ปุ่นในยุคสมัยเอโดะ นมัสการเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่มีความสูงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ณ เมืองเซนได เพลิดเพลินกับการวาดตุ๊กตาไม้โคเคชิ ตุ๊กตาไม้โบราณของภูมิภาคโทโฮคุ ในแบบฉบับของท่าน ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า และความงามของเกาะน้อยใหญ่ พร้อมสนุกสนานกับการให้อาหารนกนางนวล เต็มอิ่มกับการเดินทางโดยรถไฟชินคันเซ็นกว่า 2 ชั่วโมง จากเซนไดกลับสู่กรุงโตเกียว ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจในโตเกียวและย่านช้อปปิ้งชั้นนำ อีกทั้งอิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ระดับพรีเมี่ยม

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – โตเกียว (นาริตะ)

19.00 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์  สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท เร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่               ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

22.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (นาริตะ) ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640

 

2

วันที่สองของการเดินทาง

โตเกียว (นาริตะ) – นิกโก้ – ชมเมือง

06.20 น. เดินทางถึง กรุงโตเกียว (TOKYO) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ (NIKKO) (190 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกที่งดงามของญี่ปุ่น เมืองนี้เป็นเมืองที่ผสมผสานระหว่างความงามทางธรรมชาติกับประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างกลมกลืน ที่เมืองนิกโก้นั้นเต็มไปด้วยวัดวาอารามที่เก่าแก่ที่วิจิตรงดงามตั้งแต่สมัยเอโดะ ซึ่งส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้อันจะเพิ่มความวิจิตรเข้าไปเมื่อเข้าสู้ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจนเรียกว่าเป็นผลงานระดับ MASTER PIECE ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยแท้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ (TOSHOGU SHRINE) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1636 โดยโชกุนโตกุกาว่า อิเอะมิสึเพื่อเป็นที่ประดิษฐานอัฐิของโชกุนโตกุกาว่า อิเอะยาสึซึ่งเป็นโชกุนคนแรกของรัฐบาลเอโดะ เอกลักษณ์โดดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ คือความงดงามของสถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุต่างๆ ในยุคเอโดะ เช่น งานแกะสลักจากไม้ตามส่วนต่างๆของศาลเจ้ากว่า 5,000 ชิ้น รองลงมาคือ ภาพเขียนตามเพดาน และฝาผนังที่งดงามอ่อนช้อย ซึ่งยัง มีผนังอีกหลายส่วนที่ใช้ทองคำแท้ประดับศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ 1999

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจำลองยุคสมัยเอโดะ (EDO WONDERLAND) ซึ่งภายในจำลองสถานที่สำคัญๆในยุคสมัยเอโดะเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้าน สะพาน ร้านอาหารต่างๆ กิจกรรมภายในหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง ร้านย้อมผ้า แต่งตัวย้อนยุคในชุดต่างๆ อาทิเช่น นินจา ซามูไร เจ้าเมือง ชุดเกราะ กิโมโน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ โรงละครนินจา โรงละครศิลปะประเพณี วัฒนธรรมสมัยเอโดะ

มีกิจกรรมทดลองเล่น เช่น การยิงธนู ปาดาวกระจาย ฯลฯ เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับหมู่บ้านจำลองยุคสมัยเอโดะ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก KINUGAWA SUNSHINE หรือระดับเทียบเท่า

หลังอาหารค่ำเชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น” ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี เลือดลมไหลเวียนดีและยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้

3

วันที่สามของการเดินทาง

นิกโก้ –อุทยานแห่งชาตินิกโก้ – หมู่บ้านโออุจิจุคุ – ไอสึวากามัตสึ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม อุทยานแห่งชาตินิกโก้ (NIKKO NATIONAL PARK) อัญมณีทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอันล้ำค่าของประเทศญี่ปุ่น ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอันงดงามเกินจิตนาการใดๆ และประทับใจกับความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีตลอดเส้นทาง

