26 ธันวาคม 2560 – 6 มกราคม 2561
วันเดินทาง
สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
นิวซีแลนด์
ประเทศ

ทัวร์นิวซีแลนด์ : แกรนด์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ – เกาะใต้ 12 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 26 ธันวาคม 2560 – 6 มกราคม 2561
ประเทศ : นิวซีแลนด์
สายการบิน : สายการบินไทย  TG 491
ราคา : 185,800 บาท

อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานากา – ฟ็อกซ์ กลาเซียร์ – ฟรานซ์ โจเซฟ – เบล์แนมม์ – พิคตัน-เวลลิงตัน – ทะเลสาบเทาโป – หมู่บ้านไวรากิ – โรโตรัว – อ็อคแลนด์

 

 

1

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์

15.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์

สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จาก บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด จะคอย  ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

18.45 น.ออกเดินทางสู่ เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 491

 

2

วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560

อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิร์ช – ชมเมือง

12.05 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองอ็อคแลนด์ (AUCKLAND) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองอ็อคแลนด์

14.00 น. ออกเดินทางต่อสู่ เมืองไคร้สท์เชิร์ช (CHRISTCHURCH) โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ (AIR NEWZEALAND) เที่ยวบินที่ NZ 547

15.25 น. เดินทางถึง เมืองไคร้สท์เชิร์ช เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ เป็นเมืองใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ มีแม่น้ำเอวอนไหลผ่านตัวเมืองก่อให้เกิดทัศนียภาพที่งดงาม มีความร่มรื่นของถนนทุกสาย และสวนดอกไม้สวยงามอยู่ทั่วเมืองไปหมด จนได้รับการขนานนามว่า

เป็น Garden City of the World ทำให้เมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องความบริสุทธิ์และใกล้ชิดกับธรรมชาติ

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ (CANTERBURY MUSEUM) ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1870 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์อันโดดเด่นจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ นกมัว (MAO) ที่ได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้เรียบร้อยแล้วจากการล่าของชนเผ่าเมารี ซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นิวซีแลนด์ในปัจจุบัน ก่อนที่ อเบล แอนชุน ทัสแมน นักล่องเรือชาวดัตช์ และกัปตันเจมส์ คุก จะล่องเรือมาพบเกาะนิวซีแลนด์และทำให้ทั่วโลกได้รู้จักประเทศนิวซีแลนด์ในแผนที่โลก ท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ และเครื่องมือดำรงชีพของชาวเมารีในสมัยโบราณ พร้อมทั้งชมการจำลองอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองไคร้สท์เชิร์ชในยุคแรกๆ

นำท่านชม สวนโบทานิค (BOTANIC GARDEN) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ นับว่าเป็นปอดของเมืองไครส์เชิร์ช นอกจากความเขียวชะอุ่มและกว้างใหญ่ไพศาลแล้ว ในทุกฤดูกาลจะมีผู้คนมาเดินเล่น ออกกำลังกายและพักผ่อน โดยเฉพาะฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน ที่จะมีดอกไม้ผลิบานอย่างสวยงามมาก จนกระทั่งสมควรแก่เวลาค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม RENDEZVOUSE CHRISTCHURCH หรือระดับเทียบเท่า

 

3

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560

ไคร้สท์เชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์

เข้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป (TEKAPO LAKE) (230 กิโลเมตร) ท่านจะได้ชม ทะเล สาบที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่า ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์เพราะความสวยงามแบบที่สุดของที่สุดบนพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร น้ำในทะเลสาบยังคงสีเทอควอยซ์ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนกว่าตอนไหน ๆ ก็เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบสะท้อนกับผิวน้ำ สารละลายและแร่ธาตุต่างๆ ที่น้ำชะลง มาระหว่างทางที่ไหลลงมาจากยอดเขานั่นเองที่สร้างโทนสีฟ้าสวยๆ ให้กับทะเลสาบแห่งนี้

