4 – 15 กันยายน 2561
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
นอร์เวย์ – ฟินแลนด์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : ARCTIC NORWAY – FINLAND 12 วัน (TG/SK/WF) THE NORTH CAPE + KING CRAB SAFARI

กำหนดการเดินทาง :  4 – 15 กันยายน 2561

ประเทศ :  นอร์เวย์ – ฟินแลนด์

สายการบิน : สายการบินไทย (TG) 

ราคา : 179,800 บาท

ออสโล – บอร์โด – เกาะลอฟโฟเทน – เรนเน – นาร์วิค – นอร์ดคอสบอตน์ – อัลต้า ฮอนนิ่งสแวค – นอร์ธเคป – อินาริ – โรวาเนียมิ – เฮลซิงกิ – สต็อกโฮลม์

AUTUMN IS COMING IN NORWAY, FINLAND สัมผัสอากาศเย็นอุณหภูมิเฉลี่ย 3°-14°องศาเที่ยวสแกนดินแดนกิจกรรมสุด EXCLUSIVE ครบทุกรสไม่ซ้ำใครต้องที่ เร้นจ์ พิชิตแหลมนอร์ธเคป “ดินแดนขั้วโลกเหนือ” จุดเหนือสุดของยุโรป ยลโฉมมนต์เสน่ห์แห่งเทพนิยาย หมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่จะทำให้ท่านตกหลุมรัก การันตีที่พัก 2 คืนบนเกาะลอฟโฟเทน ที่ต้องจองข้ามปีขึ้นชื่อว่าจองยากที่สุด !! สนุกกับ กิจกรรมจับปูยักษ์ และ ลิ้มรสชาติปูยักษ์อย่างจุใจ ** แบบไม่อั้น ** เปิดประสบการณ์นั่ง SEA PLANE ชมวิวจากท้องฟ้าสู่ผืนน้ำ ณ ทะเลสาบอินารี เปลี่ยนบรรยากาศการเดินทางบนเส้นทางรถไฟ OVERNIGHT TRAIN สู่ เฮลซิงกิ ล่องเรือสำราญสุดหรู SILJA LINE  ชมทิวทัศน์ท้องทะเลบอลติก

กำหนดการเดินทาง : 4 – 15 กันยายน 2561

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – ออสโล (นอร์เวย์)

21.00 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าที่ 4  เคาน์เตอร์  สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

ออสโล – บอร์โด – ชมเมือง – สโววาร์ (เกาะลอฟโฟเทน)

00.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองออสโล (OSLO) โดยเที่ยวบินที่  TG 954

07.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

10.45 น. ออกเดินทางสู่ เมืองบอร์โด (BODO) โดย สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SK 4106

12.10 น.  นำท่านเดินทางถึง เมืองบอร์โด (BODO) ตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์กติกเซอร์เคิล เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตนอร์ทแลนด์ มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ในเขตทางเหนือของนอร์เวย์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม มหาวิหารเมืองบอร์โด (BODO CATHEDRAL) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1956 เป็นมหาวิหารที่มีความทันสมัย และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือบอร์โด โดยสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุด คือหอระฆังที่มีความสูงถึง 36 เมตร และการประดับประดาหน้าต่างที่สวยงาม

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์การบินนอร์เวย์ (The Norwegian Aviation Museum) 1994 เป็นนอร์เวย์พิพิธภัณฑ์การบินและการบินพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศนอร์ดิก การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์การบินนอร์เวย์ บอกเล่าเรื่องราวของการบินที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในช่วงยุคสงครามเย็น, หอควบคุมการบิน, เครื่องบินรุ่นต่างๆ รวมไปถึงเครื่องบินโบราณอีกจำนวนมาก และท่านยังสามารถใกล้ชิดกับเครื่องบินทหารที่มีชื่อเสียงและโด่งดัง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

20.50 น. ออกเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ หมู่เกาะลอฟโฟเทน (SVOLVAER, LOFOTEN) โดย สายการบิน  WIDEROE เที่ยวบินที่ WF 838

21.15 น. เดินทางถึง เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ฉายา “ดินแดนเกาะสวรรค์”ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ

กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมงที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง และยังเป็นเกาะที่มีความสวยงามและน่าสนใจแทบทุกจุด ที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาเยือนและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกในการมาเยือนเกาะโลโฟเทน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

