สายการบินJet Airways (9W)
สายการบิน
อินเดีย
ประเทศ

ทัวร์เอเชีย : อินเดีย – ราชสถาน ดินแดนแห่งราชา 9 วัน (9W)

กำหนดการเดินทาง

ประเทศ : อินเดีย

สายการบิน : สายการ Jet Airways

ราคา 

เก็บภาพความประทับใจทุกมุมมองดุจเซเลปกับ 4 เมืองสุดคลาสสิคของราชสถานเที่ยวครบทุกจุดแลนด์มาร์ค พักครบทุกเมือง เปลี่ยนบรรยากาศการพักผ่อนวิวไม่ซ้ำ

สัมผัสมหานครหลากสีสัน ชมเสน่ห์พระราชวังและป้อมปราการเอกลักษณ์ราชสถานท่องดินแดนแห่งราชา อลังการนั่งช้างชมป้อมปราการ นครสีชมพู เมืองชัยปุระ

ชมความหรูหราของพระราชวังมหาราชาแห่ง นครสีฟ้า เมืองจ็อดปูร์ล่องเรือชมพระราชวังกลางน้ำมนต์เสน่ห์เวนิสแห่งอินเดีย Exclusive !! ที่พัก 2 คืน ณ นครสีขาว

เมืองอุไดร์ปูร์ กับวิวสุดอลังการที่ใครๆก็ต้องมาเยือน การันตีพักโรงแรม International Chane ระดับ 5 ดาว มาตรฐานเทียบเท่าโรงแรมในยุโรป

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – เดลี – ชมเมือง – อัครา

04.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าที่ 7 แถว D เคาน์เตอร์

สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

07.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี ประเทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่ TG 323

09.55 น. เดินทางถึง สนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลี ประเทศอินเดีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เดินทางถึง เมืองนิวเดลี (NEW DELHI) เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ซึ่งอังกฤษได้สร้างเมืองใหม่จากผังเมืองที่ทันสมัยและสวยงามตามวัฒนธรรมของอังกฤษ เดลีเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองของประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยแบ่งออกเป็นเขตเดลีเก่า กับนิวเดลีใหม่

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Tomb Mausoleum India Taj Mahal Agra Architecture

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา (AGRA) (220 กิโลเมตร) ได้ชื่อว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์ ของการสู้รบ และเมืองเจริญทางด้านศิลปะสถาปัตยกรรมอันเลื่องลือมาแต่โบราณ ตั้งอยู่รัฐอุตตรประเทศ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย เป็นรัฐชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวและเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญและมีชื่อเสียงในระดับโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักโรงแรม COURTYARD  BY MARRIOTT AGRA ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า

2

วันที่สองของการเดินทาง

อัครา –  ทัชมาฮาล – ป้อมอัครา – ฟาห์เตปูร์ ศิขรี – ชัยปุระ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

Travel Architecture Agra Taj Mahal India

จากนั้นนำท่านเข้าชม ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสาวรีย์แห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ของโลก เพราะที่นี่เป็นสุสานฝังศพของ มุมทัชมาฮัล ราชินีผู้เป็นที่รักยิ่งของ พระเจ้าชาห์เยฮัน อยู่ในเมืองอัครา บนฝั่งแม่น้ำยมนา

นำท่านเข้าชม ป้อมอัครา (AGRA FORT) ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุลมีลักษณะเป็นกำแพงสองชั้นและป้อมอาคารมีทางเข้าสี่ทิศ ภายในประกอบด้วยพระราชวัง มัสยิด สวนดอกไม้ สนามและอาคารทางเดินโดยรอบทั้งอาคารหินทรายสีแดงสร้างโดยกษัตริย์อัคบาร์ที่นี่เป็นที่คุมขังกษัตริย์ซาจารย์ฮาลโดยบุตรชายของพระองค์เองพระองค์ใช้เวลาช่วงสุดท้ายของชีวิตโดยการมองผ่านแม่น้ำยมนาไปยังทัชมาฮาลซึ่งมเหสีสุดที่รักของพระองค์ประทับอยู่อย่างนิรันดร์