นำท่านชม โบสถ์ของคนเลี้ยงแกะแสนดี “(CHURCH OF THE GOOD SHEPHERD)” เป็นโบสถ์หลังเล็กและเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ มองแวบแรกคล้ายกระท่อมริมทะเลสาบเทคาโป มุมที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวไม่ได้ทำให้โบสถ์หลังนี้เหงาเลย เพราะตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวขับรถแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่ได้ขาด ชื่อของโบสถ์ ได้มาจากคำที่ใช้เรียก ‘พระเยซู’ ว่าเป็นคนเลี้ยงแกะที่แสนดี 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ (QUEENSTOWN) (260 กิโลเมตร) “เมืองหลวงแห่งการผจญภัย” เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ริมเนินเขา นอกจากนี้ยังอยู่ริมทะเลสาบวาคาติปู (WAKATIPU) และโอบล้อมด้วยภูเขา ถือว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกสุดๆ ที่นี่เปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ควีนส์ทาวน์ถูกยกให้เป็นเมืองที่น่าหลงใหลในเรื่องของทิวทัศน์ที่งดงาม ระหว่างทางแวะชม การกระโดดบันจี้จัมพ์ ที่สะพานคาวารัว ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก หรือ สนุกสนานกับการนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ้ท (การกระโดดบันจี้และนั่งเรือเร็วสำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) เดินทางถึง เมืองควีนส์ทาวน์

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  HILTON QUEENSTOWN RESORT & SPA หรือระดับเทียบเท่า

 

 

4

วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560

ควีนส์ทาวน์ – ฟาร์มลาเวนเดอร์ – ครอมเวล – แอร์โรว์ทาวน์ชมเมืองควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มลาเวนเดอร์ (BEN LOMOND LAVENDER FARM) ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองควีนส์ทาวน์ ให้ท่านได้อิสระถ่ายภาพกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์สีม่วงปลูกเป็นแปลงสวยงามและดอกไม้สีสันสดใสที่จะเบ่งบานในฤดูร้อนของนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ท่านยังสามารถซื้อของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของดอกลาเวนเดอร์ได้อีกด้วย จนกระทั่งสมควรแก่เวลา

นำท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวล (CROMWELL) เมืองแห่งสวนผลไม้ที่สำคัญของนิวซีแลนด์ เช่น แอปเปิ้ล พีช แพร และ เชอร์รี่ จากสวนของ MRS. JONES ที่มีพื้นที่ถึง 250 เอเคอร์ หรือ 625 ไร่ โดยมีผลผลิตจากผลไม้ กว่า 15 ชนิดโดยมีแอปเปิ้ลและพีชมากที่สุด แต่ผลไม้ที่ทำรายได้ให้มากที่สุดคือ เชอร์รี่ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อผลไม้สดๆ และผลไม้แปรรูปชนิดต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โรว์ทาวน์ (ARROWTOWN) (20 กิโลเมตร) เมืองนี้เคยเป็นแหล่งขุดทองในยุคเก่า ช่วงศตวรรษที่ 19 มีนักแสวงโชคจากทั่วโลกมาที่เมืองนี้เพื่อขุดทองโดยเฉพาะ แม้ในปัจจุบันจะไม่มีการขุดทองอีกแล้ว แต่บรรยากาศทั่วไปของเมืองยังถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันสิ่งที่น่าสนใจในเมืองแอร์โรว์ทาวน์สำหรับนักท่องเที่ยวคือการเดินเล่น และซื้อของ บนถนน BUCKINGHAM เป็นศูนย์รวมร้านค้า ขายของฝากและของที่ระลึก ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม ในบรรยากาศเมืองเล็กๆที่น่ารักแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและช้อปปิ้งของฝากและของที่ระลึก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งตั้งอยู่ทะเลสาบที่สวยงาม จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค (SKYLINE GONDOLA) เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในอีกมุมมอง ที่ท่านจะมองเห็นอาคาบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงาม สวยงาม ด้านล่าง อิสระให้ท่านเดินชมทัศนียภาพของเมืองควีนส์ทาวน์จากมุมสูง พร้อมเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค พร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ยามค่ำคืน บริการท่านด้วยหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอน เนื้อแน่น หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชิ้นโต หรือ เนื้อแกะที่เป็นเมนูที่ไม่ควรพลาด