เกาะลอฟโฟเทน – ชมเมือง – เรนเน – ชมเมือง – เกาะลอฟโฟเทน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) (60 กิโลเมตร) เนื่องจากบริเวณหมู่เกาะลอฟโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง ให้  ท่านชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง และพายเรือไวกิ้งโบราณ ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้ เมื่อไปเยือนพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งแห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ป้อมปราการเก่าแก่ขนาดใหญ่ EGGUM และซากปรักหักพังตั้งแต่สมัยสงครามโลก ไม่เพียงแต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอดีต แต่บริเวณนี้ยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม หากขึ้นไปยังป้อมปราการเก่าจะสามารถมองเห็นวิวทะเลตัดกับท้องฟ้าและภูเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งเรียงรายสูงต่ำสลับกัน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเรนเน (Reine) (70 กิโลเมตร) เป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ ที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขา Lofoten Mountains  ด้วยวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา

นำท่านสู่ จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองเรนเน (Reinebringen)  เป็นอีกหนึ่งในจุดชมวิวที่นิยมมากที่สุดในเกาะโลโฟเทน เป็นการเดินชมธรรมชาติ ใช้เวลาในการเดินประมาณ 1 ชม.

นำท่านเดินเท้าไปยังจุดชมวิวที่ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของวิวด้านล่างและเมื่อถึงจุดชมวิวด้านบนจะพบกับหมู่บ้านชาวประมงและเกาะน้อยใหญ่พร้อมกับวิวน้ำทะเลสีครามอันกว้างใหญ่แบบพาโนราม่า (ในฤดูหนาวจะไม่สามารถขึ้นมายังจุดชมวิวได้เนื่องจากมีหิมะค่อนข้างมากและมีอากาศที่หนาวจนเกินไปทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินทางขึ้นชม การชมวิวที่นี่ควรเดินทางมาในฤดูร้อนจึงจะเหมาะสมมากที่สุดเนื่องสภาพอากาศดีไม่ร้อนและไม่หนาวจนเกินไป การเดินทางขึ้นมาไม่อันตราย ท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ด้านล่างในสภาพอากาศที่สดใส)

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านออ (Å VILLAGE) (10 กิโลเมตร) เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY),  ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่างๆอาจปิดทำการเนื่องจากวันหยุดเทศกาล โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านและชมความมหัศจรรย์ของฟยอร์ด จากนั้นให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม THON HOTEL LOFOTEN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

เกาะลอฟโฟเทน – นาร์วิค – นอร์ดคอสบอตน์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาร์วิค (NARVIK) (240 กิโลเมตร) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกับ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองนาร์วิค

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองนอร์ดคอสบอตน์ (NORDKJOSBOTN) (180 กิโลเมตร) เมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองทรอมโซ เมืองเล็กๆที่เงียบสงบ ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำนอร์ดโจเซวา

 ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม VOLLAN GJESTESTUE หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

นอร์ดคอสบอตน์ – อัลต้า – ฮอนนิ่งสแวก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัลต้า (Alta) (280 กิโลเมตร) ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์กติก เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตฟินน์มาร์ค แต่ยังคงความเป็นเมืองที่มีความสงบ และยังมีชื่อเสียงในกลุ่มของชาวประมงว่าเป็นแหล่งของปลาแซลม่อนที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งบนโลก และเป็นอีกเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชมแสงเหนือ

ระหว่างทางนำผ่านท่านชม วิวทิวทัศน์ที่สวยงามของฟยอร์ด (Lyngen Fjord) เดินทางลัดเลาะไปตามเส้นทางที่มีทัศนีย์ภาพที่สวยงามสู่เมืองเดจูวิคระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์ของฟยอร์ด ชื่อว่า “The Lyngen Fjord” เรียกได้ว่าเป็นถนนที่มีฟยอร์ดที่สวยงามมากแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ ท่านจะสามารถมองเห็นฟยอร์ดน้อยใหญ่มากมายซึ่งเป็นความสวยงามอีกแบบในฤดูร้อน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอนนิ่งสแวก (Honningsvag) (210 กิโลเมตร) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมือง “ประตูสู่นอร์ธเคป” ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่บนจุดเหนือสุดของโลก และยังได้รับขนานนานว่าเป็น “ดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน” เนื่องจากเป็นเมืองที่นิยมของนักท่องเที่ยว เพราะจุดชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน (The Midnight Sun) มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