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย ระหว่างทางนำท่านเข้าชม ฟาห์เตปูร์ ศิขรี (Fatehpur Sikri) เป็นเมืองตั้งอยู่ในเขตอำเภออัครา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1569 โดยสมเด็จพระจักรพรรดิอักบัร และยังใช้เป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิโมกุลระหว่างปี ค.ศ. 1571–1585 ภายหลังจากชัยชนะจากสงครามกับชาวเมืองจิตเตารครห์ (Chitaurgarh) และรณถัมโภระ (Ranthambore) พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยย้ายเมือง  หลวงจากอัคระมายังที่แห่งใหม่บริเวณนี้ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งของสะพานสิครีเป็นระยะทาง 23 ไมล์(37 กิโลเมตร) เพื่อเป็นเกียรติแก่นักบุญลัทธิศูฟี พระนามว่า“ซาลิม คิชติ”(Salim Chishti) โดยได้ใช้เวลาออกแบบผังเมืองและสร้างถึง15ปีซึ่งรวมถึงกำแพงเมืองรอบด้าน พระราชวัง ตำหนัก ฮาเร็ม ศาล มัสยิด และอาคารสาธารณูปโภคต่างๆ ทรงตั้งชื่อ  เมืองว่า “ฟะเตฮาบาด” (Fatehabad) มาจากคำภาษาอาหรับว่า “ฟัตห์” แปลว่า “ชัยชนะ” และต่อมากลายเป็น “ฟเตหปุระสีกรี” (Fatehpur Sikri) ฟาเตหปุระสีกรี นั้นถือเป็นหนึ่งในสิ่งปลูกสร้างในสถาปัตยกรรมโมกุลที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุดในประเทศอินเดีย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจัยปูร์ หรือ เมืองชัยปุระ (JAIPUR) (210 กิโลเมตร) ชัยปุระ หรือ นครแห่งชัยชนะ มหาราชาไสว ชัยสิงห์ ที่ 2 เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1727 เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ออกแบบวางผังเมืองได้สวยงามชัยปุระเป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถานและได้ชื่อว่า นครสีชมพู (Pink city) เพราะในสมัยที่มหาราชารามสิงห์ เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองชัยปุระ ซึ่งเวลานั้นอินเดียเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ ในปี ค.ศ.1853 มกุฎราชกุมารของอังกฤษเสด็จประพาสเมืองชัยปุระ มหาราชารามสิงห์ สั่งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองทาสีบ้านเรือนด้วยสีชมพูอมส้มทั้งเมืองเพื่อถวายการต้อนรับ เมืองชัยปุระจึงได้ชื่อว่านครสีชมพูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU JAIPUR ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ชัยปุระ – นั่งช้างชมป้อมอัมเมอร์ – จาลมาฮาล – ฮาวามาฮาล – ซิตี้พาเลซ ชัยปุระ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นำท่าน นั่งช้างเข้าชมป้อมอัมเมอร์ (AMER FORT) ที่ตั้งนั้นโดดเด่นอยู่บนผาหินเหนือทะเลสาบ สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าซาไวใจซิงค์ ในปี ค.ศ.1735 ภายในปีประตูขนาดใหญ่และห้องโถงที่หรูหรารวมทั้งพระราชวัง  ตึกอาคารและสวนที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ป้อมปราการแห่งนี้มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกันระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุตอันเป็นเอกลักษณ์สามารถมองเห็นได้จากระยะทางไกลเนื่องจากมีขนาดกำแพงปราการที่ใหญ่และแน่นหนา พร้อมประตูทางเข้าหลายแห่ง ถนนที่ปูด้วยหินหลายสาย ซึ่งเมื่ออยู่บนป้อมแล้วสามารถมองเห็นทะเลสาบเมาตาได้อย่างชัดเจนบริเวณด้านหน้า ให้ท่านอิสระในการนั่งช้างและเดินชมตามอัธยาศัย

นำท่านผ่านชม จาลมาฮาล (JAL MAHAL) พระราชวังกลางน้ำ หรือพระราชวังฤดูร้อน ซึ่งตั้งเด่นสง่าอยู่กลางทะเลสาบมันสกา ใกล้กับชัยปุระ โดยพระราชวังแห่งนี้และทิวทัศน์ของทะเลสาบโดยรอบถูกต่อเติมและปรับปรุงโดยมหาราชา สะหวายจัย สิงห์ที่ 2 ตัวพระราชวังนั้นสร้างได้อย่าง สวยงามตามสถาปัตยกรรมราชปุตและโมกุล ซึ่งสามารถพบได้ทั่วไปในสิ่งก่อสร้างในรัฐราชสถาน โดยพระราชวังนี้นั้นมีความสวยงามเนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบและโดยมีเทือกเขานหาร์การห์ตั้งอยู่เบื้องหลัง ตัวอาคารสร้างโดยใช้หินทรายสีแดง ประกอบด้วยทั้งหมด 5 ชั้นซึ่ง 4 ชั้นล่างจะถูกน้ำท่วมเมื่อทะเลสาบมีระดับน้ำสูงสุด โดยเหลือเพียงชั้นบนสุดซึ่งจะเผยขึ้นมาเหนือน้ำ ฉัตรีซึ่งเป็นยอดหลังคาทรงสี่เหลี่ยมนั้นสร้างในแบบสถาปัตยกรรมเบงกอล ส่วนฉัตรีบริเวณสี่มุมของอาคารนั้นเป็นทรงแปดเหลี่ยม เนื่องจากตั้งอยู่ในน้ำเป็นเวลาอันยาวนานทำให้ฐานของพระราชวังนั้นเริ่มทรุดโทรมลงเนื่องจากกระแสน้ำและน้ำท่วม โดยล่าสุดได้มีโครงการบูรณะครั้งใหญ่ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการโดยรัฐบาลรัฐราชสถาน อิสระให้ท่านในการถ่ายรูปตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านผ่านชม ฮาวามาฮาล หรือ พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL) หรือ พาเลซออฟเดอะวิน (PALACE OF WINDOWS) สร้างด้วยหินทรายสีชมพูซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยปุระ โดยมีสถาปัตยกรรมสไตล์เปอร์เซียกับโมกุล ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1799 โดยมหาราชา ไสว ชัย สิงห์ ลักษณะอาคารมีห้าชั้น มีหน้าต่างถึง 953 ช่อง เป็นช่องลมผ่านและเป็นช่องให้หญิงสูงศักดิ์ในราชสำนักเฝ้าแอบมองดูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเมืองรวมทั้งขบวนแห่ต่างๆ โดยที่บุคคลภายนอกอื่นๆ ไม่สามารถมองเห็นบรรดาสตรีเหล่านี้ได้ คำว่า ฮาวา มีความหมายว่า สายลม ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งจัยปูร์

นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (City Palace) พระราชวังนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของงานจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามมาก เห็นแล้วเชื่อเหลือเกินว่าลายผนัง กระเบื้องงามๆ ในโลกอยู่ที่พระราชวังในเมืองชัยปุระหมดแล้วจริงๆทั้งงานแกะสลักและงานตกแต่งแก้วสี ภายในมีสวนและพระตำหนักต่างๆ มากมาย หลายส่วนได้ก่อสร้างเพิ่มเติม ซ่อมแซมจนเห็นความใหม่ ภายในพระราช วังแห่งนี้ได้ชัดเจน ปัจจุบันนอกจากส่วนที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ แสดงทรัพย์สมบัติของอดีตมหาราชาและมเหสีต่างๆ อาทิ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ของใช้ รวมถึงภาพวาด ภาพถ่าย เพื่อแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของมหาราชา อีกทั้งโบราณสถานให้นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปเข้าชม และบางส่วนยังเป็นที่อยู่อาศัยของทายาท และมหาราชาองค์ปัจจุบันด้วย นอกจากนี้ยังมีร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านหนังสือ เครื่องประดับ และร้านอาหาร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม RADISSON BLU JAIPUR ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ชัยปุระ – อูไดปูร์ – ชมเมือง – อูไดปูร์

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชัยปุระ

07.25 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองอูไดปูร์ (UDAIPUR) โดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W  2261

08.30 น. เดินทางถึง เมืองอูไดปูร์ (UDAIPUR) เมืองท่องเที่ยวที่รู้จักกันในชื่อ เวนิสแห่งตะวันออก และ เมืองแห่งทะเลสาบ โดยเมืองอูไดปูร์นั้นเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและน่ามาเยือนมากเป็นอันดับต้นๆของรัฐราชสถาน นอกจากนี้แล้วเมืองอูไดปูร์ยังเป็นเมืองที่มีความงดงามและได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่มีแสนโรแมนติคที่สุดในรัฐราชสถานของประเทศอินเดีย 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบพิโชลา (PICHOLA LAKE) เวนิสแห่งตะวันออก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุไดปูร์ ทะเลสาบพิโชลา เป็นที่ตั้งของเกาะ 2 แห่ง โดยเกาะแรกตั้งอยู่กลางทะเลสาบ เป็นที่ตั้งของพระราชวังจักนิวาส ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรงแรมเลกพาเลซ ส่วนอีกเกาะซึ่งมีขนาดเล็กกว่า ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือของพระราชวังจักมันเดียร์ ซึ่งปัจจุบันคือโรงแรมการ์เดนพาเลซ (LAKE GARDEN PALACE) ชื่นชมกับสถาปัตยกรรมที่หรูหราอลังการของพระราชวังจากริมน้ำของเมืองอุทัยปุระ และเพลิดเพลินกับค่ำคืนแห่งความหรูหราในห้องที่เหมาะสำหรับราชา พระราชวังทัชเลคที่สวยงามตระการตาลอยอยู่อย่างสง่างาม ในใจกลางของทะเลสาบ Pichola โรงแรมและพระราชวังในศตวรรษที่ 18 ที่หรูหราแห่งนี้ดูคล้ายกับดอกบัวประดับเพชรเบ่งบานจากสระน้ำที่มืดมัว ตื่นตาไปกับผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นเอกนี้จากด้านหน้าทะเลสาบและยอดหลังคาของเมืองอุทัยปุระ พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งในประเทศและนานาชาติมาโดยตลอดเป็นเวลาหลายปี โดยหนึ่งในภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดคือภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอนด์ ผู้ที่สามารถเข้าชมพระราชวังแห่งนี้มีเพียงแขกผู้มาพักเท่านั้นแต่สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าพักสามารถล่องเรือชมความสวยงามอยู่ด้านนอกได้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TAJ LAKE PALACE ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนแบบราชาในโรงแรมที่มีความสวยงามอลังดุจพระราชวังที่สร้างด้วยหินอ่อนตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลสาบพิโชล่าที่ท่านสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ทะเลสาบได้จากทุกๆมุมห้องพ้กของท่าน

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

อูไดปูร์ – วัดจักดิศ – ซิตี้พาเลซ – ตลาดบาราบาซาร์ ล่องเรือทะเลสาบพิโชลา – อูไดปูร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนำท่านเดินทาง วัดจักดิศ (Jagdish Temple) เป็นวัดฮินดูที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอุไดปูร์ มีอายุเกือบ 400 ปี สร้างในปี ค.ศ.1651 ในสมัยของมหารานาจากัต ซิงห์ที่ 2 (Maharana Jagat Singh II) เป็นที่เคารพนับถือของชาวเมืองเป็นอย่างมาก โดยภายในมีหินสีดำแกะสลักเป็นรูปจากานนาท ซึ่งเป็นภาคหนึ่งชองพระวิษณุ และยังมีจุดเด่นอยู่ตรงการแกะสลักผนังวัดเป็นรูปนางอัปสรา และสัตว์ลักษณะต่างๆ อย่างละเอียด โดยภายในวิหารไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป แต่ภาพนอกวัดถ่ายได้ ใกล้ๆกับวัดจักดิศมีร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมายหลังจากที่ชมวัดเสร็จก็สามารถเดินช็อปปิ้งต่อได้เลย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม พระราชวังซิตี้พาเลซ  (City Palace) เมืองอุไดปูร์ หรือ พระราชวังฤดูหนาว ซึ่งส่วนหนึ่งมีการดัดแปลงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยหินแกรนิตและหินอ่อน ภายในประดับประดาด้วยกระจกและแก้วหลากสีนับเป็นพระราชวังที่ใหญ่สุดในราชาสถานเพราะมีพื้นที่กว่าสองหมื่นตารางเมตร ส่วนของอาคารสูงสุดวัดได้ 11 เมตร และยาวเหยียดติดทะเลสาบพิโคล่า ปัจจุบันบางส่วนยังคงเป็นที่ประทับของราชตระกูล และมีการจัดการแสดงวัตถุโบราณที่มีค่ามากมายให้ผู้คนเข้าชม พื้นที่  ภายในพระราชวังแห่งนี้ปัจจุบันได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกที่ติดกับทางเข้าทั้งแถบ เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ส่วนที่สองเป็นที่พักของมหารานาคนปัจจุบันและครอบครัว และส่วนสุดท้ายเป็นโรงแรมหรูมีชื่อว่า ฟาเตห์ปรากาชพาเลซ (Fateh Prakash Palace Hotel) และ โรงแรมชีฟนิวาสพาเลซ ส่วนต่างๆของพระราชวังซิตี้พาเลซได้แก่ ห้องแสดง Chetak ม้าคู่ใจของมหารานา Courtyard Madan Vilas ชมวิวพระราชวังกลางทะเลสาบ,ตำหนักดิลคูสชัลมาฮาล, ห้องคันช์กีบาร์ช และ พระตำหนักโมติมาฮาล, หรือ เพิร์ล  พาเลซ

 นำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดบาราบาซาร์ (Bara Bazaar) ตลาดที่มีชื่อเสียงในเรื่องของผ้าปัก งานสินค้าหัตถกรรม เครื่องประดับเงิน เนื่องจากเมืองอุไดปูร์มีชื่อเสียงในเรื่องการออกแบบเครื่องประดับเงิน ตุ๊กตาหุ่นกระบอก และภาพวาดย่อส่วนแบบมิเนียเชอร์สไตล์ของเมวาร์ ซึ่งเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองอุไดปูร์

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม TAJ LAKE PALACE ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

อูไดร์ปูร์ – จ๊อดปูร์ – พระราชวังอุเมดภาวัน – จ๊อดปูร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทาง สู่ เมืองจ๊อดปูร์ (JODHPUR) (300 กิโลเมตร) เมืองโรแมนติกแห่งนครสีฟ้าราชาสถาน หรือเมืองที่คนไทยมักจะเรียกกันติดปากว่า “โยธะปุระ” มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในรัฐราชสถาน รองจากเมืองชัยปุระ ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของรัฐราชสถานและเป็นเมืองชายทะเลของทะเลทรายทาร์ (THAR DESERT) ถูกตั้งขึ้นเป็นราชธานีโดย RAO JODHA  แห่งราชวงศ์  RATHOR

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม พระราชวังอุเมดภาวัน (UMAID BHAWAN) พระราชวังแห่งนี้เดิมสร้างขึ้นสำหรับเป็นตำหนักของมหาราชา แต่ในปัจจุบัน ที่นี่ใช้เป็นทั้งวัง โรงแรมที่มีระดับ และพิพิธภัณฑ์ ชมของที่ระลึกของกษัตริย์ สถาปนิกชาวอังกฤษผู้มีชื่อเสียง เป็นผู้ออกแบบพระราชวัง ให้แก่มหาราชาอุเมด ซิงห์ ในปี 1929 ความ  หรูหราของวังจะเป็นที่ประจักษ์โดดเด่นแก่สายตาในทันทีเมื่อมาถึงยังประตูทางเข้าหลัก ไปชมโดมสไตล์เรอเนซองส์และหอคอยสไตล์ราชปุตซึ่งประดับตกแต่งที่ส่วนด้านหน้าของวังที่มีสีทองอร่าม เมื่อมองลึกเข้าไปภายในทางเข้าหลักจะพบกับโถงต้อนรับทรงกลมที่สง่างาม พื้น  ปูด้วยหินอ่อนเป็นประกาย และโดมขนาดเล็กที่งดงามจับตา ห้องโถงนี้นำทางไปสู่ห้องจำนวน 347 ห้องของวัง และในจำนวนหลายๆ ห้องเหล่านั้นเป็นพื้นที่ประทับของมหาราชาองค์ปัจจุบัน เยือนพิพิธภัณฑ์ของวังที่เป็นแหล่งรวบรวมของใช้ต่างๆ ที่บ่งบอกถึงการใช้ชีวิตที่หรูหราของมหาราชา พบกับเฟอร์นิเจอร์อาร์ตเดคโค นาฬิกาโบราณ ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร เสือดาวสตาฟ และอาวุธต่างๆ เป็นต้น ไปชมแกลลอรี่ภาพบุคคล ภาพถ่ายการตกแต่งภายในของวัง และงานแบบจำลอง และไม่ควรพลาดในการเข้าชมห้องจัดแสดงรถยนต์วินเทจ อิสระให้ท่านการเดินชมตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม FAIRFIELD BY MARRIOTT JODHPUR HOTEL ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

จ๊อดปูร์ – ป้อมเมห์รานการห์ – อนุสรณ์สถานจัสวันธาดา – จ๊อดปูร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเข้าชม ป้อมเมห์รานการห์ (MEHRANH FORT)  ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าของจ๊อดปูร์ เป็น 1 ใน4 พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย ป้อมปราการที่ยาวเหยียดข้ามเขาถึง 125 ลูก ภายในมีพระราชวังที่สวยงามและใหญ่ที่สุด และเป็น จุดชมวิวนครสีฟ้า ป้อมเมห์รานการห์ถูกสร้างบนเนินเขาสูง 122 เมตร ใน ค.ศ.1459 เมื่อฤาษีท่านหนึ่งบอกแก่มหาราชาจ๊อดธะ (JODDHA แปลว่า นักรบ) พระองค์ควรสร้างเมืองขึ้นที่นี่ จ๊อดปูร์ เป็นศูนย์กลางอาณาจักรใหญ่แต่ครั้งโบราณ ป้อมจึงถูกเสริมเติมแต่งจนมีขนาดใหญ่มหึมา ภายในตกแต่งประดับประดาด้วยแก้วหลากสี แบ่งเป็นห้องหรือท้องพระโรงขนาดใหญ่อีกหลายแห่ง อิสระให้ท่านในการเดินชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเข้าชม อนุสรณ์สถานจัสวันธาดา (JASWANT THADA) ที่มีสถาปัตยกรรมสุดแสนตระการตา แห่งนี้ ปลดปล่อยอารมณ์ขุ่นมัวท่ามกลางสวนที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยสดงดงาม พลางทอดสายตามองทะเลสาบอันสงบนิ่ง และดื่มด่ำไปกับทัศนียภาพบ้านเรือนของเมืองจ็อดห์ปูร์ที่แปลกตาจากที่อื่น ท่านมหาราชา ซาร์ดาร์ สิงห์ได้สร้างอนุสรณ์สถานจัสวันธาดาขึ้นมาในปี 1899 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกให้ท่านมหาราชาจัสวันต์ สิงห์ที่ 2 พระบิดาของพระองค์ ปัจจุบันอนุสรณ์สถานแห่งนี้เป็นตัวอย่างสถาปัตยกรรมสไตล์ราชปุตนาอันโดดเด่น และมักได้รับการขนานนามว่าเป็นทัชมาฮาลแห่งเมืองมาร์วาร์ และยังสามารถมองเห็น ป้อมเมห์รานการห์ ในระยะไกลได้อย่างสวยงาม     

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม FAIRFIELD BY MARRIOTT JODHPUR HOTEL ระดับ 5 ดาว  หรือเทียบเท่า

8

วันที่แปดของการเดินทาง

จ๊อดปูร์ – เดลี – สวามินารายัน อัคชาร์ดาห์ม – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินจ็อดปูร์

11.45 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเดลลี (DELHI) โดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 2552

13.25 น. เดินทางถึง เมืองเดลี (DELHI) 

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินชมและช้อปปิ้ง เดลีฮัท (Dilli Haat) บาร์ซาร์ที่ขายสินค้าพื้นเมืองแฮนด์เมด และสินค้า OTOP จากทุกภาคของอินเดีย มีองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของอินเดียเป็นผู้สนับสนุน จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของอินเดีย อาทิ งานหัถตกรรม, งานแฮนด์เมด, เสื้อผ้าสไตล์อินเดียพื้นเมือง และเครื่องประดับต่างๆ

นำท่านเข้าชม สวามินารายัน อัคชาร์ดาห์ม (SWAMINARAYAN AKSHARDHAM) ศาสนสถานฮินดู  แห่งใหม่ในเดลี ที่ได้รับการบันทึกใน GUINNESS WORLD RECORDS ว่าเป็นวัดฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นฮินดูนิกาย“สวามีนารายัน”ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับศาสดาอันวิจิตรตระการตาผสมผสานลักษณะลักษณะทางสถาปัตยกรรมอันหลากหลายของอินเดียเข้าด้วยกัน สร้างขึ้นจากหินทรายสีชมพูจากรัฐราชาสถาน และหินอ่อนสีขาวจากอิตาลี มีอาสาสมัครช่วยงานกว่า 11,000 คน ในจำนวนนี้มีช่างฝีมือถึง 7,000 คน ทั้งในและต่างประเทศรวมถึงคนไทย ทำให้การก่อสร้างที่คาดว่าจะใช้เวลานานถึง 40 ปี เป็นสถาปัตยกรรมอันน่าทึ่ง ขึ้นเพื่อถวายแด่ “ภควัน สวามีนารายัน” ผู้นำด้านจิตวิญญาณของชาวฮินดู 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินทิรา คานธี เมืองเดลลี เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

23.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W 64

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

เดลี – กรุงเทพฯ

04.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