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  HILTON QUEENSTOWN RESORT & SPA หรือระดับเทียบเท่า

 

5

วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560

ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือกลไฟโบราณ ทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ (TSS EARNSLAW CRUISE) ท่านจะได้ชมความงดงามของทิวทัศน์โดยรอบของ ทะเลสาบวาคาติปู ทะเลสาบใหญ่ที่ล้อมรอบไปด้วยต้นปอปล่าร์ที่สูงเพียวและต้นหลิว (วีปปิ่ง วิลโลรว์) และแนวเทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล เป็นเบื้องหลังฉากของเมืองควีนทาวน์อยู่ไกลๆ สัมผัสกับอีกหนึ่งมุมมองของควีนทาวน์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่สวยและดีที่สุดของนิวซีแลนด์ จนเป็นที่ใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวจากทั่งทุกมุมโลก เรือลำนี้เปิดดำเนินการมากกว่า 90 ปี คือตั้งแต่ปีค.ศ.1912 ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับเรือไททานิค  นำท่านล่องเรือสู่ วอลเตอร์พีคฟาร์ม (WALTER PEAK FARM) เพื่อนำท่าน เยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงแกะ

 

ท่านสามารถให้อาหารสัตว์ดูการทำงานของสุนัขเลี้ยงแกะและการตัดขนแกะ ซึ่งขนแกะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว

บ่าย นำท่าน  เดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งตั้งอยู่ทะเลสาบที่สวยงามให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ย่านควีนส์ สตรีท มอลล์ ที่มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลีกและสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  HILTON QUEENSTOWN RESORT & SPA หรือระดับเทียบเท่า

 

6

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานากา – ฮาส – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – ฟรานซ์ โจเซฟ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 

                นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองวานากา (WANAKA)(70 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบวานากา นำท่าน แวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากาที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์

ระหว่างทางให้ท่านได้ แวะชมห้องน้ำสมัยโรมันที่ PUZZLING WORLD เมืองมหัศจรรย์ของเล่น จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮาส (HAAST) (140 กิโลเมตร) ซึ่งแต่เดิมใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี โดยเดินทางเป็นแรมเดือนและต่อสู้กับสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดหินสีเขียว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็งฟ๊อกกลาเซีย (120 กิโลเมตร) อิสระท่านชื่นชม ธารน้ำแข็งฟ๊อกกลาเซีย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (FRANZ JOSEF) (30 กิโลเมตร) เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็ง จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้ ธารน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดสองแห่งภายในอุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์ ได้แก่ ฟรานซ์โจเซฟกลาเซีย และฟ็อกซ์กลาเซีย ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของธารน้ำแข็งมีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กลาเซียทั้งสองแห่งนี้ไหลมาจากบริเวณที่มีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลา หรืออาจกล่าวได้ว่าไม่มีที่ใดในโลกที่จะสามารถเข้าถึงธารน้ำแข็งได้ง่ายดายเช่นนี้   เดินทางถึง เมืองฟรานซ์ โจเซฟ

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  SCENIC FRANZ JOSEF GLACIER หรือระดับเทียบเท่า

 

7

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561

ฟรานซ์ โจเซฟ – เกรย์เมาท์ – เมืองจำลองยุคขุดทอง – เบล์แนมม์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเกรย์เมาท์ (GREYMOUTH) (170 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ที่มีประชากรประมาณ 10,000 คน ตั้งอยู่ที่ปากเมืองน้ำเกรย์ ทางฝั่งตะวันตกของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นศูนย์กลางทางการค้าของเขตนี้ และเคยเป็นเมืองที่นักขุดทองตั้งหลักแหล่งเพื่อหาทอง นำท่านเข้าชม เมืองจำลองยุคขุดทอง (SHANTY TOWN) ซึ่งจำลองเป็นเหมืองขุดทองเก่าและมีรถจักรไอน้ำให้นั่งชมทัศนียภาพ และมีการสาธิตการร่อนทอง ให้ท่านได้ทดลดร่อนทอง และเก็บเป็นที่ระลึกเพลิดเพลินกับเมืองจำลองในยุคขุดทอง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเบลนไฮม์ (BLENHEIM) (335 กิโลเมตร) แหล่งปลูกไวน์ที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในเขตมาร์ลโบโร (MALBOROUGH) ซึ่งเป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกองุ่นขาวพันธุ์โซวีญยอง บลอง (SAUVIGNON BLANC) เพื่อทำไวน์ได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อเดินทางถึงเมืองเบลนไฮม์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก SCENIC HOTEL MARBOROUGH หรือระดับเทียบเท่า