นำท่านชมความสวยงามของ น้ำตกเคกอน (KEGON FALLS) หนึ่งในสามน้ำตกที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น มีความสูงถึง 100 เมตรซึ่งไหลมาจาก ทะเลสาบชูเซนจิ และแม่น้ำ DAIYA เข้าไว้ด้วยกัน นำท่านชมบริเวณจุดชมวิวที่ทางอุทยานได้สร้างขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถซึมซับภาพกระแสน้ำขนาดมหึมาที่ตกลงมาตรงหน้า และละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่ว ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโออุจิจุคุ (OUCHIJUKU) (90 กิโลเมตร) ย้อนรอยชมหมู่บ้านโบราณในสมัยเอโดะ ในอดีตเป็นที่พักระหว่างทางสำหรับการเดินทางจากโตเกียวสู่เมืองเซ็นได ซึ่งเป็นโรงเตี๊ยมสำหรับนักเดินทางและเป็นที่พักม้า ซึ่งเป็นพาหนะที่ใช้ในการเดินทางในสมัยก่อน ปัจจุบันได้อนุรักษ์ไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมบรรยากาศเก่าๆที่หาชมได้ยาก นับสิบหลัง และเป็นร้านขายของที่ระลึกแบบโอทอปมากมาย และที่สำคัญเหลือเพียง 3 แห่งในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไอสึวากามัตสึ (AIZUWAKAMATSU) (30 กิโลเมตร) เมืองซึ่งเคยมีความรุ่งเรืองและเป็นที่รู้จักในฐานะของเมืองแห่งปราสาทในแคว้นไอสึทางตอนเหนือของญี่ปุ่นในยุคเอโดะ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก URABANDAI ROYAL หรือระดับเทียบเท่า

หลังอาหารค่ำเชิญท่านอาบน้ำแร่ธรรมชาติ “ออนเซ็น” ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าในน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี เลือดลมไหลเวียนดีและยังมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยต่างๆได้

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ไอสึวากามัตสึ – ชมเมือง – ซาโอะ – กระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดภูเขาไฟซาโอะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม ปราสาทซึรุงะ (TSURUGA CASTLE) ซึ่งมีความหมายว่า ปราสาทนกกระเรียน ปราสาทนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ทําให้โดนทําลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1964 ปัจจุบันปราสาทซึรุงะ ได้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองไอสึวากามัตสึ รวมทั้งเครื่องเขินและดาบโบราณต่างๆ และบนชั้น 5 ของปราสาทเป็นจุดชมวิว ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขารอบด้าน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาโอะ (ZAO)(140 กิโลเมตร) เมืองที่ตั้งอยู่ทางใต้ของแนวเทือกเขาโออุจนกระทั่งเดินทางถึง เมืองซาโอะ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านชมความงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ ภูเขาไฟซาโอะ (ZAO VOLCANO) จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคนี้ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติหลากหลายสีสันของป่าเขาในฤดูใบไม้ร่วง นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีไปยังยอดเขาที่ระดับความสูง1,736เมตรจากระดับน้ำทะเล ด้านบนประดิษฐานพระพุทธรูปจิโสะองค์ใหญ่ ความสูง 2.34 เมตร แกะสลักจากหินคาดผ้าเอี๊ยมสีแดงไว้ที่หน้าอกเพื่อเป็นการอุทิศให้กับทารกที่เสียชีวิตจากการทำแท้ง

นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบบริเวณปากปล่องภูเขาไฟซาโอะคือ ทะเลสาบโอกามะ หรือทะเลสาบห้าสี ซึ่งสีของน้ำจะเปลี่ยนไปทุกฤดูกาลเป็นทะเลสาบที่เกิดจากการยุบตัวของปากปล่องภูเขาไฟเป็นหลุมคล้ายหม้อ โดยตรงบริเวณปากปล่องที่มีน้ำสีเขียวขังอยู่ จนเป็นดั่งทะเลสาบมรกต และเมื่อยามแสงของดวงอาทิตย์กระทบลงมายังทะเลสาบมรกตนั้น จะปรากฏความงามของ 5 เฉดสี จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม METROPOLITAN SENDAI หรือระดับเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ซาโอะ – พิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาโคเคชิ – เซนได – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โคเคชิ (AKIU TRADITIONAL CRAFT VILLAGE) (25 กิโลเมตร) เป็นที่รวบรวมตุ๊กตาไม้โคเคชิของขึ้นชื่อในภูมิภาคโทโฮคุเอาไว้มากมายเป็นตุ๊กตาไม้โบราณสืบทอดมาหลายร้อยปีโดยลักษณะของตุ๊กตาโคเคชิ นั้นจะมีส่วนหัว และ ลำตัว เท่านั้น ไม่มีแขนขา โดยลวดลายที่วาดลงไปนั้นถ้าเป็นของช่างฝีมือที่มีชื่อเสียง ราคาของตุ๊กตาก็จะสูงขึ้นตามลวดลายที่ได้วาดลงบนตัวตุ๊กตา ชาวญี่ปุ่นนิยมมอบตุ๊กตาโคเคขิเป็นของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิด เพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและถือเป็นเครื่องรางปกป้องบ้านจากภูตผีปีศาจอีกด้วย แต่สำหรับชาวสวนเชื่อว่าจะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น กิจกรรมพิเศษสำหรับทุกท่าน เรียนการวาดลายบนตุ๊กตาไม้โคเคชิ

ลักษณะเด่นของตุ๊กตาแบบนี้ก็คือ หัวโตและลำตัวตรง ทรงผมมักวาดเป็นรูปแบบของคนสมัยก่อนใบหน้าสื่อถึงผู้แกะสลักในตอนนั้น ในส่วนของฐานต้องมีชื่อของช่างแกะสลักไว้ด้วย ให้ท่านได้สนุกสนานกับการวาดตุ๊กตาโคเคชิ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการวาดมาสอนวิธีการวาดตุ๊กตา และท่านสามารถนำตุ๊กตาตัวที่วาดกลับมาเป็นของที่ระลึกได้ท่านละ 1 ตัว

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได (SENDAI) (20 กิโลเมตร) เป็นเมืองเอกของจังหวัดมิยางิ และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ก่อตั้งขึ้นในปี 1,600 มีประชากรราว 1 ล้านคน แวดล้อมไปด้วยกำแพงปราสาทและต้นไม้จนได้ขึ้นชื่อว่า CITY OF TREES หรือ เมืองแห่งต้นไม้

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดไดคังนอน (SENDAI DAIKANNON) เป็นเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรที่มีความสูงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ซึ่งมีความสูงถึง 100 เมตร สร้างเป็นที่ระลึกในวาระที่เมืองเซนไดครบรอบ 100 ปี หันพระพักตร์ไปทางเมืองเซนได เชื่อกันว่าท่านจะคอยปกป้องรักษาและคุ้มครองเมืองให้มีความสงบร่มเย็น ภายในองค์เจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม 33 ปางตามความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน สำหรับชั้นบนสุดคือชั้นที่ 12 ซึ่งตรงกับบริเวณอกของเจ้าแม่กวนอิม ได้ประดิษฐานหัวใจของเจ้าแม่กวนอิมไว้ด้วย นอกจากนี้ ชั้นที่ 3-11 ยังได้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ 108 องค์ เปรียบเสมือนการละทิ้งซึ่งกิเลสตัณหาและความห่วงหาอาวรณ์ทั้ง 108 ประเภท และบนชั้นที่ 12 ท่านสามารถมองลงมาเห็นวิวทิวทัศน์และมหาสมุทรแปซิฟิกได้