ฮอนนิ่งสแวก – กิจกรรมจับปูยักษ์ – นอร์ธเคป – ฮอนนิ่งสแวก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงในอาร์กติก สนุกกับกิจกรรมจับปูยักษ์ (King crab safari) โดยเรือ Sarnesfjord จะนำท่านออกไปยังบริเวณน้ำลึกเพื่อทำการจับปูยักษ์ (Red king crab) ขึ้นมา ปูยักษ์มีที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติก และมีชื่อเสียงที่สุดในเขตนอร์ธเคป ปูยักษ์บางตัวจะมีขนาดความยาวถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปูยักษ์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ !! ลิ้มรสอาหารปรุงพิเศษจากเนื้อปูยักษ์แบบสดๆให้ท่านได้รับประทานแบบไม่อั้น

บ่าย นำท่านกลับเข้าสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC HONNINGSVAG หรือเทียบเท่า  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเดินทางสู่ นอร์ธเคป (North Cape) (40 กิโลเมตร) ที่ตั้งอยู่บนแหลมที่มีชื่อเสียงบนเกาะมาเกโรยา นำท่านเข้าชม ศูนย์นิทรรศการนอร์ธเคป ซึ่งภายในจัดแสดงภาพถ่ายการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) นำท่านชมอนุสรณ์สถานรูปโลกขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 เมื่อปี พ.ศ.2450 ซึ่งพระองค์จารึกอักษรย่อพระปรมาภิไธร บนก้อนหินขนาดใหญ่ที่ ณ ปัจจุบันก็ยังคงจัดแสดง  ไว้เพื่อให้คนได้ภาคภูมิใจในพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน

จากนั้นนำท่านรับฟังการบรรยายและชมเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการพระอาทิตย์เที่ยงคืน ในห้อง Auditorium ก่อนที่ท่านจะออกไปชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนปรากฏการจริงด้านนอกนั้น เฉลิมฉลองการเป็นผู้พิชิตแหลมนอร์ธเคป ด้วยแชมเปญและไข่ปลาคาเวียร์ พร้อมรับใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการแสดงว่าท่านได้เป็นผู้พิชิตแหลมนอร์ธเคปแล้ว บริเวณใกล้กับจุดชมวิวบนหน้าผา อนุสรณ์สถานรูป โลกนี้ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของแหลม ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์เหนือมหาสมุทรอาร์กติกอันกว้างใหญ่จากที่ราบสูงบนหน้าผาของนอร์ธเคป

** หากโชคดีท่านอาจได้ชมความงดงามของพระอาทิตย์เที่ยงคืน ซึ่งในบางครั้งนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนก็ไม่สามารถมองเห็นได้เนื่องจากสภาพอากาศไม่เป็นใจนั่นเอง และในช่วงเข้าฤดูใบไม้ผลิปรากฎการพระอาทิตย์เที่ยงคืนอาจเกิดในระยะเวลาที่เร็วและสั้นกว่าช่วงฤดูร้อน **

จากนั้นนำท่านกลับสู่ที่พักโรงแรม SCANDIC HONNINGSVAG หรือเทียบเท่า  

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ฮอนนิ่งสแวค – อินาริ (ฟินแลนด์) – กิจกรรมนั่งเครื่องบินน้ำ – ซาริเซลกา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินารี (INARI) (120 กิโลเมตร) เมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฟินแลนด์ที่มี  ประชากรน้อยที่สุด เป็นแหล่งรายได้หลักของบริษัท ได้แก่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบริการและการทดสอบสภาพภูมิอากาศที่หนาวเย็น และยังเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมของชาวซามี

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่านตื่นเต้นกับกิจกรรมนั่งเครื่องบินน้ำ (Sea Plane) ชมวิวทะเลสาบอินารี (INARI LAKE) บนความสูง 3,000 เมตร ใช้เวลาในการชมประมาณ 10 นาที

เครื่องบิน 1 ลำสามารถนั่งได้ 4 – 5 ท่าน บินชมความสวยงามและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำ จืดที่อุดมสมบูรณ์ทางตอนเหนือของฟินแลนด์

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาริเซลกา (Saariselkä) (70 กิโลเมตร) เพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม โรงแรม Holiday Club Saariselkä หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

ซาริเซลกา – โรวาเนียมิ – รถไฟแบบตู้นอน – เฮลซิงกิ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (Rovaniami) (270 กิโลเมตร) ทางตอนเหนือของฟินเเลนด์ และเป็นเมืองหลวงของดินแดนแลปแลนด์ มีอากาศที่เเสนจะหนาวเย็น เป็นเมืองในฝันของเด็กๆ เนื่องจากเป็นที่กล่าวขานว่าเป็นบ้านของซานตาครอส