 

8

วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561

เบล์แนมม์ – ชมไร่องุ่นและโรงบ่มไวน์ – พิคตัน – เวลลิงตัน

เข้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่ไวน์ BRANCOTT VINEYARD ผู้ผลิตไวน์รายใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา กระบวนการผลิตไวน์ชั้นดีระดับพรีเมี่ยมของที่นี่ ซึ่งมีความใส่ใจตั้งแต่การปลูกองุ่นพันธุ์ดี กรรมวิธีที่พิถีพิถัน และการเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทั้งให้ท่านได้ชิมไวน์หลายหลายชนิดในบรรยากาศสวนที่ร่มรื่นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นไร่องุ่นได้สุดลูกหูลูกตา จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในไร่ไวน์ BRANCOTT ESTATE พร้อมจิบไวน์เลิศรส

13.30 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองเวลลิงตัน เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด์ โดยเรือเฟอร์รี่ ข้าม ช่องแคบคุก (COOK STRAIT) ให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพสองระหว่างการเดินทาง บนเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิ ห้องดูทีวี ร้านอาหาร และห้องเด็กเล่น

16.45 น. เดินทางถึงท่าเรือ เมืองเวลลิงตัน (WELLINGTON) เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของเกาะเหนือ จัดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่ใต้ที่สุดของโลก และเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองของประเทศ และเป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่างเกาะเหนือ และเกาะใต้ของนิวซีแลนด์

จากนั้นนำท่านขึ้น รถรางไฟฟ้าสู่ยอดเขาวิคตอเรีย ท่านสามารถสูดอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขา และชมทัศนียภาพอันกว้างไกลของเมืองเวลลิงตัน บ้านเมืองที่ตั้งอยู่บนเนินเขา วิวของอ่าวที่จะเห็นเรือน้อยใหญ่เข้าเทียบท่าเรือน้ำลึก อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบนยอดเข้าวิคตอเรีย หรือท่านสามารถเข้าชม สวนโบทานิค (BOTANIC GARDEN) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณยอดเขาได้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  NOVOTEL WELLINGTON หรือระดับเทียบเท่า

 

9

วันพุทธที่ 3 มกราคม 2561

เวลลิงตัน – เทาโป – น้ำตกฮูก้า – หมู่บ้านไวรากิ

 

เข้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทาโป (TAUPO LAKE) (370 กิโลเมตร) เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียง และถือเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสิ่งที่ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยือนนิวซีแลนด์ ก็เนื่องจากสีเทอร์ควอยซ์ของน้ำในทะเลสาบ ที่เกิดจากการละลายของน้ำแข็งบนเทือกเขา South Alps ซึ่งได้กัดกร่อนชั้นหินอันอุดมไปด้วยแร่ธาตุก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลสาบ และเมื่อแสงอาทิตย์ตกลงกระทบกับน้ำ สารละลายเหล่านี้ก็สะท้อนแสงเกิดเป็นสีเทอร์ควอยซ์ที่สวยงาม

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   จากนั้นนำท่านชม น้ำตกฮูก้า อันงดงามของแม่น้ำไวคาโตผ่านช่องเขาแคบๆ และข้ามชั้นหินสูง 11 เมตร กลายเป็นน้ำตกที่สวยงามยามต้องแสงแดด นอกจากนี้ยังให้ท่านได้ชมการ นั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท ที่ตื่นเต้นของเกาะเหนือ และชมการกระโดดบันจี้ ที่เป็นกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกล้าจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกเมื่อ มาเยือนนิวซีแลนด์ (รายการเจ็ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการสำหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์)