จากนั้นนำท่านชม ถนนโจเซนจิ-โดริ (JOZENJI DORI) ย่านเมืองเก่าของเมืองเซนได เมืองที่ได้รับสมญานามว่าเป็น เมืองแห่งต้นไม้ ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ด้วยตลอดแนวของถนนสายนี้ที่เต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นเซลโคว่า อีกทั้งบริเวณเกาะกลางถนนยังมีทางเดินเท้าให้ได้เดินชมบรรยากาศโดยรอบ พร้อมชมงานปฏิมากรรมรูปปั้นของจิตรกรผู้มีชื่อเสียง จากนั้นนำท่านสู่ ย่านอิจิบังโจ(ICHIBANCHO)”เป็นย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้“ถนนอิจิบังโจ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดๆกับสถานี  รถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงห้างสรรพ สินค้า กับ สินค้าที่มีอยู่หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ นาฬิกา เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง  เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม METROPOLITAN SENDAI หรือระดับเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เซนได–ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า–นั่งรถไฟด่วนชินคันเซ็น–โตเกียว– ช้อปปิ้ง

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ่าวมัตสึชิม่า (MATSUSHIMA BAY) (25 กิโลเมตร) อ่าวมีความยาวถึง 17 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยกว่า 260 เกาะ ที่ถูกปกคลุมด้วยต้นสนซึ่งมีรูปร่างแคระแกรน ลำต้นประหลาด เนื่องจากด้วยแรงลมพัดจากทะเล และขึ้นอยู่บนเกาะหินที่กระจายตัวอยู่ จากนั้นนำท่านล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องการเลี้ยงหอยนางรมคุณภาพระหว่างนั้นท่านจะสนุกสนานกับการให้อาหารนกนางนวลที่จะบินตามเรือไปตลอดทาง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองเซนไดบริการท่านด้วย ข้าวกล่องญี่ปุ่น (BENTO) ให้ท่านได้รับประทานอาหารระหว่างการเดินทางโดยชินตันเซน

XX.XX น. ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว โดยรถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นซึ่งเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก ถึง 240 กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างทางท่านสามารถเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์สองข้างทาง และท่านสามารถซื้อ BENTO SET ทานระหว่างการเดินทางบนรถไฟได้

XX.XX น. เดินทางถึง กรุงโตเกียว เมืองหลวงปัจจุบันของญี่ปุ่น ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คน และเทคโนโลยีล้ำยุคมากมาย

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ (SHINJUKU) แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโตเกียว ซึ่งในอดีตที่นี่เป็นเพียงบริเวณที่ทิ้งขยะของเมืองเท่านั้น แต่ในปัจจุบันชินจูกุเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายให้จับจ่ายเรียกว่าครบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้าแบรนด์ต่างๆ อุปกรณ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้ามือสอง ร้านขายยา และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ ด้วย

จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ! บริการท่านด้วยเซ็ทขาปูยักษ์ระดับพรีเมี่ยม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม KEIO PLAZA TOKYO หรือระดับเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

โตเกียว– ชมเมือง– ช้อปปิ้ง – สนามบิน – กรุงเทพ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุสะ (ASAKUSA KANNON) ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทอง ซึ่งมีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ ของวัดยังมี โคมไฟสีแดงขนาดใหญ่ที่ สูงที่สุดในโลกซึ่งมีความสูงถึง 4.5เมตร น้ำหนัก 130 กิโลกรัม ทั้งสองข้างโคมจะเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลมและฟ้าผ่าเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกป้องรักษาสันติภาพแห่งโลกนำความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่นให้ท่านได้มีเวลาเลือกเช่าและชมวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้เป็นมงคล อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งที่ ถนนนาคามิเสะ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกของญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า และขนมญี่ปุ่นชนิดต่างๆ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย (คืนเงินสดท่านละ 2,000 JPY)

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อิออน พลาซ่า (AEON PLAZA)” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมายอาทิ นาฬิกา กล้อง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง ร้าน 100 เยน สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***** ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ ฯ มั่นใจไม่ผิดหวัง *****

*** หมายเหตุ ***   การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %        

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***