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ที่ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล  ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก ร้านขายของที่ระลึก พร้อมรับประกาศนียบัตรว่า ท่านได้มาเยือนที่แห่งนี้แล้ว ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับคุณลุงซานตาครอสเป็นที่ระลึกในการมาเยือนหมู่บ้านซานตาคลอส ** ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ** 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟเมืองโรวาเนียมิ

17.54 น. จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟแบบตู้นอน (OVERNIGHT TRAIN) สู่ เมืองเฮลซิงกิ (HELSINKI)

 

*** นำท่านพักผ่อนบนรถไฟแบบตู้นอน ชั้น UPPER DECK DOUBLE CABIN แบบเตียงคู่/เดี่ยว รวมห้องอาบน้ำ และห้องน้ำในตัว *** (ไม่มีบริการพนักงานยกกระเป๋า ณ สถานีรถไฟ)

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เฮลซิงกิ – ชมเมือง – ล่องเรือสำราญสุดหรู SILJA LINE – สต็อกโฮลม์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม  

นำท่านเดินทางถึง สถานีรถไฟเฮลซิงกิ จากนั้นนำท่านชม กรุงเฮลซิงกิ (HELSINKI) เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์ ที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ท่านจะประทับใจไปกับสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียที่จัตุรัสหน้าโบสถ์ อันเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ชนะรางวัลออสการ์เรื่อง “เรดส์” โดยใช้ฉากมโหฬารของเฮลซิงกิแทนกรุงเลนินกราดในสหภาพโซเวียต

ถ่ายภาพกับมหาวิหารเฮลซิงกิ (HELSINKI CATHEDRAL) ซึ่งในอดีตเรียกว่า โบสถ์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิ์สวยงามตั้งเด่น ตระหง่าน  จนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิงก็ว่าได้ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมาก เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่งดงามคลาสสิคอย่างยิ่ง

จากนั้นนำท่านเข้าชม TEMPPELIAUKIO CHURCH  หรือ ROCK CHURCH เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น โดยแต่เดิมพื้นที่ของโบสถ์นี้เป็นเนินเขา และผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ที่น่าสนใจ คือระเบิดเนินหินตรงกลาง เพื่อสร้างโบสถ์ในนั้น โบสถ์นี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น โบสถ์แห่งความรัก และมีความเชื่อว่าเมื่อใครก็ตามจุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้แล้วจะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐาน คนฟินแลนด์มีความเชื่อเรื่องนี้เนื่องจากโบสถ์นี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป และนั่นคือสาเหตุที่หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ โดยโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นหนึ่งใน “HELSINKI’S MOST POPULAT TOURIST ATTRACTIONS” อีกด้วย

จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายภาพกับอุทยานที่ตั้งของอนุสาวรีย์ชาน เซเบลลุส (SIBELIUS MONUMENT) เพื่อสดุดีให้แก่นักประพันธ์เพลงคลาสสิกชื่อดังของโลกชาวฟินแลนด์นามว่า Jean Sibelius ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย เพลงปลุกใจชาวฟินน์ให้ลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชจากรัสเซีย ตั้งอยู่กลางแจ้งอย่าโดดเด่นเป็นสง่า

นำท่าน ถ่ายภาพกับน้ำพุธิดาแห่งทะเลบอลติก (Havis Amanda) ถือว่าน้ำพุแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเฮลซิงกิ และเป็นที่มาของฉายานาม ธิดาแห่งทะเลบอลติกอีกด้วยน้ำพุแห่งนี้ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1908 และได้รับการออกแบบโดย นายวิลเลย์วาเกน โดยได้ทำการปั้นรูปปั้นสาวงามว่าให้นางเป็นตัวแทนของเฮลซิงกิ ส่วนบอลติกก็คือคาบสมุทรที่เมืองนี้ตั้งอยู่นั่นเอง นอกจากน้ำพุแห่งนี้จะเป็นที่นิยมของการมาถ่ายรูปคู่ด้วยแล้ว ก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับน้ำพุแห่งนี้ด้วยว่า สาวงามผู้นี้ยังเป็นตัวแทนเสี่ยงทายสำหรับ  นักเรียน และนักศึกษา ที่ว่ากันว่าว่า หากใครสามารถโยนหมวกขึ้นไปสวมบนศีรษะของสาวงามได้  ก็จะมีอนาคตทางหน้าที่การ  งานที่เจริญก้าวหน้า

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

17.54 น. นำท่าน ล่องเรือสำราญสุดหรู SILJA LINE มุ่งสู่ เมืองสต็อกโฮลม์ (STOCKHOLM) ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของหมู่เกาะแก่งหิน ท่าเรือ และบ้านไม้สมัยศตวรรษที่ 19 ระหว่างสองเมืองหลวงมห  าเสน่ห์แห่งสแกนดิเนเวีย พักผ่อนสบายๆ กับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ บนเรือ อาทิ ไนต์คลับ ห้องอาหาร เกมส์รูม คาสิโน และโรงภาพยนตร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ Scandinavian Buffet
พักผ่อนบนเรือสำราญ ห้องพักคู่แบบ SEASIDE CABIN ท่านจะได้สัมผัสและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศ วิวทิวทัศน์ยามเย็น และค่ำคืนอันงดงามและแสนโรแมนติค ตลอดการล่องเรือ

10

วันที่สิบของการเดินทาง

สต็อกโฮลม์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางถึง เมืองสต็อคโฮล์ม (STOCKHOLM) เมืองหลวงของประเทศสวีเดน ซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลสาบมาร์ลาร์ จนได้รับสมญานามว่าเป็น นครแห่งน้ำ หรือเวนิซแห่งยุโรปเหนือ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

 

จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเข้าชมศาลาว่าการเมือง (CITY HALL) ซึ่งออกแบบโดย R.OXTBERG สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1911-1923 ในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่เลี้ยงรับรองแขกสำคัญของประเทศ และใช้เป็นสถานที่ๆจัดงานรับรางวัลโนเบลในทุกๆปี

นำท่าน ชมย่านเมืองเก่าที่มีโบสถ์เก่าแก่ชื่อ STORKYRKAN ถือเป็นโบสถ์คู่บ้านคู่เมืองของสต็อคโฮลม์ สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 ภายในโบสถ์มีรูปแกะสลักด้วยไม้ชื่อว่าเซนต์ จอร์จกับมังกรตั้งอยู่ รูปแกะสลักชิ้นนี้กษัตริย์ STEN STURE THE ELDER โปรดให้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของสวีเดนที่มีต่อเดนมาร์ก โดยในหนังสือเล่มหนึ่งได้กล่าวว่า เซนต์ จอร์จ หมายถึง สวีเดน ส่วนมังกรหมายถึง เดนมาร์ก กระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซ่า (VASA MUSEUM) เรือรบโบราณอายุร่วม 400 ปีที่กษัตริย์กุสตาฟที่ 2 รับสั่งให้สร้าง เป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปในสมัยนั้น แต่เพียง 20 นาทีที่ลงน้ำ เรือวาซ่าที่ยิ่งใหญ่ก็จมลงอยู่ใต้ทะเลมากกว่า 300 ปี ถึงสามารถกู้ขึ้นมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยต้องนำชิ้นส่วนหลายล้านชิ้นที่กระจายไปทั่วท้องน้ำแถบนั้น มาปะติดปะต่อเหมือนต่อโมเดลขนาดยักษ์ แต่ก็สามารถสร้างขึ้นมาจนกลายเป็นสถานที่ที่น่าสนใจที่สุดในกรุงสต็อคโฮล์มจวบจนถึงปัจจุบัน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งบริเวณย่านเซอเกิลส์ (SERGELS TORG) ย่านศูนย์กลางของเมืองหลวงสต็อคโฮลม์ ช้อปปิ้งสินค้าและของที่ระลึกที่ ห้างสรรพสินค้า NK ห้างที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ

และ บริเวณถนนDROTTNINGGATAN ถนนคนเดินที่มีร้านค้ามากมาย และเป็นถนนช้อปปิ้งหลักของเมืองสต็อคโฮลม์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ  รับประทานอาหาร ค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RADISSON BLU WATERFRONT STOCKHOLM ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

11

วันทิ่สิบเอ็ดของการเดินทาง

สต็อกโฮลม์ – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

11.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินกรุงสต็อกโฮลม์

14.30 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 961

12

วันทิ่สิบสองของการเดินทาง

    

กรุงเทพฯ

05.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

[/timeline_item]

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

*** เนื่องจากโรงแรมในยุโรปมีห้อง TRP ค่อนข้างน้อย ถ้าเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน

แนะนำให้เปิด 2 ห้องจะดีกว่า (TWN+ SGL) ***

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 50,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                          จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

     รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period ทางโรงแรม, สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์ และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึง ท่านยอมรับในเงื่อนไข และรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***