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม BAYVIEW WAIRAKEI RESORT หรือระดับเทียบเท่า

 

10

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561

หมู่บ้านไวรากิ – โรโตรัว – อโกรโดม – เรนโบว์ สปริงส์ – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (ROTORUA) (90 กิโลเมตร) เมืองที่เต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถ ปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่า ฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัว ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด นำท่านเดินทางสู่ อโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและแสดงความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกันของสายพันธุ์ต่างๆ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงส์ (RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าท์ ที่มีจำนวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมพันธุ์ปลาและการอนุบาลลูกปลาเทร้าท์ บริเวณรอบๆ ยังจัดแต่งเป็นป่าธรรมชาติ มีทั้งต้นไม้พันธุ์พื้นเมือง สัตว์พื้นเมืองต่างๆ อาทิ นกเคีย นกตุย กิ้งก่าดึกดำบรรพ์และหมูป่า ตลอดจนนกกีวี่อันเป็นสัญลักษณ์ของนิวซีแลนด์ และชมต้นเฟิร์นสีเงินสัญลักษณ์ของประเทศ

จากนั้นนำท่านสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ จนกระทั่งสมควรแก่เวลา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ปรุงแบบชาวเมารี (HANGI) พร้อมชมการแสดงจากชาวเมารี

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม MILLENNIUM ROTORUA หรือระดับเทียบเท่า

 

11

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

โรโตรัว – HOBBITON MOVIE SET – อ็อคแลนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาทามาทา (MATAMATA) (80 กิโลเมตร) เข้าชม หมู่บ้านฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง THE LORD OF THE RINGS และ THE HOBBIT ขอผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขาไคไมเรนจ์ (KAIMAI RANGES) อันตระการตานำชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง THE HOBBIT มีจำนวน 44 หลัง แต่ละหลังออกแบบให้แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน

เที่ยง รับประทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารภายในหมู่บ้านฮอบบิท

บ่าย  จากนั้นนำท่านสู่ เมืองอ็อคแลนด์ (AUCKLAND) (160 กิโลเมตร) เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ระหว่างอ่าวไวเตมาตา และอ่าวมานูเกา เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นำท่านชม ท่าเรือริมอ่าว ที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ ชม สะพานฮาร์เบอร์

จากนั้นนำท่านขึ้นชม หอคอยสกายทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของอ็อคแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในซีกโลกใต้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนสิงหาคม ค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองอ็อคแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้วย คาสิโน ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนตึก

 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรม STAMFORD PLAZA หรือระดับเทียบเท่า

 

12

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561

อ็อคแลนด์ – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆตามอัธยาศัย ซึ่งบน ถนนควีนส์ ซึ่งเป็นแหล่งขายสินค้านานาชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อหรือจะเข้าชมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

อิสระรับประทานอาหารกลางวันในสนามบิน (คืนเงินสดท่านละ 20 NZD)

14.50 น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 492

20.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

***** ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ ฯ มั่นใจไม่ผิดหวัง *****

การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัท เป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคา กรณีผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน

เนื่องจากกฎหมายของประเทศอังกฤษ  ห้ามมิให้มีการเสริมเตียงในห้องพักคู่ ดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการห้อง Triple (ห้องสำหรับผู้ใหญ่ 3 ท่าน) จะต้องพักเป็นห้องเตียงคู่และห้องเตียงเดี่ยว เท่านั้น

อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
• ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
• ค่าทิปคนขับรถ 2 ปอนด์ / คน / วัน
• น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
• ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @1ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %   และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ค่าทิปไกด์คนไทย

การจอง และชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
• เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
• ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
• ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่ รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พัก อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
• สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง  กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิกด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

• ยกเลิกก่อน 31-60 วันทำการ เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน 15-30 วันทำการ เก็บค่ามัดจำทั้งหมด• ยกเลิกก่อน 8-14 วันทำการ เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน  1-7 วันทำการ เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

(หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period ทางโรงแรม, สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้)

การโอนเงิน  ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด
ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating